Dialog între surzi

Redactia
- Întrebări fără răspuns, gingășii reprimate, declarații neluate în seamă, indiferență... Uneori, avem senzația că nu vorbim cu partenerul nostru de viață, ci cu pereții. Cum poate fi reînnodat contactul, cum putem să ne înțelegem mai bine, în toate sensurile cuvântului ? -

Unii spun că bărbații vin de pe Marte și femeile de pe Venus. Că ei nu ascultă ni­cio­dată ce li se spune și că ele nu știu să descifreze o hartă. Să fie, oare, cre­ierele noastre atât de diferite? Oa­me­nii de știință nu contenesc să dezbată acest subiect. Cert este că, într-un cu­plu, faptul că sunt recep­țio­nate toate mesajele nu spune nimic. Degeaba le auzi dacă nu le dai nici o atenție sau, pur și simplu, le muți pe linie moartă. Majoritatea certurilor pleacă de aici, de la lucrurile simple și neînsemnate, dar care dovedesc o mare lipsă de înțelegere.
Ne agasăm îngrozitor, deși ne iu­bim și vrem să fim împreună. Pen­tru a evita un deznodământ nedorit, via­ța în doi trebuie decodată.
Când o face pe surdul
* Scenariu. "Iu­bi­tule, eu spăl vasele, poți să duci tu gunoiul?" Nici un răspuns sau, în cel mai bun caz, un "da, da" foarte vag. Pes­te două ceasuri, gu­­noiul e tot aco­lo. Rezultatul: ton ridicat și uși trân­tite.
* Cauza. Deși își asumă treburile gospo­dă­riei, decla­rând că li se pare firesc să cadă în seama lor, pe parcurs, femeile trăiesc sentimente contra­dic­torii, li se pare nedrept ca ele să "tragă", în vre­me ce soții lor stau la televizor. Și încep să dea co­menzi, ui­tând că inițial și-au asumat singure sar­cinile. Într-un răstimp foarte scurt, bunăvoința se duce, se simt "hărțuite" și agasate de bărbații care nu reac­țio­nea­ză imediat. De cea­laltă parte, re­zis­tența masculi­nă se organizează în tăcere, iar dom­nii res­pectivi se fac că nu aud nimic. Deși ex­trem de enervante, toate aces­te dispute cotidiene par a fi, de fapt, un rău necesar, spun psihologii, adică un mod de ajustare, care să permită cuplului să cons­truiască o cultură con­jugală proprie. De acord, dar de aici și până la a se certa seară de seară, vreme de 20 de ani, e cam mult, și dragostea se cam duce.
* Ce e de făcut? În primul rând, femeile să fie oneste și să re­nun­­țe la teatru, când își asumă sar­­cinile gospodă­rești. Dacă se oferă să spele va­sele să le spele, fără să facă din asta o tragedie. Dacă nu, să ne­gocieze de la început cu bărbații și să-și împartă obligațiile pe din două cu ei. Ni­meni nu este obligat să răs­pundă cu "drepți" la un ordin. Mân­dria mas­cu­lină are un cu­vânt de spus. Abia când apa­re un refuz, avem drep­tul să pro­testăm, ri­dicând to­nul, dacă bărbații se sus­trag prea des obli­gațiilor casnice ce le re­vin și lor. Pentru a ține în echilibru si­tuația, fără război, cel mai bine este să sta­bilim de la bun început un "tra­tat" care să defi­neas­că cu precizie obli­gațiile ce-i revin fie­căruia.

Când nu înțelege ce-i spui

* Scenariu. "Hai, plecăm la plimbare. Poți să-i dai tu hai­na fetiței, în timp ce eu îl îm­brac pe bebeluș?" Și el pleacă cu hăinuța în mână, în timp ce fetița rămâne blo­cată în casă, fiindcă nu are ce să îm­brace! "Nu se poate să fie în halul ăsta de zăpăcit!", îți spui.
* Cauza. Bărbații de­cretează din capul locului că sunt inapți în anumite do­­menii casnice, cum ar fi, de pildă, îm­brăcatul și dez­brăcatul copiilor. Să fie, oare, un semn de rea voință? Spe­cia­liștii ne asigură că nu. Creierul bărba­ților s-a dezvol­tat altfel decât al femei­lor pare-se. Totul a în­ceput în preistorie, epo­ca în care băr­bații au tre­buit să dezvolte o percepție globală asupra cla­nului, pentru a-l pu­tea proteja mai bine de peri­colele exte­rioare. În timp ce femeile au preferat din cele mai vechi timpuri o viziune mai detaliată asupra familiei. Rezulta­tul: bărbatul zilelor noas­tre nu stă­pâ­neș­te încă subtili­tățile domes­tice. Dar femeia epocii de piatră refuză să admită acest adevăr.
* Ce e de făcut? În primul rând, doamnele să învețe să nu se ener­­veze. Faptul că există o expli­cație ac­ceptabilă, că istoria sau na­tura l-au fă­cut pe bărbat puțin alt­fel le ajută. Mai ales dacă ur­mașele Evei ac­cep­tă că și ele au o gră­madă de lip­suri, când es­te vorba de în­locuirea unui cauciuc la mașină, de descifrarea unei hărți rutiere sau de montarea unei jucării. Așa că sus­pine de genul: "Să­racul de tine, ești cu min­tea în nori" ar în­sem­na să-l considerăm un idiot. Sunt de preferat încu­rajările.

Când e rece ca gheața

* Scenariu. Ne cer­tăm din cauza gunoiului care trebuie dus, a vaselor murdare care s-au strâns, a copiilor care n-au fost duși la școală la timp? Femeile nu iartă nimic. Și, într-o bună zi, pe lângă toate corijențele astea, se plâng și că nu primesc măcar o floare de la ei, că nu mai ies la restaurant sau măcar la plim­bare, în week­end. Oare asta este problema femeilor, cratițele pe care se satură să le spele, sau dezmierdările care lip­sesc?
* Cauza. Cărei femei nu i-ar plăcea să i se ghicească dorințele secrete, să fie scutită, mă­car uneori, de povara vieții cotidiene, să existe și în viața ei un prinț care să o ducă în pădure pe un cal alb? În prin­cipiu, cel care ar trebui să aibă iniția­tivele este prințul șarmant, bărbatul adică, în timp ce Frumoasa așteaptă ca visul să devină realitate.
Dar în viața adevărată este altfel. Îl zgâlțâim pe viteazul nostru cavaler pentru a-l face să înțeleagă că ade­vărata cauză a proastei noastre dis­poziții nu e truda casnică, ci lipsa afec­­țiunii, dar degeaba: el nu reacțio­nează. Așa se face că femeile se "a­cresc" așteptând, în vreme ce bărbații refuză să înțeleagă adevărul. În cu­plurile unde afecțiunea este pre­zentă, femeile nu se plâng de spălatul va­selor.
* Ce e de făcut? În primul rând, femeile trebuie să înțeleagă ca­re este motivul veșnicelor iritări și să pună lucrurile la punct, spunând des­chis și pe față ce simt.
Mut ca pământul
* Scenariu. Cel mai cumplit afront care-i poate fi adus unei femei este ca atunci când îi face reproșuri bărbatului, el să tacă. Când tace, se dezlănțuie iadul. Ce sim­te, la ce se gândește, cât de puter­nice îi sunt senti­men­tele, tăcerea lui expri­mă cumva dispreț? Fe­meile au tot dreptul să știe, pentru că își iu­besc jumătățile.
* Cauza. Bărbații nu sunt capabili să-și ex­pri­me senti­mentele, se spune. Mai ales că ma­jo­ritatea lor sunt crescuți sever, îm­pie­dicați să-și descarce sufletul în fața pă­rinților. Psihologii sunt de altă pă­rere. În ca­bi­netele lor primesc mul­te plângeri din par­tea unor bărbați sen­sibili, decepționați că partenera lor nu se des­chide pe cât ar dori ei. Femeile, de pildă, co­munică mai greu când este vorba de do­rințele lor, de sex, în gene­ral... ceea ce nu simplifică apropierea în momentele de in­ti­mitate.
* Ce e de fă­cut? Bărbații tre­buie "decodați". Seara, când mor­­mă­ie că sunt frânți de oboseală și n-au chef de vorbit - să credem că nu e o simplă eschivă, ci au avut, cu ade­vă­rat, o problemă. În loc să fie certați, ei tre­buie consolați, înțeleși. Dacă se pre­fac, vor rupe singuri tăcerea, stin­ghe­riți că min­ciu­na le-a fost cre­zută, da­că nu se prefac, vor fi fericiți că sunt înțeleși. Mai devreme sau mai târ­ziu își vor deschide inima. Și le va păsa de inima partenerelor, atât de înțe­le­gă­toare și înțelepte.

O dă în bară cu vorbele

* Scenariu. Cu sclipiri în ochi, el îi șoptește îndră­gostit: "Ce drăguță ești as­tăzi!". Țâf­noasă, în loc să se bu­cure, ea îi repli­că, printre dinți: "Adică în restul zile­lor sunt urâtă?". Alteori, fe­meia e cea ca­re avansează o posibilă laudă: "Cum îmi stă cu rochia asta?". Iar el îi răspunde: "Cum să-ți stea? Bine. Ca de obicei".
* Cauza. Nu toți bărbații pot face com­pli­men­te cu ușurință. Dar oare chiar tot ce spun ei sună fals? Din păcate, cam așa lasă femeile să se în­țeleagă, în majoritatea cazurilor. Când nu-l cunosc prea bine pe cel care le flatează, li se pare că merge prea departe, pentru că se tem de dorința pe care remarca lui ar pu­tea-o trăda. În schimb, când îl cunosc de ani de zile, au impresia ori că băr­batul nu le face destule com­plimente, ori că șarjează, spunând ceva în care nu crede. Greu pentru el s-o nime­reas­că la fix.
* Ce e de făcut? Întrucât băr­bații care fac complimente pot fi nu­mă­rați pe degete, e cazul ca femeile să le mulțumească pentru fiecare cuvânt drăguț. Iar dacă nu sunt satisfăcute de răspunsul primit, să insiste: "Ce pre­feri la rochia asta, cu­loarea?". Da­că el mormăie ceva de genul: "Păi...", să-și spună că a făcut, deja, un mare efort.

DINA BRAN