CREDINȚĂ ȘI SĂNĂTATE - Cum să îți vindeci trupul prin vindecarea sufletului

Cristian Curte
Pe Cristian Filip îl știu de când era un antreprenor de succes în domeniul asi­gu­rărilor.

Un bărbat distins și destins, atent cu orice client care îi intra în birou, genul de om care îți inspiră încredere. Iar încrederea e vitală în domeniul afacerilor. Mult timp nu i-am știut po­vestea vieții, am aflat-o doar după ce Cristian a ajuns la credință. A făcut-o furtunos și parcă îm­potriva stilului său de a trăi liniștit și fără șocuri, cu o energie pe care o vezi doar la preoții râvni­tori. În stilul său, de om care știe să rânduiască nu numai lu­crurile, ci și oa­menii, a în­ființat apoi o fundație, s-a apucat să tipărească cărți, să pro­ducă filme documentare, să organizeze pelerina­je și conferințe, ba chiar s-a înscris la o nouă facul­tate. Toate erau, evident, legate de credința sa, de acum ne­smin­tită, în Dum­nezeu. Apoi, brusc, am aflat că s-a îmbolnăvit grav. Su­ferise și înain­te de a se în­toarce către biserică, dar boala năvălise, acuma, asupra lui.

Sfredelul lui Dumnezeu

Ani de zile a străbătut mările. A fost ofițer de marină și nu orice ofițer, ci unul de cursă lungă, pe navele acelea uriașe, pe care le zărim prin porturi. Luni întregi era plecat de­par­te. Pentru un om năs­cut și crescut în comunism, obișnuit să-și trăiască în­treaga viață închis în țara sa, ca într-o închisoare mai mare, meseria lui Cris­tian era o evadare. De aceea a iubit-o. Cu patimă, chiar. Când se în­toarcea iar la țărm, le povestea prie­tenilor de porturile Africii și Austra­liei, ale Americii sau Indiei, numai miresme și mistere. Dar puterea aceas­ta nemărgi­nită a marinarului, o putere pe care noi, simple făpturi de uscat, nici nu o bănuim, o putere care îți poate aduce orice orizont aproape, s-a domolit, așa că a vrut să se în­toarcă pe țărm și să rămână acasă. S-a făcut antreprenor și, ani de zile, s-a ocupat de compania sa. A ajuns pros­per, era tânăr, în plină putere, viața i se așternea cuminte la picioa­re, la fel cum o făcuseră mările. Până când, într-o zi, a început să se simtă rău. Sfân­tul Ioan Gură de Aur numește boala, "sfre­delul lui Dumnezeu". Un sfre­del cu care Mân­tui­torul ne sparge carapacea egois­mului în care am trăit închiși, pentru a lăsa să intre înăuntru, lumina iubirii dumnezeiești.
"Ani de zile am crezut că sunt un om sănătos. Trupește vorbind, eram bine, făcusem sport de per­formanță, dar ceea ce nu știam atunci, un adevăr extrem de prețios pe care nimeni nu îl bagă în seamă, era acela că nu poți fi sănătos în întregime, dacă ești bolnav cu sufletul. Dacă ești atins sufle­tește, lucrurile rele, reacțiile negative se adună și, încet, cu timpul, se transformă într-o anumită pa­to­logie. Dacă omul ajunge să se îmbolnăvească, e limpede că asta nu s-a întâmplat peste noapte, ci în timp, un timp în care în el s-au acumulat obi­ceiuri, trăiri. Astăzi, pentru mine e evident că, dacă vrea însănătoșirea, bolnavul trebuie să își schimbe obiceiurile și trăi­rile care au dus la boală. Eu am fost un astfel de caz. Trupul îmi era sănătos, dar sufletul îmi era bolnav. Și, în cele din urmă, boala a apărut și în trup. La înce­put nu a fost grav, dar nu mă simțeam bine, așa că am mers la doctor, la un me­dic specializat în terapii alternative, care avea un aparat foarte sofis­ticat de diagnoză. Nu stă­team bine deloc, așa că am întrebat-o pe doam­na doc­tor dacă în situația mea se mai poate face ceva. Iar ea mi-a răs­puns simplu și di­rect: «În primul rând, te-aș ruga ca, înce­pând de as­tăzi, să nu mai consumi pro­teină ani­ma­lă». «Cum adică, vreți să spuneți să nu mai mănânc carne?». «Nu doar carne! Să nu mai mă­nânci nici lapte, brânză, ouă și deri­va­tele lor!». Sin­cer să vă spun, mi-a venit foarte greu să pun în prac­tică ce mi-a spus, pentru că eram un carnivor. Ori­ce masă în­semna carne. Cu toate aces­tea, din mo­mentul în care doamna doctor m-a sfătuit, am fă­cut întocmai. Dar starea mea de să­nătate nu s-a îm­bunătățit. În schimb, curios pentru cine nu înțe­le­ge legătura dintre su­flet și trup, a început o schimbare lăuntrică".

"Cărarea Împărăției"

"Pe măsură ce am adoptat regimul vegetarian, în sufletul meu a început să se schimbe ceva. Nu am avut o revelație, ci o căutare febrilă. Simțeam că am nevoie de ceva, că trebuie să plec în căuta­rea a ceva, dar nu știam nici ce să caut, nici de ce am nevoie. Îmi era limpede că ceva nu merge bine cu mine, că alunec cu viteză în jos, pe un tobogan, și că ceva anume trebuie să se întâmple, să se schim­be înlăuntrul meu. Probabil că vindecarea mea sufletească era pe cale să se petreacă, iar sem­­nele însănătoșirii sufle­tului le precedau pe cele ale însănătoșirii trupului. Am avut tot felul de cău­tări în zona orientală: spi­ritualitate chineză, japo­neză, am făcut și chi kung și tai chi chuan. Și, la un moment dat, i-am întrebat pe cei cu care prac­ticam aceste discipli­ne orientale care este scopul lor. «Iluminarea!», mi-au răspuns. «Și ați gă­sit-o?». Nu mi-au mai răspuns, dar eu mi-am dat seama că iluminați nu întâl­nisem printre ei. În toată această zba­tere s-a în­tâm­plat ca sora mea să îmi îm­prumute o carte care a contribuit mult la schim­barea vieții mele - «Căra­rea Împă­răției» de părintele Arsenie Boca. Când am început să o citesc, nu aveam nicio legătură cu biserica. Nu pot spune că eram ateu, nu L-am hulit pe Dumnezeu niciodată și nici nu am desconsiderat biserica Lui, dar nici nu mă apropiam de ea. Mă gân­deam că sunt prea pă­cătos și nu e locul meu acolo. Că e o opțiune serioasă de viață, iar dacă o faci, trebuie să te ții apoi de ea. Așa că evitam să mă duc la biserică și nu încer­cam să aprofundez această la­tură sufle­tească. Ei bine, am început să citesc «Cărarea Împărăției». Era o perioadă de timp când mun­ceam foarte mult, așa că citeam seara o pagină, două, cu ochii aproape lipiți, iar apoi ador­meam. Nici nu price­peam mare lucru. Îmi aduc aminte limpede că în­tr-o singură seară am fost capabil să citesc 20 de pagini. Și, încet, am început să simt că înlăun­trul meu avea loc o trans­formare. Îmi e greu să v-o descriu, dar pentru mine, această simțire inte­ri­oară era evi­dentă. Se întâmpla, în sfâr­șit, ceva. Din întunericul în care fu­sesem, ză­ream o lumi­niță."

Oamenii lui Dumnezeu

Erau uscățivi și bătrâni, îmbrăcați modest, cu costumele roase de vreme și cămăși din alt secol. Dar era în ei o distincție, o noblețe, din păcate apu­să astăzi, o aură care, nouă, celor moderni, ne lip­sește. Cristian a ajuns la întâlnirea lor cu un scop pragmatic - căuta clienți. Nu avea de unde să știe că Dumnezeu îi întinsese prin asta o cursă. Toți bă­trânii din sală aveau în spate ani grei de pușcă­rie - trecuseră prin temnițele comuniste și ieșiseră birui­tori. Erau o Românie curată și demnă, pe care el nu apucase să o cunoască. Una de care s-a în­drăgostit pe loc. Cu unul dintre acești foști deținuți politici, domnul Dan Lucinescu, care avea 15 ani de tem­niță grea în spate, a legat o prietenie strânsă. El avea să îl ducă direct în brațele părintelui Iustin Pârvu, unul dintre cei mai îndrăgiți duhovnici ro­mâni, trecut și el prin iadul pușcăriilor roșii. Cei doi împărțiseră aceeași celulă, iar Cristian a asistat la întâlnirea lor. A fost momentul în care a luat con­tactul, pe viu, cu ortodoxia. Nu cea din cărți, ci cea din inimi. O credință sprintenă, vie și fierbinte.
"Îmi e greu să povestesc acum ce am trăit atunci. Părintele Iustin Pârvu era ca un nor - alb, luminos, ușor, aproape că nu-l simțeai. Un om foar­te blând și bun. Emana atâta pace, atâta seni­nătate, atâta liniște câștigată în cei 16 ani de tem­niță și în nenumăratele nopți de rugăciune petre­cute în mânăstire, încât putea să le dăruiască tutu­ror celor care ajungeau la el. Atunci am înțeles de ce veneau puhoaie de oameni la Petru Vodă. Pen­tru că noi suntem într-un război continuu cu lumea, cu semenii și cu noi înșine, iar sfinții ne dau pace. Părintele Iustin îl avea pe Dumnezeu în suflet și putea să le dăruiască celor din jur frânturi dumne­zeiești. Îmi aduc aminte că stăteam acolo, ca un copilaș nou născut, între cei doi uriași, și nu în­drăz­neam să scot un sunet. Spre sfârșit, părintele ne-a luat sub epitrahil, pe mine și pe domnul Luci­nescu, și ne-a făcut o rugă­ciune. Am îngenun­cheat și, în timp ce părintele se ruga, am început să plâng. Am ieșit din chi­lia părintelui Iustin extrem de impresionat. Era prima dată în viață când aveam o asemenea trăire. M-a marcat irever­sibil. Nu cred că a durat mai mult de zece minute, nu am putut sta mai mult, pentru că aștepta să îl vadă o mul­țime mare de oameni, coada era uriașă, dar au fost cele mai intense minute din viața mea. Părintele Iustin Pârvu a schimbat ceva profund în mine. V-am spus că i-am întrebat pe practicanții de tai chi chuan, cu care m-am antrenat, dacă au găsit iluminarea. Ei bine, după întâlnirea cu părintele mi-am dat seama că, noi, românii, cău­tăm ilumina­ții de pe alte continen­te, în timp ce avem sfinții lângă noi. Părintele Iustin Pârvu a fost un sfânt. Unul real, autentic, pe care am putut să îl ating. Un om a cărui sfințenie nu aveai cum să nu o simți și care îți dădea mărturia fermă că orice om poate ajunge la ea. Pentru mine, întâlnirea cu dânsul a fost evenimentul care m-a așezat definitiv în orto­do­xie".

Zbaterea

"Cu timpul, boala mea s-a accentuat. Cu toată vindecarea sufletului, trupul nu dădea semne că și-ar reveni. Țineam regimul vegetarian, dar boala punea, încet, stăpânire pe mine. Au început du­rerile și am ajuns, cu timpul, la niște crize cum­plite, lega­te de respirație. Nu știu dacă vă dați seama ce în­seamnă să te sufoci încet și să te gân­dești că se poate întâmpla, din moment în moment, să mori. Luni întregi m-am chinuit, să fi fost cam cinci, șase luni, în care nu știam seara dacă mai trăiesc până dimineața, pentru că noaptea crizele erau mult mai grele. Mă rugam, efectiv, să mă ajute Dumnezeu să mai apuc lumina zilei. Atunci am descoperit ce putere uriașă are rugăciunea. Simțeam că mă sufoc, în plină noapte, și mă arun­cam în genunchi și înce­peam să mă rog. Din mo­mentul în care începeam rugăciunile, criza înceta și puteam din nou să respir. Așa o duceam până dimineață, când începea o nouă zi, dar nu știam dacă o mai prind pe următoarea. Ce mă ținea pe atunci în viață, dincolo de rugă­ciuni, erau proiec­tele pe care le începusem la fun­dație. Mă gân­deam mereu ce să mai fac, cum să ajut, ce să por­nesc. Și îmi dau seama acum că era foarte important faptul că mă preocupa ceva foarte mult. Tot timpul trebuie să fii în priză. Asta am învățat de la foștii deținuți politici, știu că asta i-a ținut și pe ei în viață, acolo, în celule. Și în felul acesta, luptam și eu cu crizele mele de respirație și cu durerile care îmi apăruseră în tot corpul. Îmi era greu, pentru că vedeam că regimul vegetarian, propus de medic, pe care îl țineam cu strictețe, nu părea să dea roade. Cu toate acestea, m-am încăpă­țânat să nu recurg la medicina alopată, deși am avut prieteni care m-au îndrumat către un doctor minu­nat, un om deosebit, pe care îl pre­țuiesc mult și acum, la ani distanță de când s-au întâmplat toate. El a tras de mine mult timp să vin să mă internez în spital, dar când am ajuns acolo, am simțit că dacă mă internez, intru într-un mala­xor din care nu mai reușesc să scap. Așa că am refuzat și am rămas să îmi trăiesc durerea și chi­nul acasă, mergând la me­dic și urmând un trata­ment, dar nu alopat, ci natu­rist. Însă, la un mo­ment dat, medicul naturist a spus că nu mai are ce să îmi facă și că singura soluție este să iau medicamente alopate, de sinteză, pentru că boala mea nu mai răspunde la alt tratament. M-am dus la farmacie, am cum­părat medicamentele și apoi m-am apucat să citesc prospectele. M-am îngrozit de efectele adverse și mi-am spus că n-o să le iau ni­ciodată. Țin minte că m-am întâl­nit cu o prie­tenă care mi-a spus că nu arăt bine. Eu nu am fost nicio­dată un tip corpolent, iar atunci slăbisem zece ki­lo­grame. I-am povestit prie­tenei mele că mi s-au reco­mandat anumite medica­men­­te alopate. «Păi foarte bine, dom­nule Filip, luați-le», mi-a spus senină. «Nu le voi lua doamnă, au prea mul­te efecte adverse.» «Dom­­­nule Filip, da­că nu le luați, mu­riți!». «Asta este», i-am răs­puns, «până la urmă murim cu toții. Asta e alegerea mea, să nu le iau. Și nu le-am luat!»."

Vindecarea

- Dar nu vă era frică de moarte?

- Ba da, îmi era frică de moarte. Nu pot să o fac acum pe curajosul, pentru că nu am fost. Nu mă simțeam deloc confortabil la gândul acesta și nu știu să vă spun ce resorturi au funcționat în momentul acela, încât am refuzat tratamentul alo­pat. Sincer să vă spun, au fost clipe când eram la marginea deznădejdii. Pur și simplu, nu mă mai agățam de viață. Mă dădu­sem bătut, nu mai aveam nicio motivație să lupt. Mă gândeam că asta a fost... Atât mi-a dat Dumnezeu. Dar în momentele acelea de deznă­dejde s-a întâmplat ceva. Tocmai înființasem împreună cu domnul Dan Lucinescu, la sfatul părintelui Iustin Pârvu, "Fundația Pă­rintele Ar­senie Boca". Și aveam destui oameni care ve­neau la noi, încercând să ajute, în fel și chip, biserica și țara. Într-o seară, m-am pomenit cu un telefon de la un colaborator foarte apropiat, edito­rul cărților fundației. Din convorbire, el a înțeles că sunt deznădăjduit de boală, că nu mai găsesc un sens în lupta cu ea și mi-a spus un lucru care m-a încurajat enorm: "Domnule Filip, nu aveți voie să renunțați! Vă dați seama câți oameni depind de dumneavoastră?". A fost un șoc pentru mine. Nicio­­dată în viață nu mă gândisem la așa ceva. Atunci am reînceput să lupt. Iar Dumnezeu mi-a trimis vindecarea într-un mod neașteptat.
În starea aceea foarte proastă în care mă aflam, am organizat, totuși, o conferință a lui Gavriil Va­ta­­maniuc, ultimul reprezentant al parti­zanilor care au luptat în Bucovina. Mi-am dorit mult ca bucureș­tenii să cunoască un erou al rezistenței noastre anticomuniste. Și la acea conferință am întâlnit un fiu duhovnicesc al părintelui Ghelasie Gheor­ghe, de la Mânăstirea Frăsinei - domnul Liviu Bogdan Vlad, profesor universitar la ASE. Văzându-mă în starea aceea, el mi-a spus foarte optimist: "Stai liniștit Cristian, te vei face bine cu pâinea și regi­mul de medicină isihastă al părintelui Ghelasie Gheorghe!". Și a venit la mine într-o seară, a stat până târziu, în noapte, ca să mă învețe să fac acele pâini necoap­te prin foc, recomandate de marele du­hovnic de la Frăsinei. Așa a început vin­de­carea mea, în doar trei luni, cu rețetele medicinei isihaste, mi-am revenit com­plet! Când am fost la un nou control la doamna doctor de care v-am vorbit la în­ceput și m-a scanat cu aparatul ei, a rămas uimită. Nu mai aveam nimic și sunt foarte bine până în ziua de astăzi.
Asta a fost vindecarea mea - trupul - cu pâinea și rețetele de hrană crudă ale medicinei isihaste, iar sufletul cu ajutorul bisericii, la care mă întorsesem de ceva vreme. Să știți că cele două sunt foarte le­gate. Astăzi, sunt ferm convins că mâncarea ușoa­ră, vegetală, îți face și sufletul mai ușor. Mâncă­rurile grele sunt foarte telurice, te țin strâns legat de pă­mânt și nu te lasă să te ridici pe verticală. Nu întâm­plător sfinții recomandă postul, pentru că prin el te poți apropia foarte ușor de Dumnezeu. Astăzi, eu îi sunt recunoscător Domnului, pentru că mi-a dat această încercare, pentru că prin ea am descoperit postul, iar prin post am reușit să mă apropii de El. M-am întrebat multă vreme de ce nu m-am vindecat de la început cu regimul vegeta­rian, și cred că răs­punsul stă în căutarea mea din timpul bolii. Mân­tuitorul știa că eu trebuie să învăț multe lucruri, iar suferința a fost calea prin care am ajuns să cunosc tot ce știu acum: că sensul vieții noas­tre este să ne apropiem de Dumnezeu.