Teleormanul își mută ambasada la Ierusalim

Ion Longin Popescu
Zilele trecute, inginerul Liviu Dragnea, președintele PSD, cu o figură gravă și pli­nă de importanță, a anunțat cu voce tre­murândă: "Guvernul a a­dop­tat un me­mo­randum prin care se decide începerea pro­cedurilor pentru mu­tarea efectivă a am­basadei Româ­niei de la Tel Aviv, la Ierusalim...

Are va­loare simbolică uriașă acest gest al nostru... Muta­rea ambasadei cred că va aduce beneficii pe termen și scurt, și mediu, și lung, pen­tru Ro­mânia. Tre­bu­ie să folosim aceas­tă șan­să uriașă". De necrezut! Du­pă ce a "re­zol­vat" problemele in­terne ale țării "pe scurt", punând la pă­mânt siste­me­le juridic, fi­nan­ciar, sa­nitar... atot­pu­ternicul nostru teleor­mănean își în­dreaptă privirile și dincolo de granițe. Fa­ce politică externă! Ignorându-i pe Johannis, pe Meleșcanu, pe Tăriceanu (pe care pro­blema îi privește direct), Drag­nea i-a or­donat primului ministru, Dăncilă, corigentă la politică și la limba ro­mână, să scrie și să nu piardă șirul. Săr­mana fostă europarlamentară, până mai ieri tăcută ca o lebădă, s-a văzut dintr-o dată semnând me­­mo­ran­du­muri de impor­tanță interna­țio­nală, scrise de "profesorul" din Alexan­dria. Avea, biata, noduri în gât, așa că n-a fost capabilă să-i explice preșe­dintelui Johannis timp de trei ore la te­lefon esen­ța mișcării! Nemțește, rece și exact, pre­șe­dintele i-a atras atenția spe­riatei doam­ne de la Palatul Victoria că șeful ei de partid și de stat a între­prins "o încăl­care a drep­tului inter­na­țional rele­vant". Fără să-și dea seama de con­secințele grave din spa­țiul politic mondial, Liviu Dragnea s-a trezit fă­când politică internațională ca în campania electorală. Nu mai contau ONU, UE, Consiliul de Securitate. Nu mai con­tau semnăturile po­liticienilor români care susținuseră re­zoluțiile organismelor inter­na­ționale. Din acest moment, domnul Drag­nea împinge Ro­mânia pe contrasens față de Uniunea Europeană. El vrea am­basada la Ieru­sa­lim, chiar dacă acest lucru ar în­sem­na un mare pericol pentru țară și ro­mâni. Nu-i pasă că ministrul palesti­nian de externe, Riad Malki, a anunțat că Auto­ritatea Națională Palestiniană (ANP) va cere, la apropiatul summit al Ligii Arabe, boicotarea țărilor care își mu­tă ambasadele de la Tel Aviv la Ieru­salim, alături de sus­pendarea relațiilor politice și comerciale cu aceste țări. În același timp, un comu­ni­cat de presă ne informează că ambasadorul Palestinei la București, Fuad Kokaly, salu­tă de­cla­rația președintelui Klaus Iohannis de a reafirma poziția statului român în ceea ce privește statutul Ierusalimului. Pre­ședintele de la București rămâne în acord cu rezoluțiile Consiliului de Secu­ritate al ONU, ale Adu­nării Gene­rale a ONU și ale Convenției a Patra de la Gene­va. El se aliniază deciziei una­ni­me a sta­telor mem­bre ale Uniunii Europene. De altfel, Drag­nea și Dăn­ci­lă sunt puși la punct de Co­mi­sia Eu­ro­peană: "De­legația Uniunii Eu­ro­pene și ambasa­dele statelor membre ale UE se află la Tel Aviv". Dar, potrivit presei is­raeliene, Liviu Dragnea "sfidează" poli­tica UE. Viteaz cum altul n-a mai fost, domnul inginer uită că, potrivit articolului 80 din Constituție, Pre­șe­dintele Ro­mâniei reprezintă Statul Ro­mân. Înfiin­ța­rea, des­ființarea și schim­barea misiunilor di­plo­matice reprezintă o atribuție a Preșe­din­telui României și nu a președintelui unei camere a parla­men­tului. Deocamdată, Ne­tanyahu o va întâlni, se pare, pe "am­ba­sadoarea" Dăncilă, în ciuda faptului că, în ia­nuarie 2018, președintele Iohannis l-a anunțat pe premierul Israe­lului că Ro­mâ­nia nu își va muta ambasada la Ierusalim. Primul semn de totalitarism s-a marcat.