O amintire dragă

Cititor Formula AS
În zorii unei dimineți de toamnă, tata a plecat pe drumul către Dumnezeu, fără să-și ia rămas bun de la mine.

A uitat să-mi spună când se va întoarce. Au trecut de atunci 3 ani. Toamna trecută, am plecat în satul meu, să-i fac pomană lui și morților noștri așa cum este obiceiul la noi. Când am ajuns la cișmeaua cu patru țuțurci, ultimele raze de soare se duceau să moară în asfințit, după dealul Bădulesii.
Pe șoseaua satului am mers încet, să nu tre­zesc amintirile, și nici nu știu când am ajuns la ca­sa mea. Se lăsa amurgul peste sat și li­niștea se cui­­bărea prin oboarele oamenilor. A doua zi, în mi­jitul zorilor, am plecat la cimitir, la tămâiat. Cu o mână duceam coșnița cu po­mană pentru îm­păr­țit, iar cu cealaltă duceam oala de pământ cu tă­ciuni aprinși pentru tă­mâiat. Am aprins lumânări, am tămâiat mor­mântul și m-am jelit. L-am strigat pe tata și nu m-a auzit, am plâns și nu m-a văzut. Salcâmul din col­țul cimitirului plouase cu bănuți de ara­mă peste mormântul lui. Cum stăteam și pri­veam, lângă mine înviau amin­tirile.
Cu mulți ani în urmă, pe vre­mea când îmi le­gă­nam păpușica de cârpă pe bă­tătura casei, într-o zi frumoasă și caldă, mama m-a chemat să mă­nânc. Am mâncat și nu m-am să­turat. Eram o fa­mi­lie ne­voiașă și mâncarea era pu­țină, iar eu eram mereu flă­mân­dă. Mama m-a trimis la locul nostru, de pe valea Călmățuiului, să-i duc tatei de mâncare. Cu sapa la spinare, plecase cu noap­tea în cap să mun­­cească pă­mân­tul. Duceam pe o mână coșnița cu mân­care în­ve­lită cu un ștergar vărgat, iar în cea­laltă duceam ul­ciorul cu apă rece de la fântână. Cu soarele pe umeri și picioarele goale, călcam țărâna fierbinte a drumului.
Am trecut pârleazul și am luat-o pe poteca cu gropan ce ducea la locul nostru. Tata m-a văzut de departe și a ieșit la capul locului, ve­nind în calea mea. Era un bărbat înalt, slăbuț, dar vânjos. Avea picioarele desculțe și purta o pereche de pantaloni peticiți în genunchi cu petece de altă culoare. Că­mașa albă, din pânză țesută în război, avea mâne­cile suflecate până la coate și era descheiată până la jumătatea piep­tului. Pe cap purta o pălărie po­­no­sită de vreme, pusă într-o parte, pe ure­chea dreap­tă. În ochii lui, strălucea soarele în­treg. La umbra rară a unui salcâm singuratic, nu departe de apa Călmățuiului, ne-am oprit ca să mănânce ta­ta. Pe coasta dinspre Cărloman, o pereche de boi pri­poniți în resteu țineau în coarnele lor imen­si­tatea albastră a cerului de vară.
Tata a așternut ștergarul vărgat și a scos din coș­niță strachina cu mujdei de usturoi și un copan de pui și le-a pus în mijlo­cul șter­ga­ru­lui. Într-o parte, a pus felia de mă­mă­ligă. Cu apa din ul­cior și-a spă­lat mâi­nile mun­­­cite și și-a ră­corit fața. Cu pi­cio­arele strân­­­se sub mine, m-am așe­­­zat lân­gă șter­gar. Ochii mei flă­mânzi urmăreau miș­cările tatei. S-a așe­zat și tata. Ne-am făcut cruce și pes­te muj­deiul din strachină a tur­nat puțină apă și a mes­tecat sara­mura. A rupt copanul în două și mi-a în­tins bu­cata cea mai bună. În mâna cea­laltă, mi-a dat un co­coloș de mă­mă­­ligă. A început să mă­nânce în li­niște. Rupea un du­micat de mă­măligă și-l în­tin­gea în stra­china cu sa­ra­mură, apoi îl bă­ga în gură. Bu­cata de copan ră­ma­să o înmuia în zeama de usturoi și o su­gea să-i simtă doar gustul. Abia când mă­mă­liga era pe sfârșite mușca pu­ți­nă carne de pe os. În gu­ra mea prea des flămândă, bucata de pui dispăruse repede.
După ce a mâncat, tata și-a făcut cruce, a mul­­țu­mit lui Dumnezeu și s-a rugat de sănă­tate. Cu do­sul palmei arse de soare s-a șters la gură, pier­zându-și privirea peste întinsul văii.
O pală de vânt se zbenguia pe valea Călmă­țuiului, răsfirând cicoarea îmbobocită ce stră­juia po­teca. Lanul de lucernă abia-nflorit se le­găna du­ios lângă răzorul nostru. Un fir de vânt se furișa în sâ­nul cămășii tatălui meu, um­flân­d-o pe spi­narea-i trudită.
Am plecat și eu, cu vântul jucându-se în pletele mele de culoarea cânepii us­cate. Duceam în coșniță oasele de pui și un boț de mămăligă, de mân­care pentru câi­nele nostru.
Timpul a trecut o dată cu apa Căl­mă­țuiului. Am moștenit pogonul de pe vale al ta­tălui meu. Din capul liniei, cu mâna strea­șină la ochi, privesc peste poteca cu gro­pan. Prin negura timpului, acolo, sub um­bra rară a salcâmului singuratic, ză­resc par­că o cămașă albă, umflată de vânt, și o pă­lă­rie pono­sită, pusă într-o parte pe urechea dreap­tă. Așa cum și-a dorit tata, am o viață mai bună ca a lui și pot mânca azi mai mult decât o jumătate de copan de pui.

IOSIF G. - Constanța