În amintirea unui mare SPORTIV și OM: RADU DEMIAN - "Gigantul Carpaților"

Ciprian Rus
- A fost unul dintre cei mai mari rugbiști pe care i-a avut România. Francezii l-au botezat, cu litere de-o șchioapă, chiar pe coperta unei cele­bre reviste de sport, "Gigan­tul Carpaților" ("Le géant des Carpates"). Românii i-au celebrat și ei marile victorii, tot cu titluri și poze fabuloase, de prima pagină. Iar cariera lui Radu Demian chiar a fost o carieră de pagina întâi: o poveste de succes, dintr-o vreme în care superlativele din sport făceau casă bună cu superlativele din profesie și din viața de familie, o poveste de succes dintr-o vreme când gloria făcea casă bună cu eleganța și caracterul. O poveste care, dincolo de vitrina uriașă de medalii și trofee, e darul cel mai de preț pe care ni-l lasă Radu Demian. O reverență în fața unui mare om și campion! -

Sportivul de pe prima pagină

Culoarul ce duce spre sala garnisită de trofee de la fosta uzină "Grivița București" - unul dintre cluburile de legendă ale rugbiului românesc și euro­pean - e plin de tablouri. Prinse în rame elegante, fabuloase imagini de epocă îi surprind pe marii campioni de odinioară în clipele de neuitat ale gloriei. Vezi con­cen­trarea din fotografiile oficiale de dina­inte de meci, dar și în­crân­cenarea luptei într-o grăma­dă, vezi sacrificiul unui placaj "in extremis", dar și descătușarea de după un eseu, vezi, dincolo de fazele de joc, caracterul și ele­ganța, rasa mari­lor sportivi de odinioară. Bărbați chi­peși și se­rioși, primii pe teren, dar și la facultate sau "în producție", oameni dintr-o bucată, prieteni și parteneri de nădejde, fami­liști exemplari, nu ve­dete "de fițe", ca-n sportul din ziua de azi. Și printre tablourile aces­tea nos­tal­gice, care spun po­vestea unui sport nobil, ce a adus mul­tă glorie Ro­mâniei, la me­ciurile de pe marile arene ale țării și ale lumii, este unul care iese în evi­dență. O fotografie de pa­gina întâi din "Sportul", înrămată ca o diplomă de excelență: e chiar fotografia prin care revista anun­ța, în iunie '64, una dintre marile izbânzi din istoria sportului românesc, câștigarea Cupei Cam­pionilor Europeni de echipa "Grivița Roșie" în fața cam­pionilor fran­cezi de la "Stade Montois". E o fo­to­grafie înrămată, dar care are în ea atâta drama­tism, că pare vie, adevărată. Zece bărbați luptă aprig după o minge aruncată din tușă. Prinzătorul fran­cezilor, cu un me­tru peste toți cei din jurul lui, e depășit de fază și privește neputincios în urmă. Din spate, din rândul al treilea, un jucător al Griviței se înalță imperial și prinde mingea cu o singură mână. Are așa un elan în saltul său spre balonul oval, că pare să iasă, din­tr-o clipă în alta, și din pagina întâi, și din fotogra­fie! Radu Demian e numele campio­nului de pe pagina întâi din "Sportul", iar săritura aceasta, pe care fotoreporterul a surprins-o în toată splen­doarea ei, a făcut epocă în rugbiul mondial. Mai bine de un deceniu, în anii '60-'70, nimeni nu a do­minat tușa în rugbiul internațional așa cum a făcut-o "Uria­șul Carpaților", Radu Demian...

O tușă pentru istorie

Inginerul Mircea Iliescu, coleg de "linie" cu "uriașul" de aproape doi metri, și la Grivița, și la echipa națională, își amintește, ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, despre debutul fulminant al lui Radu Demian în tricoul tricolor.
"Prima noastră victorie cu Franța, cea din 1960, i se datorează în mare măsură lui Radu. Ade­vărul e că și antrenorul a avut mare curaj să-l debuteze chiar atunci la Națională! Țin minte că francezii au venit cu doi prinzători, cei mai buni ai lor, iar Radu i-a bătut de unul singur. Iar pe atunci nu era ca acum, să te ia coechipierii și să te salte pe sus la tușă, ca să ajungi să prinzi mingea. Radu era singur pe forțele lui! Un jucător formidabil!", povestește, emoționat, Mir­cea Iliescu.
Privim amândoi impre­sio­­nanta copertă a "Spor­tu­lui" din '64, iar amintirile își cer dreptul la poves­tit. Mircea Iliescu le evocă cu mare pre­zență, ca și cum fazele aces­tea care au făcut istorie în sportul româ­nesc s-ar întâm­pla chiar sub ochii noștri. "Înainte să câștigăm Cupa Cam­pionilor, am jucat un ba­raj cu Steaua, cam­pi­oana din anul precedent, să ve­dem cine reprezintă Ro­mâ­nia. Meciul tur, de pe «Pro­gre­sul», a fost ful­minant: am câștigat noi, Grivița, cu 10-9! În retur, pe «23 August», steliș­tilor le era de ajuns și o lovi­tură de penalizare ca să se califice. Dar noi am ți­nut cu dinții de un 0-0, ba era să și marcăm! Când colo, chiar pe final, scapă unul dintre jucă­torii lor drept spre tere­nul de țintă. Urmăresc eu faza: aveam viteză, dar și omul lor avea... Cu 3 metri înain­te de but, realizez că tot ce pot să facă e să îl împing în tușă, la un pas de buturi, ca să evit eseul. În mod normal, un placaj din tușă, la un metru de buturi, e moarte sigură. Ce conta, în în­cleștarea de atunci! De cum l-am scos pe stelist în tușă, am știut că sun­tem calificați. Am știut că nu aveau nicio șansă să câștige mingea din tușă, pentru că noi îl aveam pe Demian. Mă bazam total pe Radu, știam că șansa noastră era să-l avem în echipă! Și, bineîn­țeles, Radu s-a ridicat peste toți și a prins mingea din tușă, așa cum o făcea de fie­care dată! Dacă nu câș­tigam atunci tușa aia, nu mai ajungeam să jucăm în Euro­pa și nu mai câștigam Cupa Campionilor Europeni! În rugbi, e mare lucru să știi pe cine te bazezi într-o echi­pă, să știi ce ca­lități și ce ca­racter are co­echi­pierul tău...", spune Mircea Iliescu.

Amintiri din vechiul Cluj

Radu Demian era fix așa: un om pe care te pu­teai baza. Iar Mircea Iliescu știa asta mai bine ca oricine. O intuise de la bun început, din adoles­cență, când, aflat în vacanțe pe la rudele din Cluj, a deve­nit un apropiat al familiei Demian. "La fel ca Radu, și eu m-am născut la Cluj, iar în vacanțe mergeam me­reu la rudele ră­mase acolo. Cum co­boram Fe­lea­cul, la inter­secția cu dru­mul na­țional, pe Ca­lea Tur­zii, era casa familiei Demian. Ra­du se tră­gea dintr-o fami­lie de intelec­tuali ve­ritabili, toți niște oa­meni minu­nați! Par­că-l văd pe tatăl lor, avocat de profesie, un bărbat frumos și impunător, pe ma­ma lor, d-na Tanța, fiică a marelui general Nicolau, erou de răz­boi. De Horia, fra­tele lui Radu, nu mai vorbesc, ce bas­chet­balist uriaș a fost! Moartea lui, la doar patru­zeci și ceva de ani, a fost o adevărată tragedie. Era chimist ca și mine, aveam o afinitate specială pen­tru el, noi, chimiștii, suntem o lume apar­te", își amin­tește, emoționat, Mir­cea Iliescu. "Acolo, la Cluj, în familia aceasta minunată, l-am cunoscut pe «lun­ganul» de Radu, cu care apoi a­veam să mă tot întâlnesc, în studenție, pe terenul de rugbi, în me­ciurile dintre Știința Cluj și Știința Bu­curești...".

Sport, dar și carte!

La fel ca în cazul multora dintre ma­rii noștri campioni, și la Radu Demian povestea de familie explică multe din devenirea lui de mai târziu. Radu și fra­tele său, Horia, fostul mare baschet­ba­list, al cărui nume îl poartă "Sala Spor­turilor" din Cluj-Napoca, s-au născut într-o familie care, în ciuda nenoroci­rilor comunismului, s-a ținut dreaptă și, mai ales, a ținut cu orice preț ca Radu, Horia și sora lor, Ioana, să facă școală bună și să se țină de carte. Tocmai ob­sesia aceasta pentru carte era cât pe ce să-l țină pe Radu Demian departe de terenurile de sport. L-am cunoscut și eu, și îmi amintesc cu multă plăcere cum, în lungile seri nostalgice pe care le petreceam în conacul vechi de la Suslănești, care îi aparținuse bunicului său, invitați de colega noastră, Rodica Demian, nea Radu revenea adesea asupra episodului școlii. "Era prin '52, in­trasem la liceu, aveam 14 ani... Voiam să fac sport, dar echipa de baschet din Cluj era deja formată, cea de volei la fel, de cea de fotbal nu mai zic! Cum am aflat că se fac înscrieri la rugbi, la «Universi­tatea Cluj», m-am prezentat pe loc, chit că habar nu aveam des­pre sportul ăsta. După selecție, antre­norul mi-a spus că pentru mine trebuia să garan­teze tata ca să pot juca, pentru că eram atât de slab, de mi se spu­nea «umeraș de haine». Ei, și aici a fost o proble­mă: pe tata l-am convins foarte greu. Era avocat, fiu de preot, cel mai de preț lucru pe lume pentru el era cartea. «Ce-ți trebuie ție sport, ține-te de școa­lă! Noi mun­cim ca să-ți oferim o educație serioasă, și tu ești cu capul la sport». Într-un final, l-am con­vins, cu con­diția fermă ca rugbiul să nu-mi ia mai mult de două ori pe săptămână, ca să am timp și de carte. Și mama, și el, doreau tare mult să facem studii supe­rioare, și de asta, tata nu prea a fost de acord la început cu sportul. Dar apoi era foarte mândru de mine", povestea nea Radu. Nu au trecut 8 ani de la acel episod, că inginerul Radu Demian, care între timp absolvise, la modul cel mai serios cu putință, Politehnica la Cluj, debuta, la nu­mai 22 de ani, în echipa națională de rugbi, tocmai împo­triva Franței! "În fața a peste 60.000 de oa­meni, România învin­gea Franța, pentru prima dată în istorie! Chiar și tata a venit la București la meci și a fost atât de mândru de mine, văzând cum eram purtat pe brațe de spec­tatori... Cred ca acela a fost momentul când s-a împăcat cu alegerea mea".

Profesioniștii

Imediat după răsunătorul succes împotriva Fran­ței, Radu Demian părăsește Clujul, atras de Bucu­rești, marele centru rugbistic al vremii. "Când am văzut ce popularitate extraordinară avea, de fapt, acest sport - tribunele erau pline, pe vremea aceea, de intelectuali rafinați, veneau oameni de soi, arhi­tecți, actori, avocați, oameni cu educație aleasă, femei frumoase și elegante - mi-am dat seama că alesesem un sport mai aparte, cu totul special. La Grivița am avut o perioadă cu ade­vărat fastă, pe­rioada mea de glorie. Am cucerit de trei ori campionatul României, ală­turi de mari jucători precum Irimes­cu, Ilies­cu, Moraru, Rusu, apoi am câști­gat Cupa Cam­pionilor Europei, învin­gând campi­oa­na Franței, ceva, astăzi, de necre­zut!". Au fost niște ani cu ade­vărat formidabili nu doar pentru Radu Demian, Mircea Iliescu și colegii lor, ci pentru întreg rugbiul româ­nesc, cu mari succese interna­ționale.
"La Grivița Roșie am avut mari satisfacții din punct de vedere spor­tiv, dar ce mi se părea mine cu ade­vărat frumos era că toți aveam grijă să fim campioni și la locul de mun­că", punc­tează, inginerește, Mircea Iliescu. La fel ca el și ca Radu De­mian, majorita­tea colegilor de la Grivița erau absol­venți de facultăți serioase. Într-o peri­oadă în care profesionismul nu pătrunsese în sport, campionii "amatori" de la Grivița erau cât se poate de profesioniști la locul de muncă! "Radu Demian era un profesionist de primă mână, unul dintre cei mai buni ingineri de la Grivița! Ima­gi­nați-vă că, la cât de mare sportiv fusese, Radu a ajuns, la un mo­ment dat, șef de secție la Uzinele Grivița, iar asta chiar era o mare performanță, pentru că eu știu bine ce ingineri serioși lucrau acolo în anii '60-'70! Radu a fost un inginer foarte bun, apreciat și promovat ca atare".

Jucător în Franța

De altfel, tocmai calitățile pro­fesionale demonstrate în Uzi­nele Grivița aveau să-l ajute pe Radu Demian să realizeze transferul vie­ții sale, în Franța, la marea cam­pioană RC Toulon! "Pentru că jucam atât de bine cu Grivița, devenise o tradiție să fim invitați în Franța în fiecare an, în turneu, când la Grenoble, când la Tou­lon... În 1967, am jucat cu Toulon, care era o uriașă echipă. Iar Ra­du, ca de obicei, a făcut și atunci un meci de-a dreptul fantastic. Pe loc, cei de la Toulon i-au făcut oferta să rămână să joace la ei. «Dacă insistați, vorbiți cu oficia­lii români!», le-a spus Radu, su­gerându-le că ar putea, eventual, să îl cheme ca inginer la Toulon. Și atât au insistat francezii, până l-au transferat ca inginer în port", povestește Mircea Iliescu.
"Norocul meu a fost un mi­nistru de atunci, Drăgănescu, care mă prețuia și m-a ajutat", spune Radu într-un interviu publi­cat în "Formula AS". "Dar n-am ple­cat ca rugbist, ci am plecat ca inginer, la un stagiu de specializare. Francezii au găsit o uzină navală în zonă, mi-au trimis invita­ția și așa am plecat. Și chiar am lucrat în acel șantier! Iar adevărul este că în Franța am câștigat mai mulți bani ca in­giner decât ca rugbist! În schimb, eram un sportiv foarte apreciat, jucam în aceeași echipă cu căpitanul Fran­ței, Christian Carrere, eram doi căpitani de naționale în aceeași echipă...".

Pe veci, în echipa de aur

Cu vorba lui așezată și generoasă, plină de me­lan­colie, Mircea Iliescu ar putea vorbi cu zilele des­pre clipele minunate trăite alături de Radu De­mian, despre faze de joc care mai de care. Dar, cum-necum, poveștile cu cupe și medalii duc, invariabil, spre amintirile de suflet, mai impor­tante decât toate trofeele. "Radu avea un suflet de aur. Avea un șarm irezis­tibil, era mereu vesel de câte ori ne întâlneam, chiar dacă, în ultimii ani, îl mai du­reau una-alta. Mai presus de orice, avea un caracter foarte frumos, a fost un om care a știut cum să se comporte și în sport, și în producție, și în fede­rație... Cei mai buni ani ai noștri au fost când el a fost secretar general al Federației Române de Rugbi!".
Lui Mircea Iliescu îi e greu să vor­bească la trecut despre Radu Demian. În ultimii ani, s-au tot dus dintre marii campioni de odinioară. "Noi am fost pionierii aces­tui sport în România, am fost o linie a treia grozavă la vremea ei, dar nici Moraru, nici Mircea Rusu, nici eu, nu suntem trecuți în «echipa de aur» a României, întocmită de Fe­derația Română de Rugbi. Doar Radu e acolo, așa cum e și în marea Enciclopedie inter­națională a rugbiului. Un sportiv pentru eterni­tate."

Rodica, brașoveanca blondă, cu picioare lungi

Pe tot parcursul fulminantei sale ca­rie­re sportive și profesionale, Radu Demian a avut-o alături pe colega noastră, Rodica Demian, de care l-a legat o minu­nată po­veste de dragoste. "Rodica a venit la Cluj prin '57, în anul I de fa­cultate, când în oraș era o atmosferă fan­tas­tică. In­tra­se la filolo­gie, la limba germană. Ar­delenii erau foarte spor­tivi, ambianța pentru un student la Cluj era splen­didă. Școală bună, sport mult, iar ziua se încheia nu la discotecă, ci la cea­iuri, acasă la fiecare, pe rând. Pe vre­mea aceea, la Cluj, locul de întâlnire era Corso-ul. Acolo se plim­ba toată lu­mea, acolo se aruncau ocheadele. Într-o zi, am văzut două fete frumoase, una brunetă și alta blondă. Imediat mi-am întrebat «iscoa­dele» cine era frumusețea blondă, apariția aceea înaltă, subțire, cu picioare frumoase și lungi, cu un aer independent și mândru. Am aflat că e brașoveancă și face sport. I-am spus cine eram, ce fă­ceam, și am in­vitat-o la un ceai, chiar în seara aceea. M-a refuzat la în­ceput, ele­gant și reținut, dar până la urmă a venit, și așa a în­ceput totul. Am avut o ti­ne­rețe pe care le-o doresc tuturor. Îmi plă­cea de ea și pentru că nu era una dintre fetele ace­lea sclifosite, era sportivă, și una de excep­ție: căpi­tanul echipei de baschet "Știința Cluj" și coordo­nator de joc în e­chi­pa na­țională a României. Ne-am căsătorit în 1961. Ea e comoara mea cea mai de preț", povestea Radu De­mian într-un interviu găzduit de revista noastră, acum câțiva ani.

Horia Demian, o legendă a baschetului

Familia Demian din Cluj l-a dat sportului nostru nu doar pe Radu, ci și pe fratele său mai mic, Horia Demian (1942-1989), unul dintre baschet­ba­liștii legendari ai României. Horia De­mian a evoluat pentru Știința Cluj, între anii 1960-1970, într-o epocă deosebit de fastă pentru baschetul clujean. Pe parcursul unei cariere impecabile, Horia Demian a strâns 165 de selecții în echipa națională a Româ­niei de baschet și a fost numit "Maestru al Spor­tului" în 1964, în același an ca Radu. Și tot ca Radu, a performat și profesional, ca specialist în Farmacie, șef de lucrări, după absolvirea Univer­sității de Medicină. A fost ofertat să joace în Liga Profesionistă de Baschet Americană, însă contextul vremii nu i-a permis să devină primul român din NBA. Sala Sporturilor din Cluj poartă și azi numele de "Horia Demian". Chiar lângă ea, se găsește un teren de sport foarte cunoscut din Cluj. Foștii colegi de echipă de la Știința Cluj și de la Grivița București vor ca el să poarte numele lui Radu De­mian, cole­gul lor recent dispărut. Ar fi un gest minunat de recunoștință al orașulului pentru una dintre marile familii sportive ale Clujului!