Rețete de vindecat sufletul

Gilda Fildan
- Fiecare dintre noi poate învăța cum să lupte și cum să treacă peste necazuri. În pofida împrejurărilor neprielnice, putem învăța să trăim fericiți. Sufletul nostru este mai robust decât au presupus psihologii -

Cenușăreasa din Mississippi

Oricât de dră­gă­lașă ar fi fost, când a venit pe lume, fetița cu pielea neagră nu avea nici cea mai mi­că șansă de succes în viață. Era în 1954, într-un sătuc amă­rât din Mis­sissippi, un stat american fai­mos pentru preju­de­cățile rasiste ale lo­cui­to­ri­lor săi, iar pă­rinții micuței erau ne­gri, încă ado­les­cenți, ne­căsătoriți și, pe dea­supra, săraci lipiți pă­mântului. Ce-o pu­tea aștepta pe Oprah de­cât un șir ne­sfârșit de gre­utăți și neferi­ciri?

Succes, în ciuda unui start dezavantajos

Primii ani de viață i-a petrecut desculță și mai tot timpul flă­mândă, în gos­podăria bunicii ei. Apoi a locuit când cu mama, când cu tata, pasată de la unul la altul. La nouă ani, a în­ceput să fie agresată de unele dintre rudele ei. La paisprezece ani, a fugit de acasă, a rămas însărcinată și a năs­­cut un copil, ca­re a murit ime­diat du­pă naștere. O po­veste de groa­ză. Și totuși, Cenu­șă­rea­sa a izbutit să se transforme în prin­țesă și a ajuns la balul princiar din pa­latul de aur. Oprah Winfrey, căci despre ea este vor­ba, a devenit regina televiziunii ame­ri­cane, prima negresă miliardară din isto­rie și cea mai in­flu­entă fe­meie din lu­me. Ce a făcut-o atât de puternică, încât a fost în stare să-și răstoarne des­ti­nul și să contra­zică toate previziu­nile sum­bre?
Capacitatea unei persoa­ne de a-și construi o viață plină de succes și de satis­facții chiar și în con­diții vi­trege este explicată de psi­hologi printr-o putere lăuntrică de a rezista greu­tăților vieții, de­numită, cu un ter­men preluat de la cercetătorii ame­ri­cani - "rezi­lien­ță". Un fel de re­zis­tență la adver­si­tăți, ca­re îl face pe un om să depă­șeas­că crize­le și ex­periențele trau­ma­tizante, să răz­bească, în loc să eșu­eze și să se lase cuprins de dez­nă­dej­de. Ce-i drept, unii dintre noi par a fi de la sine, din naștere, înzestrați cu a­ceas­tă putere pe care alții n-o au. Exemplul lui O­prah există în mi­li­oa­ne de va­ri­an­te. Câți dintre noi nu cu­noaș­tem asemenea deveniri e­xem­pla­re, oameni săraci, dezavan­ta­jați la pornirea în viață și care au reu­șit să se afirme și să ajungă în vârf? Ba, poa­te că ne numărăm și noi prin­tre ei...

Hopa-mitică

Fiecare dintre noi a avut cu si­gu­ranță pri­lejul să întâlnească în via­ța de toate zilele per­soane de acest tip, oameni care știu să abordeze orice obstacol după principiul hopa-mitică, aplicând deviza: "Nu e rușinos să cazi, e ru­șinos să nu te ridici". Celor care, citind rân­durile de față, vor gân­di: "Ah, dar din păcate eu nu posed aceas­tă forță", specialiștii le fac o mare pro­misiune: fiecare dintre noi își poate însuși - în copilărie sau la vârsta adul­tă - atitudini com­por­ta­mentale ce îi vor da posibilitatea să treacă ne­vă­tă­mat prin vicisitudinile vieții. Noi, toți, ne putem înarma su­fle­tul împo­tri­va crizelor, astfel în­cât el să fie mai bine pre­gătit pentru greutățile ce-l aș­teap­tă în viitor. "De tine depinde re­ziliența ta", afirmă psi­ho­logii. "Va tre­bui să înveți cum să devii re­zi­lient."


OBSTACOLE ÎN VIAȚA PERSONALĂ

Punctul de cotitură

O relație de dragoste distrusă, o boa­lă gravă, moartea partenerului - nefericirea poate pătrunde oricând în viața cuiva fără să bată la ușă. Dar pe lân­gă marile drame, există și alte în­cer­cări, mai puțin dureroase, dar care re­petate în viața de zi cu zi ne uzea­ză la fel de mult: neîn­țe­legerile în cuplu, violența verbală și fizică, conflictele cu copiii deveniți mult prea inde­pen­denți, sărăcia și șoma­jul, ratele la cre­dite care lună de lu­nă ne înghit ulti­mul bănuț, sau în­grijirea pă­rinților, tot mai neputin­cioși la bătrânețe. Abia când suntem puși în fața unor soli­citări de acest fel aflăm cu ce rezis­tență psihică suntem dotați. E punctul de cotitură când drumurile se despart. Unii nu se lasă și luptă, alții se decla­ră înfrânți, con­siderând că viața a de­venit o povară și nu mai merită să fie trăită.

Lupta îți dă speranță

Să ne ocupăm mai întâi de învin­gători. Ceea ce-i caracterizează, îna­in­te de toate, pe oamenii înarmați cu un scut interior de apărare împotriva dificultăților este încrederea în sine, în capacitatea lor de a crede că există soluții, chiar și atunci când prezentul pare sumbru, iar viitorul lipsit de spe­­ranță. Din punctul lor de vedere, ins­tan­ța care decide cum vor trebui să de­pășească obstacolele se află, în pri­mul rând, în ei în­șiși, și nu așteaptă re­zol­vări de la alții. Nu se recunosc drept victime și nu-și pierd vre­mea cu la­mentații, cer­ce­tând la nesfârșit mo­ti­vele pen­tru care li s-au întâmplat toc­mai lor lu­cruri îngro­zitoare. De pildă, mama unui băiețel bolnav de leu­cemie va greși dacă își iro­sește forța psihică răsucind pe toate fețele între­barea: "De ce ne-a lovit tocmai pe noi neno­rocirea?". În loc să se cufunde în sufe­rință, cei cu sufletul pu­ternic pre­iau con­trolul situației și se stră­duiesc s-o îndrepte spre o soluție pozi­tivă. Ce e de făcut? Care sunt primele soluții la în­de­mână? Există cineva care s-a confruntat cu aceeași pro­ble­mă? O experiență simi­la­ră de viață este funda­men­tală ca prim aju­tor. Cum te poți întări sufle­teș­te? Dacă ești cre­din­cios, ape­lea­ză la rugăciune, la un duhovnic, dacă preferi știința, cau­tă un psi­holog cu experiență în do­me­niu. Sim­pla căutare de soluții lo­gice și lu­cide este un excelent antre­nament de întărire morală și sufle­tească. Lupta îți dă spe­ranță. Statul pe margine ți-o omoară.

Încredere înnăscută în viață

Oamenii rezistenți la ad­ver­­sități au convingerea că sunt destul de puternici ca să facă față nefericirii și conjuncturilor de­za­vantajoase; tind să-și pla­se­ze dra­mele într-un context mai larg și mai general al exis­tenței, să vadă că ele li se în­tâmplă și altora, astfel în­cât an­vergura lor se restrânge și ele par mai puțin devastatoare; își fac pla­nuri și își fixează ținte rea­liste; se aso­ciază cu alții, pen­tru a-și acorda sprijin reci­proc, și speră, cu un opti­mism aproape inexplicabil, că vor veni în curând și vremuri mai bune pentru ei. Într-un cuvânt, ei au un fel de în­credere înnăscută în viață.

Sugestii

• Folosiți forța oamenilor din jur: cul­tivați relații armonioase în fa­­milie, în cercul dvs. de prie­teni, în organi­zații și în orice alte grupuri. În mo­men­tele dificile, aveți cu­rajul să cereți aju­tor și să acceptați sprijin din par­tea celorlalți.

• Nu vă imaginați crizele mai mari decât sunt. În loc să vă pre­ocupați de gravitatea lor, încercați să vă detașați de ele, concentrându-vă asupra a ceea ce merge bine în exis­tența dvs. coti­diană.

• Luați-vă soarta în propriile mâini: veți depăși mai ușor crizele, dacă le veți întâmpina cu energie, gata de acțiune, în loc să închideți ochii în fața problemelor.

• Orientați-vă spre viitor: cine își stabilește obiective realiste și lucrează cu perseverență pen­tru atingerea lor are șanse mari de succes.

• Nu vă pierdeți speranța: în loc să vă concentrați asupra teme­rilor dvs., aveți încredere în faptul că vi se vor întâmpla din nou și lucruri bune.


OBSTACOLE ÎN PROFESIE

Nici un alt domeniu nu este atât de plin de te­meri și riscuri ca pro­fesia. Și aici e necesar să ne sporim rezistența, pentru a suporta so­lici­tările.

Sugestii

• Așterneți pe hâr­tie tot ce vă ne­că­jește: cine co­mentează în­tr-un jurnal personal proble­mele de la locul ­de muncă, pâ­nă are sen­ti­mentul că le-a în­­țeles și poate prelua con­tro­lul asupra lor, are mai multe șanse de a depăși aceste pro­ble­me.

• Fiți conștienți de calitățile dvs. Dacă la locul de muncă primiți ecouri deloc îmbucurătoare, exer­sați - poate chiar în fața oglinzii - o expunere, în care enumerați toate realizările din activitatea dvs. profesională, apti­tu­di­nile pe care le po­sedați și succesele cu care vă mân­driți.

• Întocmiți un plan de acțiune. În loc să suferiți pa­siv din cau­za su­pra­so­licitării, a șicanelor co­le­giale sau a unui șef in­co­rect, imaginați un sce­na­riu în care factorii de stres sunt eli­minați unul după altul. Gân­diți-vă care ar fi etapele po­sibile de realizare a aces­tui sce­nariu - și puneți-le rând pe rând în practică.

• Încercați să vedeți partea po­zi­tivă din ceea ce este ne­­gativ. Chiar și șocul unei pierderi a locului de muncă reprezintă o ex­pe­riență din care puteți în­văța și care vă deschi­de noi posibi­lități - da­că aveți dis­po­nibilitatea de a le per­cepe ca atare.Leacuri sufletești

1. Numărați trei lucruri care vi s-au întâmplat până acum în viață și pentru care sun­teți re­cunos­că­tori. Identi­fica­rea lor o să vă bucu­re și o să vă dea încre­de­re pentru vi­itor.

2. Atârnați o oglindă în bucătărie. Cel căruia i se oferă o mân­care nesănătoasă în fața unei oglinzi o refuză. Imaginea reflectată te face mai conștient de gesturile pe care le faci.

3. Folosiți-vă mai frecvent de atin­geri. Contactul cât de timid cu mâna unei persoane străine crește cu 65% șansa ca ea să vă placă.

4.
N-ați dormit ca lumea azi-noap­te? Renunțați să luați decizii pri­pite. Lipsa somnului ne tulbură capa­citatea de a alege între bine și rău. De unde și zicala: noaptea e un sfetnic bun. Cu condiția să fie dormită bine.

5. Dacă vreți ca odraslele dvs. să aibă succes la școală, botezați-le Maria sau Alexandru. Psi­ho­logii nor­vegieni spun că există nume care pre­zintă avantaje și care duc la succes. Explicațiile nu sunt prea clare. În avantaj se află cele cu o sonoritate deo­sebită, care atrag atenția. Alte nu­me au trecere fiindcă fac trimiteri la Biblie sau la istorie. Încercați!