Cronici bizare

Cititor Formula AS
Pomana

În vara anului 1985, fratele meu mai mic cu doi ani a murit înecat în apele învolburate ale râului Bistrița. Din toți ai casei, mamă, tată și cei patru frați, eu eram cea care-l visam mai des. Timp de vreo doi ani, aproape sea­­ră de seară, în visele mele el co­linda văi­le și dealurile Ta­­ma­șu­lui, satul în care ne-am năs­cut amân­doi și în care trăiesc și azi. Nu erau vise urâ­te, dar nu știam ce se întâmplă de apă­rea numai în somnul meu. Toți îmi spuneau să-i dau de pomană, că asta dorește în lumea de dincolo, dădeam, dar îl vi­sam mai departe. De multe ori, îl visam ca fiind ocrotitorul meu: mă scotea din pră­pastie, mă ajuta să trec peste o apă mare, mă apă­ra de dușmani. Ca o stranie coincidență, în vremea aceea eu mă sim­țeam din ce în ce mai slăbită, pu­te­rile mă lăsa­seră par­că, nu puteam ridica o gă­lea­tă de apă, nu pu­team să mănânc, transformându-mă încet într-o umbră. Fa­ța îmi era găl­bejită și mă sprijineam ca să merg. Într-una din seri, l-am visat pe fratele meu în postură de medic. Mă supu­nea unor teste, mă trata și îmi spunea că am sosit la el chiar la timp. Simțindu-mă foarte rău, a doua zi am mers la doctor și ultima și sin­gura salvare a fost internarea. Mi s-a pus diag­nosticul de anemie feri­pri­vă cu hemo­globina 6,23, făcându-mi-se trans­fu­zie cu două flacoane de sânge, tratament și regim spe­cial.
Cât timp am stat internată (3 săptămâni) l-am mai visat o singură dată. Se făcea ca o umbră dea­supra patu­lui meu. S-a apropiat de mine și mi-a șoptit: "Ai grijă de tine, cum ai avut și de mine, dân­du-mi de pomană" și umbra a dispărut.
MARIA M.


Vedenia

De obicei, dorm pe dreapta sau pe spate. Ra­reori îmi fac somnul pe stânga, și atunci nu pentru mult timp, ci ca o dezmorțire. În dimineața despre care vă povestesc, m-am trezit pe stânga. Deschid ochii în negura di­mi­neții și observ între pat și șifonier o si­lu­etă zvel­tă! O recunosc! Stătea cu fața spre icoană și se ruga. Ve­deam silueta din spa­te-dreapta. A întors pri­virea spre mine. Cu mâna dreaptă - desprinsă din ru­găciune - mi-a făcut semn să stau li­niș­tit. Silueta era a Pușei, soția mea, că­re­ia urma să îi fac chiar în ziua aceea parastasul de cinci ani! M-am întrebat dacă vi­sez. Pen­tru a mă convinge, m-am fre­­cat la ochi, cu pu­te­re. Nu în­că­pea nici o în­doia­lă: cea care se ruga la icoană era soția mea, îmbră­cată în că­ma­șa de noap­te pe care o pur­tase în noaptea nun­ții. Se ruga! De ce se ruga? "Ce nevoie mai are ea de ru­gă­ciu­­ne?", m-am în­tre­bat. Acum este în Lu­mea Spiri­te­lor, în Lumea Lu­mi­nii. Mi-a trans­mis multe din noua ei stare. Știu că este pe deplin feri­cită. Co­mu­ni­căm frec­­­vent și-mi spune lu­crul acesta în mod re­petat. Când eram amândoi în viață, reu­șisem marea perfor­manță de-a co­mu­ni­ca telepatic. Acum, ne este mai ușor să luăm le­gătura. Printre lu­cru­rile cele mai im­por­tante pe care le-am aflat de la ea, e faptul că și în viața de din­colo se muncește. Sufletele aco­lo lu­­crea­ză... lu­crea­ză pentru alții, pentru a fi mân­tuiți. Pușa mi-a su­ge­rat în comu­nicările ei starea ei fe­ricită. Atunci, mă în­treb: "Pentru ce se mai roagă?". Ne­du­merit, am des­chis ochii. Silueta ei se micșora, dis­pă­rând spre fereastra pe care a plecat... în­chi­nân­du-se! M-am ridicat pe margi­nea patu­lui. Primele cuvinte care mi-au venit în minte au fost: "Trezeș­te-mi Doam­ne mintea, ca să nu mai fiu bi­ciuit de pro­priile-mi păcate! Fă-mă neobosit în facerea bi­nelui. Amin". Am repetat aceste cu­vin­te și în timpul zilei, chiar și la sluj­bă, la pa­ras­tas. Privind chi­pul Mân­tui­to­­ru­lui de pe catapeteasma bise­ri­cii, mi-a străful­ge­rat o idee... Pușa se ruga pen­tru mine!
Am simțit cum la­cri­mile mi-au udat obra­jii, apoi o liniște de­pli­nă m-a cuce­rit. Aveam liniștea pe care am simțit-o de atâtea ori în viață, când exis­tam amân­­­­­­­doi... Toată prezența ei vie o simt și acum, când dangă­tele clo­po­te­lor însoțesc "veșnica pome­nire". Iubirea n-are mo­ti­vații, nici bariere. Ho­­tarele iubirii sunt infini­te. Nu poți spune niciodată "am iubit", ci "iubesc". Sunt convins că Viața con­ti­nuă!
CONSTANTIN N.