CORNEL CONSTANTINIU - Autograf cu mâini tremurânde dar cu sufletul neclintit

Corina Pavel
Păcate vechi de când lumea: nere­cu­nos­că­tori, ne lepădăm de cei pe care i-am adorat, grăbiți să punem alți idoli în loc.

După ce le dăruim gloria le punem pe frunte ca o coroniță ofi­lită, uitarea. Zilele trecute, o lansare de disc, la Ma­ga­­zi­nul "Muzica" din București, m-a făcut să mă gân­­desc cu tristețe la acest nedrept adevăr. Eroul se­rii a fost Cornel Constantiniu, una din vocile tutelare ale anilor '70-'80, un James Dean al generației de artiști, de atunci, blond, cu ochii albaștri, cu un ră­pi­tor zâmbet misterios, cu pan­taloni evazați și că­ma­șă cu gu­ler cu colțuri lungi... Un ade­vă­rat idol, adu­lat de public, iu­bit de popoare întregi de ad­mi­ra­toare și care acum, la 73 de ani, este atins de o sufe­rință te­ribilă: boala Par­kin­son. Cornel Cons­tan­­ti­niu nu mai cântă, nu mai vor­beș­te inteligibil, se miș­că în cârje. O re­plică dure­roasă a omu­lui frumos care a fost. Doar că s-a petrecut o mi­nune: cei prezenți la lan­sa­rea du­blu­lui său album l-au văzut așa cum l-au cunos­cut, adică încân­tător și în forță, și de a­ceea, în­tâlnirea lor - in­ter­preți, compo­zitori, textieri, di­rijori, ziariști și realizatori de emi­siuni, a fost extrem de emo­­țio­nantă. Și chiar înduio­șătoare, având în vedere că participanții erau mari vedete ale muzicii ușoare ro­mânești din deceniile trecute, marcați, și ei, deo­potrivă, de trecerea tim­pului, cu trupurile împuținate și obrazul brăzdat, dar cu o lucire în ochi care spune multe povești minu­nate despre viața petrecută sub luminile orbitoare ale reflectoarelor. Dincolo de hazul savuroaselor amin­tiri depănate împreună și de încurajările lor pentru acela pe care îl omagiau, Cornel Cons­tan­tiniu, s-a simțit însă, în permanență, iubirea pentru muzică, pentru scenă, dar și pentru publicul lor. Un public cât o țară întreagă, în urmă cu câteva decenii, la care putem adăuga, fără să gre­șim, și valurile de români plecați în pribegie, pentru care muzica aceasta a fost un reazem sufletesc deo­sebit de pu­ter­nic.
Neputând să vorbească decât monosilabic, în­cuviințând doar cu o mișcare a capului, surâzând sau lăsând să alunece o lacrimă pe obraz, Cornel Cons­tantiniu a ascultat evocările prietenilor și colegilor săi de scenă, iar la final a primit, din partea Casei de Discuri "Eurostar", "Discul de Aur" pentru ac­tivi­tatea sa discografică. Apoi, cu mâini tremu­rânde și vizibil emoționat, a semnat autografe pe cele două CD-uri "Best of" ale sale, și ni le-a oferit ca pe niște ultime daruri de preț.
Deși tabloidele încep și sfâr­șesc orice articol despre Cornel Cons­tan­tiniu cu remarcile re­feritoare la boala sa necruțătoare, știm că aceasta e o imagine ne­dreaptă, care hrănește numai un pu­blic avid de știri despre nefericirea altora, și mai știm că el își dorește să fie în sufletele noastre așa cum s-a făcut cunoscut, drept un mare interpret al muzicii ușoa­re românești, care ne-a încântat cu șla­găre precum "N-ați văzut o fată?", "Nu-i prea târziu", "Noapte de catifea", "Eu sunt un truba­dur" și multe, multe altele. Piese pe care acum, re­as­cul­tându-le, realizezi că nu și-au pier­dut valoarea și frumusețea, că ar putea oricând ri­valiza cu creațiile de gen din Italia, Franța, Germa­nia sau Statele Unite (dacă ne gândim doar la câteva dintre țările care își onorează cântăreții și îi readuc permanent în atenția publicului, prin emi­siuni de televiziune și concerte gen "tribut", foarte gus­tate de public, indi­fe­rent de vârs­tă).
Creionăm aici, pentru cititorii noș­tri, un portret al lui Cornel Cons­tan­ti­niu dintr-o sa­mă de cuvinte spu­se la lansarea acestor ul­time două CD-uri ale sale, de cei pre­zenți la eve­niment.


Octavian Ursulescu, jurnalist
"A fost un sex-simbol, toată viața lui"


"Aceste două discuri lansate astăzi sunt amintirea cea mai de preț a unei epoci de aur în mu­zica ușoară românească, o epo­că despre care, îndrăznesc să spun, nu se va mai întoarce ni­cio­dată. Timpuri de aur, cu eroi frumoși, cu festivaluri, cu șlagăre, cu emisiuni de televiziune dedicate genului, așa cum, din păcate, nu se mai fac astăzi! Actori importanți - Papil Pan­duru, Petre Moraru, Julieta Szonyi, Ion Di­chiseanu - au venit la lansarea albumelor pentru că, să nu uităm, Cornel Constantiniu este actor: a ter­mi­nat facultatea de teatru la București, a fost repar­tizat și a jucat trei ani la Teatrul Național din Iași, sub bagheta marii regizoare Cătălina Buzoianu, a apărut acolo în câteva spectacole memorabile, a jucat chiar și într-un film muzical, intitulat "Me­lodii, melodii", alături de Margareta Pâslaru, Cornel Patrichi și Sergiu Zagardan. Melodiile pe care le-a făcut cele­bre vorbesc despre cariera lui extraor­dinară, iar des­pre viața lui vorbește cartea sa au­tobiografică "Ză­pezile copilăriei", în care Cornel Constantiniu evo­că multe episoade neștiute din copilărie, adoles­cență, tinerețe și devenirea sa artis­tică. O voce impunătoare, cu distincție, cu eleganță, un bărbat adevărat, un sex-simbol toată viața lui! Domnița, soția lui, știe foarte bine că l-au iubit fe­meile, și glumesc împreună și acum, pe tema aceasta, căci așa e viața artiștilor."


Sabin Păutza, dirijor al Filarmonicii din New Jersey, compozitor de muzică clasică
"A slujit muzica, cu o dăruire fără margini"


"Pe Cornel Constantiniu l-am cunoscut acum aproape 50 de ani, când împreună cu soția sa, Dom­nița, au fost repartizați la Teatrul Național din Iași, ca proaspeți actori ieșiți de pe băncile facultății. Eu eram tânăr profesor universitar la Conservatorul ieșean și, împrietenindu-ne, inspirat de timbrul său vocal unic și de arta sa de a transmite emoție, am compus prima mea piesă de muzică ușoară, special dedicată lui, "Un bun ră­mas". Apoi i-am oferit lui Cornel piesa "Bradul", pe versurile lui Nicolae Iorga. Cu ea a obținut Premiul Ju­riului, la emisiunea-con­curs de la televiziune, "Șlagăre în devenire". Am compus și alte piese pentru el, în total șapte melodii, care s-au bucurat de ace­lași succes. După ultima operație a lui Cornel, în anul 2000, am compus spe­cial pentru el piesa "Vă mulțumesc". E iubit și ad­mirat deopotrivă de marele public cât și de colegii lui de breaslă, pentru că a slu­jit cu credință muzica și cu o dăruire fără margini. Muzica a fost pentru el mai mult decât un hobby, a fost o profesie de cre­dință, căreia i-a dedicat o viață, trăită cu pasiune și sacri­ficiu. Simpla lui apa­riție pe scenă devenea un eve­niment memorabil, și cei mai apreciați compo­zitori din toate generațiile i-au încredințat piesele lor, pe care interpretarea lui Cornel Constantiniu le transforma în nestemate. M-a onorat cu prietenia lui și m-a inspirat cu felul lui unic prin care știa să pună în valoare versul în­soțit de muzică. S-a retras dintr-o carieră excep­țio­nală cu mult înainte de vreme, chinuit de o boală ne­­mi­loasă, dar a rămas o stea fără egal de strălu­citoare pe firmamentul mu­zicii ușoare românești, iar vocea lui ne va înnobila casele și sufletele pen­tru multă vreme de acum încolo. Îi mulțumim lui Cornel pentru lecția de prie­tenie pe care ne-a pre­dat-o cu modestie și cu noblețe o viață întreagă și pen­tru toți acești ani plini de lumina și de binecu­vântarea glasului său, și rămân de-a pururi admiratorul lui!"


Sergiu Cioiu, actor, cântăreț
"Chiar și când vorbește, glasul lui e o muzică"


"Am fost coleg de facultate la Teatru, cu Cornel Constantiniu, și deși trăiesc în Canada de mult timp, mă bucur că îi sunt astăzi alături. Ne leagă actoria, dar și cântecele compozitorului Alexandru Mandy. Nu am să uit niciodată momentul în care, crezând că nu-l cunosc, înainte de a mi-l prezenta, com­po­zitorul Alexandru Mandy a spus despre Cornel Constantiniu: «Este un bărbat frumos, înalt, elegant, rafinat, cu o voce caldă, plăcută, rotundă, expri­mând și cele mai subtile nuanțe ale melodiei. Chiar și când vorbește, glasul său e o muzică!» I-am răs­puns: «Dragul meu, îl cunosc! A fost colegul meu la facultate și era atât de admirat nu numai de fete, ci și de noi, de băieți, încât toți colegii sperau să-i fie prieteni!». Compoziția lui Alexandru Mandy «N-ați văzut o fată?» l-a lansat pe orbita succesului (cu această piesă a cucerit premiul întâi al concur­sului de interpretare la Festivalul de la Mamaia, în 1971, iar cu un an înainte, Trofeul "Steaua fără nume"), dar vreau să vă spun că acest cântec, inter­pretat cu atâta dăruire de Cornel, reprezintă tine­rețea noastră, imaginea căutării continue a iubirii desăvârșite, a unei «Fata Morgana», la care am tân­jit cu toții, cu puritatea vârstei de atunci și încre­derea în iubirea absolută. Stare pe care ar trebui să o păstrăm și după trecerea anilor, căci această cău­tare ne dă viață, ne însuflețește, de fapt. Eu și Cor­nel trăim acum pe portative diferite ale vieții, dar cu aceleași probleme legate de neputințele vârstei, de legătura puternică pe care o avem, fiecare din noi, cu camaradul nostru de viață. De câte ori am jucat aici, în România, m-am gândit la bravul meu prieten din tinerețe, Cornel Constantiniu. Lupta lui pentru viață, și a soției lui, Domnița, mă inspiră, căci prietenul meu îmi oferă un exemplu de putere sufletească în fața fragilității condiției noastre omenești, fizice, iar eu nu pot decât să îl iubesc și mai mult pentru asta!".


Petre Geambașu, compozitor, interpret
"Îl simt ca pe fratele meu"


"Cu acest băiat de aur, Cornel Cons­tantiniu, sunt prieten de 45 de ani, îl simt ca pe fratele meu și cred, știu asta, că și el are aceleași sentimente față de mine. Avem în comun o mulțime de amintiri, cele mai multe din perioada în care activam împreună la Teatrul Muzical "Ion Vasilescu" din București. Prin anii '70 și ceva, am fost la un spectacol la Foc­șani, cu Ion Dichiseanu și cu Dem Ră­dulescu, Marina Voica, Doina Spă­taru, Lucky Marinescu, Rodica Paliu, grupa mare, ce mai! Și, după spectacol, ne invită primul secretar de partid de acolo, la o vilă de protocol, undeva pe dealurile acelea dintre Focșani și Adjud, la o masă cu ei, cu familiile, dar toți erau așa, mai gomoși, și atmosfera cam trena, nu prea era distracție. A apărut Cornel și a început cu bancurile lui (trebuie să spun aici că nu am văzut pe cineva să spună bancuri cu atâta umor și inspirație, ca el), iar atmosfera s-a destins imediat! El și Domnița, soția lui, îmi sunt și acum foarte apropiați, ne întâlnim de câte ori e posibil, ne uităm pe calculator, la fotografii cu noi sau cu copiii noștri, ne emoționăm și mai vărsăm câte o lacrimă, ascultăm muzică, iar mie îmi place să ascult glasul lui cald, interpretând piesa compusă de mine «Te-am așteptat să vii»."


Horia Moculescu, compozitor, interpret
"Avem, amândoi, un sac de amintiri fabuloase"


"Cântam la pian, la restaurantul «Mo­dern», era prin '67-'68, și într-o sea­ră, a venit la mine un băiat frumos, îm­brăcat într-un costum alb, și care zice: «Bună seara, am un frate care cân­tă foarte frumos! N-ați vrea să-l acom­paniați?». Zic: «Da, cu plă­cere!». Trec zece mi­nute și vine înapoi: «Bună seara, am venit să cânt!». «Hai, dom'le, fii se­rios, mi-ai spus că vine fratele du­mi­tale!». «Păi, eu sunt fratele...». Frați ge­meni, dom'le, Mircea și Cornel Cons­tantiniu, cu aceeași sta­tură și cu trăsături absolut identice, și mai umblau și îm­bră­cați la fel! Semănau atât de mult, că, am aflat după aceea, nici mama lor nu-i de­o­sebea decât după un semn din naștere (o pată pe spate) pe care îl avea unul dintre ei. Eu și Cornel am fost în multe turnee împreună și avem un sac de amintiri fabuloase din vremurile acelea, toți îl iubim pentru veselia și spiritul lui de glumă. Dar trebuie să spun aici că rar mi s-a întâm­plat să văd dintr-o generație niște prie­teni atât de buni cum a fost el cu Aurelian Andrees­cu și cu Dan Spătaru. Știu că a suferit enorm când s-au dus din­colo acești doi mari prieteni ai lui, și mai ales când i s-au dus și frații, de care era extrem de legat, în­deosebi de cel geamăn. I-am cerut iertare lui Cornel că n-am mai ajuns atât de des să joc table cu el, dar i-am promis că voi veni curând: vine iarna și nu mai am pe unde să bântui, așa că o să am timp ca să-mi vizitez prietenii!"


Doina Spătaru, interpretă, laureată la Cerbul de Aur, 1970
"Râdeam atât de tare, că îmi pierdeam suflul"


"De Cornel mă leagă multe amintiri, el face parte din tinerețea mea, am debutat amândoi la aceeași emisiune-concurs, "Steaua fără nume", iar la scurt timp, amân­doi am fost invitați să cân­tăm la Teatrul "Cons­tantin Tă­na­se", iar apoi la Tea­trul "Ion Vasilescu". Și când acesta s-a desființat, ce turnee minunate făceam, împreună cu for­ma­ția "Star 2000" a lui Petre Geambașu, Cor­nel era cel mai grozav la spus bancuri: râdeam atât de tare, că îmi pierdeam suflul, și îl rugam să se oprească, ca să mai pot respira. Prin Cornel și Domnița, soția lui, l-am cunoscut pe fostul meu soț și tatăl fetelor mele, actorul Boris Olinescu, cu care ei erau colegi la Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași. Nini, fratele cel mare al lui Cornel, a fost nașul de botez al fetei mele, Mă­lina. Ne leagă multe amintiri frumoase, săr­bă­tori petrecute cu familiile noastre. Îi port o mare ad­mirație și respect Domniței, pentru puterea inte­rioară uriașă de care a avut ne­voie ca să fie, actriță, mamă și soție de artist și pen­tru faptul că și-a dedicat viața în totalitate pentru a avea grijă de el."


Dorin Anastasiu, interpret
"Prietenie într-un Trabant"


"Eram colegi la Teatrul "Ion Vasilescu" și, cum la cutremurul din 1977, mașina lui Cornel, o Dacia 1100, a fost strivită, aproape tăiată în două, am plecat în turneu în Moldova cu Trabantul meu, ocazie cu care am stat mult de vorbă și am început o minunată prietenie care durează și astăzi, ba chiar s-a întărit mai mult în anii din urmă. Am colaborat și într-un film, în «Coana Chirița», noi eram cei doi amorezi, Brustur și Cociurlă, care plănuiesc răpirea fetelor Chiriței și care cântă mai multe cuplete, pe muzica lui George Grigoriu. Dar eu îl știam pe Cornel de când juca cu fratele său geamăn, Mircea, în dra­matizarea «Prinț și cerșetor», după Mark Twain, pe mu­zica lui Paul Hur­muzescu. La în­ceput au cântat în duet, ca «Frații Cons­tan­tiniu», apoi Mircea și-a ales artele plas­tice, iar Cornel, muzica, după ce studiase tea­trul. Mă bucur foarte tare de recu­noașterea de care se bucură azi, îl iubesc și îi doresc ca, împreună cu Dom­nița, soția lui, și cu ajutorul lui Dumnezeu, să meargă mai de­parte!"


Domnița Constantiniu, actriță, soția lui Cornel Constantiniu
"Mă alătur fiilor noștri"


"Știu că soțul meu, în fața laudelor celor de față, ar spune, cu toată modestia, dar cu toată convingerea, că cea mai mare voce a muzicii ro­mânești a fost și ră­mâne Aurelian Andrees­cu. Cât privește cele două CD-uri, intitulate "N-ați vă­zut o fată?" și "Nu-i prea târziu", dorește să le de­dice memoriei fraților lui, Nini, cel mare, și Mircea, geamănul său, con­vins că ei îl veghează de acolo, de Sus. Mă alătur și eu fiilor noștri, Alexandru și Mihai, pre­cum și celor cinci nepoți, ca să le mul­țumim celor care l-au onorat cu acest prilej pe tatăl, res­pectiv, pe bunicul lor, Cornel Constan­tiniu."