Povestea unui om care a învins urâtul - MIHAI VASILE - Regizor: "Cine-i Nichita ăsta, să-i faci tu festival?"

Catalin Apostol
Zburând peste oraș

Eram în clasa a unsprezecea la un liceu din Plo­iești și nu aveam deloc astâmpăr. Mă simțeam stă­pâ­nul orașului, peste toate străzile, parcurile și tera­sele lui, mă îndrăgosteam de toate fetele frumoase ca­re-mi ieșeau în cale, pluteam într-o fericire con­tinuă, trăind parcă un vis fără sfârșit. Deși eram în anii '80, în plină dictatură ceaușistă, când lumina, apa și căldura erau oprite în fiecare noap­te, când nu aveam decât două ore de tele­vizor pe zi, și alea numai despre con­du­cătorul nostru iubit, când rafturile maga­zi­nelor erau goale și când oa­menii erau mereu abătuți și străzile cenușii, eu refuzam cu o în­căpățânare inocentă să văd toate ororile as­tea, alegând să mă ascund în lumea mea, me­reu însorită și pli­nă de distracții. Cam asta în­sem­na pentru mine atunci libertatea, o zben­gu­ială minunată și ame­țitoare, o joacă în care mă sim­țeam buricul pământului, fără să am ha­bar, de fapt, cine eram la vremea aceea și cam ce vo­iam de la viață. Și, de câte ori mă întorc as­tăzi cu gândul la acei ani, mă întreb care ar fi fost, oa­re, destinul meu, dacă o țineam tot așa, în sti­lul ăsta flușturatic, dacă în viața mea de-atunci nu s-ar fi ivit acea întâmplare care m-a adus cu pi­­cioarele pe pământ, dând un sens pre­o­cu­pă­ri­lor mele.

Mirajul Nichita

Țin minte că era o zi frumoasă de iarnă, când un prieten m-a invitat la un spectacol de teatru, care avea loc la Palatul Culturii din Ploiești, sub egida unui festival care se numea "Nichita Stă­nescu". Era în decembrie 1984, la numai un an de la moartea po­e­­tului despre care auzisem doar la orele de li­te­ratură. Nu citisem nicio poezie de-a lui, în afară de cea din manual, nu știam mai nimic despre el, deși trăiam în același oraș, și, sincer să fiu, la ora aceea, nici nu prea aveam chef să aflu ceva. Și totuși, o cu­rio­zitate as­cunsă m-a îndemnat să merg la acel spec­tacol. E mult de atunci, dar îmi aduc aminte destul de clar câteva secvențe ale acestei întâmplări care avea să-mi schimbe într-un fel viața. Prima imagine care îmi vine în minte este un afiș mare, alb, lipit chiar la intrarea în Palatul Cul­tu­rii, cu un stejar de­se­nat în tuș negru, sub care stă­tea scris "Festivalul de poezie Nichita Stănescu, 7-9 de­cem­brie 1984". Iar undeva, deasupra steja­rului, do­uă versuri din Ni­chita, pe care nu le-am mai uitat nicio­dată, do­minau, ca un motto, întregul afiș: "Nu tre­buie mai ales să în­­țelegem/ trebuie mai ales să fim". Țin minte apoi o sală înaltă, cu lambriuri din lemn pe pereți și can­delabre patinate de timp, cu scaune vechi, așezate în jurul unei scene cu po­dea­ua tocită și un decor sără­căcios, cu niște pânze albe și măști agățate de tavan. Simt parcă și-acum mi­rosul acela de mobilă veche, care plutea ca un duh în toată încăperea. Știu că m-am așezat în pri­mele rânduri și am așteptat până când sala s-a um­plut ochi și s-a făcut deodată beznă. Atunci, din spa­tele scenei, au început să se audă, în sur­dină, acor­durile unui cân­tec straniu. Și-n timpul ăsta, o lumi­nă roșie, ca a unui răsărit de soare, s-a aș­­­ternut ușor peste măștile de pe scenă. Îmi amin­tesc apoi că au intrat primii actori, au apărut din spatele sălii, mer­gând printre spectatori, cu mișcări lente, în ritmul muzicii și pri­virea ațintită în zare. Nu erau niște actori obișnuiți, iar ceea ce făceau ei nu era o piesă normală, așa cum mai văzusem la teatru. Păreau mai degrabă niște mimi ciudați, care parcă îm­plineau un ritual misterios. Îmi aduc aminte că apoi au început să vorbească între ei în versuri, le­gând un joc de replici pe armoniile muzicii. Erau versuri din Nichita Stă­nescu, și e aproape sigur că tot acest joc ciudat și toate cele ce-au urmat aveau o noimă profundă, pe care eu însă nu prea o pu­team pricepe atunci. Știu doar că timp de o oră și jumătate, cât a ținut spec­tacolul, am stat smir­nă pe scaun, fără să știu prea bine de ce. Îmi amintesc apoi că la sfârșit a urcat pe scenă, în ro­pote de aplauze, un domn îm­brăcat într-un cos­tum de blugi, cu ochii plini de emo­ție, făcând o re­verență amplă, și-apoi che­mân­du-și lângă el ac­torii. A fost un moment lung, cu apla­­uze frenetice, în care am văzut mai mulți spec­tatori cu lacrimi în ochi și am simțit cum valul acela de emoție m-a cuprins și pe mine. Dom­nul în cos­tum de blugi era re­gi­zorul spectacolului, îl che­ma Mihai Vasile și era sin­gu­rul om din Ploiești care se gân­dise să facă un festival în me­moria lui Nichita Stănes­cu.

Prima repetiție ca actor

Trebuie să recunosc că am plecat de-acolo total nedu­me­rit, dar asta a trezit în mine o cu­riozitate aparte. Zile la rând, am tot încercat să-mi amin­tesc momente din spec­ta­col, stră­du­indu-mă să le gă­sesc înțe­le­sul. M-am apu­cat să-l citesc pe Nichita, să-i des­­cifrez ver­su­rile, să simt emo­­ția lor. Mă întâl­neam tot mai des cu Horia Țurcanu - fos­tul nostru coleg de re­dac­ție, ploieștean și el, cu care eram prieten din vremea copilăriei - și ne "în­cingeam" se­rile cu lungi dis­cuții despre Nichita și "necu­vin­tele" sale, desco­pe­rindu-l îm­pre­ună, cu o pasiune uriașă. Apoi, îm­preună cu Horia, am în­ceput să mergem tot mai des la Palatul Cul­turii, în aceeași sală cu miros de lemn vechi, văzând noi spec­tacole, la fel de ciudate. Aflasem deja că trupa asta de teatru, pe nume Equinox, nu era una oriși­care, că avea multe premii în palmares și că nu­me­roase per­sonalități marcante din lumea teatrului spu­­seseră despre ea numai cuvinte de laudă. Cu tim­pul, devenisem spectatorii cei mai fideli, reu­șind să ne împrietenim cu câțiva dintre actori, și chiar să asistăm la repetiții, ceea ce însemna un privilegiu enorm. Așa am ajuns să-l cunoaștem și pe Mihai Va­sile, regizorul trupei, să-i vedem fer­voa­rea cu care-și îndrumă actorii, să as­cultăm teoriile lui despre teatru liber și teatru sărac, re­ușind în cele din urmă, să legăm cu el o prie­tenie spe­cială. După un an, am fost invitat să urc pe sce­nă, participând la prima repetiție ca actor. Și chiar dacă n-am strălucit în această pos­tură, pot să spun că vreme de aproa­pe doi ani, am trăit cea mai consistentă expe­rien­ță a tine­reții mele. Aceasta a fost întâm­pla­rea care m-a luat așa, pur și simplu, de pe stradă, și mi-a des­chis un drum de care altminteri, poate, n-aș fi știut niciodată.
În urmă cu o lună, am primit o invitație la un spectacol în Ploiești. Era vorba despre una din serile unui festival care se numea "Nichita Stă­­nescu la echinocțiu", organizat de același om din povestea relatată mai sus. Au trecut 34 de ani de atunci și Mihai Vasile era la fel de viu și determinat în ceea ce făcea. Actorii erau alții, dar la fel de tineri și scânteietori. Și spec­tatorii erau alții, însă emoția lor era aceeași ca acum 34 de ani. Și-atunci a fost așa, un moment ciu­dat, în care parcă am descoperit prin mulțime, acolo, în sală, chipul meu cel de acum 34 de ani, când aplaudam, și eu, emo­ționat și nedu­me­rit. De 34 de ani, Mihai Vasile face posibilă o asemenea întâmplare pentru mii de tineri din Ploiești. Iată de ce m-am hotărât să scriu despre el.

Tinerii de elită

Ne-am întâlnit în Palatul Culturii, casa lui de-o viață, într-o cameră mică din culisele teatrului. De-a lungul anilor s-au scris sute de pagini despre el, dar în ultimul timp, a refuzat să mai dea interviuri.
- Presa de azi e o mizerie, îmi zice. Am acceptat să-ți dau interviu pentru că știu ce înseamnă "For­mula AS" și pentru că știu cum scrii tu. Și vreau să-ți zic că am chiar emoții, e un moment special pentru mine.
Are 66 de ani, și din 2016 este, în acte, pensionar. Un statut cu care nu se poate împăca, simțind o energie și-o poftă de muncă parcă tot mai mari. De ani de zile, ploieștenii vorbesc despre Mihai Vasile ca despre o instituție. Nimeni nu spune "merg la Equinox să văd un spectacol" sau "merg la teatru, la Palatul Culturii". Toată lumea spune, pur și simplu, "Merg la Mihai Vasile", iar cu vorba asta ai spus tot. Firește, în anii dictaturii, o asemenea no­to­rietate avea un preț. A fost tot timpul urmărit de secu­ritate și hărțuit de partid. Încă din tinerețe i s-a dus buhul că e năbădăios și că nimeni nu-l poate opri să spună lucrurilor pe nume. Nici în prezent nu a scăpat de șicanele unor lichele cu carnet de partid. S-a învățat însă cu asemenea poveri, ba chiar le ia ca pe niște provocări peste care trece muncind mai cu râvnă. Atunci când a ieșit la pensie, dușmanii lui de-o viață au sperat că vor scăpa de el, că se va re­trage la mica lui moșie de la țară. N-a fost așa. Vine în continuare la Palatul Culturii, face repetiții cu ac­torii, organizează spectacole și expoziții, mobilizând sute de tineri în toate activitățile astea.
"Chiar diseară am repetiții", îmi spune cu bucu­rie în priviri. "Voi face asta până la sfârșit, când o să închid ochii".
În martie, anul acesta, a reușit să organizeze o nouă ediție a festivalului care astăzi se numește "Nichita la echinocțiu". Au fost zece zile de teatru, film și poezie, de ateliere cu elevii, de expoziții și lan­sări de carte, toate puse la cale numai de el. Zece zi­le în care i-au trecut pragul sute de tineri dornici să facă parte din această mare familie de elită a ora­șului.
- De-a lungul anilor, îmi zice, au venit la festival tineri care nu știau nimic despre Nichita. Chiar și anul ăsta, le-am dat să facă un chestionar, și 80 la sută din ei au recunoscut că, dacă n-ar fi venit la festival, n-ar fi auzit niciodată de Nichita Stănescu. E o catastrofă în școlile din România de azi. Copiii ăștia nu au nicio vină, în manuale nu există decât o poezie de-a lui, iar odată ce l-au descoperit aici, în spectacolele noastre, mulți dintre ei i-au citit aproape toată opera.
Îi spun că la fel mi s-a întâmplat și mie atunci, în 1984, și pe chipul lui apare brusc un zâmbet nos­talgic și tandru. Îl întreb despre tinerețea lui, despre primele lui întâlniri cu lumea teatrului. Îmi po­ves­tește de mahalaua ploieșteană în care trăia, printre țigani oropsiți și evrei scăpați de ororile războiului, despre părinții lui, țărani sadea de prin părțile Bără­ga­nului, despre tatăl, tâmplar iscusit, și mama, croi­toreasă de lux.
"Țin minte că aveam nouă ani și a venit într-o zi o evreică la mama, să-i facă o rochie. O chema Estica și era actriță aici, la Teatrul din Ploiești. Ro­chia era pentru petrecerea de după premiera unei pie­se în care juca. Și-atunci când a venit să ia rochia, s-a uitat așa, lung, la mine, și i-a zis mamei: «Fru­mos băiat ai! Nu-l lași să vină cu mine la premieră? Să vadă și el cum e la teatru». Nu știu ce miracol s-a întâm­plat, dar mama, care nu mă lăsa nici până la prăvălia din colț, a acceptat fără nicio ezitare. Nu mai știu ce piesă era, dar țin minte că eram într-o sală plină de oameni mari, care stăteau vrăjiți cu ochii la scenă. Atunci l-am văzut pentru prima oară pe Toma Caragiu. Pe-atunci era directorul teatrului din Plo­iești și țin minte că nu-mi puteam lua ochii de la el. Avea ceva, un farmec și-o energie care mă fascinau. Era suficient să apară pe scenă, că toată lumea îl aplauda. Privirea, glasul lui tunător, gesturile, toată pre­zența lui emanau parcă o forță de supraom. După pre­mieră, a urmat o petrecere la care doamna Estica m-a luat și pe mine, eu eram singurul copil. Eu, un mucos de nouă ani, din mahalaua Plo­­­ieștiului, stăteam printre cei mai im­por­tanți oameni din oraș. Ei bine, începând din seara aceea, am devenit copilul răsfățat al Tea­tru­lui din Ploiești. Fugeam de acasă sau chiu­leam de la școală, doar ca să stau la repetiții. Mă băgam prin toate cotloanele teatrului, trăgeam cortina, mă jucam cu reflectoarele, stăteam prin cabinele actori­lor, îi vedeam cum se pregătesc înain­te de spec­­tacole, le simțeam de fiecare dată emo­ția, ce să mai zic, descopeream o lume fer­me­cătoare, din care începusem să fac și eu parte. După câteva luni, cu acordul lui Ca­ragiu, am urcat pentru prima oară pe scenă. A fost cea mai frumoasă zi. Aveam un rol micuț, dar mi se părea că eu sunt eroul cel mai important. Era vorba de Omul cu mâr­țoa­ga, cu Oc­tavian Cotescu în rolul prin­cipal. Trebuia să strig "Mamă!", să traver­sez scena și să mă arunc în brațele femeii care era mama mea. Asta era tot. Atunci am fost nevoit să le spun părinților despre se­cretul meu cu tea­trul și, cu chiu, cu vai, i-am convins să vină și ei la spectacol. Țin minte că au fost tare emo­țio­nați, dar până la urmă, a doua zi, mi-au zis să las prostiile și să mă apuc de lucruri serioase, cum ar fi învățatul. Așa că am continuat să-i mint și să fug iar de-acasă. Au aflat despre toate astea târziu, abia la bătrânețe. Și cred că m-au iertat."

"Fenomenul de la Ploiești"

Marea lui aventură s-a numit Equinox. O trupă de teatru și film, pe care Mihai a înființat-o în 1980 și cu care a reușit să câștige admirația celor mai exi­genți critici de teatru. "Fenomenul de la Ploiești", așa se vorbea în lumea teatrului despre Equinox. "Equi­noxiștii ne dau speranța unui teatru mai liber și, în consecință, mai pur". (Marin Sorescu). "Nu am cunoștință că s-ar produce în altă parte din țară ceva asemănător. E bine ca «fenomenul de la Plo­iești» să fie cunoscut în toată mișcarea noastră tea­trală". (Dumitru Solomon, dramaturg). "Filmul «Ni­chita Azi» produs de Equinoxul ploieștean, rămâne, pentru mine, în întregul lui, o reușită unică, un poem elegiac superb pentru o mare dragoste". (Andrei Blaier, regizor). Sunt doar câteva citate din cronicile vremii. De fapt, fenomenul Equinox era o adevărată școală de antropologie teatrală, un loc în care teatrul se întorcea la începuturile sale, devenind mai pur, mai profund și mai emoționant. În scurt timp, au început să curgă premiile. Nu era festival prin țară de unde să nu se întoarcă măcar cu o diplo­mă. Bucuria succesului a fost însă destul de re­pede umbrită de cei care se ocupau cu cenzura, iar mai târziu, chiar de către temuta securitate.
- Țin minte, îmi povestește Mihai, că, inițial, prima ediție a Festivalului Nichita Stănescu, aceea la care ai venit și tu, nu mi-au dat voie s-o fac. Mi-au zis: "Cine-i Nichita ăsta, să-i faci tu festival?". Le-am spus că e vorba de memoria unui mare poet, că nu avem voie să-l uităm, mai ales aici, la Ploiești, unde s-a născut. Am reușit cu greu, dar în fiecare an am avut aceleași piedici, aceleași discuții, deși de la a doua ediție, aveam și girul Uniunii Scriitorilor. Numai eu știu cât m-au chinuit oamenii ăștia. 1989 a fost primul an în care chiar mi-au interzis cate­go­ric să-l mai organizez, și tot ce-am putut face atunci a fost să țin aproape clandestin o conferință despre Nichita, la care au participat poetul Ion Stratan, Victor Rebengiuc și Andrei Pleșu.
După decembrie '89, Equinox era la vârsta matu­rității depline. Iar libertatea redobândită atunci părea să-i aducă un suflu nou și-o viață mai plină. Au început ieșirile din țară, premii la festivaluri inter­na­ționale, colaborări cu regizori sau actori străini care erau fascinați de tea­trul marca Equinox. Ge­ne­rații întregi de tineri și-au făcut aici ucenicia, intrând apoi la uni­ver­sități de teatru și film și ajungând pe marile ecra­ne sau în importante tea­tre din țară. Și, totuși, în ciuda acestor merite vi­zibile, nici de data asta Equinox-ul n-a scăpat de dușmani.

Sfârșitul unui vis

După entuziasmul din decembrie '89, năravurile din vremea comunismului s-au reactivat parcă mai abitir, iar foștii activiști de partid au prins din nou curaj, încercând să pună pe butuci toată această cons­trucție ridicată cu-atâta râvnă și migală. Așa se face că în anul 2013, adică la vârsta hristică de 33 de ani, toată această frumoasă poveste numită Equinox s-a năruit. Asta, pentru că așa a vrut un singur om, pe nu­me Mircea Cozma, fost președinte al Consiliului Județean Prahova, care astăzi tocmai e judecat pen­tru acte de corupție. El a fost cel care a venit într-o zi la Palatul Culturii și a cerut imperativ ca sala aceea în care s-a scris istoria plină de succese a teatrului Equinox să fie renovată și predată la cheie Consiliului Județean. E un capitol tragic, despre care Mihai Vasile nu prea vrea să vorbească.
- Ce pot să spun e că atunci am crezut că viața mea s-a sfârșit. Tot ce-am trăit în acești 33 de ani a fost legat de viața acestui teatru. Mii de tineri au plecat în viață legați definitiv de experiențele pe care le-au trăit aici, de tot ceea ce școala, familia, socie­tatea nu le-au putut oferi: libertatea de a se exprima, de a imagina, de a face în mod real o artă. A fost cea mai grea lovitură pe care mi-a dat-o des­tinul. Toți prietenii noștri, publicul, colegii de teatru din țară, foștii actori ai trupei, cu toții au fost șocați. Au fost articole în presă, memorii, proteste, toate degeaba.
Într-o zi, unul din colaboratorii lui i-a spus, așa, în­­tr-o doa­ră, că ar fi o sală mai mică la subsolul pala­tu­­lui, un­de-ar putea relua repetițiile. Nu l-a ascultat la în­­ceput, pentru el totul părea pierdut. Și totuși, după multe insistențe, a mers să vadă despre ce sală e vorba.
- Era o ruină, îmi zice. Plină de gunoaie, mirosea a urină, avea pereții jupuiți, și-n plus, era foarte mică. Cândva, când Palatul Culturii era, prin anii '50, Palat al Justiției, acolo fusese o mică cantină a arestaților. Când am văzut cum arată, mi-am luat orice gând. Și totuși, îngerul meu nu m-a lăsat. M-am dus din nou în sala aia, și toată noaptea n-am ieșit de-acolo. Am făcut poze, schițe, planuri, liste cu ce-ar trebui, și-a doua zi mi-am anunțat actorii că demarăm proiectul. Și uite așa, încet, încet, cu bani de acasă sau cu donații de la foști actori de-ai mei, o mână de oameni am reușit în două luni să ridicăm din ruinele alea o sală. Nu mai aveam acum 200 de locuri, ci doar 80. De fapt, nu mai era nimic ca înainte, era clar pentru mine că spiritul numit Equinox nu mai putea fi re­suscitat, oricât de mult ne-am fi dorit. Așa că noul pro­iect trebuia să aibă alt nume, și i-am zis Centrul Dra­matic Mythos. Am început din nou repetiții, spec­tacole, proiecții de filme, și sala asta mică a prins viață. Acum, când avem spectacol, n-ai loc să arunci un ac, stau zeci de oameni în picioare.
Într-o seară, acum vreo trei ani, când a auzit că se terminase renovarea sălii mari a Equinox-ului, a fă­cut rost de o cheie și, fără să-l știe nimeni, și-a luat inima-n dinți și a intrat. În primele clipe n-a mai pu­tut respira. Totul era rece și străin, ca într-o sală de șe­dințe festive. A stat o vreme acolo, pe fosta lui sce­nă, și a plâns, a plâns în hohote mari, ca un copil în­cremenit de durere.
Astăzi, după repetiție, o să meargă la mica lui mo­șie de la țară. Acolo se retrage mereu în ultimul timp, într-un sat de lângă Ploiești, unde și-a ridicat cu mâna lui o casă ca-n povești. Scrie, pictează, ci­tește, face plimbări lungi pe dealurile din jur, iar noap­tea, când nu are somn, iese afară să se joace cu câinii din curte. E singurul loc care îi dă mereu vlagă s-o ia de la capăt.