Destinul Meșterului Manole

Toma Roman
De o sută de ani, România încearcă să își găsească locul în Europa, să se alinieze la valorile care au făcut din "bă­trâ­nul continent" motorul lumii.

După nașterea, în 1918, a României Mari, țara s-a lovit însă de o serie de împrejurări vitrege care i-au frânt elanul, au dat-o - uneori - înapoi, dar nu au reușit niciodată să-i anuleze speranța integrării în lumea europeană. Fragilă, abia închegată, România Mare a traversat criza economică majoră din 1929-1933, a suportat, sub patru dictaturi (între 1938 și 1989), asaltul unor vecini dornici să o dezintegreze, și-a revenit și a luat-o de la capăt în demersul său spre asimilarea democrației de tip oc­ci­den­tal, spre recunoașterea ei ca membru și par­tener egal în drep­turi (dar și obligații) al clubului european. După răs­turnarea ultimei dictaturi, cea comunistă, care a lăsat urme adânci asupra personalității poporului, România a fost ad­misă în NATO și UE, singurele organizații inter­na­ționale care i-au garantat frontierele și i-au potențat sta­bi­litatea in­ternă, ca stat democratic. Mulți analiști ai situa­ției țării au su­gerat că integrarea în NATO și UE s-a datorat mai de­gra­bă poziției geo-strategice a țării, decât maturității culturale și de civilizație a societății românești. Multe eve­nimente din cei douăzeci și nouă de ani de la abandonarea dictaturii comuniste par a le da dreptate. După 1989, fără o lustrație care să-i îndepărteze pe foștii lideri comuniști și uneltele lor de represiune din poliție și servicii, România a suportat mai multe crize de adaptare, care au dus-o la o tran­ziție dificilă, la o evoluție contradictorie, în care "câș­tigurile" au fost, adesea, pierdute în bătălii interne pentru putere, în jocuri derizorii prin care interesele particulare sau de grup au prevalat asupra interesului general al țării. Mineriadele, "marele jaf național" (numit "privatizare în stil românesc") au divizat societatea și au slăbit statul, deze­chilibrându-l. România pare că împărtășește destinul Meșterului Manole, care ce construia ziua se dărâma noaptea. În 2018, la Cen­te­nar, țara se află într-un moment de cum­pănă mai grav ca niciodată. Acesta nu se datorează, cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei, unor vecini hră­pă­reți, care-i amenință gra­nițele (deși ei există și, teoretic, îi con­testă teritorialitatea), ori străinilor "care ne exploatează re­sursele", ci unor gru­puri de interes interne ce vor să con­fiște statul în folos propriu. PSD, urmașul (sub diverse de­nu­miri) al fostului PCR, ALDE, reprezentanta biro­cra­ției cleptocratice, și UDMR - gruparea oportunistă a mino­rității et­nice maghiare - au impus, în urma unor alegeri influențate de dezgustul și resemnarea cetățenilor față de politica ulti­melor două decenii, o direcție care îndepărtează România de UE și chiar de NATO, destabilizând statul de drept abia refăcut, prin demolarea echilibrului între pute­rile sale. PSD-ALDE au câștigat ultimele alegeri parla­men­tare (cu o prezență elec­torală foarte scăzută), pe baza unui "program de guvernare" extrem de generos, ce mer­gea de la creșterea substanțială a veniturilor cetățenilor, până la implementarea unor "mari proiecte", legate de in­frastructura comunica­țio­nală, a edu­cației și sănătății, me­nite - practic - să aducă Ro­mâ­nia "în rân­dul lumii". S-a vă­dit însă foarte repede că în­treg pro­gramul era o per­dea de fum, cu rolul de a ascunde ade­vă­ratele obiective ale gru­pării. Alianța PSD-ALDE era inte­resată, în primul rând, de subordonarea politică a Jus­tiției, care, pe baza recent dobânditei sale independențe, fă­cuse ravagii în rândurile partidelor conducătoare, obișnuite - ca în sistemul co­mu­nist - să profite de efectele deținerii pu­terii, pentru însu­și­rea abuzivă a resurselor, pentru do­mi­narea "feudală" a an­sam­blului social. Liderii PSD-ALDE erau condamnați sau suspectați de "corupție înaltă", in­trând (alături de mulți alți politicieni) în vizorul insti­tuțiilor ju­ridice de profil (DNA, DIICOT, ANI), situație ce îi înde­păr­ta de deținerea directă, nominală, a puterii, după regulile Eu­ropei civilizate. Planul con­ceput de Dragnea și Tăriceanu a vizat subordonarea Jus­tiției, prin schimbarea legilor aces­teia și supunerea pu­terii judecătorești (care era în echilibru cu celelalte puteri ale statului) față de puterea legislativă (Parlamentul) și executivă (Guvernul). Planul a fost urgent pentru că liderii au știut prea bine că programul economic avea carac­te­ristici utopice și aplicarea lui genera o evoluție haotică a utilizării resurselor materiale ale țării. Dragnea și Tă­ri­ceanu știau că, dacă "lovitura" împotriva Justiției le reu­șește, pot da vina pe "ceilalți" (opoziție, UE și alți "stră­ini") pentru haosul din economie și, la rigoare, după preluarea totală a puterii, pot pune pumnul în gură mediilor indepen­dente și chiar pot șantaja UE pentru "amestec în treburile interne", încălcarea "independenței" țării etc.
Urgența în schimbarea legislației juridice nu le-a reușit. Incidentul OUG 13 ("noaptea, ca hoții") le-a demonstrat că societatea civilă, dar și comunitatea internațională (UE, NATO) sunt vigilente la derapajele autoritariste ale țărilor ce s-au integrat în lumea euro-atlantică. Cu ajutorul unor "unelte" total obediente, liderii grupării au trecut, de la încercarea de reformă instantanee a sistemului juridic, la coruperea treptată a instituțiilor acestuia, prin plantarea la con­ducerea lor a unor fideli dependenți total de "voința șe­filor". Pe rând, CCR, DIICOT, DNA, ICCJ, inspecția ju­di­ciară și Avocatul Poporului au devenit instituții de­pen­dente de deținătorii puterii politice (legislative și execu­tive). Asaltul recent asupra Ministerului Public (pentru eli­mi­narea Procurorului General al țării, sobrul și compe­tentul Au­gus­tin Lazăr) arată că "binomul" Dragnea-Tă­ri­ceanu a tre­cut la finalizarea "planului B", de ocultare a Justiției inde­pen­den­te. Gălăgia mediatică a "vuvuzelelor" subordonate lor (fă­cută, în special, pe faimoasele "pro­to­coale" prin care ser­viciile secrete sprijineau tehnic obți­nerea dovezilor de corupție) nu a putut însă acoperi "miș­ca­rea" celor doi lideri, așa cum represiunea protestelor so­cietății civile (cu "vârful" în 10 august a.c.) nu a dus la "liniștirea" populației. Orga­nismele specializate ale UE (Comisia de la Veneția, CEDO, PE) au sesizat imediat abaterile de la normalitate ale puterii de la București. De doi ani, PSD-ALDE se războiește cu Justiția. În acest timp, "marile proiecte" zac abandonate, iar creșterile sa­lariale și ale pensiilor, benefice de altfel, au dus la grava în­datorare a țării. Polonia sau Ungaria, și ele în de­ri­vă auto­ritaristă, se pot lăuda, în schimb, cu o in­fra­struc­tură, pentru ro­mâni, de invidiat. Ele au știut, în ciuda de­vie­rilor, să ab­soarbă în totalitate fondurile europene, pe care con­du­cătorii României le refuză, pentru că nu le pot con­trola. Din această perspectivă, România Centenară nu se poa­te lăuda cu nimic. Avem, oare, destinul Meșterului Manole?