Doctorul din cămară - Fiecare boală cu farfuria ei

Redactia
- Ce trebuie să puneți în ele, citiți mai jos -

În cele ce urmează veți găsi o mică trecere în re­vistă a celor mai recente rezultate obținute de cercetători, în ceea ce privește efec­tul curativ al hranei asupra unor afec­țiuni.
Sunt rezultatele unor studii știin­țifice realizate în universități și clinici din întreaga lume. Vă prezentăm pe scurt datele con­crete ce rezultă din ele, date care - la nevoie - v-ar putea fi folo­si­toare și dvs. în stabilirea regi­mului alimentar.

Boli de inimă și circulație

* Peștele gras (de exemplu scrum­bia și somonul) reduce în mod evi­dent riscul bolilor car­dia­­ce, pentru că uleiul de pește re­duce ten­siunea ar­te­rială, spo­reș­te cantitatea de coles­terol "bun" (HDL) din sânge, subțiază sânge­le și pre­vine for­marea chea­gu­ri­lor.
* Usturoiul reduce, de aseme­nea, tensiunea arterială și coleste­ro­lul, îm­piedică de­pu­nerile pe pe­re­ții va­selor, sub­țiază sân­gele, previne for­marea chea­gurilor și repa­ră "strică­ciu­nile" de pe ar­tere.
* Ghimbirul și ceapa - au ace­lași efect ca usturoiul.
* Uleiul de măsline presat la rece - scade nivelul colestero­lului și previne deteriorarea arte­relor.
* Nucile - sunt bogate, prin­tre altele, în acizi grași nesa­tu­rați, care protejează inima, și în an­tioxidanți; de aceea ele sunt ca­pabile să prevină îmbolnăvirea arte­relor, provo­cată de valorile prea ridicate de coles­terol.
* Bananele - con­țin peste 400 mg de potasiu și doar 1 mg de sodiu. Pota­siul reglează funcțio­narea ini­mii și totoda­tă balanța hi­drică, un factor esențial în controlul ten­siu­nii arte­ria­le. De aceea, ba­na­nele oferă pro­tecție împotriva afecțiu­nilor inimii și a acciden­tului vascular cere­bral.
* Tulpinile de țelină - sub­stanțele pe care le conțin rela­xează musculatura netedă a vaselor de sânge, astfel încât acestea se pot dilata la trecerea fluxului sanguin. Patru tulpini de țelină mâncate pe zi pot scădea tensiunea cu aproximativ 7%! Dacă tulpinile vi se par prea ațoase, preparați-vă un ceai, turnând o cană cu apă clocotită peste o linguriță de semințe de țelină. Sau, și mai bine, dacă vreți să obțineți o excelentă mix­tură hipotensoare, pasați într-un blender 4 tulpini de țelină, 2 căței de usturoi, o jumătate de ceapă și o jumătate de roșie.
* Toate le­gu­mele și fruc­­tele - cru­de sau fierte - con­țin beta-ca­­ro­ten, vitamina C și alți an­tioxi­danți, care re­duc riscul apa­ri­ției bolilor de inimă și de cir­cula­ție.
Alte reco­man­dări: mază­re, fa­sole boabe us­ca­tă și alimente bo­gate în vita­minele C, E și beta-ca­roten.

Colesterol

* Usturoiul și ceapa - sporesc semni­ficativ cantitatea de colesterol "bun" (HDL) și o reduc pe cea de colesterol dăunător (LDL).
* Uleiul de măsline presat la rece are aceeași acțiune; în plus, el ne­u­tra­lizează LDL-ul, fă­cându-l ino­fensiv pentru or­ga­­nism.
* Peștele gras (somonul, scrum­­bia, sardina și tonul) spo­rește nive­lul HDL-ului și-l reduce pe cel al LDL-ului.
* Consumați le­gume și fruc­te din toate soiu­rile, de pre­ferință cru­­de.
* Fasolea și ma­zărea verde re­duc substanțial ni­ve­lul de coles­te­rol (LDL).
Alte reco­man­dări: mere, grep­­­fruit, tă­râțe de ovăz, mor­covi, țe­li­nă și toate ce­lelalte ali­­mente bogate în cal­ciu, po­ta­siu și vi­ta­mina C.

Cancer

Raportul dintre hrană și apa­riția can­ce­rului este destul de com­plex și n-a fost încă stu­diat în tota­litate. Dar un lucru este as­tăzi sigur: o alimentație con­ști­en­tă, reglată cores­punzător, poate sto­pa evo­luția bolii și poate împiedica și întârzia dezvol­tarea și înmul­ți­rea celu­lelor cance­roase în orga­nism.
Conform aprecierilor Institu­tului Națio­nal de Cancer din SUA, 35% din totalul îm­bolnă­virilor de cancer din centrele in­dustriale din Occident sunt provocate de alimentație.
* Usturoiul și ceapa - con­țin sub­­stanțe care pot "ani­hila" nitro­sa­­mina și alfatoxina (sub­stanțe can­ce­ri­gene), blocân­du-le.
* Secara - studii recente arată că tărâțele de secară pot stopa în mod evi­dent dezvol­tarea tumorilor malig­ne la prostată și intestinul gros. Acest efect se da­to­rează conținutului lor în fitoes­tro­geni (substanțe vegetale se­cun­dare) și în fibre. De altfel, fi­brele oferă un grad ridicat de pro­tecție față de cancer (de sân, de prosta­tă, de intestin) și față de bo­lile cardiace și cir­cula­torii.
Nu­me­roa­se cercetări con­firmă fap­tul că un con­sum regulat de fibre re­du­ce în mod vizi­bil riscul apa­ri­ției cance­ru­lui. Efectul se datorează în spe­cial vitaminelor - cu precădere A, C, E și beta-caroten.
* Peștele gras - acizii grași Omega 3 existenți în uleiul de pește reduc efectiv riscul meta­sta­zelor, împiedicând celulele "migra­toare" să se fixeze din nou.
* Uleiul de măsline - stu­dii re­cen­te au ară­tat că acesta poa­te redu­ce cu 25% riscul can­cerului de sân la femei.
* Citricele - conțin diverse sub­stanțe ca: beta-caroten și fla­vonoide, care pot neutraliza sub­stanțele can­ce­rigene.
* Legumele verzi, ca de pil­dă: broc­coli, salata verde, varza, spa­na­cul. Cu cât sunt mai verzi, cu atât e mai mare cantitatea de sub­stanțe anticancerigene pe care o conțin (be­ta-carotenul, lu­teina sau vitamina C - toate trei, excelente antioxi­dante).
* Legumele galbene și ro­șii: mor­covii, ardeii grași, roșiile sau do­vleacul sunt bogate în sub­stanțe care protejează or­ganis­mul de can­cer.
* Produsele din soia con­țin fito­sterine, saponine (cu efect anti­can­cerigen) și genisteină - o sub­stanță vegetală secundară care poate îm­pie­dica dezvoltarea și înmulțirea tumorilor.
* Ceaiul negru și verde (în spe­cial cel verde) au un conți­nut bo­gat în catehine - sub­stanțe antican­ce­rigene al căror efect pre­ventiv a fost descoperit abia de curând.
* Culturile bacteriene (vii) din iaurt stimulează activi­tatea sistemu­lui imunitar, întâr­ziind astfel dezvol­tarea tumo­rilor.
Atenție: gră­simea animală încinsă prea tare - de exemplu, când picură din carnea prăjită pe grătar, peste fla­cără sau cărbu­nii încinși - este cance­rigenă și mi­rosul n-ar tre­bui inhalat. În ge­ne­ral, evitați să mâncați bucățile de carne arsă.

Întărirea sistemului imunitar

* Iaurtul - impulsionează ac­tivi­tatea "celulelor ucigașe" proprii organismului nostru, cele care atacă virușii și celulele tumorale (ele "simt" substanțele nocive și le distrug). În plus, iaurtul sporește cantitatea de interferon - o sub­stanță impor­tan­tă, care întărește capacitatea de apărare - și accelerează pro­du­cerea de anti­corpi.
* Usturoiul - are o puter­nică ac­țiune anti­bacteriană și pro­tejează or­ga­nismul de infec­țiile cauzate de sis­te­mul imu­ni­tar slăbit.
* Fructele și legumele crude - hrana vegetală conține, printre altele, beta-caroten, vita­mina C și alte substanțe cu efect antiviral și an­ti­oxidant, care - toa­te - întăresc sis­temul imu­ni­tar.
Ca o concluzie, s-ar putea spune că în dome­niul cercetării alimentelor, știința mai are mul­te de făcut și că ne va surprinde (cât de curând) cu descoperirile ei senzaționale.