Formula AS în Sălaj: POROLISSUM

Ciprian Rus
- În nordul Ardealului, pe culmile Munților Meseș, în căutarea dacilor liberi, de la granița Imperiului roman -

Când pornești către Porolissum, cea mai nordică cetate romană din România, te gândești, firește, că o să vezi niște ur­me de ziduri și pietre vechi, frumos aranjate, ca la toa­te marile muzee din Europa. Dar dacă știi și puțină istorie, te gândești, totuși, că acolo, în cețu­rile din Mun­ții Meseșului, vei în­­tâlni, poate, și ce­va "ne­vă­zut", o adiere, un zvon, un mis­ter, pentru că, "poar­tă în poar­tă" cu Po­rolis­sum, fal­­nica așe­zare ro­mană, în­cepea fabulosul ținut al dacilor li­beri, pe care ro­ma­nii nu i-au su­pus nicio­dată... Două lumi față-n față: una eternizată în mo­numente, alta invizibilă dar prezentă în șuie­rul vântului, în sălbăticia ex­tremă a locului, în pă­durile care covârșesc ori­zontul, în zvonul pal­pabil, aproa­pe, al unei li­bertăți îndârjite, nicio­dată în­genun­cheată de colosul roman.

Amfiteatrul

Nu trebuie să stai sus, precum împăratul, în loja amfiteatrului roman, recent refăcut la Po­rolissum, ca să te poți bucura de panorama locului. Înălțat la 500 de metri, pe platoul de la Pomet, puțin mai jos decât vârful fortificației dacice vecine de la Măgura Moigradului, Poro­lissumul este, el însuși, loja de lux a unui amfi­teatru natural nemaipo­menit. Din Porolissum vezi, în toată splendoarea lor, Munții Meseșului, Plo­pișul, Măgura Șimleului și dealurile Săla­jului, și vezi cum toate strâng, ca într-un căuș de palmă, Depresiunea Șimleului. Când cerul e se­nin, privirea merge până în Mara­mureș, până la Cluj și până la masivul Bihor. De un verde ira­diant, înviorat și mai mult de clinche­tul clopo­telor turmelor de vaci sau de bivoli, ori de lătră­turile înde­părtate ale câinilor ciobănești, locul seduce prin incredibila pace pe care o inspi­ră, mai ales la apus, când soarele vine să lumineze pajiș­tile și să așeze istoria într-un decor fabulos.

Altarul vechilor daci

"Porolisso" îi ziceau dacii Măgurii Moigra­dului, dealul aflat peste vale de orașul roman de mai târziu. Porolisso era dealul sfânt, dealul un­de, vreme de se­co­le, dacii au în­gropat jertfe și s-au rugat. Un al­tar mai potrivit nici că puteau gă­si! Căci Măgura Moigradului e cel mai frumos loc din salba nesfâr­șită de dealuri a Sălajului, un loc mai înalt decât toa­te din jur, ro­tund și abrupt, o minune a naturii. Aici ur­cau dacii și săpau gropi în rocă, în care îngropau ofrande de tot felul. Aici se rugau pentru îndurare ori pentru îndestulare, pentru ploaie ori pentru soare, pen­tru liniște ori pentru curaj în lupte. Săpau gropi, ascundeau ceva magic în ele, apoi acopereau totul, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și cum tot acest ritual ciudat era secret: doar între ei și Cel de Sus. Acopereau ofrandele cu piatră și pământ și-apoi se retrăgeau la casele lor, în așezările din jurul Măgurii. Nu mai puțin de 80 de astfel de gropi ritualice au fost găsite pe Măgură! Ori­unde ai săpa, în orice parte a dealu­lui, dai peste ele. În unele găsești oseminte din vremurile mai îndepărtate, când dacii practicau sacrificiile umane, în altele ceramică spartă, în altele scule meșteșugărești, în altele vetre de foc aduse, cu totul, din altă parte. În alte gropi vei da peste pietroaie cărate din vale! De ce să cari lucruri din vale, ca să le îngropi sus, în deal, dacă nu mânat de o mare credință?! Și cât de arză­toare trebuie să fie credința, ca să muți pie­trele din loc pentru zei? Măgura Moi­gradului rămâne învăluită în mister, chiar și acum, după ce a fost temeinic cercetată de arheologi și răscolită pe toată părțile, de căutătorii de comori, în ultimii 200 de ani. Căci s-a săpat pe rupte în Măgură, mai ales după ce s-au găsit aici două tezau­re importante: trei fibule și un lanț, des­co­perite în 1855, 1.000 de monede de argint ceva mai târ­ziu...
Cândva, în preajma războaielor cu romanii, dacii se strâng în jurul Măgurii Moigradului, ca și cum ar presimți ce va să vină. Își ridică lo­cuințe, caută surse de apă, aduc vase mari pentru provizii. Prin anul 100, Porolisso devine o cetate în toată puterea cuvântului! Dacii înconjoară Măgura cu palisade și cu ziduri, în spatele cărora mai bine de 1.000 de luptători sunt gata să moară pentru a-și apăra altarul sfânt. Semne ale luptelor crâncene care s-au dat la Porolisso sunt cât se poate de vizibile: ploi de bolovani, de săgeți și de baliste au înnegurat cerul Măgurii în timpul războiului. Porolissum i-au zis romanii orașului pe care, după cucerire, l-au construit pe platoul vecin, de la Pomet. Numele sfânt al dacilor a supraviețuit războaielor.

Granița dintre lumi

Soarele e deja de două sulițe pe cer când ajung, alături de arheologul Horea Pop, în zona am­fitea­trului roman de la Porolissum. Cu vechile tălpi de piatră ale tribunelor strânse roată în ju­rul "scenei" de lup­te, amfiteatrul adu­ce, din depăr­tare, cu un imens ceas solar, iar efectul acesta misterios al ruinelor dă și mai mult farmec locu­lui. O tăcere mor­mântală dom­nește peste arena gălăgi­oasă de odi­nioară. E încă sfârșit de mai, dar vara și-a intrat în drepturi în nordul Ardealului, și numai un vân­ti­cel ușor, care poar­tă cu el peste culmi miresme de flori de câmp și de fân proaspăt cosit, amintește de iernile crâncene, vântoase, pe care le-au în­frun­tat, acum 2000 de ani, pe culmile Meseșu­lui, trupele de palmireni oa­cheși și de mediteraneeni cu sânge fierbinte, aduse de prin Imperiu la granița cu barbarii. "Stăm chiar pe «limes»-ul roman, pe vechea graniță. Până aici se întindea marele Imperiu, de aici încolo, înspre nord, erau dacii li­beri și semințiile barbare din jurul lor", spune Ho­rea Pop. Un zid impresio­nant, menit să-i descura­jeze pe barbari, traversa Munții Meseșului, după cucerirea Daciei de către romani. În unele zone, arheologii au găsit bucăți de zid lungi și de câte 7-8 kilometri, întrerupte doar de obsta­colele naturale, imposibil de trecut, de eventualele atacuri din exte­rior! Numai în Marea Britanie, la Zidul lui Ha­drian, găsești ceva la fel de spec­taculos.
Dar nu doar zidul de graniță impresiona la Porolissum. "De aco­lo, de sus, din vârf de munte, de unde-i apa mai rece și mai bună, de acolo por­neau - nu unul, ci două ape­ducte, care apro­vizionau orașul ro­man. Jos, în locul în care valea dintre dea­luri ajunge la adâncimea cea mai mare, ape­duc­tele aveau o înăl­ți­me de 40 de metri!". Nu tre­buie să fii vreun mare împătimit după civilizația antică pentru ca, du­pă ce vii de la București spre Za­lău, pe două cioturi de autostradă, atâta cât s-a con­struit în Ardeal în ultimii 30 de ani, să rămâi impresionat de ce au reușit să facă romanii, acum două milenii, în creierii Munților Meseșului! Drumuri care rezistă și azi, o arenă superbă, de mii de locuri, porți mo­numentale la intrările în oraș și cele două ape­ducte im­pună­toare sunt doar lucrările de infra­structură mare, pe care soldații le-au ridicat imediat ce au ajuns în zonă.

O metropolă romană

Cu peste 1.000 de metri de zidărie romană con­servată, "in situ", Porolissum e, azi, unul dintre cele mai mari muzee arheologice în aer liber din Ro­­­mânia. Întreaga suprafață a rezervației arheologice este complet disponibilă pentru cer­cetare, nefiind afectată, ca la Sarmizegetusa, de clădiri mai târzii sau de construcții contemporane. Un strat subțire de pământ de numai câțiva zeci de centimetri ne desparte de fundațiile fostului muni­cipiu roman. Iar sub acest strat subțire găsim la Poro­lissum tot ce găsim în­tr-un mare oraș de gra­niță roman: foru­mul, curia, macellum, zidu­rile de incintă, străzile frumos pavate, temple­le, taberna, va­ma, ne­cropola...
Veritabilă capitală de provincie romană, Po­ro­lissum avea, în ju­rul lui 214, anul în care e vizitată de împăratul Caracala și de mama sa, Iulia Domna, în jur de 3.000 de soldați, și, cu totul, vreo 15.000 de locuitori. Săpăturile de la fața locului, pe care Horea Pop mi le pre­zin­tă pas cu pas, spun doar o mică par­te a po­veștii. Încerc să re­fac în minte zidurile pe lân­gă care trecem, așa cum le-au refăcut, virtual, spe­cialiștii de la mu­zeul din Zalău. Pentru ca lumea să înțeleagă mai bine cum arăta orașul în secolul III al erei noastre, istoricii de la Muzeul Jude­țean din Zalău au creat o spec­ta­culoasă apli­cație pe cal­cu­lator. Îți pui ochelarii de rea­litate vir­tuală și te simți ca un per­sonaj din­tr-un documentar despre Roma sau Pom­pei. Te tre­zești, brusc, pe stra­da prin­cipală din ve­chiul Po­ro­lissum, clă­diri înalte, cu etaj, în culori ce-ți iau ochii, stră­juiesc dru­mul pe care calci. Ușile ca­selor mai-ma­rilor orașului ți se deschid ca unui oas­pete de seamă, ești in­vitat să te desfeți cu lu­xul orbitor al antichi­tății romane. Poți intra prin camerele de pe­tre­cere, poți arunca un ochi în superbele băi pu­blice, treci prin saloanele uriașe încălzite prin podea, urci în dormi­toarele de la etaj, admiri fres­cele impre­sionante de pe holurile largi și statuile impozante care apar la tot pasul prin oraș. La "capătul lumii", în avan­postul cel mai îndepărtat din calea lumii bar­bare, ro­manii au ridicat, la Po­ro­lissum, o biju­terie de oraș. In­tegral restaurată, "Porta prae­toria", princi­pala poartă de in­trare în orașul de pe dealul Po­met, e un indiciu cât se poa­te de limpede des­pre anver­gu­ra Poro­lissu­mului. "Din ul­ti­mele infor­mații pe care le avem, se pare că poarta roma­nă fu­sese chiar mai mare decât ne-am ima­ginat-o noi, mai mult ca si­gur avea încă un etaj".

Misterele dacice

O lume nouă lua naștere, du­pă anul 107, în munții stăpâniți de daci vreme de sute și sute de ani. Ruinele romane se văd cu ochiul liber și acum, după două milenii. "Dar ce ne-a rămas de la daci? Ce găsesc romanii, aici, când ajung pe Meseș?", îl întreb pe Horea Pop. Arheologul e mai mult decât un ghid curtenitor prin Poro­lissumul roman: are un doctorat în daci, știe și cel mai mărunt detaliu despre viața acestora în zonă, înainte și după războaiele dintre Traian și Dece­bal. Iar dacă romanii ne-au lăsat moștenire un oraș cu adevărat specta­culos, dacii au lăsat în urmă mistere, să tot dezlegi la ele o viață întreagă, mă con­vin­ge Horea Pop...
Nicăieri, în vechea Dacie, nu găsești o mai mare densitate de tezaure ca în munții Sălajului! 23 de tezaure de argint, o zecime din câte s-au găsit în toată țara!, 3.000 de monede și zeci și zeci de alte obiecte - brățări, lanțuri, tor­qes-uri, fibule sau inele, pan­dan­tive sau coliere - toate într-un areal foarte restrâns, în jurul Măgurii Șimleului, și într-o zonă foarte săracă în resurse chiar și în ziua de azi! "Când au venit aici, pe vremea lui Traian, ro­ma­nii au găsit în jurul Munților Meseșului cea mai evoluată so­cietate din toată lumea barbară. În perioada de înflorire a re­ga­tului dac, toate popula­țiile din jur le sunt infe­rioare dacilor, e limpede asta, după toate desco­peri­rile din ulti­ma vreme. Metal cât s-a găsit în Da­cia nu s-a descoperit în toată Europa bar­bară la un loc! Dacii au dus și metalurgia, și orfevre­ria, la un alt nivel. Și la sarmați, și la germanici, găsești marfă de slabă factură, pe când la daci, un sfert din ceramică e făcută la roată! Ceramică splendidă, e­xem­­plare superbe, meșteșug de vârf! Am lucrat cu colegi unguri și sunt și ei de acord că sarmații au luat de la daci și tehnologia fierului, și tehnologia ceramicii la roată. Am săpat și așezări de germanici și, dacă scoți cera­mica din contextul istoric, zici că te întorci în timp în epoca bron­zului, nu mai ești în secolul II după Hristos! E o dis­crepanță mare între daci și celelalte popu­lații din jur", spune Horea Pop. "La cetatea dacică de la Șimleul Silvaniei, am găsit un important atelier de fierărie. Iar acolo, în ulti­ma zi de săpături - că așa se întâmplă de fiecare da­tă! - când răzuiam po­dea­ua atelierului, dintr-una din gropițe au ieșit trei bănuți. Până la urmă, am dat peste 54 de bănuți de argint, pe care dacii îi foloseau ca materie primă pentru turnarea altor mo­nede. Numai acolo, pe Măgura Șimleului, pe un deal mic și amă­rât, s-au găsit trei tezaure!". Cât de vie trebuie să fi fost lumea dacică din jurul Măgurilor de la Șimleu și de la Moi­grad, ce vier­muială de meșteșu­gari și negus­tori, te miri de pe unde, ce comerț înfloritor tre­buie să fi fost la gura de intrare în inima Transil­vaniei, ca să facă din Sălajul de azi o veritabilă "mină" de argint antic...

"Aurul alb" care a îmbogățit Porolissumul

"Peste tot pe aici, în jur, cât vezi cu ochii, era puzderie de fortificații dacice!", mă trezește Horea Pop din reverie. Stăm sus, pe treptele amfi­teatrului roman și avem în față toată panorama vechii Dacii. Cele mai importante "porți" de intrare în de­presiune, aflate toate pe văile unor cursuri de apă, au fost blocate de daci, prin ridicarea unor fortificații militare: la Marca, la Stârciu, la Mir­șid, la Șiraleu, la Bădăcin, pe Dealul Hempului, la Giurtelecul Șimleului, pe Coasta lui Damian, la Subcetate. Un sistem defensiv foar­te bine pus la punct, bazat pe nu mai puțin de 11 fortificații, semn că De­presiunea Șimleului era centrul unei uniuni tribale, care își avea nucleul în complexul de fortificații și locuiri de pe Măgura Șimleului.
Ce rost avea tot acest sistem de fortificații?, s-au întrebat istoricii. Și de unde toate bogățiile găsite într-un areal atât de sărac în re­surse? Și, mai apoi, de ce atât de mulți soldați romani în zonă, la Po­rolissum? Cu mult înainte ca roma­nii să înființeze o vamă pe "limes", fortificațiile da­cice de pe dealurile Sălajului au avut, pe lângă rolul militar, și pe cel de vamă. Nu întâmplător, dacii și-au făcut o davă chiar aici, pe principala rută de acces nord-vestică spre și dinspre Transilvania, o cale de comunicație frecventată de ne­gustorii care duceau sau aduceau pro­duse în Dacia. Iar cel mai prețios dintre aceste produse nu era nici aurul, nici argintul dacic, cum s-ar putea crede, ci sarea de la minele de lângă Potaissa (Turda) și Napoca (Cluj), spun specia­liștii în istorie antică. Sarea a fost ade­văratul "aur alb" al dacilor. Sarea în­sem­na, până acum 100 de ani, conser­vantul universal: brânza se strica, car­nea se strica, vite nu puteai crește fără sare, iar sare, în afara zonei Clujului, nu se mai gă­sea în regiune până în Aus­tria... Atât de importantă era sarea, că Burebista a fost nevoit să lupte până dincolo de granițele sale, pentru a-i pune la punct pe cei care o râvneau! La rândul lor, nu bine se înstăpânesc peste Ardeal, că romanii se trezesc și ei atacați de barbarii care voiau controlul minelor de sare din jurul Clujului și Turzii. Așa se explică, în final, și numărul uriaș de trupe romane aflate în zonă, căci și vechiul Porolisso, și noul Porolissum, asigurau drumul sării către Câmpia Panoniei și către lumea barbară din nordul continentului. Chiar și după cucerirea romană, dacii continuă să aibă un rol esențial pe "drumul sării". Romanii le treceau sarea peste zidul de la Porolissum dacilor liberi, iar ei o duceau, peste munții pe care îi stăpâneau de când lumea, până hăt, departe, în centrul Eu­ropei, dincolo de pusta panonică...

*

"Când a ridicat zidul de la Porolissum, Îm­păra­tul a dat ordin ca nici o populație barbară să nu se apropie la mai puțin de 7 kilometri de granița Im­periului. Puțin probabil ca acest ordin să fi fost vreodată respectat. Vetrele ciobanilor daci n-au încetat să ardă în preajma Măgurii lor sacre de la Porolisso... Arheologii sălăjeni au găsit așezări chiar sub zidurile orașului! "Dacii nu dispar din aceste locuri după venirea roma­nilor. I-am găsit, există. Mai mult, Sălajul devine o importantă zonă de interacțiune. Romanii au nevoie de informații de la daci despre ce e din­colo de ei, dacii din afară comu­nică cu cei din provincie... Sunt populații întregi de daci care nici măcar nu sunt deranjate, precum cei de la Medieșul Aurit, mari meș­teri olari, ale căror urme merg pâ­nă în secolul IV, după retragerea ro­manilor", spune Horea Pop.
Sunt numeroase dovezi ale le­găturilor puter­nice dintre populația romanică și dacii liberi. Ime­diat după încheierea războiului, cele două populații trăiesc în bună pace, dacii liberi devenind o impor­tantă verigă în comerțul dintre romani și populațiile barbare din nordul con­ti­nentului. Unul dintre argu­mente îl reprezintă descoperirea unui loc de târg, chiar lângă vama din Porolissum, la mică distanță de porțile orașului. S-au găsit fibule, monede, ceramică spartă prin târg, iar asta arată intensitatea fantastică a vămii de la Porolissum. Dar cea mai bună dovadă e că la Brigetio, în Un­garia de azi, undeva între Budapesta și Viena, avem un "in­ter­pres dacorum", un funcționar oficial roman, specia­lizat în a trata cu dacii liberi ce adu­ceau sarea în centrul Europei. Ce ironie a is­toriei: cu sute de ani înainte de venirea hunilor în zonă, dacii liberi fă­ceau afaceri pe picior mare chiar pe locul capi­talei de azi a Unga­riei!

Foto: Agerpres - 3