DELIA APOSTOL-HANZELIK - "Tristețe, teamă, indecizie, neîncredere, însingurare ori traume emoționale - toate își găsesc leacul în esențele florale Bach!"

Florentin Popa
Când sufletul are nevoie de flori

- E colega noastră de redacție, Delia. De când s-a luptat cu o boală ne­miloasă, și-a trecut pe lista pasiunilor un șir întreg de terapii com­ple­mentare, fără de care poate n-ar fi ieșit biruitoare. Între ele, la loc de frunte se află terapia florală Bach, de mare ajutor în tratarea depresiilor. Bolile nu vin singure, ci însoțite de stări sufletești pierzătoare. Înde­păr­tarea lor este fundamentală în lupta pentru sănătate -

"M-am îndrăgostit pe loc de terapia florală Bach"

- Delia, vorbești cu multă însuflețire despre terapia cu esențe florale Bach. Ai apelat la ea și te-au ajutat rezultatele obținute?

- Am ajuns să practic terapia florală Bach în 2013, la un an și ju­mă­tate de când o născu­sem pe fetița mea, când, în­tâm­plător, la duș, am desco­perit un nodul în sânul drept. Știi ce peripeții au ur­mat, pentru că mi-am scris în re­vistă poves­tea vin­de­cării de can­cer de sân... Dacă anul 2014 a fost medical și 2015 a fost spi­ritual, 2016 a fost un an al revela­țiilor, al aflării răs­punsurilor, în care au început să se le­ge multe infor­ma­ții din experiențele pe care le-am trăit. 2016 a fost, de fapt, anul în care m-am vindecat, și o spun cu infinită re­cu­noștință! A fost o poveste de viață ca un film cu happy-end, din care încă trag învăță­minte și încerc să le ofer și altora daruri din învă­țătura trăită de mine. În ulti­mii ani m-am apropiat de naturopatie (noroc că lucrez la "Formula AS" și am acces la atâtea terapii naturale din surse atent verificate!), m-am hrănit vegetarian și am învățat să mă rog, fără să fiu un cerșetor nepu­tincios în fața divi­nității. Nu m-am temut nicio clipă. Și nici nu m-am îndoit, probabil că asta mi-a dat putere. Dar știam că pierdusem contactul cu mine însămi și cu Dumnezeu și tre­buia să revin pe calea cea bu­nă. Am adoptat un stil de viață sănătos, am pro­bat biofeedback-ul, osteo­patia, terapia cranio-sa­crală, am urmat tehnici EFT de eliberare emo­țio­nală, am făcut acupunc­tură, Qi Gong, armo­ni­zare, echilibrare și vinde­care ener­getică prin lucru pe chakre. Am studiat psiho-on­cologia și crista­loterapia și astfel am ajuns la Tera­pia Flo­rală Bach, de care m-am în­drăgostit instan­taneu. Par­că am revenit acasă. Viața e o călătorie mi­nunată, presărată cu daruri divine, pe care învăț zi de zi să le recunosc și să le împărtășesc cu cei din jur.

- Există sute de terapii naturale, toate bine fundamentate științific. Cum m-ai putea con­vinge să aleg Terapia Bach, dacă aș avea o pro­blemă de suflet? Dă-mi câteva argumente care s-o scoată din anonimat!

- Dr. Bach, creatorul terapiei cu flori, spunea așa: "Boala este o măsură corectivă, de­loc revan­șardă sau crudă, adoptată de sufletul nostru pen­tru a scoate în evi­dență erorile în care persistăm, cu scopul de a ne îm­piedica să comitem gre­șeli și mai mari ori să ne facem și mai mult rău, și să ne aducă blând, înapoi, pe calea ade­vărului și a lu­minii, cale de la care n-ar fi trebuit deloc să ne aba­tem".
Diag­noza în terapia florală Bach nu se ba­zează pe stările fizice, somatice, ci are în cen­tru dizar­monia su­fletu­lui, stările negative cu care te con­frunți atunci când nu ești în rezo­nan­ță cu legile divine. Ei bine, remediile florale acțio­nează direct asupra sufle­tului, aducând ceva acolo unde lipsește. Din acest motiv, ele sunt inofensive, nu au efecte adverse, nu interferează în mod periculos cu alte me­di­camente, nu dau dependență și admi­nistrarea nu poate fi su­pradozată accidental.
Remediile florale Bach ne susțin să ne dăm voie să sperăm că vindecarea e posibilă. De exem­plu, dacă ai o personalitate pesimistă și gân­dești mereu că nu vei reuși, că n-are sens să mai încerci sau să mai speri pen­tru că oricum vei da greș, remediile te ajută să-ți schimbi perspectiva, să ai curajul să nă­dăjduiești. Îți redau speranța și încrederea în tine. Remediile florale pur și sim­plu funcțio­nează, aduc armonie într-o viață dezechi­­librată, ne susțin pe ca­lea pe care am ales-o în viață. Reme­diile ne ajută să dăm la o parte hă­țișul de gân­duri în care ne-nvârtim, adesea, ca-ntr-un vârtej, să ieșim din tiparul repe­titiv care întreține starea de­pre­sivă, anxietatea, tristețea, nemul­țumirea de sine, deznă­dejdea... Ne ajută să ne apropiem de pro­priul nos­tru suflet, să ne co­nec­tăm la emoțiile noastre profunde - să le ve­dem, să le acceptăm, să le înțe­legem. Ne ajută să fim mai hotărâți, mai perseve­renți și să putem face pașii necesari spre însănă­toșire.

"Sunt tot atâtea depresii câți oameni pe pământ"

- A venit partea urâtă a toamnei. E întuneric și frig, perioada din an în care tristeți mai vechi sau mai noi se transformă-n depresii a­dânci. Ne poate ajuta terapia Bach să ne ușu­răm sufletul de poveri?

- Într-adevăr, no­iembrie a venit cu vânt aspru, cu zile scurte și ploioase, cu nopți lungi și din ce în ce mai reci, care contribuie într-o măsură conside­rabilă la schimbarea stării de spirit, iar de­presia se insinuează treptat. Para­doxal, când avem probleme emoționale, mentale sau sufle­tești, tratăm lucrurile superficial; n-avem răbdare și căutăm soluția în exterior, în loc să ne explo­răm interiorul, așteptăm un miracol care să ne vindece...
Se spune că sunt atâtea tipuri de depresie câți oameni există pe pământ. Asta înseamnă că nu există boală, ci bolnavi. Totuși, sunt câteva mo­duri tipice în care se exprimă stările depresive. Una dintre caracteristicile depresiilor este autoîn­vinovățirea și stima de sine scăzută. Depre­sia este autodistructivă, cum la fel sunt și aceste atitudini, care nu fac altceva decât să ne târască mintea într-o negură fără speranță de scăpare. Remediile florale Bach ajută foarte mult în tratarea depre­siei, pentru că au puterea să elimine gândurile și emoțiile autodistructive.
Remediul Pine (flori de pin), de exemplu, ușu­rează sufletul în stările de autoînvinovățire.
Remediul Sweet Chestnut (flori de castan dul­ce) ajută în situații în care omul se simte co­ple­șit de disperare, când știe că a făcut tot ce a putut ca să evite să ajungă la fundul butoiului, dar acum nu mai vede altă cale de ieșire.
Remediul Star of Bethlehem ajută în situații traumatizante, de șoc, când omului îi vine greu să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat (spre exemplu, refuză să accepte moartea unei persoane dragi), se simte paralizat, împietrit, și nu poate vărsa nici măcar o lacrimă. Și remediul Rock Rose ajută la spargerea barierei propriei inflexibilități, ajutând persoana afectată de șoc să vadă și să accepte si­tuația în care se află.
Remediul Willow (flori de salcie) acoperă de­presia și stările de neliniște ale celor care suferă din cauza unei nedreptăți. Oamenii care se simt nedreptățiți se amărăsc încontinuu și devin, în timp, complet incapabili să mai vadă partea bună a vieții.
Remediul Walnut (flori de nuc) este util pen­tru adaptarea la situații noi. Mulți oameni resimt schimbări ale stării emoționale când sunt puși în si­tuații noi, cu care greu se obișnuiesc (o boală, o mutare, menopauza, vârsta a III-a etc.); devin con­fuzi și nu știu cum să reacționeze la cir­cum­stanțele prezente, simțindu-se prinși în capcană. Stările depresive cauzate de incapa­citatea de adap­tare sunt foarte bine susținute de remediile florale Bach!
Remediul Mustard (flori de muștar) este foarte bun pentru episoadele depresive subite, care par să răsară de nicăieri, fără un motiv anu­me - stări im­pre­dic­tibile, în care se trece ușor de la o stare mo­rocănoasă la bună-dis­poziție și invers.
Remediul Gorse (flori de grozamă) este foarte util în stările cronice de descurajare, în care omul se simte total lipsit de spe­ranță și de motivația de a mai încerca să facă ori să schimbe ceva; când crede că "nu mai e ni­mic de făcut". Dez­nă­dejdea este cel mai adesea acompa­niată de apatie, de amă­ră­ciune, omul nu mai doreș­te să se trateze, une­ori nici mă­car să mai trăiască. Ei bine, acest remediu trezeș­te motivația de a trăi.
Remediul Honey­suckle (flori de caprifoi) este minunat pentru cei ancorați în trecut, copleșiți de nostalgie, care nu încetează să deplângă "ce-au avut și ce-au pier­dut", lucru care îi face inca­pabili să privească în viitor și cu atât mai puțin să se ancoreze în prezent.
Remediul Olive (flori de măslin) este util pen­tru echilibrarea stărilor de extenuare emoțio­na­lă și mentală. O persoană ex­te­nuată fizic, men­tal și emo­țional devine amor­țită, absentă, lipsită de ini­țiativă și motivație, stare care duce foarte ușor la depresie. Remediul are capacitatea de re­vitalizare rapidă, îl face pe om conștient de ne­voia de odihnă, de somn. Este excelent mai ales pentru eliminarea insomniei cauzate de exte­nuare.

"Calea schimbărilor profunde"

- În ce constă, concret, terapia?

- Remediile florale Bach ne deschid calea schim­­­­bărilor profunde. Terapia funcționează în timp și vine cu daruri minunate, pentru că îți dezvăluie calitățile sufletului, dar pen­tru asta e nevoie să te așezi mai întâi în inima ta, să te în­gădui, să-ți asculți sufletul și să-ți accepți inclusiv stările ne­gative, ca tristețea sau depresia, pentru că din fie­care experiență ai numai de învățat. Doar însușin­du-ți învățătura cu care vine fiecare expe­riență a vieții tale poți să treci mai departe. Cu voință, disciplină și deter­minare putem realiza absolut orice ne propunem!
Esențele florale sunt foarte ușor de folosit. Dar mai întâi trebuie con­sultat un practician spe­cializat în terapia florală Bach, care, pe baza stărilor emoționale resimțite, te ajută să-ți afli cauzele depresiei, apoi stabi­lește combinația și durata de adminis­trare a remediilor. Dacă se re­comandă un singur remediu, se pun două pică­turi din esența respectivă într-o bău­tură, la ale­gere. Pentru stările depre­sive cu origini multiple, care diferă în inten­sitate și manifestare, se folosesc com­binații de remedii flo­rale. Când se impune folosirea mai multor esen­țe, se pun câte două picături din fiecare re­mediu într-o sticluță, apoi se adaugă apă plată și 5 ml de brandy, pentru conservare. Se închide sti­cluța, se agită înainte de utilizare și se iau câte patru picături, de patru ori pe zi, până la ter­mi­narea dozei.
La folosirea Rescue Remedy (reme­dii care aju­tă imediat, în situațiile de criză) se pun patru picături în paharul cu apă, deoarece acesta este un reme­diu combinat. Se poate utiliza și esență nediluată, di­rect din sticluța originală: se pun două picături direct pe limbă și se repetă picura­rea, la nevoie. În cazuri acute, până la ameliorarea stărilor intens deranjante, remediile se pot ad­ministra de mai mult de patru ori pe zi.

"Acceptă confruntarea cu răul"


- Oricine poate urma terapia florală Bach?

- Terapia Bach este indi­ca­tă tuturor vârs­telor, inclusiv fe­meilor gravide și bebelușilor, am­pli­fi­când efectele be­ne­fice ale altor trata­mente, inclu­siv cele alopate. Cei care au in­terdicție totală la alcool pot opta pen­tru remedii preparate cu gli­ce­­rină sau pen­tru alte modalități de administrare.

- Cât timp ar trebui urmată te­ra­pia pentru re­zultate de dura­tă?

- Dr. Edward Bach spunea: "Tra­­tează persoa­na, și nu boala de care a­ceasta suferă!". Cum tra­tamentul este perso­na­lizat, și reacțiile indivi­dua­le la remedii sunt dife­rite, implicit și durata de administrare a reme­diilor poate fi variabilă.

- Odată alungată depresia, există șanse să reapară?

- Până nu înveți lecția pe care depresia a venit să ți-o arate, n-o poți ocoli decât prin "tehnica struțului": fugind sau ascunzându-ți "mizeria" sub covor! Însă psihologia te învață că e mai bine să-ți afli rădăcina "răului" din tine, să te confrunți cu propriile limite și neputințe, altfel nu poți să mergi mai departe!

- Se pot "îmblânzi" și alte probleme sufle­tești cu ajutorul esențelor florale? Aco­peră aces­tea emoțiile negative ale secolului XXI?

- Stările emoționale sunt aceleași de sute de ani. Chiar dacă factorii de stres s-au mo­dificat și s-au amplificat, reacțiile emoționale sunt aceleași: ură, tristețe, nefericire, lipsă de încredere în sine, nesiguranță, timiditate, do­rință de răzbunare, lă­co­mie, anxietate etc. Fiecare ființă umană e unică și are propriul tablou emoțio­nal, care se des­cope­ră în momentul evaluării. Noroc că Dumnezeu, în bunătatea Lui, a lăsat câte o plantă de leac pen­tru fiecare suferință! Și în cazul tera­piei Bach, există remedii pentru fiecare dintre aceste proble­me. Le putem folosi atât pentru echi­librarea stărilor emoționale de zi cu zi, cât și pentru rezol­varea unor probleme cu rădăcini mai vechi în trecut. Obiceiuri nesănătoase ori depen­dențe de care dorim să scăpăm, tristețe, teamă, indecizie, neîncredere, însingurare ori traume emoționale - toate își găsesc leacul în esențele florale Bach. Desigur, pentru o eficiență sporită, se pot folosi și alte terapii (homeopatie, fitote­rapie, gemote­ra­pie sau suplimente alimentare), în funcție de caz.
Remediile Bach ne corectează blând stările emoționale pe care le trăim zi de zi, emoții care ne influențează comportamentul și relațiile cu ceilalți. Terapia vizează restabilirea echilibrului psiho-emoțional pe care ni-l dorim cu toții, ca să trăim în armonie cu tot ce ne înconjoară și să fim sănă­toși. Iubesc această terapie pentru simplitatea ei, pentru ușurința cu care se administrează și pen­tru rezultatele remarcabile pe care oamenii le obțin. S-au ridicat multe întrebări pe tema simpli­tă­ții unor soluții naturale: "Cum e posibil ca nu­mai două picături dintr-un remediu obținut din plan­te să facă atât de multe?". Tre­buie doar să acceptăm faptul că natura ne-a dăruit multiple mijloace de vinde­ca­re fizică și emoțională, să avem în­credere în inteligența Mamei Pământ!