Alajda, mânăstirea vulturilor

Cristian Curte
- În Bulgaria, foarte aproape de orașul Varna și de țărmul Mării Negre, se află una dintre cele mai sălbatice și mai frumoase mânăstiri rupestre din întreaga ortodoxie. Săpată în întregime într-un imens perete de stân­că, pe locul în care legendele spun că ar fi existat un altar dacic, ea și-a cunoscut maxima înflorire în timpul Imperiului Vlaho-Bulgar. Turcii i-au spus "Alajda" (multicolora), pentru frumoasele fresce care o împodo­beau odinioară, însă printre localnici ea era știută drept "Hachukata". Veacurile de stăpânire otomană au împământenit însă numele turcesc sub care este cunoscută astăzi de toți pelerinii care îi trec pragul -

În urmă cu 2400 de ani, pe când dacii stă­pâneau ținuturi întinse în sudul Dunării, Filip al Doilea Macedoneanul, tatăl lui Alexandru cel Mare, a pornit o campanie de pedepsire a ora­șelor colo­nii grecești de la Marea Nea­gră. În anul 339 î.Hr., armata sa ajungea în fața zidurilor cetății Odessos (astăzi Varna). Înte­me­iată de greci, cetatea a de­venit repede un port mân­dru, care, în timpul lui Filip al Doilea, se afla sub stăpânirea regelui dac Kotelos. Două săp­tămâni s-au luptat mace­do­nenii să treacă de ziduri, dar apărătorii au rezistat. Poa­te că, în cele din urmă, zidu­rile ar fi căzut, dacă nu ar fi sărit în ajutor preoții daci, care, spune legenda, fără tea­mă de moarte, au mers în solie la Filip, ru­gându-l să le cruțe orașul. Cre­dea, oare, ma­cedo­neanul în Zamolxis, zeul lor? Nu avem de unde să știm, dar istoria spu­ne că Filip i-a as­cul­tat pe preoții daci și a ridi­cat ase­diul. Mai mult decât atât, a îna­poiat toți pri­zonierii, iar apoi a luat-o de soție pe una dintre fiicele regelui Kote­los. După nuntă, a mers cu preoții daci și i-a adus jertfe lui Zamolxis la un altar aflat în apropierea ce­tății. Peste acest loc sacru al strămoșilor noștri s-a așter­nut, apoi, nestingherită, ui­tarea. Odessos nu a rezis­tat foarte mult. Ceea ce Filip a refuzat să facă a împlinit fiul său, Alexandru cel Mare, căruia cetatea i s-a supus. Au venit apoi romanii, în timpul cărora credința creștină s-a înfiri­pat. Tot ei au și persecutat aspru biserica, schin­giuindu-i și omorându-i pe uce­nicii lui Iisus. În anii aceia negri, o mână de cre­din­cioși s-a refugiat din Odessos în locurile sălbatice ale vechilor altare dacice. Au să­pat în stâncă mai multe catacombe, unde au trăit și s-au rugat până când edictul de liber­tate al Sfântului Constantin cel Mare le-a îngăduit să iasă la lumină. Nu se știe exact când au venit la Alajda primii călu­gări să se roage în vechile cata­combe ale primilor creștini, dar e limpede că mâ­năs­tirea a înflorit abia în secolele XII-XIV, în tim­pul dinastiei vlahe a asăneștilor.

Cuiburile rugăciunii

E încă dimineață, iar vipia verii nu se simte. Drumul spre mânăstire trece printr-o pădure stră­veche, cu copaci uriași, parcă strâmbați de o mână nevăzută. Urc repede pe trepte de piatră, printr-un cotlon verde, numai liane, frunziș și șoapte. Le urc pieptiș, inima îmi bate în tâmple, sufletul îmi este înfrigurat. Când trec de poarta de lemn, acoperită cu olane, lumea se stinge în urma mea. Intru par­că într-un regat nevăzut, o îm­părăție a tainelor pe care nu o găsești pe niciun indicator, dar care stăpânește, nestingherită, de veacuri, peste codrul bătrân. Li­niș­tea mă învelește în roto­coa­le moi, e densă, poți să o atingi cu mâna. În fața mea, pădurea se desface deodată pentru a lăsa loc lamei albe a stâncii, care, acum, în lu­mina dimineții, pare să se afle dincolo de fruntariile acestei lumi. Am ajuns.
Din loc în loc, se zăresc scor­burile săpate în piatră de călu­gări. Îi întrevăd prin ceața vea­curilor. Au venit aici, și-au cio­plit locaș în stânca goală. În­cet, ca un roi uriaș, au intrat în peretele alb, de cal­car, făcându-și cuib pentru totdeauna. Vor fi fost de multe neamuri - vlahi, bulgari, sârbi ori greci, uniți cu toții de același foc lăun­tric, al rugăciunii lui Iisus, nevoindu-se să spună, din adân­cul sufletului, fără niciun răgaz, împre­ună cu răsuflarea ațintită spre inimă: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumne­zeu, miluiește-mă pe mine păcă­to­sul!". Astfel lucrată, această rugă aduce roade minunate. Monahului i se lipește de ini­mă și, încet, i se strecoară până și în somn, to­pindu-i patimile și în­flăcărându-l cu o iubi­re de cer pe care o au numai sfinții. De aici înainte, fiecare gând trece prin cârma min­ții, unde este des­povă­rat de tot roiul rău care ne bântuie sufletele. Așa limpe­zită, fără pic de fu­nin­gine, mintea se poate avânta, în sfâr­șit, în hăul de lu­mină al dumnezeirii.
Urc prin cotloa­ne­le săpate de călugări. Din loc în loc, tune­lurile înguste se des­fac în încă­peri largi, prin arcadele cărora se întinde, nestinghe­rit, cerul, amestecat în zare cu marea și pă­durea. E o frumusețe dumnezeiască, pe ca­re călugării nu cred că au căutat-o înadins, dar li s-a dat ca un dar. Pe aceste prispe albe se vor fi adunat pentru slujbele de fiece zi. În restul tim­pului se rugau în chiliile lor mici, ca niște palme fă­cute căuș. Mă întind pe unul din paturile de piatră aspră. Poate aici, chiar pe stânca tare, se va fi odih­nit, ani de-a rândul, un sfânt. Răcoarea stâncii se resfiră în trupul meu obo­sit. E atâta pace! Lumea de-afară a dispărut. Timpul se întinde până când rămâne un fir subțire, înghițit de veșnicie. Închid ochii și încep să mă rog. Cuvin­tele rugăciunii lui Iisus curg fără nicio nevoință. Aș rămâne aici pentru totdeauna.

Imperiul vlaho-bulgarilor

În toamna anului 1185, doi frați, Todor și Ioan Asan, intrau pe porțile cetății Kypsella din Tracia, pentru a se înfățișa împăratului bizantin Ioan al II-lea Anghelos. Cei doi erau vlahi și se trăgeau din nobilimea balcanică locală. Stăpâneau numeroase turme și-și petrecuseră, de bună seamă, copilăria mai mult pe munți, decât prin orașe. Urmau să stea față în față cu cel mai puternic om al Imperiului Roman de Răsărit, un bărbat hulpav, ajuns pe tron în urma unei răscoale. Înnebunit de lux, se zice că nu purta de două ori același chiton, Ioan al II-lea Anghelos era perfid și crud. Îi împovărase cu dări peste măsură pe vlahii și bulgarii care trăiau sub stăpânirea sa în Balcani, doar pentru a strânge bani în vederea căsătoriei sale cu principesa Margareta, fiica regelui Bela al III-lea al Ungariei. Așa se face că, atunci când cei doi vlahi i-au înșiruit nemul­țumirile lor, împăratul nu numai că nu i-a ascultat, ba chiar a pus să fie pălmuiți pentru obrăznicie. Cei doi au plecat umi­liți și, așa cum au făcut dintot­deauna fiii de ciobani, nu au lăsat palmele nepedep­site. Odată ajunși acasă, au stârnit în tot nordul Balcanilor o răs­coală în care s-au prins atât vlahii, cât și bulgarii. Rând pe rând, garnizoanele bizantine au încă­put în mâinile popu­lației din a cărei trudă trăiau. Ioan și Todor Asan au ajuns, din stă­pâni de oi, coman­danți de oști. Sub flamurile lor nu s-au strâns numai vlahii și bulgarii răzvrătiți, ci și mi­litari bizantini, sătui de caracterul lui Ioan al II-lea Anghelos. După câteva bătălii în care a ieșit victo­rios, Todor și-a luat numele Petru, și-a turnat o coro­niță de aur și s-a proclamat, îm­preună cu fratele său Ioan, Împărat al Vlahilor și Bulgarilor. Tocmai luase ființă un imperiu care va da de furcă bizantinilor, până în veacul următor.
Este cert că dinastia asăneștilor a sprijinit mona­hismul isihast. În timpul domnitorilor vlahi, mânăs­tirile săpate în stâncă, precum Alajda, s-au înmulțit. Odată cu pătrunderea turcilor în Tracia, în secolul al XIV-lea, monahii ortodocși au început să pără­sească lavrele din sudul Balcanilor și să se refugieze în nord, acolo unde erau ocrotiți. În aceas­tă peri­oadă, Mânăstirea Alajda a primit mulți călu­gări, cunoscând, cel mai probabil, momentul ei de glorie. Un moment care nu avea să dureze foarte mult, pen­tru că otomanii nu veniseră în Balcani ca să plece. Voiau să stăpânească regiunea și să cuce­rească, în cele din urmă, Constantinopolul.

Martiriul

Era toamnă, iar vântul aspru care sufla dinspre mare aducea, odată cu mireasma ei sărată, și pri­mele semne ale zăpezilor ce aveau să vină. Oștirile creștinilor, care îl aveau în frunte pe Ladislau al III-lea, voievodul Ungariei și Poloniei, însoțit de Iancu de Hunedoara și de Vlad Dracul, luptaseră cu osmanlâii încă de la sfârșitul verii și reușiseră să îi biruiască. Acum, însă, dăduseră de greu. Ajunseseră la Varna cu 25.000 de oșteni, pedeștri și cavaleri, în vreme ce oastea lui Murad al II-lea, adusă tocmai din Anatolia, număra 80.000 de ieniceri și spahii. Și, ca să le fie și mai greu crești­nilor, în zorii zilei de 10 a lui bru­mar, au văzut că armia vrăj­mașă îi cuprinsese și din față, și din coaste. Înapoia lor era ma­rea, nici gând de retragere. Fu­seseră împresurați. Iancu Vodă, mare strateg, i-a îndemnat pe cavalerii săi să atace iute și fără de veste, ca să rupă cercul oto­manilor, ceea ce s-a și petre­cut. Îmbătat de mica victorie, regele Ladislau al III-lea al Ungariei, tânăr și amețit de vin (obișnuia să bea înaintea bătăliilor) s-a aruncat spre cortul sultanului Murad, nădăj­duind să îi ia capul. Odată pătruns în întăritu­ra ul­timă, un ienicer vânjos, Ha­mu­zas, s-a repezit la calul lui La­dislau și i-a tăiat cu o secure picioarele din spate. Regele a căzut și a fost decapitat. Moar­tea sa fulgerătoare a semănat panică în rândul crești­nilor. Capul lui Ladislau, înfipt într-o suliță și purtat prin fața crucia­ților, a semănat groază și învăl­mă­șeală. Cavalerii au rupt rân­du­rile și au bătut înapoi. Jumă­tate au pierit uciși de osmanlâi. Din acel 10 brumar al anului 1444, sultanii nu au mai întâlnit nicio opreliște în a se răspândi în Balcani. A fost ceasul de aur al semilunei care peste abia nouă ani avea să fluture deasu­pra Constantinopolului. Impe­riul de răsărit al romanilor, care durase o mie de ani, se stinsese.
Pentru călugării de la Alaj­da, vestea victoriei oto­mane a căzut ca un trăs­net. Trăiseră până acum într-o oază de liber­tate, apărați de invazia semilu­nii. Acum aveau să dea piept cu pri­goa­na, așa că au strâns toate odoa­rele de la ei și din alte 11 mânăstiri apropiate și le-au îngropat în cata­combele vechilor creștini. Trupele pornite pe jaf ale otomanilor um­blau după potirele argintate, după icoanele bătute în pietre scumpe, după crucile aurite de meșterii is­cusiți ai Constantinopolului. Mo­na­hii nu puteau îngădui ca vasele sfințite, care purtaseră la liturghie Trupul și Sângele Domnului, să fie spurcate de păgânii barbari, așa că aveau să le apere taina cu prețul vieții. Când turcii au dat năvală în Alajda, niciun călugăr nu a primit să le dezvăluie locul în care ascun­seseră odoarele. Au luat această taină cu ei în mormânt, căci os­manlâii i-au ucis pe toți, până la unul. Sfințiți de rugăciunile lor fierbinți, mona­hii isihaști au trecut curajoși bote­zul cel roșu al muce­niciei. Numele lor nu sunt înscrise în niciun calendar, dar locurile le spun încă povestea, trecută de creș­tini în legendă.

Imri Pop, paznicul odoarelor și al mânăstirii

Țăranii vorbesc și acum de el, deși nu i-au păstrat numele - un că­lugăr tânăr și curios, care umbla­se prin sate luni la rând să afle istoria odoarelor din adâncuri. Bă­trânii i-au spus ce știau de la moșii lor - că ultimii monahi ai mânăs­tirii Alajda ascunseseră toate icoa­nele și vasele de preț, iar apoi mu­riseră spintecați de osmanlâi. Toți, afară de unul - Imri Pop, lăsat de Dumnezeu să pă­zească sfânta comoară. Imri Pop dormea de veacuri în tainița în care se aflau odoarele, având grijă ca nimeni să nu le pângărească. Po­veș­tile acestea i-au aprins imagi­nația tânărului călugăr. Visa zi și noapte la tainița subpă­mânteană. Ceilalți părinți, mai cercați în ne­voințe, au încercat să îi stăvilească dorul acesta care îi umbrea rugă­ciunea, mistuindu-i liniș­tea inimii. În zadar, însă. Tânărul nu-și mai gă­sea pacea și începuse să lipseas­că din obște, iar sătenii le spuse­seră că îl văzuseră colindând prin­tre ruinele de la Alajda. Până când, în­tr-o zi, nu a mai venit la slujba de noapte. Ceilalți monahi au așteptat să se crape de ziuă și apoi au pornit în căutarea lui. L-au aflat în apro­pierea ruinelor, întins țeapăn la pământ, de ziceai că-i mort. Mâinile îi erau încleștate pe un giuvaier, smocuri din barba tânără erau smulse de parcă ar fi dus o luptă năpraznică. În buzuna­rele largi ale dulamei i-au găsit sfinte odoare. Încet, cu rugă­ciuni și liniște, și-a venit în fire și le-a spus o poveste înfricoșată.
O zi întreagă se preum­blase prin îm­prejurimile Alajdăi, nă­dăj­duind să găsească o intrare în ve­chile cata­combe și, într-un târziu, când soarele mângâia cu ultimele lui raze pietrele bătrâne, a văzut o mică bortă acoperită de iarba înaltă. S-a strecurat prin ea într-un tunel îngust, care l-a purtat în tai­nițele pământului. A mers mult, în­tâl­nind borte din piatră, înne­grite de vreme, purtând semnele tainice ale pri­milor creștini - păuni, corăbii, miei și cruci. Le-a numă­rat, erau 49 de toate, iar la urmă, într-o deschi­dere largă, a zărit o poartă mare de fier. A împins zăvorul care a huruit în lăcașul ruginit, iar ușa s-a deschis. A intrat într-o în­căpere largă, luminată straniu, pentru că nu avea nici ferestre, nici făclii, plină de potire, sfinte vase, cădelnițe uriașe și icoa­ne ferecate cu aur, argint și pietre nestemate. S-a închinat și a pășit spre străfun­durile ei, când l-a văzut - un bătrân cu barba lungă și albă, ca un fuior de lână, atârnând pe pă­mânt, cu pletele răsfirate pes­te rasa neagră și ruptă, mai mult o arătare din cea lume, decât o făptură pământeană. Era Imri Pop, paznicul comorii, călu­gă­rul bătrân de veacuri, ocrotit de Dumnezeu. Stă­tea neclintit pe un scaun de piatră, părea că doarme. Când s-a apropiat de el, să ceară binecuvântare, l-a trezit - "Cine ești tu, tâlharule, și cum îndrăznești să tulburi pacea aces­tui loc sfânt!?", a tunat Imri, iar pământul, par­că înspăimântat de mânia lui, s-a cutremurat. Pe tâ­nărul monah l-a cuprins groaza și nu a mai știut de el. Avea să se trezească diminea­ța, cu frații săi în jur, privindu-l cu­rioși. Legenda spu­ne că nu și-a mai găsit niciodată pa­cea. A conti­nuat să lipsească din mâ­năstire, încercând să afle din nou in­trarea în labi­rin­tul catacombelor sub­pă­mântene. Până când, într-o noapte, nu a mai venit îna­poi în lavră. Frații l-au cău­tat, dar nu l-au mai găsit. Imri Pop îl pedepsise.
De la această întâmplare au trecut ani mulți, mai bine de o sută, iar legenda tânărului călugăr e mai vie ca oricând. Și astăzi mai găsești temerari care să încerce să afle comoara vechilor monahi. Lor, celor curioși și lipsiți de evlavie, borta care duce în lumea de sub pământ nu li se arată decât spre pier­zanie. Dar cei credincioși, spun țăranii, îl pot întâlni pe Imri Pop, colindând printre ruine. Se arată întot­deauna primăvara, când vipia verii încă nu arde pereții albi de calcar. Întotdeauna întreabă aceleași lucruri: "Mai fac femeile copii? Mai fată vacile viței?". I se răspunde că da, lumea e la fel ca în vre­mea lui și atunci Imri Pop mai pune o singură între­bare, întotdeauna ultima: "Copacii au ajuns până la stânca în care sunt săpate chiliile stră­vechi?". "Nu, îi răspund țăranii. Pădurea e încă departe!". "Înseamnă că mai e timp!", le spune Imri Pop și dispare ca luat de vânt. Când nu va mai fi timp, cred bătrânii credincioși, când femeile nu vor mai naște, iar pădurea va cuprinde Alajda, atunci se va întâm­pla ceva cutremurător - Imri Pop va ieși din tainica lui lume, căci sfârșitul celeilalte lumi, a noastră, plină de păcate, va fi venit.

(Fotografiile autorului)