O lovitură de milioane de euro, pentru cele mai performante Universități din România - "Dacă inamicii țării voiau să facă rău României, așa atacau!"

Ciprian Rus
Cu rare excepții, nu a fost an și nu a fost mi­nis­tru care să nu dea peste cap, după 1989, învăță­mân­tul românesc.

Un guvern începea o reformă, se schim­ba guvernul și se făcea reforma reformei. Când, mai recent, lucrurile păreau, în sfârșit, să se fi așezat, mai cu seamă în zona universitară, asis­tăm la o veritabilă încercare de restaurație. Scan­da­lurile plagiatelor și fabricilor de doctorate au lo­vit din plin lumea politică, iar universitățile de elită din România au fost, în mod legitim, printre cele mai vocale apărătoare ale excelenței acade­mi­ce. Instituții puternice și independente, cu un prestigiu întărit de clasamentele mondiale, univer­si­tățile din Consorțiul "Universitaria" (Univer­si­tatea din Bucu­­rești, Academia de Studii Economice din Bucu­rești, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cu­za" din Iași și Universitatea de Vest din Timi­șoa­ra) au fost tot timpul un ghimpe în coasta ori­cărui ministru al Educației și au fost primele care au ieșit din rând când mai mulți rectori au semnat, recent, "la gră­madă", pentru susținerea fostului lor coleg, Va­lentin Popa, de la Suceava, care și-a făcut de­butul la minister cu o serie de gafe fără precedent. Și care imediat ce a fost numit, și-a luat revanșa față de universitățile "nealiniate". A dat o hotărâre de gu­vern, 131/2018, prin care, la repartizarea locu­ri­lor finanțate de la buget, a luat de la universitățile mari sute de locuri, și le-a dat unor universități pri­e­tene, de care nu s-a prea auzit. O lovitură de mi­lioane de euro, pentru cele mai performante uni­ver­si­tăți din România, dar mai ales pentru sute de stu­denți (peste 1.200 anual), care nu vor mai putea să be­ne­ficieze de masterate și doctorate la universități cu nume, decât dacă vor plăti sume exorbitante. Atât profesorii, cât și studenții, s-au coalizat împo­triva ministerului: au declarat grevă japoneză și sunt deciși să meargă până la greva generală, dacă Mi­nisterul Educației nu bate în retragere. Învăță­mân­tul din România e, din nou, pe un butoi cu pul­bere, iar asta se vede cu ochiul liber, din reac­țiile pe care le-am cules de la cei afectați...


Mircea Dumitru, rectorul Universității București
"Ură și răzbunare din partea PSD"


"Te-ai aștepta din partea unui distins inginer ca domnul Valentin Popa, care, după cum declară, «nu are întotdeauna toate cu­vin­tele la domnia sa», ca măcar în domeniul ci­fre­lor, să arate o ireproșabilă ri­gu­ro­zitate. Când colo, cu ură și cu răzbunare, dl. Mi­nistru Po­pa, alături de co­legii săi de partid, dom­nul Dragnea și doamna Dăncilă, au tăiat drastic din locurile la admi­tere ale ce­lor mai vechi și mai prestigioase universități ro­mâ­nești și le-au împărțit cu generozitatea boierilor me­dievali, noilor cetăți de scaun ale învăță­mân­tu­lui universitar românesc. Este lipsită de orice jus­tificare rațională scăderea ar­bitrară a numărului de locuri repartizate Univer­sității din București pentru anul universitar 2018-2019, pe toate cele trei cicluri de studii: licență, cu 60 de locuri mai puțin, master, cu 335 de locuri mai puțin, adică cu 10% mai puțin decât anul trecut. Iar la doctorat, poate vă întrebați câte locuri a primit Universitatea? Știm că studiul făcut serios nu e pe placul domniilor lor, poate și de aceea au tăiat din «pixul de demnitar» 59 de locuri, adică 17% față de locurile din anul pre­cedent. Cum ne va afecta? Simplu: numai la doctorat, reducerea va avea un impact de peste 3,6 milioane de lei, în timp ce la master și la licență, suma cu care bugetul Uni­versității va fi văduvit este de 5,4 milioane de lei.
Trebuie să le spunem studenților noștri, absol­venți de licență sau de master la drept, științe po­litice, filosofie, istorie sau litere, că, din grija partidului, începând din toamnă, locurile lor se duc la universități locale, înființate după 1989, univer­si­tăți al căror prestigiu abia dacă poate trece dincolo de limitele propriei regiuni. Și atunci, nu putem decât să le facem o «modestă propunere» studen­telor și studenților noștri: din toamnă, să se ducă să își facă masteratul sau doctoratul la tractoare, pă­duri sau ingineria motostivuitoarelor. Fără ifose de științe umaniste. Oricum, pentru a conduce Româ­nia îți trebuie, mai nou, diplomă de inginer luată de la universități de anticameră politică. Este un timp al polemicii și un timp al deciziilor institu­țio­na­le sobre și lucide. Universitatea din București va acționa în judecată Ministerul Educației, pentru că vrem să aflăm prin ce miracol «criteriile» de alo­care a cifrelor de școlarizare pentru toamna acestui an au penalizat universitățile din «Consorțiu» și le-au recompensat pe aproape toate celelalte".


Daniel David, prorector Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca
"Ne izolăm de Europa prin aceste măsuri!"


"Decidenții politici trebuie să întrerupă asaltul asupra zonelor de competitivitate ale mediului aca­demic. Unul dintre ultimele atacuri, extrem de grav, se referă la redu­cerea drastică a nu­mă­rului de locuri la mas­terat și doc­to­rat, în ma­joritatea univer­si­tăților tradițio­na­le din ma­­rile cen­tre academice, adi­­că toc­mai în zona prin care România este încă ac­tivă în spațiul aca­de­mic inter­na­țional. Da­că te uiți de afară, ce vezi? Ce are România în cla­sa­men­tele in­terna­țio­nale? A­vem Uni­versitatea "Babeș-Bolyai", Univer­si­tatea Bucu­rești, Uni­ver­sitatea «Cuza» de la Iași, cea din Ti­mi­șoara. Șansa noastră ține de aceste univer­si­tăți. Ei bine, exact zona asta a fost atacată. Dacă niște ina­mici ai țării voiau să facă rău Ro­mâ­niei, aici atacau. Decizia ministerului ne izolează com­­plet de aria inter­na­țională a educației și cer­ce­tării. Proble­ma majoră este că politicul nu încearcă astfel doar stabilirea propriei ierarhii academice, ci dis­tor­­sio­nează și in­ver­sează criteriile interna­țio­na­le, pentru a-și justifica academic ierarhia politică. Mă tem foarte tare de fap­tul că Ministerul lucrează la cla­sa­mentul uni­ver­sităților și al școlilor docto­ra­le, iar acesta nu se va face după standarde inter­na­țio­nale, ci locale. Uni­ver­sitățile regionale, locale, au fost colorate politic, în timp ce uni­ver­sitățile mari sunt mai vocale, mai pu­­ternice, mai indepen­dente, fiind cri­tice cu de­ra­pajele politicului. Simțim acum că asta este o pe­deap­să a Ministerului la adresa noas­tră. Am cerut explicații, care e meto­do­logia, care e formula de cal­cul? Să înțelegem de ce au tăiat 200 de locuri de la noi și 300 de la Uni­ver­si­­ta­tea Bucu­rești? Am văzut răspunsul dat de Mi­nis­ter celor de la București. A spune că Univer­si­tatea din Bucu­rești nu are grad de încredere ridicat, la ce oameni de stat a dat, este cel puțin îngrijorător. Nu se poate să ne jucăm cu o universitate de refe­rință din țară! Prin locurile de la masterat și doc­torat se realizează circulația studen­ților și nu vom mai fi interesați, prin tăierea acestor locuri, să intrăm în rețelele europene. În loc să ne susțină, să rămânem conectați în aria eu­ro­pea­nă, acolo au ata­cat. Așa ne separăm de crite­riile euro­pene, fa­cem ierarhii interne, după interesele nostre. Ne izolăm de Europa prin aceste măsuri!".


Scrisoare deschisă a lui
Vlad Alexandrescu, senator USR, fost ministru
"Nu distrugeți ce n-ați apucat încă să distrugeți!"


"Stimate domnule ministru, profesor, doctor, inginer și conducător de doctorat al Universității «Ște­fan cel Mare», Valentin Po­pa, ați decretat de cu­rând ca toa­te universitățile ce n-au ple­cat capul, care nu s-au iscălit pe faimoasa scrisoare de sus­ținere, ba chiar unele care au criticat fățiș și fără rezerve conducerea țării, să fie pedepsite cores­pun­ză­tor. Să li se ia fiecare al ze­ce­lea loc bugetat de masterat, de doc­torat și câteva zeci de la li­cență, după care să se împartă universităților mai mici și cu mai puține re­zul­tate, dar mai cuminți, mai loiale și mai iubitoare de adevăr po­litic pe­se­dist. Încă un efort și veți împlini idealul comunist: de la fiecare după capacități, fiecă­ruia după nevoi. Aceste câteva universități cărora plănuiți să le im­pu­neți dijme tot mai mari sunt sin­gu­rele care mai for­mează studenți la anumite stan­darde. Școlile doc­torale ale acestor câtorva univer­si­tăți sunt sin­gurele care își justifică cu adevărat existența, spre deosebire de oceanul de teze de doc­torat provenite din fabricile de plagiate din atâtea județe. Cerce­­tarea științifică din aceste uni­versități este singura cer­cetare științifică care se mai face în mediul uni­versitar din România. Înțelegeți, vă rog, că prin aceste măsuri nu faceți decât să sabotați singurele insule de excelență academică din în­treaga țară. Nu distrugeți ce n-ați apucat încă să dis­trugeți. Nu ne «egalizați» pe toți, trăgându-i pe câți­va în jos, în­cercând să-i ridicați pe ceilalți. În­chi­deți uzinele de pla­giate, nu mai oferiți premii me­dio­crității și, poate cel mai greu pentru domniile voas­tre, lăsați-i pe cei cu adevărat competenți să ocupe funcțiile pe care le merită, nu insistați să le luați în ramă, acasă. Fa­ceți toate aceste lucruri și vă veți dovedi mai demn de respect decât toți colegii dum­neavoastră de partid, din ultimii 70 de ani."


Scrisoare comună a studenților din Consorțiul "Universitaria"
"Decizia afectează încrederea în mediul universitar"


"În calitate de reprezentanți ai studenților din Con­sorțiul «Universitaria» ne arătăm surprinși în mod negativ de modalitatea prin care Ministerul în­țelege să organizeze procesul de repartizare a locu­rilor bugetate. Repartizarea ar trebui să fie dictată de un proces transparent, care să ofere încredere întregii societăți. În schimb, modul în care Ministerul a ac­țio­nat nu poate decât să afecteze, din nefericire, în­cre­derea deja zdruncinată în me­diul universitar ro­mâ­nesc. S-a ajuns la situația suprinzătoare ca celor mai perfor­man­te univer­si­tăți din România, cele care apar constant în to­purile internaționale, să le fie tă­ia­te un număr sem­nificativ de locuri bugetate. Vă so­li­cităm să re­vi­zuiți această politică, să aveți în vedere, în fun­da­mentarea locurilor bugetate, inclusiv per­for­manța și imaginea internațională pe care univer­sitățile le an­trenează și să nu alegeți să vătămați ace­le uni­ver­sități care, prin politica pe care și-au asu­mat-o, ră­mân cele care mențin România în topurile interna­ționale."