Paradoxul fericirii: Aveți 50 de ani? Viața abia începe!

Gilda Fildan
- Noi trăim astăzi mai mult decât generația bunicilor noștri. Și trăim mai bine. Mai sănătoși. Mai mulțumiți. A doua jumătate a vieții este mai fericită decât prima. Ce ne ajută, de fapt, să ne transformăm bătrânețea în bucurie? Sfaturile care urmează sunt rodul unor studii recente -

Corpul se șubrezește, dar spiritul se emancipează

În prezent, șansele de a ține sub control modul cum îmbătrânim sunt mai mari decât au fost vreo­dată. În comparație cu bunicii noștri, noi trăim cu zece ani mai mult, suntem în medie mai instruiți, mai sănătoși și ne putem lăuda cu o condiție fizică mai bună. Totodată, suntem mai bogați - dacă nu în bani, cel puțin în posibilitățile pe care încă ni le oferă viața. În mod bizar, în anii când podoaba capilară le încărunțește (sau le dispare complet), mulți oameni sunt cuprinși de o poftă de viață neo­bișnuit de intensă. Este toc­mai contrariul clasicei imagini a pen­sionarului resemnat și apatic (care continuă să circule totuși, în pofida faptului că și-a pierdut valabilitatea deja de vreo trei de­cenii). Cum se explică feno­me­nul? Obiectiv, corpul se șu­bre­zeș­te, dar spiritul se distanțează cumva de el și se emancipează, devenind principala noastră sursă de fericire. Și chiar dacă nu mai au sănătatea ro­bustă din tinerețe, observăm că majoritatea celor din jurul nostru se declară mai mulțumiți la 57 de ani decât erau la 17 sau 27. Ei tezaurizează un câș­tig de pe urma trecerii timpului, ceva ce le în­treține sentimentul de fericire.
Desigur, dincolo de 45 de ani, fiecare întâmpină dificultăți mai mari sau mai mici. Poate că apar, pe neașteptate, primele boli grave, care îi lovesc pe prie­tenii apropiați. Poate că propriul corp dă semne de oboseală: o durere de spate sau de genunchi, înrăutățirea vederii. Este firesc ca neputințele fizice să ia amploare, odată cu înaintarea în vârstă. De exemplu, statisticile medicale ne informează că trei sferturi dintre persoanele de peste 65 de ani suferă de două sau mai multe afecțiuni cronice.

Curba "U"

Cu toate acestea, vicisitu­di­nile vieții și neplă­cerile provo­cate de boală nu ne mai zgu­duie sufle­tește tot atât de dra­matic ca între 40 și 50 de ani. Potrivit unui studiu realizat de geron­to­lo­gii ger­mani, aproxi­ma­tiv două treimi dintre senio­rii cu vârste cuprinse între 65 și 85 de ani sunt pe deplin mulțu­miți. Vi se pare paradoxal? Cercetătorii fo­lo­sesc un termen consacrat pen­tru a denumi a­ceastă situație: "paradoxul fe­ri­cirii". Și ne ajută să-i înțe­legem semnifica­ția: "Înrăutățirea obiectivă a ca­lității vieții nu se răsfrânge asupra evaluării ei su­biective de către persoana în cauză, respectiv a atitudinii sale față de viață. Pe măsură ce îmbă­trânim, integritatea fizică trece pe un plan secund, iar locul ei este luat de un sentiment de mul­țumire."
Psihologii olandezi au întrebat 1.340 de conaționali, între 18 și 87 de ani, dacă sunt sau nu mulțumiți de viața lor. Răspunsurile con­fir­mă faimoasa "curbă în formă de U" a satis­facției emoționale, actualmente acceptată de spe­cialiștii din întreaga lume. Ea rezultă din așezarea gradului de satisfacție subiectivă în raport cu vârsta: tinerii sunt fericiți, însă a­tunci când ajung la vârsta mijlocie, muțumi­rea lor înre­gistrează de regulă o prăbușire evidentă. Este peri­oada în care excesul de îndatoriri profesio­nale, fa­miliale și de cuplu se află într-un contrast a­brupt față de speranțele adesea nerealiste legate de pro­pria existență. În medie, cam în­tre 45 și 49 de ani, sentimentul nos­tru de fericire coboară la ni­­ve­­lul său cel mai de jos. Porțiu­nea inferioară a curbei echiva­lează cu o "vale a plân­ge­rii". Însă apoi ea continuă cu "ju­mătatea mai bună": curba se înalță din nou.
Lucrul cel mai inte­re­sant este că însăși îna­intarea în vârstă consti­tuie unul dintre principalii factori ce de­ter­­mină creș­­te­rea satisfacției la o vârstă înaintată. Dacă reu­șim să tra­versăm "valea plânge­rii", fără a cădea victimă unor ac­cidente majore, după aceea mul­­țumirea sporește de la sine. Cert este fap­tul că își regăsesc mulțu­mirea în a doua jumătate a vieții mai ales acei oameni a că­ror existență are un scop. Bărbați și femei care au ce oferi și care cred în ceva. Pe care îi satisfac relațiile lor, cre­dința purtată în suflet, prezența unui sens în pro­priile fapte, recu­noștința pentru ceea ce primesc și prilejul de a transmite celor ce vin după ei cu­noș­tințele acu­mu­late de-a lungul vieții. O impor­tantă sursă de ener­gie o repre­zintă comu­niu­­nea cu natura. Să adău­găm că nu toată lumea par­curge curba în formă de U cu aceeași viteză. Une­ori, inter­vin în evoluția normală eve­ni­­mente care accelerează procesele de creștere lăuntrică, ducând la o ma­turizare mai rapidă.
Redeșteptarea bucuriei de a trăi după vârsta de 50 de ani este în fond destul de ciudată, dacă avem în vedere unele lucruri care se petrec inevitabil în această etapă a existenței noastre, ca de pildă, restrângerea contactelor sociale sau diminuarea capacității de a reacționa la provocări exterioare. Așa­dar, obiectiv ar trebui să ne simțim frustrați, însă noi nu percepem sau nu evaluăm astfel situa­ția. De ce? Fiindcă, de multe ori, vârstnicii sunt ca­pabili să gestioneze mai bine decât tinerii împre­jurările potrivnice. I-au întărit feluritele experiențe trăite ani de-a rândul, ei îmbinând acum înțelep­ciunea cu pragmatismul. Mulți își spun cu seninătate: "Totul e bine." Sau: "Mă simt sănătos - în ciuda neputințelor mele." Sau: "Am învățat să convie­țuiesc cu suferința și să nu-i permit să mă tulbure."

După 50-60 de ani, este obligatoriu ca mișcarea să devină un element central în viața noastră

Pentru a menține acest echilibru, este necesar să fim activi. Organizația Mondială a Sănătății recomandă mi­nimum două ore și jumătate de miș­care pe săptămână. Un imperativ moderat. Totuși, investiția de timp va trebui să crească proporțional cu vârsta. Până la 50-60 de ani, o putem privi ca pe o preocupare secundară, însă după aceea este obligatoriu ca mișcarea să devină un element central în viața noastră. Forță, rezistență, coordo­nare și flexibilitate - numai antrenând în întregime acest pachet de întreținere a ap­titudinilor motorii vom păs­tra nealterată funcționa­litatea corpului nostru.
Lista avantajelor dove­di­te științific pe care ni le oferă sportul s-a lungit mereu în ultimii ani. El scade riscul de infarct, accident vascular ce­rebral, diabet, Parkinson, can­cer mamar și de colon. Se poate ameliora osteoporoza, este activat sistemul imunitar. Se reduce tensiunea arterială, ca și nivelul glicemiei la dia­betici, până acolo încât unii dintre ei pot chiar să renunțe la injecțiile cu insulină. Se încetinește procesul de îmbătrânire a musculaturii.
Totodată, activitatea fizică face să crească și forța interioară. Vârstnicii se deprind să nu se mai streseze din pricina unor inconveniente mărunte. Numeroase neplăceri, care odinioară li se păreau insuportabile, își pierd din proporții și însemnătate, pe măsura trecerii timpului. Încercând să desci­freze resorturile acestor transformări, neurologii au constatat că, odată cu înaintarea în vârstă, creierul începe să dezvolte un anumit mecanism de reglare, ce permite persoanei respective să-și păstreze cal­mul atunci când se confruntă cu o dezamăgire. La această concluzie au ajuns cercetătorii de la Clinica universitară Hamburg-Eppendorf, în urma unui experiment în cadrul căruia reacțiile participanților la un joc de noroc au fost înregistrate cu ajutorul tomografului.
De asemenea, o bătrânețe împlinită presupune mai ales legături umane. Este ca și cum în viața noastră s-ar închide un cerc: mai întâi ne îndreptăm către exterior, simțim nevoia de a primi recunoaș­tere din partea celorlalți, aspirăm la carieră și pres­tigiu, însă pe măsură ce îmbătrânim ne întoar­cem la fundamentele vieții, la ceea ce contează cu ade­vărat. Descoperim fericirea în forma ei lipsită de spectaculos, dar cu atât mai profundă, în ceea ce constituie, de fapt, esența lucrurilor: în relații ba­zate pe încredere deplină cu oameni care sunt im­portanți pentru noi și în contactul permanent cu na­tura.
Credința și spiritualitatea au fost și ele identi­ficate de cercetători ca factori esențiali, care contri­buie la fericirea din amurgul vieții. Cei ce văd un sens superior în tot ce li se întâmplă și încearcă să acționeze în acord cu el duc un trai mai armonios, au o deschidere altruistă față de semeni, astfel pro­vocând din partea lor un răspuns similar. Și gă­sesc în ei suficientă putere pentru a transmite senini ștafeta generației următoare, cea căreia îi revine misiunea de a construi viitorul.