10 sfaturi sigure pentru a vă găsi bărbatul visat

Redactia
Băr­batul vieții e greu de găsit.

Tocmai când crezi că l-ai înhățat, el dispare, sau dacă rămâne, n-are nici o legătură cu cel visat. Poate din cauza asta tira­jele cărților specia­lizate în proble­me de cuplu explo­dea­ză de la un timp. E și cazul cărții in­ti­tu­late "Cum să-mi gă­sesc bărbatul de vis", al scri­itoare­lor ameri­cane Ellen Fein și Sherrie Schneider. Ideea de bază este că fe­mei­le din ziua de azi sunt mult prea e­man­cipate pentru a se lăsa cucerite de un băr­bat. Fericite în că­să­torie, autoa­rele se grăbesc să le ajute și pe cele­lalte fe­mei. "Nu atentăm la ega­litatea în drepturi a femeilor cu bărbații. Ne propunem doar să dăm sfaturi despre cum se îmbro­bo­dește un băr­­bat". Adevărul este că orice fe­meie care scotocește în a­min­tirile ei des­co­peră, cu siguranță, mo­men­te când, în plină îndrăgos­teală, a făcut și ce nu trebuia. O situație pe care cele două ame­ri­cance vor să o evite de­fi­nitiv, prin "34 de re­co­man­dări ce tre­buie neapărat ur­ma­te". Dar nu tot ce se po­tri­vește în Ame­rica se potri­vește și la noi. Iată de ce am extras pen­tru cititoarele noas­tre doar 10 re­co­man­dări (dar toate deo­sebit de eficiente), pentru a-și găsi bărbatul dorit.

Sfatul nr. 1
Nu agățați niciodată un băr­bat. Lă­sați-l pe el să facă primul pas. În felul aces­ta îi veți deosebi pe cei ce sunt interesați efec­tiv de dvs., față de cei cu ochii alunecoși, interesați doar de o aventură.

Sfatul nr. 2

La prima întâlnire, e bine să vă deschi­deți su­­fle­tul și să vor­biți des­­­pre dvs., dar nu spu­neți tot din­tr-oda­tă, evitați, mai ales, să vor­biți despre proble­mele și necazu­rile pe care le aveți, despre lipsa ba­ni­lor, problemele de la bi­rou sau cele le­ga­te de părinți și de ru­de. Fiți mai degrabă atente la povestea parte­ne­­rului dvs., la ce spune și la cum povestește. Orbul găi­nii, în dragoste, poate să fie fatal.

Sfatul nr. 3
Dacă vreți să cuceriți un bărbat, înce­peți prin a face ceva pentru dvs. Întăriți-vă siguranța de sine și sen­ti­mentul valorii, îngrijin­du-vă silueta, fă­când zilnic miș­care, mer­­gând la cos­me­­tică, cum­pă­rându-vă hai­ne noi. Bă­­gați-vă în cap că sun­teți de neîn­lo­cuit, că ni­meni nu se compară cu dvs. Inclu­deți și auto­su­­­ges­tia în pro­gram. Spu­neți-vă zil­nic, în fața oglinzii, cât de bine arătați.

Sfatul nr. 4
Dacă în primele săptămâni ale prie­teniei vă sar în ochi unele de­fecte ale alesului dvs., cu care nu puteți fi, în nici un caz, de acord, terminați prie­tenia imediat. E pe­ri­cu­los să gân­diți: "O să mă obiș­nuiesc". Ce nu vrem să vedem la început de­vine cu timpul boală cu­rată.

Sfatul nr. 5
În primele luni de relație, nu pu­neți nicio­dată prima mâna pe telefon. Lă­sați-l pe el să o facă. Iar dacă vă dă un sms sau un mesaj vo­­cal, nu vă gră­biți cu răs­pun­sul. Dacă es­te interesat de dvs. cu adevărat, va repeta cu si­gu­ranță apelul.

Sfatul nr. 6
Nu acceptați invitațiile de ultim moment. Cine vă sună la orele 18, ca să vă cheme, la orele 20, la cine­ma, are mai mult ca sigur convin­gerea că sunteți disponibilă pen­tru el oricând. Nu e ca­zul! Spuneți-i amabil, dar hotărât, că n-aveți timp, din păcate, v-ați programat mai de­mult altceva. Și încă ceva: nu pre­lungiți nici o con­vorbire la telefon peste 10 minute, chiar dacă vă vine greu.

Sfatul nr. 7
Puneți dvs. capăt întâlnirilor. Pri­­mele rendez-vous-uri nu trebuie să dureze mai mult de 3-4 ore. Nu e re­comandabil ca primul care se ridică de la masa unui restaurant să fie el. Faceți-vă scumpă la vedere. Dacă vrea cu adevărat să vă reîn­tâlnească, vă va căuta.

Sfatul nr. 8
După o dezamăgire sentimen­ta­lă încercați să vă re­veniți cât mai re­­pede. Suferința îndelungată, cel pu­­țin când e vorba de amintiri, în­seamnă timp pierdut.

Sfatul nr. 9
Dacă se dovedește că adoratorul dvs. este căsătorit, trebuie să vă de­cideți: dacă vă doriți un bărbat pen­tru toată viața, nu este cel potrivit; dacă vreți doar o simplă aventură, mă rog... Dar nu vă faceți speranțe prea mari. Statisticile arată că rareori bărbații căsătoriți își lasă nevestele pentru o amantă. Și apoi: dacă își înșeală nevasta, nu va face și cu dvs. la fel? V-a dovedit doar cât înseamnă pentru el fidelitatea: nimic!

Sfatul nr. 10
Iubiți doar bărbații care vă iu­besc și ei pe dvs. Toți ceilalți sunt pierdere de timp. Nici o femeie nu poate obliga un băr­bat să o iubeas­că.