Oscar

Cititor Formula AS
Mă numesc Ro­xa­na și m-am năs­cut în Ro­mâ­nia. Vă scriu din Toronto, Ca­na­da, pen­tru că iubesc revista dvs. și o citesc cu re­gu­­­la­ri­ta­te pe Internet.

...Iubirea mea de-o viață a plecat în România, lă­sân­du-mă singură, în țara care își pier­duse dintr-o dată far­me­cul și strălucirea. Aveam su­fletul greu, eram dezorientată și mă zbăteam într-o singu­ră­tate co­pleșitoare. De ziua mea de naștere, am fost scoa­să cu chiu, cu vai din casă și am luat masa în oraș cu Ele­na, prietena mea. Știa ce se întâmplă cu mine și a în­cercat să mă înveselească cu povești despre MIȘU, un pisoi persan uriaș, pe care îl crescuse de la patru săp­tămâni. Am râs mult la auzul trăsnăilor lui și ea a fost aceea care mi-a sugerat: "Ție îți tre­buie un ani­mă­luț; nici nu știi cât de minunați pot fi în momente dificile, când oamenii nu-ți pot acor­da ajutor...". Și pentru că destinul împletește lucrurile într-un mod mi­nunat, când am ajuns acasă, mi-a spus: "Ro­xana, hai cu mine să-ți alegi chiar acum cadoul. Am citit un anunț cu donații de animale într-un ziar". Am ajuns într-un bloc populat în exclusivitate de polo­nezi, iar doamna la ușa căreia am bătut ne-a des­chis cu zâm­betul pe buze și cu "pie­rogies" (pi­roști) pe ta­vă. Nu am ce­dat în fața bună­tăților cu­linare, poa­te pen­tru că ochii mi s-au oprit pe pa­tru mo­gâldețe ne­gre, care se miș­cau ne­uni­form într-un colț al bu­că­tăriei: "Am ve­nit să-l iau pe Os­car"... am spus și doamna s-a amu­zat de nerăb­darea mea. "Ia-l pe aces­ta", m-a îmbiat dân­sa. "E mai do­lofan și mai să­nătos decât toți cei­­lalți. Sau pe acesta, nu stă locului o cli­pă și mă­­nâncă singur de săp­tă­­mâna trecută." Nu prea au­zeam ce mi se spu­nea, pen­tru că ochii mei se opriseră pe cel mai mic, care de fapt nu se putea ri­dica, nu-și putea des­chide ochi­șorii și doar sche­una slab, când ceilalți trei se lo­veau de el, în joacă. L-am ri­dicat în brațe și am spus: "El este Oscar al meu. Sea­mănă cu Oscar-ul pe care îl am eu în minte". Doamna s-a în­tris­tat puțin și m-a rugat să nu-l iau, pentru că e nea­ju­torat, nu mănâncă singur și doc­torul nu i-a dat multe șan­se de su­praviețuire. Dar Os­car a des­chis ochișorii și a căs­­cat pre­lung, ca un oftat de ușurare. Evident, l-am luat aca­­să. A­veam destulă dra­goste în suflet și știam că, da­că i-o voi oferi lui, va trăi. Iar eu aveam nevoie de ceva care să-mi cap­te­ze în­trea­ga ener­gie și aten­ție, să uit de du­re­rea des­păr­țirii re­cente. "Ne vom vindeca unul pe celă­lalt", am gândit, când l-am așe­zat pe Oscar în cul­cușul lui. Așa a și fost. Oscar mi-a redat bucuria, iar acum, când vă scriu, doarme pe ge­nun­chii mei, lăsându-mă să-i mân­­gâi părul catifelat. Une­ori, des­chi­de ochii, rea­sigu­rându-se că sunt încă acolo, și adoar­me la loc. Știe că îl iubesc foarte mult. Nu peste mult timp va fi ziua mea de naștere și nu-mi do­resc decât să păs­trez liniștea sufletească și fericirea pe care o simt azi, când vă scriu. Abia acum în­țeleg cât de minunat poate fi un animal și cât de mult în­seamnă prezența lui în viața noastră. La mulți ani, Oscar!

ROXANA - Toronto, Canada