Arhidiacon Ionuț Mavrichi - "După zeci de ani de persecuții religioase, Biserica Ortodoxă a înflorit"

Claudiu Tarziu
Părintele Arhidiacon Ionuț Mavrichi (35 de ani) are dublă specializare: Sociologie și Teo­logie, cu un doctorat strălucit la Dur­ham University din Marea Britanie. Slujitor la Cate­drala Sfântul Spiridon Nou din București, sfin­ția sa este și consilier patriarhal, cercetător știin­țific la Academia Română și profesor la Facultatea de Teo­logie. Având în vedere acest profil biografic com­plex, i-am propus să ofe­rim cititorilor noștri o viziu­ne de ansamblu asu­pra Bisericii Ortodoxe Ro­­mâne (B.O.R.) și, im­pli­cit, a vieții religioase de la noi.

- Părinte Arhidiacon, în România, bisericile sunt pli­ne în fiecare du­minică. Sun­tem țara în care credința e neclintită și în care există cele mai multe mănăstiri și cei mai mulți monahi (după Rusia). O efervescență re­­ligi­oasă de necrezut, în condi­țiile în care so­cietatea de azi pare tot mai departe de Dum­ne­zeu. Care sunt explica­țiile acestei aplecări spre credință a românilor?

- Renumiți sociologi ai religiei afirmă că este eronat postulatul după care o societate va fi cu atât mai puțin religioasă, cu cât va fi mai modernă. Si­gur că faptul religios su­feră și azi, ca mereu în istorie, anumite schimbări, în modul său de mani­festare. De exemplu, în satele noastre nu mai gă­sim viața spirituală de altădată, pentru că sunt tot mai depopulate. În schimb, la oraș este o trăire a credin­ței mult mai intensă. Pe de altă parte, la oraș paro­hiile nu mai sunt neapărat al­cătuite din credin­cioșii dintr-o anume zonă urbană, strict delimitată, ca la sat, ci din aceia care se simt atrași de ceva anu­me la o biserică sau la un preot: cântările co­rului, talentul de predicator, proiectele sociale care se fac pe lângă parohie și așa mai de­par­te. Și nu e rău, pentru că în acest fel Biserica răspunde adec­vat nevoilor credinciosului simplu. Poate că asta face și ca bisericile să fie arhipline. Statele Unite sunt exemplul cel mai flagrant că secu­larizarea nu dizol­vă religiosul. Deși este cea mai secularizată țară din lume, acolo credința se menține la un nivel la fel de ridicat și intens, ca în islamism, în Iran. Și-atunci, unii gânditori au spus că pluralismul religios, garantat de Constituția ame­ricană, face ca religia să fie îmbrățișată de atâția oa­meni. Dar pentru Europa de Est, această explicație nu stă în picioare, ea nu justifică revirimentul extraordinar al religiilor majo­ritare din țările fos­tului Bloc comunist. După zeci de ani de persecuții religioa­se, Biserica Ortodoxă a înflorit. Cum se ex­plică? Sigur că există diferențe majore între Biseri­cile Ortodoxe locale, dar, în general, Ortodoxia a re­năs­cut în acest spațiu. Sunt Biserici care au fost mar­cate mai drastic de expe­riența comunistă, unde oamenii nu s-au mai botezat, unde monahismul a dispărut - ca în Bulgaria, de exem­plu, unde mai sunt doar câteva zeci de călu­gări... Acolo, Ortodo­xia nu are forța din România, dar este într-o ten­dință de creștere. Așadar, o expli­cație sociologică încă e așteptată. Avem însă ex­pli­cația teologică: Dumne­zeu a rânduit așa, vă­zând că ne dorim asta.

- Se știe că atunci când încerci să impui ceva cu forța, riști să determini un efect advers. Eșecul secularismului a fost pricinuit, cumva, chiar de agresivitatea fenomenului?

- Posibil, dar nici teoria cetății asediate nu poate fi benefică pastoral pe termen lung. Dacă singura ta ancorare în practica religioasă este o temere difu­ză că ești ata­cat, că identitatea ți-e pusă în pericol, nu vei rezista prea mult. Din punct de ve­dere pas­toral, înțeleg că e facil să invoci un pericol, pentru a ține credincioșii uniți și fideli. Însă nu-ți poți creiona o identitate și nici evolua spiritual doar sub imperiul fricii. Trebuie să ajungem să înțelegem care este natura misiunii noastre, pentru o lume așa cum este ea, nu așa cum ne-am dori să fie.

"Foamea de sens îi aduce pe mulți la Dumnezeu"

- Tinerii de azi s-au născut în libertate și, drept urmare, nu caută în viața religioasă o cale de evadare dintr-o realitate insuporta­bilă. Pot avea acces la bu­nuri, servicii și relații la un click distanță pe internet. În aceste condiții, ce anume îi face să-l caute pe Dumnezeu și să-și do­reas­că să trăiască într-un mod virtuos?

- Același lucru care a de­terminat Imperiul Ro­man să se convertească la creștinism. Un imperiu uriaș, în care exis­ta bunăstare, o ofertă cul­tu­rală și religioasă foarte bo­gată, care avea o forță politică și militară de neînvins, a fost sedus de o religie pro­ve­nind dintr-o margi­ne a sa și care adu­cea o învă­țătură nu doar nouă, ci și în răspărul celor­lalte. Cum? Ține, desi­gur, de miracol. Însă pu­tem explica și altfel. Ce­va le lipsea, totuși, cetă­țe­­nilor acestui imperiu: sensul vieții! Asta se în­tâmplă și acum. Lumea de azi se prezintă ca fiind suficientă sieși. Există teoria unui progres teh­nologic infinit, care ne creează iluzia nemuririi în lumea aceasta: vom su­­praviețui, fie clonați, fie crio­genați, fie fă­când trans­plant de organe, pe­riodic... A­ceastă pro­mi­siu­ne încear­că să înlocuiască aspirația omului spre viața veșnică, sufletească. De asemenea, trăim cu ideea binelui neli­mitat, ca și cum am putea con­su­ma fără rațiune, igno­rând faptul că supraabun­dența de la noi ține într-o să­răcie lucie o altă parte din lu­me, o idee care vorbește despre raiul de pe pă­mânt, pentru a uita de Ra­iul ce­resc. Aceste idei fac par­te dintr-o narațiune care, încer­când să mar­gi­na­lizeze sau să elimine religia din cetate, văduvesc lu­mea de sens. O lume care îți pune totul la dis­po­ziție, dar nu-ți oferă sensul, motivul adânc pen­tru care să fii fericit (căci toate plăcerile și iz­bân­zile la care ai acces în această lume sunt finite, și ca timp, și ca posibilități), o astfel de lume își pier­de puterea de seduc­ție. În concluzie, cred că ti­ne­rii, ca­re sunt mai căutători decât oamenii maturi sau cei mai în vârstă, au șansa să-l descopere pe Dum­ne­zeu tocmai din această nevoie insațiabilă de sens.

"Sunt foarte optimist cu privire la viitor. Dumnezeu iese mereu biruitor"

- Ce declic interior se produce, bunăoară, în­tr-un tânăr intelectual cu o formație de cercetă­tor, ca sfinția voastră, ca să se hotărască să urme­ze Teologia, să ia calea preoției asumându-și res­ponsabilități pe care, în general, bărbații tineri le resping sau le amână?

- Cred că în viața oricărui om, inclusiv a unuia pasionat de cercetare științifică, se produce, mai devreme sau mai târziu, un salt al credinței. Și se întâmplă lucrul acesta atunci când capeți conștiința faptului că împlinirea nu vine din acumularea de bunuri sau de experiențe la limită, ci din înțele­ge­rea rostului vieții... Or, această înțelegere este im­posi­bilă în absența lui Dumnezeu. Omul trebuie să trea­că prin anumite etape de maturizare. Unde­va, în el, scânteia divină așteaptă să fie redescoperită. În fiecare există dorul după Dumnezeu, chiar dacă nu și-l manifestă. Tinerii de azi pot apărea mai su­perfi­ciali, dar asta numai pentru că ei se confruntă cu is­pite mult mai mari decât generațiile preceden­te. Noi nu am avut pornografie la un click distanță atunci când am crescut. Noi nu am avut atâta bunăstare, câtă te poate ameți. Și, deci, nu-i putem judeca. Cei care suntem părinți vedem cât de greu este să for­măm caracterul unui copil, a­tunci când sfatul nostru bun este concurat de atât de multe ispite și atât de multe dis­tracții - în sensul etimologic al cuvântului. Sunt însă foarte opti­mist cu privire la viitor. Dum­nezeu iese mereu biruitor!

"Criticile la adresa Bisericii arată că ea contează. Rău ar fi să fie ignorată"

- Trăim o epocă în care exis­tă cel mai mare număr de credin­cioși cu preocupări reale nu doar pentru viața duhov­nicească, ci și pentru dogmă; avem cel mai educat cler din istoria noastră de ortodocși și asistăm la cea mai mare den­sitate de eveni­mente cu încărcă­tură religioasă. Pe de altă parte, Biserica noas­tră este somată, din ce în ce mai des, să pără­seas­că Evul Mediu, să se adapteze modernității în privința normelor ei, să-și revi­zuiască dis­cursul. Cum vă explicați re­pro­șurile ce i se aduc Bisericii?

- Într-adevăr, nu a existat în istoria BOR și a Orto­doxiei, în general, o perioadă în care să fi fost o alfabetizare religioasă în rândurile po­po­rului la cote atât de înalte. Mai mult, Româ­nia se află într-o mare excepție, fiind țara orto­doxă în care s-a tradus cel mai mult și care are acces la toate cărțile de teo­logie academică și duhov­nicească din toate timpu­rile și din toate marile limbi. De asemenea, la noi, de 28 de ani încoa­ce, se organizează mii de confe­rințe pe teme teologice și duhovnicești, cu persona­lități ale Bi­sericii din țară și din străinătate și cu partici­pare masivă. În privința clerului, situația este la fel de îmbucurătoare, căci avem preoți foarte edu­cați, deși întotdeauna e loc de mai bine. În ace­lași timp, așa cum spuneți, Biserica este somată să părăseas­că Evul Mediu, în ceea ce privește discur­sul și etica. Iată, însă, că dacă ne uităm la creștinis­mul occidental, vedem că le-a scăzut numărul de cre­din­cioși tuturor Bisericilor care au relaxat mesa­jul etic și au edulcorat discursul. În același timp, toate comunitățile religioase care au un cod etic strict - și aici nu mă refer numaidecât la cele creș­tine - cunosc un mare succes. Numeric și ca dăruire pen­tru credință, aceste comunități sunt în creștere. Ceea ce demonstrează că omul are nevoie de o con­­stantă. Chiar dacă, în diferite împrejurări, el mai cade sau nu se ridică la nivelul codului etic al reli­gi­ei sale, are nevoie de o înălțime spirituală către care să aspire. Cât despre reproșurile făcute Bise­ricii, ele au fost anticipate de Mântuitorul Hristos: "Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor pri­goni...". Apoi, există o vocație a crești­nis­mului de a fi în răspăr cu lumea, pentru că, la rigoare, noi nu suntem din lumea aceasta. Dacă este să privim din punct de vedere sociologic, atunci când apare cha­risma, apare și contestarea. Nu există lider charis­matic care să nu fie contestat. Iar Biserica este prin excelență charismatică. Bise­rica a fost, este și va fi criticată. Dar aceasta trebuie să ne determine pe noi, creștinii, să ne îngrijim clipă de clipă ca aceste cri­tici să fie nefondate. Cât nu sunt bazate pe rea­li­tate, nu ne afectează. Dacă sunt întemeiate, sun­tem invi­tați de către societate să ne îndreptăm. În plus, atunci când societatea ne critică, înseamnă că are aș­teptări de la noi. Biserica este o instituție care con­tează și de care se ține cont. Rău ar fi să fim ignorați.

"Biserica este cel mai mare și puternic sprijin trupesc și sufletesc al românilor"

- Societatea românească beneficiază, astăzi, de cea mai mare implicare socială a Bisericii. Ți­ne acest lucru mai mult de inițiativa particulară a unor preoți și parohii sau de un program al insti­tuției Bisericii?

- Evanghelia ne arată care sunt criteriile după care câștigăm Împărăția Cerurilor. Și aceste crite­rii țin întotdeauna de celălalt. La Judecată, nu vom fi întrebați despre cât de intensă ne-a fost via­ța spi­ri­tuală, ci dacă am hrănit pe cel flămând, dacă l-am îmbrăcat pe cel gol, dacă l-am vizitat pe cel în­tem­nițat... Prin urmare, celălalt este mă­sura vieții noas­­tre duhovnicești. O spune Mântui­torul! De aceea, misiunea socială a Bisericii nu este conjunc­turală și nu poate fi realizată doar la presiunea so­cietății. Biserica a fost preocupată încă de la înce­puturi de a-i ajuta pe membrii ei aflați în nevoie.
Acum, desigur, în parte, inițiativele sociale a­par­­țin preoților, care reușesc să coaguleze energii loca­le și să le canalizeze într-un proiect social. Dar exis­tă și o gândire socială la nivel insti­tu­țional. În Ro­mâ­nia, după Stat, Biserica este azi cea mai im­por­­tantă organizație care prestează servicii sociale. Biserica este actorul nonguvernamental numărul unu în ajutorarea românilor aflați în nevoie: copii și bătrâni, săraci ori bolnavi, femei sau bărbați... De asemenea, este cea mai impor­tantă structură aso­­cia­tivă de pe teritoriul țării noastre, cu "birouri" și re­prezentanți în fiecare sat, și cel mai mare an­gajator din sfera neguver­namentală.

- Totuși, e bine ca între Marta și Maria să fie un echilibru, să nu cădem în social, uitând de spi­ritual, nu?

- Desigur, iar acest echilibru este păstrat. Du­hovnicii bătrâni ne-au cam părăsit, e adevărat, și îi plângem. Dar avem și duhovnici tineri, care, sunt convins, pot da răspunsurile cele mai bune la pro­blemele credincioșilor. De altfel, chiar revista dvs. publică, periodic, interviuri foarte ziditoare sufle­tește cu tineri preoți. Pentru că ei sunt rânduiți de către Hristos, iar răspunsurile cele mai bune vin de la El, prin ei. Niciun părinte duhovnic nu își stabi­lește ca program de carieră să ajungă un mare duhovnic, ci devine un duhovnic prețuit și iubit în virtutea vieții sale duhovnicești și a puterii lui Hristos, care îi dă acest dar pentru a le fi de folos celor cărora le slujește. Așa încât, virtuțile unui preot nu sunt motiv de mândrie pentru el, ci prilej de smerenie. Căci el este numai vasul prin care lu­crează Mântuitorul Însuși.