Brâul și Acoperământul Maicii Domnului

Cristian Curte
- De la Maica Domnului nu avem sfinte moaște, pentru că, în a treia zi după moarte, a fost înălțată cu trupul la cer. Ne-au rămas însă brâul și acoperă­mântul Prea Curatei, ambele țesute de mâna ei, cu un meș­te­șug pe care l-a deprins încă de copilă, pe când se afla la templul din Ierusalim. Timp de sute de ani, ele au fost cele mai cinstite relicve ale cetății Constantinopolului. Astăzi, brâul este adăpostit în Sfântul Munte, iar aco­perământul a luat calea Apusului -

Era frumoasă, așa cum o descrie monahul Epifanie, așternând pe hârtie amintirile păstrate în biserică de la cei de odini­oară: "De statură mijlocie, cu pielea de cu­loarea grâului, păr blond, ochii frumoși, de cu­loarea alunei aurii, sprâncene negre, na­sul drept, mâi­nile, de­getele și fața lungi, plină de grație și de o frumusețe dumne­ze­iască, neînfumurată, nesofisti­cată, neatrasă de moliciune, având o smerenie covârșitoare. Iubea și purta hai­ne simple, nevopsite, mar­­­tor fiind sfântul ei maphorion. De lucrat, lucra veșminte de lâ­nă, care se foloseau la tem­plul Domnului, ast­fel încât, prin felu­ri­mea și starea lucru­ri­lor ei, Sfânta Maria de­venise cu adevărat în­vățătoare a mul­tor femei". Și, aș adăuga eu, și a tuturor apos­tolilor. După Înăl­țarea Mântuito­rului la cer, ea luase locul Fiului. Ce­va din iubirea, bu­nă­tatea și înțelep­ciunea Lui, o parte din latura sa omenească, regă­seau foș­tii ucenici în ea, în Maria, pen­tru că, deși Dumne­zeu adevă­rat și Fiu al Tatălui îna­inte de veci, Hris­tos fusese și om deplin, iar uma­nitatea o moș­te­nise de la Maica Sa. Așa se face că apos­tolii o ascultau și îi cereau sfatul, ba, mai mult, se reze­mau cu totul pe rugăciunile ei. Pentru că Prea Cu­rata fusese, încă din copilăria petrecută la tem­plu, deprinsă cu ruga, așa cum niciunul din­tre ei nu era. Rugă adân­că, de noapte, în răpire, rugă în care cer­ceta ceru­rile și în care vorbise cu arhan­ghelul Ga­vriil.

Plecarea

Eu cred că, de murit, a murit pe rând. Mai întâi la Răstignire, când și-a dat și ea o parte din suflet împreună cu Iisus, apoi la Înălțare, când o altă parte din inimă i s-a mutat dincolo de fruntariile acestei lumi. Și mai cred că în rugăciune se întâl­nea întotdeauna cu Fiul ei. Și că, de viețuit, Fe­cioa­ra Maria viețuia și aici, și dincolo, iar anii bătrâ­neții, ani de nevoințe, rugăciuni și tăceri, vor fi făcut acest hotar subțire și părelnic, astfel încât îl putea trece lesne și fără de opre­liști. Iar apostolii vor fi simțit pendularea aceasta măreață a Maicii Domnului lor, care nu se lăsa lipită de pământ, ci își lua, ori de câte ori avea ră­gaz, zborul spre cerul din adâncul inimii. Cele despre care vă scriu acum nu sunt scrise în Scripturi. Nu ar fi încă­put și nici nu s-ar fi cuvenit ca Evangheliile și Epistolele apostolilor să scrie atâtea despre Mai­că, de vreme ce au fost rânduite să ni-L des­copere pe Fiul. Tot ce ni s-a transmis vine din Sfânta Tradiție. Apostolii le-au vorbit primilor uce­nici despre anii aceia, mi­nunați și înfricoșători, ultimii petrecuți de Prea Sfânta printre noi. Și, mai ales, le-au spus des­pre mutarea ei de pe pă­mânt la cer. Unii dintre cei care au fost de față, precum Sfântul Dionisie Areopagitul, au și așter­nut în scris cele petre­cute.
Mai întâi a fost o în­tâlnire. Tainică, miste­ri­oasă, plină de puterea pe care numai slujitorii lu­mii de dincolo o au - în­tâlnirea cu arhanghelul Gavriil, venit să o pre­gătească pe Prea Curata pentru ultima și cea mai mare călătorie a ei. La ple­­care, vizitatorul ce­resc, care îi vestise și În­tru­parea, i-a lăsat o ramu­ră de palmier adusă din raiul stră­vechi. Un semn care să îi arate Fe­cioarei Maria că vi­zitatorul nu fusese o nălucă părelni­că. Maica Domnului l-a che­mat pe Sfântul Apos­tol Ioan, în a cărui casă își pe­trecuse bătrânețele și i-a spus de cele întâmplate. L-a rugat să dăruiască unor fe­mei văduve din Ieru­salim, de care ea fusese foar­te apro­­piată, un veșmânt țesut de mâinile ei, un veș­mânt pe care îl purtase și în noap­tea aceea sfântă și mare, în care Pruncul venise în lume. Apoi, Prea Sfânta i-a chemat în rugă pe apos­toli, care au și venit, aduși ca fulgerul de Duhul Sfânt, pentru a-și lua rămas bun. Când toți s-au strâns în jurul ei, afară de Toma, căruia i se hărăzise o soartă aparte, în mij­locul lor s-au arătat, străvezii de lumină, îngerii și drepții împă­răției ceru­rilor. La urmă, ca un fulger, însoțit de o adiere înmi­res­mată, a apărut Domnul în­suși. Nu mai era însă Iisus cel năpăstuit, care în­durase toate josniciile celor mai vicleni dintre oa­meni. Nu, acum Hristos a venit într-o strălucitoare pute­re, în veșmintele albe ca fulgerul, răspândind o măreție în fața căreia toți s-au plecat până la pă­mânt. Chipul Maicii a strălucit atunci de bucu­rie, și-a privit Fiul și a spus, la fel ca la Întru­pare: "Fie mie Doamne, iarăși, după cuvântul Tău!", și și-a dat duhul lin, fără nicio tulburare, în mâinile lui Hris­tos. Încet, ca atunci când se lasă seara, cohorta cerului, avându-L pe Domnul în mijlocul ei, s-a risipit. Trupul Maicii, iradiind o lumină delicată, a rămas în mijlocul apostolilor, care au început să îi cânte, fiecare în parte, un imn de în­gro­pare. Apoi, Petru și Pavel, înfășurându-și mâi­nile într-un șter­gar, pentru că nu îndrăzneau să atingă carnea sfântă, plină de lumină, au luat trupul ei și l-au așe­zat în mormânt.
Trei zile au privegheat în fața lui, iar martorii au povestit că, împreună cu litaniile lor, s-a auzit me­reu o cântare dumnezeiească, greu de prins în cu­vinte, venită de la corurile îngerești, ce-i făceau pri­mirea Fecioarei Maria în cer. În cea de a treia zi, la mormânt a sosit și Toma. Nu apucase să-i dea Prea Sfintei sărutarea de pe urmă, așa că apostolii au deschis pentru el cripta rece. Însă pe patul de piatră aspră nu mai era nimeni... Trupul Prea Cura­tei fu­sese înălțat de Hristos la cer. Întins pe stânca cenu­șie, apostolii au găsit doar brâul ei din păr de cămilă pe care-l lucrase cu mâinile ei și pe care-l purtase în anii din urmă. Singurul semn că trăise pe pământ și avusese un trup, ca noi toți.

Acoperământul Maicii Domnului

Era o încăpere slab luminată de câteva opaițe și lumânări, iar în semiîntunericul ei, puteau vedea mai mulți bolnavi. Parte din ei stăteau întinși pe jos, căci nu se puteau mișca, alții erau rezemați, cum puteau, de pereți. Tăcerea lor cuprinsă parcă de un fior sfânt și lucirea stranie din ochii bătrânei care îi găzduise îi făcură să creadă că această căsuță amă­râtă ascundea o mare taină. Candidos și Galbios ple­caseră să se închine Locurilor Sfinte. Dar, în loc să meargă pe mare, luaseră drumul uscatului, pentru a-și purta pașii prin praful și ierburile aspre pe unde trecuse Domnul Însuși. Zăboviseră în Nazareth, se închinaseră la Bethleem, iar acum se îndreptau către Cetatea Sfântă. Cei doi frați erau mari generali bizantini, urmași ai unor patricieni bogați, așa că ar fi putut trage la un han de soi, dar umbrele serii îi prinseseră pe drum și aleseseră să rămână în sătucul acesta mic, unde o singură bătrână le arătase dra­goste și îi primise sub acoperișul ei sărac. Curioși peste măsură, au iscodit-o cu privire la bolnavi. Nu voia să le vorbească. Erau creștini și romani, oa­meni în care evreii aveau cu greu încredere, dar cei doi au stăruit. Au poftit-o la masă și, încet, bătrâna le-a spus povestea vieții ei. Nu fusese măritată nicio­dată. Rămăsese fecioară, pentru că asta era rânduiala familiei ei - ca una dintre fete să nu caute spre bărbat, pentru că avea să fie păstrătoarea unei taine, izvor de multe tămăduiri pentru tot neamul. Când a ajuns la maturitate, o femeie în vârstă, rudă apropiată, i-a încredințat o cutie simplă din lemn. Ochii i-au strălucit când i-a spus că înăuntru se află un veșmânt cum nu mai găsești în Israel - veș­mântul pe care Mariam, mama lui Yeshua, l-a purtat atunci când a născut și pe care i l-a dăruit unei stră­moașe, pentru că fuseseră prietene apropiate. De la ea, micuțul chivot trecuse prin mâinile multor femei din neamul lor, care îi păstraseră taina, dar nu îi zăgăzuiseră harul. Pentru că, îndată după ce Ma­riam plecase la cer, pânza sfântă se arătase a fi tă­mă­duitoare, iar ologii, leproșii, orbii și toți bol­navii fără leac veneau să îl atingă. Neamul ei îi primea și ajuta fără nicio plată. În dar primiseră, în dar dădeau înapoi.
Pentru Candidos și Galbios istoria bătrânei a căzut ca un trăsnet. Din tradiția bisericii se știa de veșmintele Prea Sfintei, dar nimeni nu mai putea spune unde se pierduseră, la patru veacuri după mu­tarea ei la cer. Și, iată, într-un sătuc neînsemnat al lui Israel, le fusese dat lor, doi frați evlavioși și bogați, să descopere taina. Dimineața au plecat gră­biți spre Ierusalim. Nu au zăbovit mult. Au rânduit la un meșter în lemn un chivot asemenea cu cel pe care îl văzuseră, dar i-au comandat și un acope­rământ din aur. Apoi s-au întors la bătrână și au rugat-o să îi lase să își petreacă noaptea în rugăciuni în camera de taină. Acolo, la adăpostul întune­ricului, au schimbat chivotul femeii cu cel făcut la Ierusalim și apoi, dimineața, înainte ca bătrâna evreică să afle, au plecat grăbiți. A fost un furt pe care l-au socotit sfânt. Nu se cuvenea ca unul dintre cele mai prețioase odoare ale crești­nătății să rămână între iudei.

Vedenia din Vlaherne

Când s-au întors la Constantinopol și s-a aflat de isprava lor, în­suși împăratul Leon I Tracul (401-474) a poruncit să fie zidită o biserică măreață în cartierul vlahilor, unde să fie așezat odorul. Mo­men­tul a fost atât de strălu­ci­tor pentru locuitorii Constantinopolului, încât i-au închinat o sărbă­toare, care se ține și astăzi în ca­lendar, pe 2 iulie. Noi îi spunem praz­ni­cul Acoperămân­tului Maicii Domnului, deși nu știm exact cum arăta veșmântul pe care Galbios și Candidos l-au așezat în catedrala Vlaherne. Vechile izvoare bizantine îi spun mapho­rion, ceea ce, în trecut, în vremurile Maicii Domnului, se poate să fi fost o haină care se trăgea pe cap, dar acoperea și umerii și, poate, mare parte din trunchi. Însă ceea ce a rămas în conștiința bisericii și a creștinilor din capitala Bizanțului a fost puterea acestei umile bucăți de pânză, care avea impregnată în ea puterea rugăciunilor Prea Curatei. De multe ori, acoperământul Maicii Dom­nului a ocrotit marea cetate de atacurile barbare.
Așa s-a întâmplat, de pildă, în anul 911, în timpul împăratului Leon cel Înțelept, când o mare flotă rusească a asediat Con­stan­ti­nopo­lul. Speriați, locuitorii s-au strâns în bazilica din Vlaherne să ceară ajutorul Maicii Dom­nului. Era o zi de du­minică friguroasă, pri­ma a lunii octombrie, când, la ceasul patru din noapte, Sfântul An­drei cel Nebun pentru Hristos a văzut-o aievea pe Fecioara Maria stând deasupra bisericii și rugându-se. Prea Curata plângea pentru pă­catele poporului și se ruga fierbinte pentru iertarea lor. Alături de ea, îmbrăcați în veș­minte albe, se aflau o mulțime de sfinți, dintre care Andrei i-a recu­noscut doar pe Sfântul Ioan Evanghelistul și pe Sfântul Ioan Botezătorul. În toiul rugăciunii ei fier­binți, s-au auzit aceste cuvinte: "Împărate ce­resc, primește pe tot omul cel ce Te slă­vește pe Tine și cheamă în tot locul prea­sfânt numele Tău; și unde se face pomenirea numelui meu, acel loc îl sfințește, și prea­mă­rește pe cei ce Te preamăresc pe Tine, și pe cei ce cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica Ta. Primește-le toate rugăciunile și făgăduințele și-i izbăvește din toate nevoile și răutățile". Apoi Maica Domnului și-a dat jos de pe cap acoperă­mântul și l-a întins dea­supra Con­stan­tinopolului. A doua zi, rușii aveau să fie în­frânți. Vedenia a fost așternută în scris de Sfântul Epifanie, ucenicul Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos, care a fost și el în biserică în acea noapte albă.

Brâul Maicii Domnului

Când împăratul Leon cel Înțelept (866-912) a poruncit patriarhului să deschidă racla, nu era pregătit pentru ce avea să găsească înăuntru. Cutia de lemn nu mai fusese deschisă de 410 ani, de când împăratul Arcadius (377-408) așe­zase în el brâul Prea Sfintei, adus tocmai de la Ierusalim. Niciun împărat, nici măcar patriarhul Constantinopolului, nu cutezase să ridice capacul sipetului de lemn, pentru a pipăi comoara aceea tainică. Ar fi fost ca și cum ar fi atins trupul Maicii Sfinte, care împletise brâul cu mâinile ei, mâini care îl purtaseră în brațe pe însuși Hristos. Era prea mult chiar și pentru o față bisericească să atingă un ase­menea odor sfânt. Le era mai simplu să se închine și să sărute sipetul de lemn. Dar acum, soția împăratului, Zoe, era bolnavă, bol­navă de moarte, și o visase chiar pe Fecioara Maria, care îi spusese să ia brâul fără frică și să și-l pună pe trup, iar du­rerile cărora doctorii curții nu le aflau leac se vor stinge îndată.
Când patriarhul a ridicat capacul, toată măreața bazilică Chal­koprateia s-a um­plut de o mireasmă delicată, venită parcă din rai. Brâul era simplu, pământiu, cu o pecete de aur așe­zată pe el, de care era legată o bucată de pergament. Împăratul Arcadius scrisese cu grijă anul, indictio­nul, ziua și luna când așezase brâul în raclă. Cu de­getele tremu­rânde, Leon l-a luat în palme, mur­murând rugăciuni. Era ușor ca un fulg și moale ca atingerea unei aripi de înger. L-a sărutat cu vârful buze­lor, apoi, rupt parcă de tot ce era în jurul său, a pășit spre patul în care Zoe, topită de boală, zăcea de multă vreme. De prea multă... Ochii, înfun­dați în găvanele întunecate ale capu­lui, s-au deschis când împăratul i-a așezat pe pântec brâul sfânt. O lucire stranie, de par­că ar fi privit dincolo de fruntariile lumii, i-a înviat privirea. S-a uitat la Leon și a zâmbit. Împăratul a știut atunci că ce fu­sese mai rău trecuse. Puterea Prea Curatei, putere de Maică Sfân­tă, în stare să te îm­brace în iubire, o iz­bă­vise. Drept mulțu­mi­re, împărăteasa Zoe rebrodase cu mâna ei țesătura sfântă a Fe­cioarei Maria, iar apoi a așezat-o din nou în raclă. Era o zi de 31 august, zi care a și rămas în calendar drept Sărbătoare a Brâu­lui Prea Sfintei.

Brâul e împărțit și furat

Au urmat secole de urgii, când marele Imperiu al Romanilor de Răsărit a fost sfărâmat de talpa barbarilor veniți din stepele Asiei. Temându-se că cel mai de preț odor păstrat de la Maica Domnului s-ar putea pierde în vitregia istoriei, fețele biseri­cești s-au hotărât să îl împartă în mai multe bucăți. În timpul celei de-a patra cruciade din anul 1204, când Constantinopolul a fost devastat de apuseni, o parte din aceste fragmente au fost furate și au ajuns în Franța, unde se păstrează și astăzi, în biserica Le Puy Notre Dame din Maine-et-Loire. O altă parte, cea mai mare, a fost dăruită de împă­ratul Ioan al VI-lea Cantacuzino (1292-1383) Mâ­năstirii Vato­ped din Sfântul Munte Athos, unde se află și astăzi. Părinții mânăstirii au dăruit apoi câte un mic frag­ment lavrei Dionisiu și mânăstirii Kato Xenia, din Volos.
Acest fragment din Volos a fost adus în peleri­naj și în țara noastră, în mai multe rânduri. Mie mi-a rânduit Domnul să îl întâlnesc la Iași, unde venise la hramul Sfintei Parascheva. M-am închi­nat într-un iureș, pentru că noianul de pelerini nu-ți dădea vreme de zăbavă, dar în clipele acelea, care se dilată întotdeauna, dragostea Prea Curatei m-a răpit. Câte­va fire de lână s-au făcut hârzob de urcat sufletul în cer. Și am stat așa, înlemnit, fericit că puteam săruta urmele degetelor care îi atinseseră Domnului fața încă din pruncie.