Fabulosul destin al cetății lui Decebal - AURORA PEȚAN: "Epopeea redescoperirii Sarmizegetusei a pornit de la aur"

Catalin Manole
Cercetătoare a istoriei și civilizației da­ci­ce, doctor în filologie și în istorie, Aurora Pețan lansează o carte fascinantă și ex­trem de bine documentată, ce face lumină în istoria așa de puțin cunoscută a Sarmizegetusei lui De­ce­bal. "Sarmizegetusa Regia. Redescoperirea cetății" es­te o poveste captivantă, bazată pe do­cu­men­­te științifice, unele dintre ele ine­dite.

Un oraș colosal!

- După ani de cercetări asupra Sar­mizegetusei, o întrebare simplă își aș­teaptă încă răspunsul: a fost cetatea lui Decebal o capitală regală sau o cita­delă religioasă? La ce concluzie duc cer­ce­tările tale?

- Nu am nicio îndoială că Sar­mi­ze­getusa a fost capitală regală. Partea tu­ris­tică, vizitabilă astăzi, e reprezentată de fortificație și zona templelor, însă Sar­mizegetusa e mult mai mare. În pri­mul rând, se întinde pe tot dealul Gră­diștii, cu cartierele civile, și apoi se în­tinde și pe dealurile și văile înveci­nate. Este de fapt un oraș colosal! La con­clu­zia asta am ajuns nu doar strict, cu ajutorul documentației de secol 19, ci pe baza tuturor documentelor disponibile și umblând foarte mult pe teren. Acest oraș impunător a fost capitala regatului dac, cu momente de glorie, probabil în perioada Burebista-Decebal, și cu momente mai tulburi. Există și inter­pretări sau idei conform cărora aici era doar capitală religioasă, capitala regatului dac fiind în altă parte. Dar din informațiile mele, nu avea unde să fie în altă parte. În carte am, la final, un capitol intitulat "Alte Sarmizegetuse", în care pun în discuție această problemă. Concluzia este că nu poate să fie în altă parte, pentru că nu există un alt loc cu o concentrare atât de mare de resurse. Sarmizegetusa nu este doar un refugiu, și nici doar o capitală religioasă - este ca­pitala regatului dac. Ce ne împiedică să o per­ce­pem cu ușurință ca atare este faptul că nu s-a des­coperit reședința regală. Unde a stat regele? Trebuie să fi existat un palat undeva, un complex de clădiri. De-asta, poate, arheologii sunt reținuți. Probabil că și Fețele Albe era un cartier al acestui oraș, poate și valea Godeanului, plină de terase, era un cartier intens locuit, despre care nu știm nimic, pentru că nu s-a cercetat. Cunoaștem ceea ce este monumental la aceste locuri, cetatea sau fortificația principală, însă nu știm nimic despre ce era în jurul lor, deși se pot vedea zeci și sute de terase și valuri de pământ.

Comoara din Strei

- După cucerirea romană, cetatea lui Decebal a intrat sute de ani în uitare. În cartea ta, "Sar­mi­zegetusa Regia. Re­des­coperirea cetății", te ocupi de perioada aproape deloc cunoscută, în care fosta capitală a dacilor intră din nou în atenția lumii, fas­cinată de poveștile cu aur și cu comori.

- Au existat patru etape în redescoperirea cetății: prima a fost cea a căutătorilor de comori, între 1520 și 1803, apoi a fost etapa în care fiscul aus­tri­ac se apucă de săpături organizate, a treia eta­­pă ar fi cea a anticarilor, adică a pasio­na­ților de is­torie veche, pentru care arheologia era un hobby, și ultima etapă este cea a nașterii ar­heologiei adevărate în Transilvania, începând cu 1880. Dar toată această odisee a redescoperirii Sar­mizegetusei, ce continuă și astăzi, a început de la aur, de la como­rile dacice îngropate în munte. Prima des­coperire consemnată a unui te­za­ur în zona Munților Orăș­­tiei este cea mențio­nată într-un hrisov din 1494, emis de Con­ven­tul din Cluj Mă­năș­tur, pentru voievozii Tran­silvaniei: "Cu trei ani îna­inte - 1491 - spă­lă­torii de aur din părțile Ardealului, lângă cră­ias­ca cetate a Sebeșului, în locul unei cetăți bă­trâne și stricate, suma mare de galbeni ames­tecați, mai mari și mai mici, cu ceară înveliți și îngropați, ar fi găsit din întâmplare...". Șincai remarcă faptul că "mâz­ga familiei Bathoreștilor, care au stăpânit Ardea­lul mulți ani, din comoa­ra aceasta s-a tras". Dar po­veștile despre te­zaure fabuloase desco­pe­rite în preajma rui­nelor de la Grădiște au încins spiritele localnicilor abia după găsirea unui mare tezaur, în jurul anului 1543, care cuprindea foarte multe mo­nede de aur și alte obiecte. Este vorba de celebrul tezaur găsit în albia râului Strei, despre care se crede că era marea comoară ascunsă de către Decebal. Această întâm­plare este redată în scrierile vremii în mai multe variante, însă povestea e cam aceeași: pe malul râului Strei, câțiva pescari sau țărani văd intra­rea unei încăperi boltite, scoasă la iveală de ploi sau de pră­bușirea unui co­pac. Acolo, ei găsesc, du­pă a­nu­­­miți cronicari, 400.000 de galbeni și "slo­­iuri de aur". Se spu­ne că până să afle de această des­co­pe­rire, car­­dinalul Geor­ge Mar­tinuzzi, la acea vre­me gu­vernatorul Tran­sil­va­niei, țăranii au trecut mun­ții cu câteva care pli­ne de aur. Mar­ti­nuzzi re­cu­perează totuși o par­te din tezaur, canti­tatea de aur și argint gă­sită în cas­telele sale de la Vințu, Oradea, Gher­la și Deva, după asasi­narea sa, su­ge­rând di­men­siunile co­mo­rii: în­tre 1500 și 1700 de kg de aur și peste 1000 de kg de argint.

Visul lui David Albu din satul Chitid

- Comoara lui Martinuzzi a declanșat cerce­tările ulterioare ale fiscului austriac?

- Nu. Cercetările fiscului austriac au fost de­clanșate de o altă întâmplare, fiind vorba tot despre o mare comoară din Munții Orăștiei: visul lui Da­vid Albu din satul Chitid. Aflăm ce s-a întâmplat din depoziția preotului Dumitru Cerbiceanu din Chitid, anchetat în vara anului 1803, cu prilejul descoperirii unui tezaur în iarna aceluiași an. Din interogatoriul preotului Cerbiceanu reiese că po­vestea începe în anul 1784, când un țăran din Chi­tid, pe nume David Albu, se afla la coasă în zona Muncelului, unde satul lui avea fânețe. Adormind la umbră, ar fi avut un vis în care i-a apă­rut "un om vrednic, alb și înalt", care i-ar fi indicat locul unei comori. Omul din vis i-a spus să urce până la paltinul de la eleșteu, de acolo să coboare la pârâu și să meargă pe cursul apei până la locul numit "Cheie", iar de acolo să o apuce la miazăzi. Din ce va găsi acolo să ia cât poftește, dar să nu spu­nă nimănui nimic. Albu a urmat indicațiile și a ajuns la Cheie, unde se afla o stâncă abruptă și înaltă. Prin crăpăturile stâncii a putut vedea înăuntru o cameră cu "o masă rotundă, domnească, din aur, într-o par­te rezemat cu coatele de masă un bărbat făcut tot din aur, în cealaltă parte, în fața lui, o figură mu­ierească toată făcută din aur. În dosul acestora era o grămadă foarte mare de galbeni, iar în spatele acesteia, o grămadă și mai mare, dar numai din argint, banii de argint fiind mari cât palma." Preotul Cerbiceanu a aflat povestea pentru că omul s-a dus la el să se spovedească și să îi ceară ajutorul, ne­știind ce să facă. Se spune că țăranul a și murit în aceeași zi, după spovedanie, pentru că a destăi­nuit secretul. Cert este că preotul pleacă el însuși în căutarea comorii. Fie că el sau țăranul au găsit ceva, povestea se va afla în satele din împre­ju­rimi și va provoca o goană după aur fără prece­dent, care va duce la sesizarea autorităților și înce­perea prime­lor in­vestigații ale fiscului.

Redescoperirea ruinelor

- Doar visul cu aur al unui țăran a pus pe jar autoritățile austriece sau a mai fost și altceva?

- Sigur că au mai fost și alte informații, ma­jo­ri­tatea fiind veștile tot mai numeroase despre comori găsite și ținute ascunse de țăranii din zonă. La po­ves­tea lui David Albu se adaugă și povestea din 1790, a râpei cu galbeni, când Sânziana, fata cio­ba­nului Alion Bodea, găsește un tezaur cu bani de aur într-o râpă de lângă stână. Mai este și tezaurul de la 1802, când alți doi copii care umblau cu porcii prin locul numit Valea Mică descoperă câteva sute de bani de aur, sau tezaurul de la izvorul cetății, unde Gheor­ghe Popa găsește alte sute de cosoni. Autori­tă­țile austriece au intervenit pentru că vestea como­rilor găsite în munți aducea deja oameni de la mari de­părtări, adevărate caravane și expediții fiind por­nite prin Munții Orăștiei, într-o incredibilă febră a aurului.

- Fiscul austriac a intervenit pentru protejarea ruinelor cetății sau pentru a lua el aurul ce ajungea la țărani?

- Într-o primă fază, demersul fiscului austriac a fost strict economic, considerând că aurul găsit în munți este al statului. De altfel, la acea dată, nimeni nu știa ce ruine sunt acelea din munți și ce repre­zintă. La 1 iulie 1803, Paul Torok, repre­zen­tan­tul autorităților, vine pen­tru prima oară la fața locului, intrigat de faptul că în ciuda in­ter­dicției de a căuta co­mori, oa­me­nii răsco­leau mai de­parte mun­ții. Paul Torok este pri­mul care urcă la Gră­diște și descoperă, cu ui­mire, ruinele cetății antice. Redactează un ra­­port trei zile mai târ­ziu, care avea să pună în miș­care autoritățile: să­pă­turile țăranilor tre­buie oprite, iar ruine­le cerce­tate organizat, de către stat, nu doar pen­tru cău­tarea de co­mori, ci și din rațiuni științifice. Acesta este mo­mentul care de­clan­șează mo­bi­lizarea Te­­zau­rariatului Transil­va­niei, care ia imediat mă­­suri, iar în câteva zile se organi­zea­ză prima cam­­panie de săpături, ce va dura pâ­nă în toam­nă. Cer­cetă­rile se vor relua și în anul următor, în 1804. Cartea mea se bazează în mod esențial pe aceste două campanii de cercetări.

"Pământul și-a păstrat comorile pentru oamenii locului"

- Ce ai descoperit, studiind cercetările fiscului austriac?

- Cercetările fiscului austriac sunt foarte impor­tante pentru că, practic, de la scriitorii greci încoace, sunt primele in­formații scrise despre Sarmi­ze­ge­tu­sa. Este redescoperirea cetății după câteva secole de uitare. Din rapoar­tele fiscului austriac aflăm cum arăta lo­cul la început, când încă nu exis­ta­se niciun fel de intervenție asupra lui. Austriecii nu știau ce descoperiseră, credeau că sunt ruine romane, mai ales că, în epocă, cea­laltă Sarmi­ze­getusa, Ulpia, era con­si­de­ra­tă vechea capitală a dacilor. Cer­ce­ta­rea lor s-a desfășurat în con­diții foar­te grele, locul fiind greu ac­cesibil. Pe de o parte, arheologia nu exista ca știință și nu știau cum să cer­ceteze locul, pe de altă parte, oa­menii nu vroiau să stea în acea sălbă­ticie, cu condiții minime. În acea epo­că, dru­murile către cetate erau foarte dificile și chiar aprovi­zio­na­rea cu mâncare sau unelte de lucru se făcea cu ma­re gre­utate. Au adus soldați pentru pază și au adus mineri pentru săpături și au angajat țărani la lucru, dar pe unii dintre ei a trebuit să îi țină cu forța, ca să nu fugă. Rapoartele acelor prime investigații ne arată că unele clă­diri dacice, chiar dacă invadate de vege­tație, erau încă în pi­cioare. Multe clă­diri sau punc­te impor­tante cartogra­fiate atunci, astăzi nu se mai văd și aceste in­formații sunt foarte im­portante. În fine, avem primele hărți ale locu­lui și am­plasarea pri­me­lor des­coperiri, lu­cruri ce ar trebui, poa­te, relu­ate, cu studii în te­ren. De exemplu, aus­triecii vor­besc des­pre o "ba­ie romană", ca­re însă pe desene pa­re să fie o clădire mai mare și mai impună­toare de­cât o simplă baie. Ar me­rita ca acel loc să fie studiat astăzi cu mij­loace moderne.

- Au găsit până la urmă austriecii au­­rul pe care îl cău­tau?

- Culmea este că, în ciuda săpăturilor or­­ga­nizate, austriecii nu au găsit mare lu­cru. În continuare, ceea ce găseau țăranii în­tâm­plător era mult mai valoros, de exemplu, te­zaurul cărbuna­ri­lor, o comoară de aproape o mie de cosoni, găsită de niște cărbunari din Sibișel... Câteva mo­nede au găsit și austriecii, însă nu atât de multe încât să justifice continuarea cercetărilor cu o nouă cam­pa­nie. Pă­mân­tul se pare că și-a păstrat comorile pentru oamenii locului. În 1804, ei au oprit săpă­turile... din lipsă de ren­tabilitate, în ciuda vocilor cărturarilor care considerau că săpăturile ar trebui să continue în interes științific. Totuși, săpă­turile fiscu­lui, atâtea câte au fost, au furnizat lumii științifice infor­ma­ții pre­țioase. Ele au fost reluate după aceea de pasionații de istorie ai vremii și de pionierii arheologiei, care au dus cumva mai departe cercetările. Cred că aici merită menționat Teglaș Ga­bor din Brașov, membru în mul­te foruri științifice prestigioase, care a luat la pas Munții Orăștiei și a avut cel dintâi intuiția unei rețele de cetăți, fortificații și zo­ne locuite. Tot el a avut intuiția bă­tăliei fi­nale dintre daci și ro­mani la Sar­mi­zegetusa din munți, și nu la Ulpia, consi­de­rând ce­tatea de la Grădiște ultimul re­fugiu al lui Decebal.

"Deși cartea este lucrarea mea de doctorat, m-am străduit să fie și o carte accesibilă publicului larg"

- De ce a fost redescoperită Sarmizegetusa atât de târziu?

- Au fost mai multe împrejurări... Mai întâi, ac­cesul foarte dificil la aceste ruine. În afara unor cio­bani care mai străbăteau pădurea cetății în drum spre pășunile Muncelului, rareori se mai abătea cineva pe acolo. Vechile drumuri dacice, care ur­mau plaiurile înalte, erau greu de parcurs pentru niște intelectuali de la oraș, chiar și cu o călăuză. Dru­mul pe vale, dinspre Orăștie, gâtuit de un de­fileu sălbatic între Costești și Grădiștea de Munte, va fi deschis abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Asta a fost soarta cetăților dacice, cele romane fiind la drum și mult mai ușor de cunoscut... În plus, contextul istoric i-a făcut pe cărturarii români să fie mai atenți la moștenirea romană, care prin latinitate justifica anumite poziții politice.

- Cartea ta arată o documentare uriașă. Cât de dificil a fost să obții rapoartele fiscului austriac?

- Nu a fost neapărat dificil să le obțin. În mod curios, ele erau destul de accesibile și au fost și menționate în câteva lucrări, deci se știa de ele, însă pur și simplu nimeni nu le-a cercetat cu atenție. Este posibil să fi fost vorba și de o barieră a scriiturii și a limbii, arhivele prezentând documentele ca atare, scrise de mână, în limba maghiară, germană sau latină. A trebuit să apelez la ajutorul unui paleograf, într-o primă fază, ca abia apoi să fie traduse. O parte dintre documente le-am găsit la Cluj, celelalte la Viena și Budapesta. A fost o muncă de opt ani de zile, și sper ca rezultatul să fie o imagine cât mai cla­ră a momentului redescoperirii cetății Sarmi­ze­get­usa Regia. Deși cartea este lucrarea mea de doc­torat, m-am străduit să fie și o carte accesibilă pu­blicului larg.

- E greu să rezumăm într-un interviu cinci sute de pagini de documente și studii adunate din arhive, transformate într-o carte aproape polițistă, care se citește cu sufletul la gură. Cei interesați de subiect vor avea o mare bucurie citind-o. Aș vrea să încheiem cu una dintre legendele țesute în jurul ruinelor de la Grădiște de-a lungul vremurilor, și pe care le-ai adunat la finalul lucrării tale.

- Sunt mai multe legende frumoase, dar cred că merită să o amintesc pe cea a căpitanului Bodea, "suc­cesorul regelui Decebal". Povestea se petrece după cucerirea Sarmizegetusei Regia, în perioada stă­pânirii romane. Se spune că un căpitan dac, Bo­dea, după cel de-al doilea război cu romanii, se retrage într-o peș­te­ră, care și astăzi îi poartă numele - Peștera Bodii, aș­tep­tând vremuri mai bune pentru a aduna oaste și a re­cu­ceri Sarmizegetusa din mâi­nile romanilor. În fiecare zi, deasupra peșterii se ve­dea un firicel de fum, semn că își pregătea fiertură de mei din bucatele aduse pe ascuns de ciobani. Chiar și astăzi, spun bătrânii, se mai vede uneori fum deasupra peșterii, semn că Bodea în­că așteaptă momentul prielnic pentru a recuceri ce­tatea. Mai există o variantă a acestei legende, în care se spune că Bodea nu s-a resemnat, ci a organizat ime­diat o rezistență, condusă de însăși fiica lui Decebal, Dochia. Poate că există un sâmbure de adevăr în această legendă, și în următorul volum o să încerc să aflu și dacă Sarmizegetusa a mai fost sau nu recucerită de daci.