Vara și durerile de stomac

Redactia
- Vacanța ridică adesea probleme legate de adaptarea la noile regimuri alimentare impuse de destinațiile spre care plecăm. Remedii simple dar eficiente vă stau la dispoziție pentru a vă ajuta să "uitați" mesele prea copioase -

Leacuri de la A la Z

Cine dintre noi n-a suferit de arsuri de stomac? Reclamațiile sunt destul de frecvente din par­tea amatorilor de mâncăruri bu­ne și a celor mai puțin rezistenți în această privință.
Refluxul acid sau durerile nu sunt neapărat alarmante. Dar să nu glumim cu tubul digestiv. Toa­tă această "dezordine" tre­buie să în­ceteze în 48 de ore. Da­că nu, și dacă apar și crampe se­rioase între mese, vomă violentă sau roșiatică, tăierea respirației sau dureri în partea dreaptă su­perioară a abdomenului, tre­buie consultat medicul. După care urmează tratamentul până la revenirea poftei de mâncare și la dispariția arsurilor.

Remedii ANTI-ACIDE
Aceste medicamente com­bat aci­di­tatea exce­sivă, dău­nă­toare sto­ma­cului. Unele acțio­nează blocând receptorii hista­minici responsabili de se­creția acidă clorhidrică. Cele cu con­centrație mare se obțin doar cu rețetă de la medic, dar aceleași sub­stanțe în cantități mici sunt libere la vânzare și calmează arsurile de stomac (se mestecă un com­primat în momentul crizei). Altele, datorită pH-ului bazic al aluminiului sau mag­ne­ziului pe care-l conțin, neu­tra­­lizează aciditatea excesivă (de ex. Maalox) și se vând fără rețetă.
Atenție: Utilizarea tu­tu­ror aces­tor me­di­ca­men­te trebuie limi­tată la două săptă­mâni, limita odată de­­pășită cere după sine consultul medical.
Știați că? Alka-Seltzer, reme­diul cla­sic folosit de genera­ții, nu mai este re­comandat în ca­zul arsu­rilor de stomac? Pentru că deși conține bicar­bonat, el are în compoziție și aspi­rină, pe­riculoasă pentru mu­coa­sa infla­mată. În prezent, acest medi­ca­ment este prescris în cazul du­rerilor de cap însoțite de pro­bleme stoma­cale.
De evitat: Aspirina.
Aspirina și toate medica­men­tele, precum anti-inflama­toa­rele neste­roi­­diene (printre care ibupro­fenul) pot irita și pot provoca sângerări ale mu­coa­sei gastrice, inclusiv perfo­rații.­­

Bicarbonat
Acest remediu de pe vre­mea bunicii este campionul neu­tralizării. Este suficient să di­zol­vați o linguriță de bi­carbonat într-un pahar cu apă și să-l beți dintr-o în­ghițitură! Puterea lui "tam­pon" deba­rasează zona de aciditatea ex­cesivă. În viața coti­diană, un vârf de cuțit de bicar­bo­nat adăugat în tim­pul fier­berii face mai digeste legu­mele us­cate și ali­men­tele aci­de (roșiile) pen­tru per­soa­nele sensi­bile.

Consult medical
O senzație de arsură în par­tea superioară a tubului di­gestiv poate ascunde o afec­țiune în general be­nignă, din fericire! Poate fi vorba de o gas­trită, deci o inflamare a mu­coa­sei, sau de o poziție a­nor­mală a sto­macului, rezul­tând o hernie hiatală. Chiar și o tuse persistentă - deși tra­tată cu sirop - poate indica un reflux gastro-esofagian, adică acidi­tate care urcă spre esofag. Toate aces­tea sunt benigne și pot să dispa­ră total după tratament. Cu con­diția să con­sultați medicul.

Homeopatie
Dacă tulburările nu sunt prea frec­vente, câte­va granule pot fi de folos.
Înaintea unei mese co­pioase: Nux vomica 15CH - o doză - cu o jumătate de oră înainte de a mân­ca.
După o masă copioasă: Anti­mo­nium crudum 5CH, 2 granule din oră în oră, apoi de 5 ori pe zi.
În caz de balonare: Carbo vege­tabilis 5CH, 2 granule înainte de ma­sa de prânz și de cină.

Îmbrăcăminte adecvată

Cei care au făcut experiența știu... Gastrita, această in­flamare a mucoasei sto­macului, este foarte dureroasă uneori. Este inutil, deci, să agra­vați sen­zația prin strân­soare. În timpul cri­zei, scoa­teți, așadar, cor­doa­nele și cu­relele, su­tienele și alte haine care vă strâng.

Lapte
Este unul dintre pu­ținele ali­men­te ce pot fi "înghițite" a­tunci când ne doare stomacul. Deși ușor acid, lap­tele poate cal­ma arsurile, aducând totodată un aport im­por­tant de ener­gie și vita­mine. La fel ca bana­ne­le, de altfel.

Lemn-dulce
Datorită efectelor sale antiul­cerative, această rădăcină calmează ar­su­rile gastrice. Se prepară un ceai, lăsând-o să se in­­fuzeze mai mul­te mi­nute, pentru a obține o doză efi­cientă de sub­stanțe active. Nu este reco­mandată în caz de hi­pertensiune.
De reținut: utilizarea regulată nu trebuie să de­pășească 4 săptă­mâni.

Pansament
Gastric, firește! A­nu­mite produ­se, printre care și ar­gila, "capito­nează" sto­macul, ferind ast­fel mu­­coa­sa de a­gresivitatea sucului gas­tric și a anu­mitor alimente.

Pernă
Ridicarea capului până la un unghi de 30° față de saltea este su­fi­cientă, adeseori, pentru calmarea du­rerilor.
Explicația? Bus­tul se află în po­ziția optimă pentru în­drep­tarea scur­gerii se­crețiilor digestive în jos și nu în sus. Eficientă în caz de re­flux gas­tro-esofa­gian, care face să urce con­ți­nu­tul acid al sto­macului înspre eso­fag.

Relaxare
În vacanță, evitați stresul. Nu so­licitați prea mult mușchii abdomi­nali în această perioadă de fragilitate gas­trică. Stresul, care perturbă iri­garea sanguină a sto­ma­cului, poate duce la for­ma­rea unui ulcer. Și când nu-l puteți evita, este mai bine să așteptați un mo­ment ceva mai calm pentru a vă așeza la masă.

Sfaturi alimentare

Odată stabilită originea tulbu­rării digestive, me­dicul va alege re­gimul care vi se potrivește. Dar până atunci, ar fi indicat să țineți seama de urmă­toarele recoman­dări și, fi­rește, să suprimați tutu­nul, care nu face decât să agraveze boala.
Alimente re­co­mandate: peș­te, smântână, cereale integrale în can­tități mici, apă, ceai de mu­șețel, lap­te, banane, paste, piure de cartofi.
Alimente de evitat: carne și mezeluri, mâncă­ruri condimentate, grăsimi prăjite, produse de patise­rie, alcool, cafea, ceai, bău­turi ga­zoa­­se, prea reci sau prea calde, fruc­­te și legume acide.