ANUNȚ

Redactia
CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul(a)............................................ .................................................... îmi exprim în mod ex­pres con­simțământul în vederea prelu­cră­rii da­telor cu ca­racter personal, inclusiv ima­gi­nea și da­tele me­di­cale, datele privind starea de să­nătate, date despre conturile bancare, adresa, inclusiv publi­ca­rea aces­tora și transmiterea lor tu­turor celor care îmi vor pu­tea acorda ajutorul în legătură cu starea de să­nă­tate și /sau solicitarea subsemnatului/ subsem­na­tei de către Isis Edit Com s.r.l. și/sau Fun­dația Cul­turală și de Presă "Formula AS" și îm­pu­terniciții aces­tora, pentru o perioadă de 5 ani, con­form infor­mă­rii, în conformitate cu Regu­la­mentul 2016/679/UE privind protecția persoa­ne­lor fizice în ceea ce pri­veș­te prelucrarea datelor cu ca­racter personal și pri­vind libera circu­lație a aces­tor date.
Datele respective pot fi transmise împuter­ni­ci­ților Operatorului, altor entități din același grup cu Operatorul, altor persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele ope­ra­to­rului, partenerilor contrac­tuali.
Totodată îmi exprim în mod expres acordul în vederea prelucrării imaginii (foto) și a datelor me­di­cale, ca date cu caracter personal.

Data ................. Semnătură,
În conformitate cu Regu­la­mentul 2016/679/UE privind protecția per­soa­nelor fizice în ceea ce pri­veș­te prelucrarea datelor cu caracter personal, cititorii re­vistei noas­tre, care se adresează ru­bricilor "Cititorii întrea­bă" sau "Citi­torii răspund" vor trebui în viitor, ca pe lângă scri­soa­rea personală adre­sată revistei, să aso­cieze obli­ga­toriu și textul con­sim­ță­mântului, pu­blicat mai sus, în cazul în care doresc să le fie publi­cate numele sau numerele de te­le­fon. Prevederea este europeană și pri­vește secre­ti­zarea da­telor perso­nale.

Formula AS