Conf. univ. dr. COSTEL STANCIU - "Pesta porcină nu e doar o epidemie, ci un atac bio-terorist"

Claudiu Tarziu
Președinte al Asociației Pro Consumatori (APC)

Conf. univ. dr. Costel Stanciu este preșe­din­te al Asociației Pro Consumatori (APC), singura organizație de utilitate publică din domeniul protecției consumatorilor și membră a Organizației Europene a Consuma­torilor (BEUC). În această calitate, este preocupat de efectele epidemiei de pestă porcină din Ro­mânia. Con­cluziile analizelor sale asupra situației sunt dra­matice și, pe alocuri, specta­culoase, ca să nu spu­nem incredibile. Radiografia pe care ne-o propune în interviul de mai jos obligă autoritățile române la măsuri urgente.

"După gripa aviară, a venit și vremea pestei porcine"

- Fermierii români trec printr-una dintre cele mai grave crize, generată de pesta porcină. Zeci de mii de porci au fost uciși. Ministerul Agri­­cul­tu­rii a dispus și arderea recoltelor prin care se pre­supune că au trecut animalele infec­tate, și uci­derea animalelor sălbatice din anumite area­luri. Cât de justificate sunt aceste măsuri extreme? Avem de-a face, într-adevăr, cu o epidemie de pes­tă por­cină?

- Avem de-a face cu un atac bio-terorist cu vi­rusul pestei porcine africane, realizat de către "țări prie­tene României". Scopul este distrugerea ca­pi­ta­lului autohton și aducerea la sapă de lemn a ță­ranului român! Acest lucru a fost confirmat re­cent, în mod voalat, la un post de televiziune, și de către un mem­bru al Guvernului Româ­niei, care de­clara că nu în­țe­lege cum a pă­truns virusul pestei por­cine africane, în cea mai ma­re ex­ploatație co­mer­­­cia­lă de creș­tere a por­cilor din ju­dețul Tul­­cea, în ca­re se res­pec­tau cu sfințenie stan­dar­dele de bio­secu­ri­tate! Du­pă gri­pa aviară, des­­­pre ca­re am aflat ul­­te­rior că a fost o me­ga afa­ce­re a unor băieți deș­tepți, a so­sit și vre­mea pestei por­cine a­fri­cane. Pre­ședintele Au­to­ri­tății Națio­nale Sa­nitar-Ve­te­ri­nară și pen­­tru Sigu­ranța Ali­­men­telor (ANSVSA) în­cear­­­că să acopere co­rupția și incompe­ten­ța unor func­țio­nari din această ins­tituție, dând vina pe porcul mis­treț, și îi cam reu­șește acest lucru, pen­tru că ma­re parte din mass media a preluat această ex­pli­cație, fără a face o analiză a pro­blemei, creată ar­tificial, și care ame­nință siguranța alimentară și si­guranța națio­nală! Experimentul cu pesta por­cină africană este foarte eficient din punctul de ve­dere al scopului final: crescătorii ro­mâni de porci vor fi distruși, li se vor oferi com­pensații mult sub ni­velul real al pagubelor pri­cinuite, iar lo­cul lor pe piața cărnii de porc va fi ocupat de către străini.
Pesta porcină africană este apocalipsa porcului românesc. Peste 650 de focare, 13 județe înca­drate de Comisia europeană în zona județelor cu risc ma­xim privind această boală (Constanța, Satu Mare, Tulcea, Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Călă­rași, Ga­lați, Ialomița, Sălaj, Vaslui și Vrancea) și alte 13 ju­dețe cu risc, din cauza unei anumite pro­ximități față de populația de porci sălbatici infec­tată (Alba, Arad, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Co­­vasna, Har­ghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Ma­ramureș, Neamț și Prahova), 140 de localități afec­tate, peste 100.000 de porci uciși preventiv, incinerați sau îngropați, și doar 1.019 porci morți de boala pestei porcine afri­cane! 
Guvernul României a luat decizia ca în zonele afectate de pestă porcină africană (PPA) să fie îm­pușcați mistreții, lupii și orice alt animal sălbatic care are funcția de sanitar al pădurii!! Ca ab­sol­vent de liceu silvic și practician în acest domeniu timp de mai mulți ani, consider decizia cabi­ne­tului Dăn­cilă de a extermina mistreții și alți sa­ni­tari ai pădurii din zona Dobrogei, ca fiind una proas­tă, ce va avea ca rezultat o catastrofă eco­lo­gică și, totodată, o în­cercare de a abate atenția opi­niei publice de la ade­văratul vinovat al acestei epi­zootii de pestă porcină africană, adică conducerea ANSVSA.

- Porcii uciși sunt o parte arși, altă parte în­gro­pați. Ce pericole se nasc din îngroparea porci­lor?

- ANSVSA nu dispune de suficiente incine­ra­toare mobile pentru a incinera sute de mii de porci. În localitățile rurale cu focare de pestă por­cină africană, toți por­cii au fost uciși și în­gropați în una sau mai multe gropi co­mune, după ce au fost stropiți cu o soluție chimică. Din păcate, în Ro­­mânia, cu fie­care zi ce trece, apar noi gropi co­mune, în care sunt îngropate sute și mii de animale, ade­­vă­rate ci­mitire de porci! Aceste gropi nu au fost sta­bilite an­­terior declanșării acestei e­pi­­zootii, în baza unor studii cu privire la exclu­de­rea poluării acci­den­tale a pânzei de apă fre­atică din zo­nele res­pective. Așa că, în acest mo­­ment, am­pla­sarea a­ces­tor gropi se face haotic, exis­tând un risc mare în privința po­luă­rii pân­­zei fre­a­tice de apă din zo­nele res­pective și, im­­pli­cit, de apariție a unor boli de­clan­șate de a­ceas­tă po­luare acci­den­ta­lă, mai ales în loca­li­tățile în ca­re ali­men­tarea popu­la­ției cu apă se face din fân­tâni pu­blice sau pri­vate, și despre care se știe că Di­rec­țiile Județene de Să­nătate Publică nu fac analize ale apei prelevate din aceste fân­tâni!

"Ținta este să se ucidă un milion de porci, ca fermierii români să fie scoși de pe piață"

- Autoritățile acționează cum cred că e mai bine pentru închiderea focarelor de boală. Dar ce vor face după aceea, pentru ca fermierii să-și reia activitatea?

- Până la această oră, nu se știe dacă Guvernul României a adoptat vreo strategie pentru salvarea zootehniei românești. Ar fi trebuit să avem deja o celulă de criză pentru pesta porcină africană, din care să facă parte reprezentanții unor instituții ale statului, secondate de experți ai unor organizații civice și profesionale cu expertiză în acest do­me­niu și domenii conexe, coordonată de către prim-ministru. În schimb, ANSVSA, ca autoritate de reglementare în domeniul sanitar veterinar și pen­tru siguranța alimentelor, aflată în coordo­narea prim-ministrului, are drept de viață sau de moarte asu­pra crescătorilor de porci din România. ANSVSA blochează măsurile de salvare ale cres­cătorilor autohtoni de porci din zonele aflate în ca­rantină, lă­sându-i să le moară de foame porcii să­nătoși, în loc să-i ajute prin realizarea unor co­ridoare de ieșire din zonele respective. În schimb, salvează cres­cători de porci din România, cu ca­pital 100% străin din aceste zone. Astfel, direc­torul general al Admi­nis­trației Veterinare și Ali­men­tare din Danemarca nu a venit întâmplător în România, în urmă cu câ­teva zile! Grupul danez "Premium Porc" este al doi­­lea mare crescător de porci din România, cu un efec­tiv de circa 500.000 de porci și un efectiv pen­tru reproducție de circa 12.000 de scroafe. Statul da­nez, prin repre­zen­tanții săi, știe să-și apere inte­resele! Pesta porcină africană nu va pătrunde nicio­dată în exploatațiile comerciale aparținând investi­torului danez! 

- Când vom mai putea avea carne de porc de producție românească?

- Vom găsi greu în galantare, de acum înainte, carne de porc de la porci crescuți în România! De Cră­ciun, țăranul român va cumpăra carne de porc con­­gelată, cu gust de plastic, din import! Dacă le vom permite, acțiunea pesta porcină africană va uci­­­de peste un milion de porci din Româ­nia! Stră­inii vor scoate de pe piața cărnii de porc din Ro­mâ­nia cres­cătorii români de porci. Așa că, la anul o să mâncăm carnea lor, plină de anti­biotice, pesticide, hormoni de creș­tere!

"Țăranii nu vor despăgubiri, ci să poată pune pe masă o bucată de carne curată!"

- De ce s-a trecut la lichidarea animalelor, unele fără să poarte semnele bolii, dacă boala nu e transmisibilă la om?

- Pentru fiecare porc depistat cu virusul pestei porcine africane au fost uciși preventiv 1.000 de porci sănătoși! Din servilism și incompetența unor funcționari ANSVSA, care nu înțeleg niște proce­duri europene și care acționează haotic și fără con­știință față de țăranii și antreprenorii români, cu afaceri în domeniul creșterii porcilor! Pro­ce­du­ra care se aplică în România pestei porcine afri­cane este una cu efect economic, uciderea tuturor anima­lelor sănătoase, pentru a înlătura concu­rența, nici­decum pentru a împiedica răspândirea bolii! Ni se re­petă în mod obsesiv că cei cărora li se ard ani­malele primesc despăgubiri. Țăranii nu cresc porci pentru a primi despăgubiri, ci pentru a pune pe masă o bucată de carne curată, fără pesticide, anti­biotice și hormoni de creștere!
Pesta porcină africană îngroapă și programul Mi­nisterului Agriculturii, de susținere a cres­căto­rilor de porci din rasele Bazna și/sau Man­galița, în valoare de 4,6 milioane lei, pentru anul 2018! Conform datelor de pe site-ul Ministerului Agri­culturii, la această schemă de ajutor de minimis, con­cepută pentru perioada 2018 - 2020, s-au în­scris 223 de furnizori de purcei din rasele Bazna și Mangalița, 28 de procesatori de carne de porc și 3.410 crescători de porci.

"Țăranilor care se opun li se face dosar penal"

- Cum ar putea fi despăgubiți în mod real ță­ra­nii și marii fermieri cărora le-au fost omorâți por­cii?

- Bieții țărani, nu este suficient că li se con­fiscă porcii, unora din cei care încearcă să se opună con­fiscării porcilor sănătoși li se face și dosar penal, ca pe vremea colectivizării, când comuniștii confis­cau pământurile țăranilor și îi aruncau în pușcărie pe cei care se opuneau! Cetățenii din mediul rural, unde s-a confirmat existența unui focar de pestă porcină, trebuie să știe că au următoarele drepturi: de a solicita medicului veterinar buletinul de ana­lize care atestă existența unui focar de pestă por­cină în localitatea respectivă; de a li se cântări ani­malele sănătoase ce urmează a fi ucise pre­ventiv; de a primi toate informațiile legate de prețul per kg în viu ce ur­mea­ză a fi plătit de că­tre DSVSA pen­tru animalul confiscat și de a solicita in­formații legate de numărul de zile în care au drep­tul să pri­meas­că com­pen­sații pen­tru porcii confis­cați.
Țăranii care nu au porcii înregis­trați la medicul ve­terinar din cir­cumscripția de ca­re aparțin nu vor pri­mi despăgubiri pen­tru porcii con­fiscați. Din păcate, există mii de țărani în a­ceastă situație, ca­re se află în afara ce­lor 583.711 gospo­dării ță­rănești luate în evi­dența vete­ri­na­rilor de circums­cripție, drept cres­cători de porci! ANSVSA chel­tuie mi­lioane de lei pe so­luții de dezin­fec­ție, ca­re nu au ni­ciun efect în pri­vința sto­pării răs­pândirii vi­rusului pestei porci­ne africane, fapt care reiese foarte clar din modul în care evo­luează răspân­direa aces­tui virus. Acești bani ar trebui să ajun­gă la țărani, sub formă de despăgubiri acordate la valoarea de piață din momentul confiscării ani­malului și plătite în cel mult șapte zile de la mo­mentul la care s-a realizat confiscarea anima­lelor! În rea­litate, autoritățile doar promit despă­gubiri ță­ranilor, fără a menționa perioada de timp în care vor fi acordate!

"ANSVA nu a informat populația despre pericolele pestei porcine și nu a luat măsuri preventive"

- Unde a greșit Autoritatea Sanitar Ve­terinară în activitatea de prevenție, de s-a putut ajunge aici?

- Actuala conducere a ANSVSA nu a realizat anterior acestui moment critic o cam­panie na­țională de informare a cetățenilor din mediul rural, cu privire la modul în care se poate pre­veni infectarea porcilor din gospodăria pro­prie, cu virusul pestei porcine, dar și cu privire la alte lucruri ce țin de măsurile care se în­treprind de către stat, în momentul în care porcii sunt diag­nosticați cu pesta porcină africană. În absența acestei informări prealabile, s-au creat panică și tensiuni în rândul comunităților din mediul rural.
Totodată, conducerea ANSVSA nu a între­prins anterior momentului  confirmării primului focar de pestă porcină în România (31 iulie 2017), măsuri de biosecuritate corespunzătoare pentru fiecare punct vamal și nu a făcut publice aceste măsuri, prin intermediul unor canale de comunicare cu putere mare de diseminare a informației în mediul rural și urban, cum ar fi posturile de radio și televiziune!
De la începutul cri­zei și până în prezent, ANSVSA a comunicat cu opinia publică nu­mai prin intermediul unor comunicate aride de presă, în care se re­petă, în mod osten­tativ, anumite lucruri, în timp ce informațiile utile pentru consu­ma­tori, cum ar fi sta­bi­lirea despăgubirilor și intervalul de timp în care acestea vor fi plă­tite, lipsesc.
În fiecare an, după atenționările venite din partea Comisiei Eu­ropene cu privire la focarele de pestă por­cină din Polonia, Le­tonia, Lituania (ia­nua­rie 2014), Ucraina (de­cembrie 2016) și Re­publica Moldova, la fermele industriale de creștere a porcilor s-au efectuat doar două controale oficiale, în ve­­derea verificării apli­­cării standardelor de biosecuritate, când normal ar fi trebuit să crească frecvența acestora, la cel puțin patru con­troale anuale.
Un alt minus al ANSVSA îl constituie exis­tența la nivel național a unui singur laborator în care se poate identifica virusul pestei porcine africane, la Institutul de Diagnostic și Sănătate Ani­mală din București, fapt care nu a făcut po­sibil ca ANSVSA să realizeze o supraveghere pasivă, în timp real, a identificării virusului pestei porcine africane la nivel național, înainte de apariția primului focar de pestă porcină africană (31 iulie 2017). Așa încât, la unele probe din te­ritoriu, recoltate în cadrul acțiunii de supra­ve­ghe­re pasivă, rezultatele se obțineau la două săptă­mâni după recoltarea probelor.

"S-ar putea să li se interzică țăranilor să crească porci"

- Care sunt consecințele economice ale acestei crize?

- Reprezentanții marilor crescători de porci solicită interzicerea creșterii porcului în gospo­dă­riile țărănești, pe motiv că țăranii sunt respon­sabili de răspândirea virusului pestei porcine afri­cane! Acțiunea pesta porcină e cu bătaie lungă! Mii de familii din mediul rural vor fi lip­site de hrană, prin confiscarea porcilor în ve­de­rea incinerării. În plus, România a pierdut statu­tul de țară liberă de pestă porcină și nu mai poate exporta carne de porc, timp de 3 ani. Prețul cărnii de porc în viu a scăzut în județele aflate în ca­rantină, de la 6,5 lei per kg, la 5 lei per kg, iar co­mercianții evită să mai cumpere carne de porc din județele cu focare de pestă porcină, fapt deosebit de grav, care se poate finaliza cu fali­mentarea acestora. Spre sfârșitul anului, din cau­za monopolului creat de impor­tatorii de carne de porc, prețul cărnii de porc proaspete va crește cu până la 30% față de cel practicat în prezent. Din păcate, fermele de porci distruse prin aplicarea de măsuri discreționare și haotice nu se vor mai reface niciodată pe ampla­sa­men­tele respective. Efectivul de porci al Ro­mâniei pe ter­men lung va rămâne undeva la 3 mi­lioane de ca­pete, față de 4,5 milioane de capete în pre­zent. Mii de familii țărănești vor renunța la creșterea porcului, din cauza acestor momente de groază și panică prin care au trecut. Efectivul de porci crescuți tradițional în gospodăriile țără­nești este în jur de 1,3 milioane capete, pe ter­men lung, acesta va scădea la 0,5 milioane porci, dar există și riscul interzicerii prin lege a creș­terii porcului în mod tradițional în gospodăria țărănească, pe considerentul că nu se pot res­pecta anumite stan­darde de biosecuritate. Fali­men­tarea crescă­to­rilor de porci va duce la fali­mentul în aval și în amonte al multor societăți comerciale, printre aceș­­tia se află și producătorii de produse tradi­țio­nale din carne de porc! Dacă vom accepta toate acestea resemnați, pasivi, fără nici o re­acție, și nu vom da o replică pe mă­sura ticăloșiei lor, s-ar putea să le reușească acest plan dia­bolic!
Pentru a face conștienți cât mai mulți români de ce se întâmplă și pentru a forța autoritățile să ia măsurile cuvenite, Asociația Pro Consu­ma­tori va picheta sediul Ministerului Agriculturii în data de 23 august 2018, între orele 12.00 și 14.00. Îi che­măm alături de noi pe toți cei care înțeleg gra­vitatea momentului.

Foto: AGERPRES (2)