Când cistitele își fac de cap

Rodica Demian
- Deși banale, cistitele nu sunt prea ușor de tratat, atunci când se repetă și eternizează infecția. Un mare necaz al femeilor -

Nevoie acută de urinare, ar­suri, dureri în partea infe­rioară a abdomenului. Fe­mei­le care su­feră de cistită le știu prea bine. "Când mi s-a întâm­plat prima dată, eram în vacanță, era cald și am crezut că e din cauză că n-am băut suficiente lichide. Dar când, trei săptă­mâni mai târ­ziu, durerile au rea­părut, am înce­put să mă-ntreb ce se-ntâm­plă cu mine", își amin­tește Irina Cara, o citi­toare a revistei noas­tre, în vârstă de 25 de ani. De-atunci, in­fecțiile uri­nare și curele cu anti­biotice se țin lanț și nu reu­șește să iasă din acel an­gre­naj.
Când cri­ze­le sunt mai frecvente decât de patru ori pe an, medicii vorbesc de cis­tite re­pe­titive. O fragilitate a vezicii urinare ce tre­­buie abordată cu seriozitate, pentru ca ea să nu afecteze o mare parte din viață. "Multă vreme m-am tratat mai mult sau mai pu­țin singură, medicul de familie îmi scria doar rețetele, în avans", ne scrie Dana Mailat. "Până în ziua când n-am mai suportat și m-am de­cis să con­sult un specialist". Între timp, a fost operată de o mică malfor­mație a sfinc­te­rului urinar, care, practic, tre­cu­se neobser­vată. Și tulburările au dispărut.

Obligatoriu - un bilanț al aparatului urinar

Aceasta înseamnă că atunci când crizele se repetă, administrarea, la întâmplare, a medica­men­­telor trebuie evitată și se recomandă păre­rea unui specialist urolog.
"Este utilă efectuarea a cel puțin unui «bi­lanț» al aparatului urinar, pen­tru a nu neglija o cauză subiacen­tă, care, tratată, ar putea rezolva pro­ble­ma", spun specialiștii.
Femeile tinere pot avea bride hi­meneale, care apasă uretra în timpul ra­porturilor sexuale, favori­zând trece­rea germenilor. Rezecția acestora este posibilă, cu anestezie locală, dar, în ge­neral, prima naștere rezolvă pro­ble­ma. A lăsa natura să acțio­neze în mod firesc poate fi o soluție bună!
Ceva mai rar, se descoperă un di­verticul al ure­trei (o mică adâncitură în peretele acesteia), în care se acu­mu­lea­ză urină, sporind, astfel, riscul multi­plicării ger­me­ni­lor.
Mai târziu, specialistul caută alte cauze, cum ar fi po­lipii, mai frecvenți la femeile fumătoare, sau o "uscă­ciu­ne" vulvo-vaginală, cauzată de un de­ficit hormonal. Uneori, vezica se go­lește insuficient, pentru că nu se con­tractă bine sau pentru că nu mai are susținerea ne­ce­sară, din cauza unei "lăsări" a organelor (ptoză). Rezi­duul de urină este un mediu ideal pentru bacterii (E.coli).
Trebuie, însă, să recunoaștem că, adeseori, nu se evi­den­țiază absolut nicio cauză specială. Femeia are doar neșansa de a fi mai sensibilă la infecții în zona ure­trei și a vezicii, datorită caracteristicilor propriei mu­coase ve­zicale, explică specialiștii.
De altfel, infecțiile repetate întrețin un oarecare grad de inflamare per­manentă, care nu ajută mucoasa să se pro­tejeze de microbi. Un cerc vicios, pe care doar un tratament adecvat îl poate rupe.

Adoptarea unor deprinderi noi

Cu cât se evacuează mai repede urina, cu-atât e mai scurt timpul de în­mulțire a germenilor în vezică. Dar pentru eliminare, tre­buie consumate lichi­de. Specialiștii reco­mandă un litru și ju­mă­tate, în mod nor­mal, cu un plus când afară sunt tempe­raturi ridicate.
Este importantă, de asemenea, go­li­rea corectă a vezicii, adi­că evi­tarea comiterii a două greșeli impor­tante: reținerea (abți­­nerea) de la urinat sau, invers, mersul frecvent la toaletă, din precauție. Mo­mentul potrivit este atunci când se simte nevoia de-a urina, iar moda­li­tatea corectă este fără a forța mic­țiu­nile. Altfel, vezica nu se golește bine. În ceea ce priveș­te lenjeria de corp, coche­tă­ria nu e interzisă, dar se recomandă chi­loții din bum­bac, și nu string-urile. (Atenție la jeanșii mulați, care între­țin - în mod ine­vi­tabil - infec­țiile.) Iar în pe­ri­oada ciclului, evi­tați tampoa­nele. Ținând sea­ma de aces­te recomandări, o femeie din două se poate "debarasa" de aceste infecții.

Soluții medicale

Pentru femeile care se chinuie permanent cu cistitele, medicii propun cure cu antibiotice, pe o perioadă de 6 luni - un an. O­biectivul este de a instala în urină o cantitate redusă dar suficientă de antibiotice, pentru a îm­piedica dez­voltarea germe­nilor. Aceste medica­mente se adminis­trează - de preferință - seara, fie o dată la 2 zile, fie de două ori pe săptămână. Modali­tă­țile depind de fiecare femeie în parte, la fel ca și tratamen­tul în ansam­blu, care nu e eficient decât dacă este perso­na­lizat.

Și în viitor?

Un vaccin împotriva Escherichia Coli, principalul ger­men "vinovat" de infecțiile urinare, este în curs de expe­rimentare. La fel și injecțiile cu acid hia­­luronic, care fortifică sfincterul urinar, ameliorând golirea vezicii.
În sfârșit, descoperirea recentă a unei substanțe antimi­crobiene, pre­zentă în mod natural în mucoasa ve­zicală, ar putea deschide o nouă pistă terapeutică.

Pentru a înțelege mai bine
De ce această nevoie presantă?


În cazul unei cistite, ger­menii urcă spre vezică, infla­mând-o. Iritată, aceasta se "apără" contractându-se frec­vent. Iată de ce aveți im­pre­sia că trebuie să urinați, când de fapt este vorba de doar câteva picături.

După actul sexual...

* Mergeți la toaletă după fie­care raport sexual.
* Luați o pastilă (antibiotic) imediat după (prescrisă de me­dic, evident).
* Răriți raporturile sexuale și evitați-le pe cele prea lungi.
* Luptați împotriva consti­pației.
* Aplicați o cremă hormo­na­lă pe vulvă, în caz de atrofie.O experiență pozitivă
Am încercat medicina ayurvedică


Disperată din cauza crizelor care se reinstalau ime­diat ce terminam trata­mentul cu antibiotice, am decis să consult un specialist în medicina indiană (ayur­ve­dică), care constă în restabilirea echi­librelor afectate ale organismului și în relansarea energiilor vitale. Toate aces­tea, efectuate cu ajutorul unor masaje speciale. In­flamația s-a calmat deja după prima ședință, și de-atunci - de câteva săptămâni - n-am mai avut nicio criză. Sunt convinsă că tratamentul m-a ajutat.
Ariana D.