Misterul masculin

Redactia
- De ce să aibă dreptul la mister doar femeile? Dacă n-ar exista și un mister masculin, cum s-ar explica faptul că bărbații se fac așa de greu înțeleși? O problemă care în ziua de azi dospește și dă afară din oală, într-una din trei căsnicii. Preocupați de problemă, psihologii analizează misterul, în mod științific. Iată concluzia lor... -

ADOLESCENTUL

Ce cred femeile: Băieții se gândesc în ma­joritatea timpului la sex.
Adevărul: Băieții se gândesc tot timpul la sex.

Până mai deunăzi, îl pasiona să arunce cu să­geți în ținta atârnată de ușă. De ce s-o în­chide acum în ca­mera lui toată ziua? Și, pen­tru numele lui Dumnezeu, la ce i-o um­bla gândul fiului tău adolescent? E foarte pro­babil că se gândește la sex și că face asta clipă de clipă. La vârsta puber­tății, ni­velul testosteronului crește de aproximativ douăzeci de ori, motiv pen­tru care circui­tele apetitului se­xual din hipotalamus devin cam de două ori mai mari, compa­rativ cu ace­lea din creierul unei fete.

Ce cred femeile: Băieții își dau aere și încearcă să pară plictisiți.
Adevărul: Ei chiar sunt plictisiți.

"Te uiți la campionatul de fot­bal?". "Habar n-am". "Vărul tău plea­că la stu­dii în Anglia?". "Mmmm". "Facem un gră­­tar în aer liber?". "Nu mă intere­sează". Flegmatism de fața­dă? Cele mai multe mame ar fi pro­babil șocate dacă ar ști ce puține im­pulsuri ajung în mintea fiului lor. Căci creierul lui reacționează numai la stimuli forte: gălăgie, lumini stri­dente, acțiune frenetică. Aceasta ex­pli­că și predilecția lui pentru filmele violente. Ce-i de făcut? Așteptați să mai crească.

BĂRBATUL ADULT

Ce cred femeile: Bărbații sunt infideli prin definiție.
Adevărul: Fi­de­litatea poate fi ac­ti­vată făcând dragos­te mai des.

Abia acum patru ore s-au despărțit cu un sărut lung, după o duminică perfectă, petrecută în pat. Și uite-l că telefonează din nou. Un ata­șa­ment în­duioșător! El n-o vrea decât pe ea, dintre toate femeile. De fapt, de ce? Poate aceasta se dato­rea­ză unui hor­mon ce guver­nează compor­tamentul sexual al bărbaților, accentuându-le fidelitatea. La unii e mai puternic, la alții, mai slab. Căci, în momentele când facem dragoste, se produce un ames­tec de hor­moni ce dă naștere unei euforii similare cu aceea generată de consumul de co­caină. Și cu cât un cu­plu face sex mai des, cu atât parte­nerii devin mai dependenți unul de celălalt, atât în plan fizic, cât și mental.

Ce cred femeile: Bărbații nu ascultă ce le spui.
Adevărul: Ei caută soluții.

Ea se teme că nu va fi gata la termen cu lucrarea pe care trebuie să i-o predea șe­fului, la serviciu, și se simte jignită pen­tru că el se mul­țumește s-o întrebe dacă se descurcă. Cum poate reacțio­na cu atâta indi­fe­rență? Ea și-ar dori alături pe cineva care s-o asculte, s-o consoleze, s-o mân­gâie. Dar el nu se pricepe la așa ceva. Cer­cetătorii au descoperit că în creierul nostru există două sisteme neuronale ce dirijează procesele afective, funcționând para­lel. Unul din ele este răspunzător pen­tru com­pasiunea emo­țională: ne per­mite să împărtășim sentimentele in­ter­locutorului nostru - iar la băr­bați el e activ doar pentru scurt timp. Apoi intră în acțiune celălalt sistem, res­pon­sabil pentru com­pasiunea cogni­tivă. Acum, creie­rul activează circui­tele analitice și bărbatul se întreabă: "Unde găsesc soluția?". Sună re­ce, însă în realitate omul încearcă în acest moment să ajute, deci manifestă ma­­xi­mum de compasiune po­sibilă. Și poate că iese de acolo și o soluție sal­va­toa­re...

Ce cred femeile: Băr­bații se înfurie repede.
Adevărul: Ei își ex­teriorizează furia.

De acord, șoferul ta­xiu­lui s-a gră­bit și i s-a băgat în față. Dar este acesta un motiv să sară din mașină țipând și gesticulând? Po­trivit stu­diilor efectuate pe această temă, băr­bații și femeile resimt mânie aproxi­mativ același număr de minute pe zi. Însă bărbații se dedau la agresiuni fizice de douăzeci de ori mai frecvent decât femeile. De ce? În creierul mas­cu­lin, circuitele mâniei și agresiunii se formează deja în etapa prenatală, iar pen­tru bărbatul adult, întrebuințarea aces­tor circuite devine o obișnuință curentă - el se poartă ca un taur care vede roșu.

Ce cred femeile: Băr­bații sunt lipsiți de senti­men­te.
Adevărul: Ei nu-și arată senti­mentele.

"Alo! Mă asculți?". Dra­ma e în plină desfășurare, iar el își afișează iarăși masca im­penetrabilă. Oare simte ceva, cât de puțin? Da, n-ar trebui să vă îndoiți de asta. O de­monstrează un studiu, în cadrul căruia aceleași foto­gra­fii răscolitoare au fost ară­tate unor participanți de ambele sexe. Con­co­mitent s-a măsurat răs­pun­sul electromagnetic al mușchilor ce compun expresia feței. Timp de o cincime de secundă, aparatul a înregistrat o re­acție emoțională mai puternică la bărbați decât la femei. După 2,5 secunde, deci odată cu de­clan­șarea prelucrării conștiente a trăi­rilor, ra­portul între bărbați și femei s-a inversat. Fiindcă bărbații se an­trenează încă din copilărie să nu-și trădeze emoțiile.

TATĂL

Ce cred femeile: Tații în deve­nire fac burtă.
Adevărul: Ei sunt însărcinați prin simpatie.

Ce se întâmplă cu el? Zugrăvește din proprie inițiativă camera copilu­lui. Meșterește o etajeră pentru jucă­rii. Grozav. Mai puțin grozav e faptul că a început să facă burtă și că pântecul îi crește văzând cu ochii. Efectiv, la bărbații care aș­teaptă să devină tați, scade nivelul testoste­ronului, în schimb, crește cel al prolactinei, stimulată de feromonii sarcinii, proveniți de la pielea și glandele sudoripare ale gravidei. La unii bărbați, aceste modificări hor­monale declanșează așa-numitul "sin­drom Couvade": o graviditate prin simpatie.

BĂRBATUL MATUR

Ce cred femeile: Odată cu vârsta, el do­bân­dește mai mult calm.
Adevărul: Bărbații devin mai feminini.
Ciudat, înainte era nervos tot tim­pul, iar acum, această liniște și blân­dețe! Ascultă ce-i spui, e delicat - oare­cum feminin. Într-adevăr, băr­ba­ții în vârstă produc cantități mai mici din hor­monii mas­culini, ceea ce face ca hormonii feminini, de pildă, hor­monul afecțiu­nii, oxi­tocina, să aibă o acțiune mai puternică. Aceasta îi îmblânzește, transformându-i în niște buni ascultători. Perspective îmbucu­rătoare pentru viitor. Poate sunt șanse ca soțul să vă devină cea mai bună prietenă...

DINA BRAN