Formula AS în Sălaj: Minunile de la Mânăstirea Strâmba

Claudiu Tarziu
- Cea mai veche mânăstire din județul Sălaj s-a născut printr-o minune. Și tot printr-o minune a fost reconstruită după 280 de ani. Dar în toată vremea aceasta, în mica biserică de lemn, singura rămasă în picioare din vechea mânăstire Strâmba, s-au petrecut alte multe, știute și neștiute, minuni. Până azi. Pentru că Maica Domnului o veghează dintr-o icoană, soră cu aceea de la Nicula -

Rugăciune de seară

Cinci veacuri și jumătate de istorie sunt prinse într-o bisericuță de lemn, ca-ntr-o coajă de nucă, pe vârful unui deal. Pereții ei vorbesc din Evanghelii, în zugrăveala stinsă de vreme, dar sunt muți, asupra jertfelor și martirajelor, a luptelor și prigoanelor, a silniciilor și miraco­le­lor cărora le-au fost martori. Par să fi fost ridicați, grindă cu grindă, cu un sin­gur rost: s-o adă­pos­tească pe Maica Domnului cu Prun­cul în brațe. Căci Sfânta Fecioară și-a făcut sălaș aici, la o margine de lume, și n-o să mai plece.
Într-o dimineață de Iunie, am vă­zut-o! Aievea, la nu­mai doi pași! Chipul îi era străluminat de iubire. Pruncul își lipise obrazul de al Maicii Sale și o înconjurase, tandru, cu o mână pe după gât, privindu-i chipul cu adorație. Deși topită de dra­goste, Maica nu-i întorcea privirea, mă urmărea pe mine, cum îmi tot schimbam locul, stingher. În orice colț m-aș fi retras, Maica era cu ochii ațintiți la mine. Mă temeam că o stânjenesc cu prezența mea. Și totuși, eram cuprins de o bucurie nețăr­murită, care nu-mi dădea voie să ies. Într-un târziu, tremu­rând și cu urechile țiuind de încordarea de-a prinde măcar o șoaptă în liniștea profundă a lăca­șului, am îndrăznit să îngenunchez. Asta a fost tot. Când m-am ridicat, se făcea seară și, în clar-obscu­rul acestui bătrân ghioc de lemn, Maica Domnului zâmbea aproape imperceptibil. Eram și eu un fiu al Ei.

Comoara mânăstirii

Privită dinspre drumul care caută satul undeva în depărtare, biserica veche de la Strâmba se dis­tinge cu greu dintre copacii bătrâni și dintre florile înalte. Se află pe-un clin de culme, care continuă cu o gră­dină la fel de frumoasă ca raiul, cu alei care duc spre biserica nouă, bibliotecă, stăreție, paraclis, arhondaric, chilii, trapeză și cantina socială. Un întreg ansamblu, într-o mare de vegetație, îngrijit cu o rigoare nemțească și o dragoste care face totul strălucitor și vesel. Dar până să dai de el, te întâm­pină bisericuța de lemn, cu turnul ei ascuțit, ca un deget îndreptat spre cer.
Cele două uși prin care pătrunzi în naos sunt foarte joase, ca să te smerească. O candelă aprinsă și două raze de soare, filtrate de geamurile mici, abia te lasă să vezi rămășițele unei picturi murale, și preasfânta icoană a Maicii Dom­nului, de-o frumusețe stranie, comoara mânăs­tirii, moște­nirea ei cea mai de preț. E împo­dobită cu un engolpion din aur și drapată în catifea vișinie, grea, cu fireturi de aur.
La această icoană vin șiruri nesfârșite de cre­dincioși, să capete leac pentru boli incurabile, aju­tor în necazuri mari, tămadă pentru suflete chinuite, nădejde în darul nașterii de prunci... Se prind cu toții de poalele Maicii, cu lacrimi, cu frică și cu speranță. Și Maica nu lasă pe nici unul nemângâiat. Luni sau ani mai târziu, cu toții se întorc să-i mulțumească și să-i povestească părin­te­lui stareț Gri­ghen­tie Oțelea, ce minuni li s-au întâmplat. Arhi­man­dritul zâmbește, îi binecuvântează și îi omenește cu ce are mai bun în cămară, ca o gazdă mereu bucuroasă de oaspeți și ca un pă­rinte ce mi­nuni și mai mari ca acestea a văzut. Pe toate le știe, dar nu vrea să se mân­drească, de aceea vor­bește cu zgâr­cenie despre mira­colele de la icoana Mai­cii Domnului.
"Icoana e doar o reprezentare. Rugându-ne la ea, ne rugăm Maicii Domnului care e vie și puru­rea prezentă între noi, dar pe care, cu orbirea păca­telor noastre, nu suntem vrednici să o vedem. Însă să nu ne îndoim, Maica e aici și peste tot unde e chemat numele ei, gata să ne ia de mână prin hățișurile vieții, spre a ne feri de primejdii și de nevoi. Minunile le face Maica Însăși. Chiar mâ­năstirea aceasta este un miracol înfăptuit de Măi­cuța Domnului".

Legenda "Strâmbei"

În leatul 1461, cât fă­ceai ochii roată, de pe acest deal din satul Pădu­riș, comuna Hida, județul Sălaj, îi apar­ținea unei fe­mei de neam bun, al cărui nume nu s-a păstrat. În amintire a rămas numai po­recla care o însoțea de când se știa: "Strâmba". Se născuse gârbovă și șchioapă. Un bles­tem sau vreo molimă a tim­pului a făcut ca femeia să su­fere de aceste beteșuguri și, mai apoi, să rămână vă­duvă de tânără, iar unicul ei copil, o fetiță, să se îm­bolnăvească grav. După ce s-a convins că nu poate primi ajutor de la oameni, "Strâmba" și-a încercat ultima șansă la Dumnezeu. Auzind că în codrii seculari viețuiesc doi călugări cu mare har, care îmblânzesc fiarele și învie oameni cu rugăciunile lor, i-a căutat și le-a promis că le va face o mânăs­tire mândră, dacă-i vor putea vindeca fiica. Mari iubitori de singurătate, rugăciune și nevoință, mo­na­hii nu ar fi ascultat-o pentru promisiunea ei, dar li s-a făcut milă de su­ferința de mamă pe care o îndura. Și-atunci s-au rugat fierbinte, iar Dumnezeu a înzdrăvenit-o pe copila "Strâmbei". Boieroaica a donat pământuri multe și le-a clădit monahilor o biserică de lemn, chilii și acareturi, înzestrându-i cu toate cele tre­buin­­cioase. Praznicul "Adormirii Maicii Domnu­lui" a fost ales ca hram al mânăstirii, în chip de mul­țumire către Sfânta Fecioară, căreia i se ruga­seră cei doi pustnici.

"Dulcele sărut"

Două veacuri de viață monahală și un martiriu, al starețului Onisim, care a fost decapitat de către păgâni pe pragul bisericii, la 1642, au pregătit locul pentru o icoană făcătoare de minuni. Așa se face că în anul 1673, un alt boier, Ciachi, mare latifundiar al Gârbăului, i-a comandat părintelui-pictor Luca din Iclod, o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, pe care a dăruit-o Mânăstirii Strâmba. Credincioșii au numit-o "Dulcele sărut", fiindcă Pruncul Iisus își atinge obrazul de cel al Maicii Sale, într-un sărut abia schițat. Același preot-zugrav a pictat, mai târ­ziu, și icoana Maicii Domnului cu Pruncul de la Mâ­năstirea Nicula, numită și "Maica Domnului În­durătoarea", care face și azi mari minuni și aduce în pelerinaje mulțimi de creștini, și "Maica Mile­lor", a treia icoană, îngemănată cu cea de la Strâm­ba, care a împodobit biserica Sfinților Apostoli din Cluj-Mă­năștur, iar astăzi se află la muzeul Arhi­epis­copiei Clujului. Toate trei s-au dovedit a fi fă­că­toa­re de minuni, fapt care te face să te întrebi ce cre­dință să fi avut acel preot iconar, de l-a învred­ni­cit Dumne­zeu să dea chip sfințeniei cu atâta pu­tere. Tot în acel veac, al XVII-lea, Mânăstirea Strâm­ba a devenit și un mic centru cultural, care distribuia carte religi­oasă și găzduia două școli, una de gră­mătici, adică de copiști și funcționari de cancelarie, și alta de zugravi de icoane și de pictură murală.

Ceață peste miracol

În ciuda faptului că era străjuită de "Dulcele sărut", Mânăstirea Strâmba n-a scăpat prigoanei austro-ungare asupra ortodoxiei transilvane, de la mijlocul anilor 1700. Amenințați de tunurile lui Bukov, călugării au fugit, lăsând în urmă icoana Maicii Domnului. Mai târziu, mânăstirea a fost lua­tă de greco-catolici, dar și călugării aceia s-au risi­pit, biserica fiind folosită doar de enoriașii din sat, ca biserică de parohie. În perioada dintre cele două războaie, când lumea era în căutare disperată de miracole, s-a dus vestea că "Dulcele sărut" vindecă și e degrabă ajutătoare. Veneau valuri neostoite de pelerini să i se închine. Și-apoi, ca la un nevăzut semn, evlavia a încetat și icoana a fost uitată, aco­perită de praf și de pânză de păianjeni, ca de o ceață densă. Greco-catolicismul a fost interzis de comu­niști, în 1948, iar biserica a fost retrocedată orto­docșilor. Dar nu s-a mai legat viața monahală aici. Abia în 1993, episcopul Ioan Mihăl­țan a trimis câți­va călugări să refacă mânăstirea. Vreo două rânduri de monahi s-au dat bătuți în fața con­dițiilor inumane. Biserica era izo­lată de sat și de lume, nu ajungeau până la ea nici drumul, nici curentul, nici apa și, bineînțeles, nici credincioșii. Călugării n-aveau pe ce pune capul, nu existau nici chilii, iar sfântul lăcaș era într-o delăsare totală. Au impro­vizat o locuință dintr-un container din tablă, dar n-au rezistat vremii vitrege și sărăciei lucii.

Ce te învață singurătatea

Trei ani mai târziu, a fost numit un nou stareț: părintele Grighentie Oțe­lea. Era tânăr și, după cum măr­tu­­risește, lipsit de orice experiență. Fusese călugărit de câțiva ani, și avan­sarea sa pe post de stareț l-a luat prin surprindere. Ce-i drept, făcuse ucenicie pe lângă monahii îmbu­nă­tățiți din Moldova, la Cetă­țuia, lângă Iași, și-apoi la Mânăstirea Izbuc, din Bihor, ceea ce l-a întremat sufletește, dar nu l-a pre­gătit pentru ispitele unei răspunderi adminis­trative atât de mari. Ajuns la Strâmba, a înțeles repede că lucrarea la care fusese chemat era peste puterile omenești:
"Mi-a plăcut mult pustia pe care am găsit-o aici. Era de o frumusețe și o pace ca la facerea lumii. Dar m-a și înspăimântat, că m-am trezit fără niciun ajutor, fără bani, fără hrană, fără un colț în care să mă pot odihni, dinaintea unei biserici în ruină. Nămeții de zăpadă mă țineau prizo­nier iarna, vara, livada îmi devenea bise­rică, având cerul drept cata­peteasmă, păsă­rile - cântăreți și pomii plini de roade, în chip de credincioși slujitori. A fost și fru­mos, nu numai greu. M-am frământat mult să găsesc o soluție, pentru a începe să re­construiesc mânăsti­rea. Au fost doi ani de apos­tolat și de ru­gă­ciune aproape neînce­tată către Maica Domnului. M-am dat cu totul în mâinile Sale. Am îngenuncheat, seară de seară, în fața icoanei, și i-am zis: «Maică Preacu­rată, eu nu pot fi stareț, nu știu ce să mai fac. Dacă vrei ca să rămân și să fie mâ­năs­tire aici, fă ce știi mai bine! Fii tu sta­reță!». De atunci, eu sunt un biet adminis­trator, iar Maica Domnului e stareța. Ea a făcut tot ce vedeți. Eu doar m-am rugat, de câte ori am avut o nevoie, iar Maica a mișcat lucru­rile. Așa a renăscut mânăstirea din propria ce­nușă" - ne-a mărturisit părintele Grighentie.
Smerenia îl împiedică să-și asume vreun merit, dar numai sfinția sa știe câte nopți nedormite au fost, câte griji, câtă alergătură, câtă muncă brută, câtă osteneală la șevalet, să picteze icoane spre a le vinde și a face rost de un ban pentru cele necesare, câte ore de rugăciune și ce lipsuri a îndurat. Prin osârdia sfinției sale au fost ridicate chiliile și un mic paraclis - în care s-a slujit până de curând, când a devenit neîncăpător -, a fost restaurată bise­rica veche și construită cea nouă - mare și lumi­noa­să - și au fost clădite și rânduite toate celelalte, cu forțe puține (doar cinci viețuitori), dar cu o cre­dință nestrămutată și multă rugăciune. Părintele Grighentie ne spune, totuși, că din toată această ex­periență, cel mai mare câștig al său este că a învățat ce folos are singurătatea.
"Singurătatea mi-a dezvăluit ce putere poate avea rugăciunea, când n-ai un om în preajmă, că­ruia să-i ceri sprijinul. Și tot în singurătate am de­prins dragostea pentru oameni. Când îmi intra cineva pe poartă, parcă era Hristos în persoană. Și-acum, deși sunt ani de când pragul ne este trecut tot timpul de multă lume, tot așa simt", mărtu­risește părintele.

Răsplata pentru o biserică nouă: apă din piatră seacă

- Părinte arhimandrit, sunteți brăilean, cres­cut în călugărie, în atmosfera mânăstirilor mol­do­venești și, devenit, iată, de peste douăzeci de ani, un stâlp al monahismului ardelenesc. Cum v-ați a­co­modat în acest frumos și pe nedrept ocolit județ Sălaj, aflat în colțul vestic al hărții?

- În credință nu prea mai contează obârșia, ci să vorbim aceeași lim­bă a lui Dumnezeu. Deci, tradițiile specifice și graiul sălăjean, uneori mai greu de înțeles pentru un regățean, au fost cel mai ușor de deprins. Mai dificil mi s-a părut să desțele­nesc ogorul credinței. Când am venit aici, lumea nu era cu mer­sul la mânăstire, ca în Moldova, de pildă. Nici nu se înghesuia la spovedit și împărtășit. Acum, însă, duminica și în sărbători, biserica mare e plină, iar cei mai mulți sunt tineri, în parte cu copii în brațe. Este o mare bucurie pentru mine. O altă bucurie este că vin la ortodoxie și mulți maghiari. Aici sunt acum acasă, și asta nu doar pentru zbuciumul și toate bucuriile care mă leagă de mânăstire, ci mai ales pentru dragostea oamenilor. Să știți că nu doar moldovenii ard de credință, ci și ardelenii. Iar la Maica Domnului au o evlavie foarte mare.

- Ați venit într-un loc care vă părea potrivnic, și ați reușit să-l îmblânziți și să-l redați lumii. Ce și-ar mai putea dori un stareț care a realizat tot ce a visat?

- O, lucrarea e încă departe de a fi să­vârșită. Uitați, de vreo șapte ani, am înce­put construirea bisericii noi, pentru că în cea veche nu slujim, fiind mică și monu­ment istoric, iar paraclisul nu poate cuprin­de toată lumea care vine la Sfânta Litur­ghie. Am adus biserica în starea de a fi sfin­țită și, atunci când va considera potrivit, vlă­dica o va sfinți. Până atunci, Preasfin­țitul Părinte Episcop Petroniu ne-a dat bine­­cuvântare să putem sluji într-însa. De acum înainte, vor trece alți ani până va fi terminată pictura. Căutăm încă un pictor care să o zugrăvească în stil bizantin curat și, desigur, resursele financiare pentru asta. De asemenea, mai dorim să facem din mânăstire un focar de cultură și edu­cație, așa cum a fost cu veacuri în urmă. Am pus la punct o bibliotecă destul de bine dotată, inclusiv cu cărți de beletris­tică; organizăm conferințe și dezbateri, cu intelectuali invi­tați din toată Transilvania; facem în fiecare an ta­bere de catehizare pentru 300-400 de copii, și este loc de mai mult și de mai bine. Nu în cele din urmă, am vrut să deschidem aici un azil pentru nevoiași sau măcar o cantină pentru săraci. Din pricina bi­ro­crației, am abandonat proiectul. În schimb, îmi doresc mult să putem face măcar o casă de retragere pentru preoții pensionari care sunt singuri și bolnavi și pentru preotesele văduve.

- Alte planuri, alte minuni...

- Minunile sunt prezente permanent în viața noastră. Fără intervenția divină, n-am putea nici respira. Dar nu suntem conștienți de asta. Și iată că mă faceți să vă mai destăi­nuiesc una, pe care am trăit-o fără s-o cer. Știam că toată zona asta e seacă de apă. În toate satele dimprejur e o problemă mare cu apa, pânza freatică fiind la mare adâncime. Nu vă mai spun cum ne-am chinuit ani de zile, din această pricină. Asta, până când am început să săpăm fundația noii biserici! La nici doi metri, am dat de un firicel de apă. Este acolo un izvoraș care curge lin și constant. L-am captat, ducem apa într-un rezervor, de unde vine prin că­dere în rețeaua noastră internă. Și avem apă! Am primit acest miracol ca pe un semn că Maica Dom­nului a vrut o biserică nouă, care să întărească și mai mult această mânăstire.