Volohii din Ucraina: Poroșcovo - lumini și umbre

Cititor Formula AS
Raport sentimental

În urmă cu un an, mă adresam prin mijlocirea revistei "Formula AS", cititorilor din țară și stră­inătate, făcând un apel de suflet pentru ajutorarea populației volohe române din Ucraina - un grup etnic cu o etnogeneză dacică, probabil, care se definește ca fiind români de când se știu.
Cred, astăzi, cu toată convingerea, că cititorii săptămânalului "Formula AS" formează un club select de oameni cu așteptări înalte, uniți sufle­tește de idealul binelui, sub deviza solidarității umane. Apoi, când vine vorba de drama popu­lației volohe, a co­pii­lor îndeosebi, această legă­tură devine mai spe­cială.
Campania de infor­ma­re privind soarta aces­­tei populații, în­cepută de "For­mula AS" în anul 2016, a fost percepută ca un semnal la care mulți ro­mâni au rezonat po­zi­tiv, făcând posibilă conti­nua­rea, în anul 2017, a altei etape a proiectului, anume - etapa acordării de bur­se școlare pentru co­piii vo­lohi.
În consecință, în anul 2017, a fost pri­mită din donații suma de 18 mii lei, din care s-a chel­tuit, în anul șco­lar 2017/ 2018, su­ma de 8 mii lei, pentru școla­rizarea unui număr de trei elevi, în clasa a X-a, dintre care numai unul a frec­ven­tat și a ab­sol­vit cu suc­ces cla­sa a X-a la Liceul ro­mâ­nesc "Mihai Emi­nes­cu" din Solotvino, Ucrai­na.
Menționăm că pen­tru rezultatul bun ob­ținut la promovarea clasei, eleva VO­LO­ȘIN NATALIA, din Po­roșcovo, a fost re­compensată de condu­cerea liceului cu o excursie pe litoralul românesc, anul acesta, în luna iunie. Este o premieră pentru vo­lo­hii români din Ucrai­na, posibilă numai da­to­rită bunătății oame­nilor care sprijină acest proiect. Sunt con­vins că acest început bun va avea un ecou po­zi­tiv în rândurile volohilor români și în inimile celor care doresc să ajute cauza.
Proiecția pentru anul școlar 2018/2019 este de a se acorda un număr de 3-5 burse de studiu pen­tru clasele a IX-a și a X-a, în funcție de numărul candidaților care se califică și necesită o finanțare de 18-30 mii lei. Din­colo de aceste cifre, să apre­ciem pasul făcut, care este enorm. Este o adevă­rată luptă să-i convin­gem pe copii și pe pă­rinți să facă acest pas, decisiv pentru evo­luția viitoare a comu­nității. Deo­cam­da­tă, ei pre­zintă o lipsă cvasitotală de interes și speranță în reușită, mo­tiv pentru care este ne­voie de o mun­că de con­­vingere permanentă și continuă. Nu­mai așa vom putea dezvolta do­rin­ța de a reuși prin ins­trucție școlară, ambiția de a merge mai departe în căutarea unui posibil suc­ces, a dorinței acer­be de a reuși. Fără aces­te de­ziderate și ac­țiuni con­jugate din partea noas­tră, încercarea de anul trecut de a șco­la­riza un număr de 3 co­pii în cla­sa a X-a a eșu­at, doi co­­pii pără­sind școala du­pă trei săp­tă­mâni. (Si­­gur că la aceasta au concurat și factori din afa­ră, dar nu voi detalia.)
Pentru a avea garanția succesului în acest de­mers și a nu se mai repeta si­tuația de abandon, es­te nevoie de per­ma­nența noastră a­co­lo, în co­mu­ni­tate, care să creeze o opi­nie fa­vorabilă des­fă­șu­rării acestui pro­iect. În con­tra­pon­dere, men­­­­țio­nez in­flu­ența sus­ținută constant și perma­nent de cul­tul pro­tes­tant, care des­fă­șoară ac­tivități zil­nice cu copiii și ofe­ră săptămânal pa­che­te cu hrană și îm­brăcăminte pentru copii și familiile lor, con­di­ționat, desigur, de prezența lor la aceste activități.
Sunt însă des­tule familii și copii care înțeleg demer­sul nostru și ne ur­mea­ză.
În acest sens, un ajutor decisiv vine din partea Asociației "DOR DE VA­TRĂ", entitate cu per­sonalitate juri­di­că, subiect de drept, în­ființată și recu­nos­cută prin­tr-o hotărîre judecătorească a ins­tanței din Ucrai­na, chiar în luna iu­nie 2018. Aceas­tă Asociație reprezintă pilonul principal pe care se sprijină dez­­voltarea educației și a nivelului de cultu­ră al vo­lohilor ro­mâni din Ucraina.
Fondatorul aces­tei Asociații este dom­nul MITREA EF­TIMIE, iero­mo­nah la Schitul "Sfin­ții Români" din Gră­diștea de Munte, Hunedoara, un om care se dă­ruiește cu toată ființa sa pro­iec­tului inițiat de el pentru această populație, făcând vizite în fa­mi­liile din Poroșcovo, ducând hrană și îmbră­că­min­te, realizând un recensământ al popu­lației, având dis­cuții cu autoritatea locală și cu conducerea școlii. De asemenea, are ca prio­ri­ta­te înființarea unui cen­tru social menit să realizeze permanența noas­tră acolo. (Detalii se pot afla co­municând direct prin adresa de e-mail: dordevatra @yahoo.com și la telefon 0758/75.12.66 sau accesând pagina Schitul Sfinții Români.)
Propun cititorilor "Formulei AS" și con­tri­buitorilor la realizarea proiectului nostru să nu ne risipim, ci să ne unim eforturile pentru a rea­liza an de an școlarizarea la clasele superioare a co­pii­lor din Poroșcovo, să-i susținem financiar pe la­tura școlarizării, până ce vor reuși să se califice într-o meserie sau profesie în țara lor.
De latura mai complexă a vieții sociale, cultu­rale educative și materiale se va ocupa Aso­ciația "DOR DE VATRĂ", potrivit Statutului ei cu care noi vom conlucra îndeaproape, în privința selec­ției și pregătirii copiilor pentru școală.

"Pic cu pic se face marea"

Mă adresez pe această cale confraților mei ro­mâni, să vină cu o contribuție cât de mică, fiindcă "pic cu pic se face marea", cum spune un pro­verb ro­mânesc. Dacă în noianul de umbre, ură, nepă­sare, ignoranță și piedici nenumărate am reușit împreună să aducem o rază de speranță, avem acum datoria morală să facem loc luminii să se reverse peste acești copii. Putem. Vom avea acolo o permanență românească, pe bază de voluntariat, care mărește șansele de reușită. Salvarea lor este și salvarea noastră sufletească. Cine vrea să con­tribuie financiar la proiectul "Școală pentru volohi" poate depune suma în lei în contul bancar IBAN RO24RNCB0803037676310004 la banca BCR SA Sucursala Alba Iulia, titular Nicolae Butan, telefon 0741/07.45.04, sau cu mandat poș­tal pe adresa Post restant Butan Nicolae, Ofi­ciul Poștal nr. 1 municipiul Alba Iulia, jud. Alba.
Nutrim speranța că acest proiect va continua pâ­nă când prima generație de copii își va găsi lo­cul în societatea ucraineană, urmând ca ea să pre­ia misiunea de a sprijini la rândul ei educația șco­lară și profesională a conaționalilor lor volohi români.
Mulțumiri sincere adresez domnului BOTOȘ IOAN din Apșa de Jos, Ucraina, și domnului MI­TREA EFTIMIE, promotori și susținători cons­tanți ai cauzei volohilor.
NICOLAE BUTAN - Alba Iulia, 27 iunie 2018

"Scrieți și despre vechiul Regat!"

Stimată doamnă director, Sânziana Pop,
Sunt un vechi cititor al "Formulei AS" și în­drăznesc să vă sugerez îmbunătățirea politicii editoriale, în sensul cuprinderii în paginile re­vistei a oamenilor și faptelor din toate provinciile românești. Se observă o prezentare mai accen­tuată a localităților din Ardeal și o slabă susținere a localităților din vechiul Regat! Chiar și pri­ma­rii, preoții, artiștii sunt mai ales din Ardeal! Ce mânăstiri și biserici frumoase și cu încărcătură istorică sunt în Oltenia! Ce păstori devotați au! Ce primari harnici și inimoși conduc localitățile vâlcene!
În speranța înțelegerii corecte a mesajului meu, vă asigur de aleasa mea prețuire.
prof. GH. BRATU - Râmnicu Vâlcea