Oameni și porci

Ciprian Rus
Nu e zi în care Guvernul României să nu se acopere de ridicol, prin de­cla­rațiile și acțiunile miniștrilor săi.

Pre­mierul nu știe pe unde umblă prin stră­inătate - și, în general, pe ce lume se află -, miniștrii nu știu plu­ralul unui cu­vânt uzual, precum "tricou", în pli­nă pe­rioadă de reviriment a sportului ro­mâ­nesc, cu re­zultate deosebite la Jocu­rile Europene de la Glasgow, mi­nis­tre­sa de la Sport laudă binefacerile "die­tei" cu 25 de lei pe zi, cât primesc cam­pionii noștri pentru masă prin străi­nă­tate... Ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns. Căci e de plâns! În timp ce gu­ver­nanții concurează glumele cu Bulă, de pe vremea comunismului, o pră­păs­te­nie cum nu s-a mai pomenit i-a lovit pe țăranii români și pe pro­du­cătorii din industria cărnii. Sute și sute de focare de pestă porcină afri­cană au apărut în ța­ra noastră, mii de gos­po­dării țără­nești sunt afectate, iar, pe lângă ele, ferme mari de porci, care toc­mai se pre­găteau să exporte în Uni­unea Euro­pea­nă sau măcar să mai echi­libreze im­porturile ma­sive de car­ne de pe piața româ­neas­că. Numai pâ­nă la sfârșitul săptămânii trecute, din 60.000 de animale fuseseră ucise 48.000 numai într-o singură fer­mă, la Tulcea, restul de 11.000 de porci din curțile țăranilor! Vestea proas­tă e că numărul focarelor, pe date oficiale, a cres­cut de la 440 la 545 într-o săptă­mâ­nă. Vestea și mai proastă e că de toa­tă această urgie care s-a abătut pes­te satul românesc trebuie să ne apere tocmai personaje pe seama cărora râ­dem în fiecare seară la tele­vizor. Sinecuriști politici cu proptele la vâr­ful PSD sau ALDE, puși pe salarii ba­bane ca să mimeze că fac ceva și care nu au în­țe­les să ia în serios aver­tis­men­tele trimise de Comisia Euro­pea­nă, încă de acum un an și jumătate, care spu­neau, negru pe alb, că gos­po­dăriile țărănești vor fi afectate de pesta por­cină, dacă nu se iau imediat măsuri.
Vreme de un an și jumătate, Auto­ri­ta­tea Națională Sanitar Veterinară și pen­tru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), (fostul Sanepid veterinar), nu a luat nici o măsură de prevedere. Nu a con­vocat Consiliul Științific, un­de sunt oameni care cunosc fenomenul pestei por­cine, nu a stabilit benzi de pro­tec­ție pe gra­nița de nord împotriva mis­­tre­ților, nu a folosit metoda încer­cată de Polonia și de țările baltice, care împart teritoriul în arii mici, pe care le cu­răță și apoi le păzesc, nu a stopat târ­gurile de animale decât mult prea târ­ziu, la un an după fo­carul apărut în Satu-Mare, nu a făcut ni­cio campanie pu­blică, să anunțe popu­lația și oa­me­nii care au porci. Gu­vernul nu a făcut nimic din toate astea: dimpotrivă, în primăvară, ca să facă, acolo, o eco­no­mie de 6 milioane de euro la buget, a anulat obișnuita ins­pec­ție sanitară de primăvară din gos­po­dăriile oamenilor, pu­nându-i pe ins­pectori să scrie eva­luări din pix, de la bi­rou! Cel puțin 1 mi­­liard de euro ne vor costa efectele aces­tei peste porcine, plus necazul a zeci de mii de țărani și insomniile ma­rilor producători de la noi. Cam asta e rea­litatea "de plâns", din spatele pros­tioarelor "de râs", scă­pate zi de zi din­spre Guvern. Acum au de suferit por­cii, dar dacă - Doamne, fe­rește! - ne vine rândul nouă, oa­me­nilor, să fim apărați de acest guvern?!