Indiferența Washingtonului și impotența Bruxellesului

Ion Longin Popescu
Prestigiosul cotidian american, "The Washington Post", a publicat recent o profundă analiză dedicată celor trei țări foste comuniste, care "sperie" Europa: Ungaria, Polonia și România.

Textul inti­tulat "Democrația dispare încet în Europa Centrală" critică guvernele din respec­tivele țări, arătând calea prin care victoriile revoluțiilor anticomuniste își pierd im­portanța. Dacă, până nu demult, Bucu­reștiul părea să aleagă drumul european, anii 2017-2018 aduc noutăți politice greu de înțeles, capabile să plaseze țara noastră în inima iliberalismului. După o dictatură stalinistă, acerbă, în Ro­mânia a urmat o democrație lejeră, în care totul a fost posibil. La sfârșitul lui 2016, odată cu urcarea la pu­tere a Partidului Social Democrat, a început și la București întoarcerea la "beneficiile" bolșevice. Totul se bazează pe o secerare a libertăților și drepturilor ce­tă­­­țenești, pe o desprindere de UE, pe o dezvoltare a prin­­cipiilor dictatoriale de tip răsăritean. Dar mai ales pe o distru­gere profundă a sistemului juridic. "Nu știu la alții cum este, dar la Dragnea și Tăriceanu e minunat să fii poli­tician", spune articolul citat. Dacă intervin amenințări juridice și ești deputat, găsești rezolvarea: schimbi le­gile care te-ar putea pedepsi. Colegii te ajută și votează, pentru că și ei au nevoile lor, iar tu ești șef și dai ordinul de protecție a fiecăruia. Instituții precum CE, PE, Comisia de la Veneția, Grupul Statelor împo­tri­va Co­rupției, din cadrul Consiliului Europei (GRECO), ambasadele, fondurile UE - sunt la limita to­leranței și vor să pedepsească România, așa cum au fă­cut-o deja, în cazul Poloniei și Ungariei. Ziarul ame­rican observă că la București este atacat statul de drept și garantul său, un sistem judiciar independent. Orga­nizată în Occident pe baze liberale, UE se confruntă cu Orien­tul iliberal, dominat de cele trei țări. După pre­luarea controlului Curții Constituționale de către par­ti­dele de la putere, guvernele polonez și ungar au în­ceput o epurare a Curților Supreme, eliminând ju­de­cătorii nedoriți prin pensionare anticipată. La acest ca­pitol, România a reușit deocamdată numai politizarea Curții Constituționale, fiind oarecum "întârziată", dar cele trei țări se susțin între ele, având același tip de gu­vern autocrat. PSD în­cearcă să elimine legile anti­corupție. Li­derul partidului, Liviu Dragnea, care a fost con­dam­nat pentru fraudă electorală și abuz în serviciu, s-a apă­rat, portreti­zân­du-se ca victimă. Atacând siste­mul judi­ciar ca pe un "stat paralel", el susține că forțele întu­necate s-au aliat îm­potriva sa. Forțele anti-demo­cra­tice din Polonia și România sunt încurajate de Un­ga­ria. Premierul Viktor Orban a redus la tăcere presa in­de­pen­dentă, i-a hărțuit pe opozanți, i-a denigrat pe imi­granți și s-a raliat îm­po­triva instituțiilor care nu l-au as­cultat. Cu toate acestea, forțele democratice din cele trei țări încă luptă, refuzând să se supună renașterii au­to­ri­ta­rismului. "Cu­rajul lor", spune The Washington Post, "es­­te plin de speranță, dar merită mai mult decât indi­ferența Washingtonului și impotența Bruxellesului."