Dragi cititori, poftiți la scris!

Cititor Formula AS
Manifest pentru Vidra

Mă numesc Iulia Lung și locuiesc de 5 ani în satul Vidra, comuna Vârfurile, jud. Arad. Am ales să devin țărancă, deși toata viața mea am trăit în me­diul citadin. În toți acești 5 ani, m-am minunat de frumusețea ului­toare a acestui colț de țară, unde înveți să apreciezi resursele naturale și simplitatea vieții. Avem 7 sate și-o comună, precum cei 7 pitici și... Baba Cloanța. O poveste întoarsă pe dos!

Acțiune civică de pomană

De când m-am mutat aici, am adunat zilnic gu­noa­ie, am improvizat șanțuri, am cărat pietre cu roa­ba ca să astup gropi și am adus voluntari din toa­­­te colțurile lumii, ca­re să ajute la mun­că și să în­vețe cum trăiesc ecologic ță­ranii noștri. De ase­me­nea, am avut câ­teva dis­cu­ții cu pri­ma­rul și vi­ce­pri­marul co­mu­nei, în audiență sau șe­dință pu­blică, și am depus me­mo­rii la primărie, sem­nate de majo­ritatea co­vâr­șitoare a cetățenilor sa­tului nostru. Adi­că, am făcut acțiune civică per­so­nală, am unit co­mu­nitatea spre a face acțiuni civice împreună și am inițiat dia­log cu administrația locală. Răspunsurile oficiale ale primăriei sunt evazive, neconforme cu adevărul și negative. Neoficial, s-a pus presiune pe consă­teni ca să nu mai semneze și alte memorii și s-a trans­mis, tot neoficial, mesajul clar de nepăsare față de nevoile satului și de intimi­dare a consă­te­nilor. Adi­că, și bruma de initiațivă civică pe care am cons­truit-o s-a spulberat. În para­lel, am făcut mun­­că personală de cercetare pentru a mă docu­menta în privința posibilităților pe care le poate avea o administrație locală spre a fi efi­cien­tă și de succes (fonduri europene, antre­pre­noriat social, dezvoltare economică, legislație pen­tru gestionarea nevoilor comunității, pentru trans­pa­rență în acti­vitate...). Am cerut ajutorul multor or­ganizații civi­ce care au trimis la rândul lor scri­sori de susținere a comu­ni­tății noastre sătești, către primăria Vâr­fu­rile. Am scris tuturor instituțiilor care guvernează fon­duri europene, cerând ajutor pen­tru satul meu, iar aces­tea au răspuns cu prompti­tudine, inclusiv tri­mițând scrisori la primărie. În 24 aprilie 2018, ziarul "Spe­cial Arad" a publicat un reportaj despre noi. Re­zultatul? Primăria n-a făcut nimic din ceea ce e de datoria lor să facă. De fapt, nu rezultă că ar fi măcar conștienți că au vreo dato­rie față de co­mu­nitate. Ne­voile satului, exprimate clar, sunt ignorate.

Alți primari cum reușesc?

De ce am făcut eu toate acestea? Pentru că ob­serv și înțeleg, aud ceea ce vorbesc consătenii mei, văd viața noastră grea și știu că se poate ca totul să fie extrem de diferit, cu o administrare publică pro­fesională, benevolentă și motivată continuu de bi­nele comunitar. Sunt multe exemple pozitive în țară, multe primării care au trans­format viața săte­nilor ex­traor­dinar. (Vezi recen­tele repor­taje despre Vama Bu­ză­ului pu­bli­cate în "Formula AS".) În me­diul rural nu există pros­peritate fără implicarea directă a ad­minis­trației locale. Puterea co­mu­nității rurale este extrem de re­dusă față de cea urbană (finan­ciar, economic, cultural, infor­ma­­țional...), ea nu se poate auto­susține și nici nu are altă sursă de ajutor. De aceea, un sat cu o primărie incompetentă este în cădere liberă. Și cu cât e mai izolat satul, cu atât mai puțin vizibilă, ineficiența primăriei. Cul­mea e că tocmai aceste sate sunt bijuterii de fru­musețe și bogăție naturală. Vă vorbesc despre satul meu, dar situația este aceeași pentru toate celelate șase sate aferente comunei. Drumurile sunt un de­zastru, nu avem șanțuri, podețe, iarna nu se des­ză­pezește, curg apele și noroiul pe drumuri ca la po­topul lui Noe. Vara te îneacă praful și te omoară pietrele și gro­pile. Tre­buie să parcurgem foarte mulți kilo­metri pentru a rezolva orice pro­blemă, de orice na­tură. Dezvoltarea eco­no­mică nu există sub nicio formă. Nu s-a atras niciun agent economic care să des­chidă locuri de mun­că, prac­tic, tinerii nu au unde munci. Nemai­vor­bind de creș­terea buge­tului local prin atragerea de inves­titori. Oamenii nu au nici mă­car o mică piață locală unde să își va­lorifice produsele. Practic, ni­meni nu poate face un ban din munca în agri­cultură, adică scopul și modul traiului în mediul rural. Nefiind colecti­vi­zată zona, nu există nici măcar minimul de pensie de la fostele CAP-uri. Dacă în timpul co­mu­nis­mului toți își tri­miteau copiii la școală ca să ajun­gă la oraș pentru o viață mai bună, acum toți își trimit copiii în stră­inătate, la muncă, ca să nu se mai întoarcă. Dacă, atunci, apelativul "țăran" era folosit în derâdere, acum se poate folosi cu mirare și apoi cu com­pa­siune. Sin­gurele afaceri sunt cele cu masă lem­noasă, campion la defrișări masive fiind chiar pri­ma­rul. Nu va dura mult până se de­șertizează. Apoi?... Nu există un plan B. Nu se în­trevede nici o altă oportunitate de a prospera fi­nan­ciar în zona noastră. Nu cred că vom mai apu­ca 10 de ani pe aici, ca parte de țară lo­cuită, în felul în care demo­gra­fic suntem acum, adică pe pieire. Nu există ni­ciun plan sau intenție a pri­mă­riei de a pune atenția pe re­populare și dez­­vol­tare eco­no­mică.

Un sat fără bucurii


Zona este de o fru­musețe co­ple­șitoa­re. Sa­te răs­firate pe dea­luri și văi, în­con­jurate de munți și pă­duri, un ocean ver­de, unde se aud pre­pon­­derent doar sunete natura­le. Cu toate astea, primarul este con­vins că zona nu are niciun poten­țial tu­ris­tic, și de aceea primă­ria nu miș­că ab­solut ni­mic în a încuraja tu­ris­mul. Cultu­ral, nu se întâmplă nimic, absolut nimic. Nu am ce detaliu sau explicație să vă dau aici, pentru că nimic înseamnă ni­mic. Se muncește mult, fără beneficii financiare și nu există bucurie, sărbătoare. S-au descurajat toate tradițiile de a săr­bă­tori, până și colindele au încetat. Ad­minis­trația publică locală nu are nicio viziune, nicio strategie de dezvoltare. Nu au nici măcar curio­zi­tatea de a afla care sunt nevoile oamenilor. Toată atenția lor stă pe salariile extravagante votate și pe fa­cilitățile de afaceri per­sonale prin prisma func­țiilor. Dialogul cu primăria, indiferent de subiect, înseamnă să auzi continuu că "nu se poate" și să pri­mești explicații neconforme cu adevărul sau, ma­xim, promisiuni false. Cei care pot pleca în stră­inatate la muncă (cu gând să nu se mai întoarcă) sunt preocupați doar de exod. Cei ca­re nu pot pleca nu mai așteaptă nimic. Dispar ga­lo­pant animalele, gră­­di­nile, livezile, grajdurile, co­piii... Adi­că, satul piere, scârbit să mai lup­te pentru supraviețuire, inti­mi­dat, autoconvins că nu merită nimic...

Ca-n Evul Mediu

Cei care trăiesc aici nu mai sunt nici țărani autentici, nici alt­ceva în devenire, sunt doar indivizi care nu-și cunosc drepturile, care au pierdut orice urmă de încredere în toate aspec­tele vieții, care nu mai speră nimic, ci doar caută s-o scoată la capăt măcar până la sfârșitul lunii. Esen­ța vieții acestui loc este total nedefinită. Nu mai sunt repere nici mo­­rale, nici culturale, nici stra­tegice, pentru a de­fini încotro merge viața aces­tui sat, atât cât va mai fi. Pământul nostru e bun, fertil, oamenii sunt pri­cepuți în ceea ce fac, avem pă­duri, ape, zonă ne­poluată, aici este raiul pomilor fructiferi... Zestrea satului e bogată. Pe de altă par­te, se puteau accesa bani europeni mai mult decât suficienți ca să avem un nivel de trai excelent. Presa abundă de exemple de primari de succes, care au făcut în zonele lor lucruri uluitoare, chiar și pentru orășeni. Adică aveam toate șansele să trăim bine și, totuși, aici e "fundul pământului". Trăim ca în Evul Mediu.
Mai sunt doi ani până la alegeri, asta, dacă mai crede cineva în aceste alegeri. Oare cât mai pier­dem până atunci? Fondurile europene s-au cam ter­minat deja, conform răspunsurilor oficiale primite de la respectivele instituții. Și, oricum, primăria noas­tră nu arată niciun interes în a accesa măcar ul­ti­mii bani. Avem doar buget local și acela gestio­nat cu reavoință și neprofesionalism. Pădurea dis­pare vertiginos. Aproape în fiecare zi afli că a mai ple­cat cineva la lucru în străinatate și că a mai murit un bătrân. Ce se poate face pentru Vidra și pentru celelalte 6 sate ale comunei Vârfurile? Din interior nu mai avem pâr­ghii. Vă rog să puneți la inimă po­ves­tea noastră! Vă invit să veniți la noi. Oa­me­­nii sunt pri­mitori, se bucură de oas­peți. Ar mai prinde curaj văzând că li se acor­­dă aten­ție. Sau poate faceți un re­portaj, poate sesizați instituții cu pu­tere, orga­ni­zații, ar ajuta enorm să fim văzuți, auziți... De-am avea șansa unei ad­minis­trații lo­cale competente și cins­tite, repede am învăța să prosperăm, să simțim că me­rită să trăiești aici.
Oameni buni, puteți face ceva pentru noi? Contează! Avem nevoie de ajutor de mai sus decât nivelul de la care s-a cre­at po­ves­tea tristă a acestui sat. Căci, fără ajutor ex­tern, nouă, cu nivelul civic re­dus, cu deznădejdea con­sătenilor, pe de-o parte, și cu nivelul de nepro­fe­sionalism și cu lipsa de con­știință a administrației noastre publice... PIERIM!
IULIA LUNG - sat Vidra, jud. Arad


"Sunteți învestiți să aduceți adevărul la lumină"

Onorată redacție "Formula AS",
D-nă Sânziana Pop,
Vă întâmpin cu sincere urări de sănătate alese și sfinte bucurii, precum și deosebite împliniri. Cu sfiala cuviinței, îndrăznim a vă adresa cuvânt de ru­găminte, de a vă preocupa în activitatea dvs. și de aducerea la lumină a adevărurilor istorice de care poporul român a fost lipsit în ultimii 45-80 de ani.
Gravitatea clipei în care ne aflăm astăzi, ca și cea din 16-31 decembrie 1989, NU îngăduie distracție, nici ușurătate și nici compromisuri, ci reclamă an­ga­jare imediată și integrală la o muncă de maximă responsabilitate a celor care, asemenea dvs., astăzi, cu voia Bunului Dumnezeu, sunteți învestiți să adu­ceți adevărul la lumină, ca să se vindece rănile și să fim sloboziți din minciună, lașitate și slugărnicie. De asemenea, vă mai rugăm să insistați și să spri­jiniți îndreptarea Constituției țării noastre privind familia tra­dițională, o lucrare ce se impune a deveni o ur­gență.
Bunul Dumnezeu să vă ajute, să vă lumineze și îm­puternicească să vă faceți datoria "Cu Credință, cu Dragoste, cu Frică de Dumnezeu și fără greșeală".
Vă mulțumim cu stimă,
Un grup de cititori din Brașov, cu fiii și nepoții lor, pentru care semnează
NICOLAE COLAN din Șchei