Lecția de iubire

Cititor Formula AS
A apărut în preajma blocului nostru înainte de Cră­ciun.

Era pe la zece seara, când eu și Bri­ana, cățelușa mea, ne facem plimbarea obiș­nuită. S-a în­dreptat către mine alergând, în­crezătoare și bucu­roasă, dând din coadă de parcă mă cunoștea de când lumea. "Ce faci tu pe aici, fetiță?", am în­trebat-o și i-am mângâiat căp­șorul și spatele. Avea blana cu­rată și mătă­soa­să, nu îmbâcsită, așa cum o au câinii mai­da­nezi. Probabil fu­sese aban­do­nată chiar în acea seară și nu știa prea bine ce era cu ea. Ne-a însoțit în plim­barea noastră, și când am in­trat pe sca­ra blo­cului, a vrut să urce cu noi. Un câine cres­cut pe străzi nu face nicio­da­tă așa ceva, se fe­rește de spațiile închise. Pre­sim­țind con­flictul ce ar fi urmat cu vecinii da­că aș fi îngăduit-o în hol, am în­tors-o din drum și am închis ușa blo­cului. Mă privea ui­mită, fără să înțeleagă de ce Bri­ana are voie să urce și ea nu, de ce o exclud. Dar n-a ple­cat.
Și-a făcut un culcuș prin apropiere și apă­rea în preaj­ma mea, mai ales seara. Ne în­soțea la plim­bare, privindu-mă cu reproș ori de câte ori în­chi­deam ușa blocului. "Pe mine de ce nu mă vrei?", parcă spuneau ochii ei. Blă­­nița galben-ni­sipie se mur­­dă­rise și pe abdomen avea o rană urâtă, pro­vocată pro­babil de o petardă, în noaptea de Re­velion. În ultimele trei săptămâni, misterul aban­donului ei s-a dezlegat. Fetița urma să devină mamă și stăpânii puși în fața acestei situații o aban­donaseră fără milă. Sâmbătă, era 1 februarie, pe la ora 7 seara, am gă­sit-o pe preșul de la eta­­jul 1. Când preșul i-a fost luat, s-a mutat pe ce­lălalt preș. Când toate preșurile de la etajul 1 au fost luate, s-a mutat la etajul 2. Afa­ră era un ger de cră­pau pietrele. Această ființă cerea aju­tor. Ce ins­tinct o împinsese să caute adăpost pe o scară unde aproa­pe toți locatarii aveau căței? Sau poate nu era ins­tinct, ci gândul că de aici nu va fi alungată în prăpădul de afară. Urma să nască, amărâta!
Cu o bucată de carton și o păturică, ris­când bla­mul ve­cinilor care nu mă prea au la inimă, am reușit să o instalez într-un colț din casa scărilor. Peste noap­te, Fetița a adus pe lume opt căței. Frigul cum­plit și-a lu­at însă tributul. Până duminică la ora zece, cinci din­tre ei au murit. (Poate au plecat în­tr-un rai al cățeilor, unde vor deveni îngerași. Și așa, în lumea asta nu-i aștepta o soartă prea bună.) Au mai rămas trei. Doi albi ca spuma laptelui și unul alb cu pete negre. În ciuda gerurilor și mai mari ce au urmat, cei trei au scă­pat cu viață. Fetița nu s-a miș­­cat de lângă ei. În­co­lă­cită covrig, cu capul pus pes­te trup­șoarele lor plă­pân­de, nu ieșea decât câteva mi­­nute di­mineața și câ­teva minute seara, să-și facă ne­vo­ile. Dacă mâncarea era pusă prea departe de ea, nu se ridica nici măcar să mă­nânce, pentru ca puii să nu plângă. Poate înțelegea că trebuie să deranjeze cât mai puțin, ca să nu fie alun­gată în ger. Privind-o când plecam și când ve­neam de la școală, ini­ma mi se um­plea de amărăciune. Într-o lume ro­mâ­neas­că în care zeci de mame își ucid nou născuții ștran­gu­lându-i, sufocându-i, aruncându-i la tomberon sau pe maidane înghețate, când pă­rinți fără lege își omoa­ră pruncii în bătaie, Fe­tița mi se părea un exem­plu de supremă iubi­re și devotament.
Timpul a trecut, puii au fost luați de niște vecini inimoși, dar pilda Fetiței a rămas pen­tru mine un reper. Încet, încet, perspectiva mea asupra lumii s-a schimbat. Cred că în curând n-am să mai spun "rău ca un câine", ci "rău ca un om".

GILDA C.