Oastea Marii Uniri

Ciprian Rus
Chemați de Iuliu Maniu, soldații români din armata austro-ungară, rătăciți prin tranșeele primului război mondial, au format, la Viena, "Oastea Marii Uniri". Stăpâni, vreme de o lună, pe marea capitală europeană, au venit apoi aca­să, în țară, apă­rând cu arma în mână, marele eveniment de la 1 Decembrie 1918.


În călătoria din toamna aceasta a "For­mulei AS" la Viena, în fosta capitală a Impe­riului Austro-Ungar, am descoperit o poveste prea puțin cunoscută din istoria noastră, o poveste fas­cinantă, fără de care, Unirea de la 1 de­cembrie 1918 nu ar fi fost posi­bilă. Cu doar o lună înaintea marelui eveniment de la Alba Iulia, când Eu­ropa era cu­prinsă de haos și nesigu­ranță, Iuliu Maniu a plecat la Vie­na cu misiunea de a-i strân­ge pe soldații ardeleni trimiși de Imperiu pe fron­turile Primului Război Mon­dial și de a-i organiza într-o mare ar­mată româ­nă a Transil­vaniei. Forma­tă din 70.000 de oameni întorși de pe front, armata lui Maniu a fost stă­până peste Viena, pe care a salvat-o de distru­ge­rile și de haosul sfâr­și­tu­lui de război. Apoi, cu arma în mână, cei 70.000 de ostași au apărat Marea Adunare de la Alba Iulia, garantând împli­nirea unirii Transilva­niei cu țara-mamă.

"Cătușele sunt sfărâmate, românul e liber!"

"Fraților soldați! Am venit în mij­locul vostru ca să vă luăm jură­mântul de credință pentru noul stat românesc, care va înfăptui visul nos­tru de aur: unirea tuturor româ­nilor! Fraților! Când ați intrat la oaste, ați făcut jurământul unei stăpâniri străine, unei stăpâniri care nu numai că ne-a asuprit, dar pentru care ați luptat și v-a silit să vă vărsați sângele pentru inte­rese ce au fost duș­mane neamului nostru. Cu totul altfel este ju­ră­mântul ce aveți să depuneți astăzi. Cătușele secu­lare, ce au apăsat poporul nostru, mai cu sea­mă în Ardeal și în Ungaria, sunt sfărâmate. Ro­mânul a devenit liber și poate să-și croiască soar­ta sa, ca ori și ce popor liber. Să ne închinăm pro­niei dum­nezeiești și să-i mulțumim din adâncul inimilor noastre că ne-a ajutat să ajungem aceste zile înălță­toare. Dumnezeu însuși a pus soarta în mâinile noastre, însă aceste mâini trebuie să fie puternice și bine înarmate, ca să fim la adăpost îm­potriva duș­manilor. Iar jurământul vostru de astăzi nu vă leagă mâinile și armele voastre de un­gurii ce ne-au asuprit atât de greu, ci vă leagă de neamul vostru, adică de ce aveți voi mai scump pe lumea aceasta, vă leagă de părinții și frații voștri, de ne­vestele și surorile voastre și de copiii voștri. Subor­dinațiunea însă, pe care veți făgădui-o, nu este o supu­nere față de o voință străină, ea nu în­seamnă că ungurii vor porunci, iar noi ne vom pleca, ci înseamnă că fie­care din noi va împlini fără preget și clătire gândul și voința româ­nească. Ju­rămân­tul trebuie deci să-l faceți cu dra­gă ini­mă, cu liberă voință și cu însufle­țire românească, căci în jurământul vos­tru, poporul româ­nesc va găsi vointța și viitorul său. Când veți rosti cuvintele de jurământ, noi toți ne vom ruga ca Dumnezeu să ocrotească nea­mul nostru, pentru care, fiecare își va da și cel din urmă pic de sânge și cea de pe ur­mă suflare. Trăiască neamul nostru româ­nesc!".
Teofil Simio­no­vici își încheie emoționanta ex­pozițiune în ura­lele întregii adunări. Tușește de trei ori, cât să-și dreagă glasul, apoi ia în mână "Biblia" și caută bucata de trico­lor pusă semn la pagina unde pitise bine hârtiuța cu tex­tul sacru al jură­mân­tului. Mai tușește o dată și începe, cu voce groa­să, tunătoare, apă­sând pe fiecare cuvânt, de parcă l-ar fi dăltuit în piatră, să rămână viu până la sfâr­șitul vea­cului. "Jur credință na­țiunii româ­ne! Nu voi sta decât în ser­viciul nea­mului românesc, pe care nu-l voi pă­răsi la niciun caz și sub nicio îm­prejurare. Așa să-mi ajute Dumne­zeu!". Ros­tit sacadat, sol­dă­țește, din piepturile a mii de tineri, și amplificat de zidu­rile înalte ce stră­juiesc in­cinta ca­zar­mei "Franz Fer­di­nand" din Vie­na, jurământul răsu­nă ca un strigăt de luptă. Dinain­tea unui sobor de "preoți cu crucea-n frun­te", de­putatul ba­sara­bean Teo­fil Si­mionovici plânge ca un copil. A fost îngâ­nat de miile de fii ai Ardea­lului, întorși de pe fron­turile Primului Răz­boi Mon­dial. Fu­se­seră tri­miși acolo de Împă­răție, la o lup­tă care nu era a lor; acum, că răz­boiul se terminase, iar Im­periul Austro-Ungar se destrăma, puteau, în sfâr­șit, cu toții, să se dezbare de ju­ră­mântul făcut Îm­păra­tului și să jure cre­dință, pe veci, tri­colorului româ­nesc!
Toată suflarea are lacrimi în ochi. Doam­ne dis­tinse din socie­ta­tea vieneză, so­țiile ofi­țe­rilor de carieră și ale preoților români stabi­liți în ca­pitala Imperiu­lui strigă, și ele, jură­mân­tul, de parcă mâine s-ar înrola în armată! Sunt înflăcărate cum nu s-a mai pomenit! Au croit, cu mâi­nile lor, din mătasea cea mai de preț, luată de pe Mariahilferstrasse, mi­nunăția de drapel națio­nal pe care-l vor săruta sol­dații, ca și cocardele tricolore pe care le vor purta de-acum, în piept, pe străzile Vienei. După slujbă, lumea toată e cuprin­să de euforie. Soldații cântă cu patos "Pe-al nostru steag e scris «Unire»". De acum, gata, nu vor mai lupta pentru cauza stăpâ­nilor, de-acum vor lupta numai și nu­mai pen­tru cauza Ardealului, care e una și aceeași cu cauza tuturor românilor, cum fru­­mos le povestiseră popa Serafim și de­putatul Si­mio­novici, înaintea jurămân­tu­lui...

Pe urmele fotografiilor lui Samoilă Mârza

Deputatul Simionovici, generalul Boe­riu, căpi­tanul Popa și preotul Oprean orga­nizaseră ca la carte festivitatea de depunere a jurământului. Era nevoie de un astfel de mo­ment pentru a strânge întreaga suflare românească din Viena! Găsiseră până și un român pasionat de fotografie, întors și el de pe front, și-l tocmiră să vină "să tragă în chip" marele eveniment. Era chiar Sa­moi­lă Mârza, cel care avea să fie cunoscut mai apoi drept "Fo­tograful Marii Unirii"! Doar trei cadre s-au păstrat de la festivi­ta­tea de pe Trostgasse. Dar solemni­tatea cli­pei respiră prin fiecare por al hârtiei vechi, îngălbenită de timp. Ofițeri "țifrași" stau în pri­mele rânduri, aliniați ca la careu. În centru sunt preoții și oficialitățile, în vreme ce soldații cei mai hotărâți se cațără pe ce găsesc prin curtea ca­zarmei ori în brazii din preajmă, pentru a intra și ei în ima­gi­nea evenimentului. E 17 noiem­brie 1918 și, într-un moment în care lumea întreagă e dată cu totul peste cap, în care imperii stau să se destrăme, iar destinele popoarelor mici sunt suspen­date de-un fir de ață, entuziasmul acestor tineri bărbați, reveniți de pe front după ani de lupte crân­cene, prevestește împli­ni­rea cea mare ce avea să vină în numai câteva zile...
E toamnă și acum, prin Viena, când merg pe urmele întâmplării de acum o sută de ani. O toam­nă cu parfum de primăvară. Port cu mine foto­gra­fiile lui Samoilă Mârza și încerc să umplu cu zâm­betele tinerilor ostași încremenite pe ele, curtea pustie a fostei cazarme "Franz Ferdinand". "Uriașa clădire e acum cămin studențesc", îmi explică "ghi­dul", un simpatic taximetrist austriac de origine libaneză, absorbit la culme de docu­mentarea mea pe urme vechi românești. E ziua într-amiaza mare, totul e pustiu, intru nebăgat în seamă în curtea im­presionantă și încerc să cuprind cu ochii, cât amar de soldățime a încăput acolo la jurământul din toam­­na lui 1918. Mă uit apoi pe fotografii și încerc să identific personajele princi­pale. Îl găsesc pe deputatul Simionovici, îl găsesc și pe impozantul general Boeriu, pe bravul căpitan Popa, pe inimosul preot Oprean. Patrioți unul și unul, pătrunși cu toții de importanța momentului, ca și de importanța mi­siunii lor. Un singur om lipsește din frumosul tablou al lui Mârza...

Omul care lipsește din poze

Iuliu Maniu a fost omul-cheie în "Operațiunea Viena". Fostul deputat din Parlamentul de la Bu­da­pesta, trimis cu forța pe front, pentru că refuzase să jure credință Ungariei, dezertează de la Piave, de cum simte înfrângerea Puterilor Centrale, și fuge să prindă Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania. Reuniți la Arad, într-o șe­dință-fulger, fruntașii românilor transil­văneni reali­zează că ambițioasele lor idealuri na­țio­­nale, despre care unii dintre ei încă vorbeau pe șoptite, n-au nicio șansă de împlinire fără o rapidă organizare militară. Ca să-și poată impune voința, Transilvania românească avea nevoie de o armată a ei, o armată puternică și entuziastă, mai puter­nică decât cea a lui Horea, mai puternică decât cea a lui Avram Iancu. Iar această armată chiar exista! Românii aveau trei generali în armata Imperiului, ce stătea să se pră­bușească, aveau sute de ofițeri de carieră prin Viena, prin Praga, Salzburg, Inns­bruck, Villach sau Oder­berg, iar peste 400.000 de oșteni români fuseseră trimiși "carne de tun" pe fronturile Primului Război Mondial. Tot ce aveau de făcut fruntașii din Consi­liul Național Român era să-i strângă laolată pe toți acești soldați supra­viețuitori de pe fronturile pe care luptaseră și să-i aducă acasă ca să fie străjeri cu arma în mână, ai cauzei naționale. Misiunea nu-i putea fi încre­dințată decât lui Iuliu Maniu. El e res­ponsabilul cu afacerile externe și militare al Con­siliului Național Român și tot el e, de altfel, sin­gurul ofițer dintre fruntașii românilor transilvă­neni: pedeapsa trimi­terii lui de către maghiari pe front avea să se răz­bune cu vârf și îndesat!
Maniu pornește în trombă spre Viena, princi­palul nod feroviar al Imperiului, locul prin care treceau majoritatea convoaielor de soldați care se întorceau de pe front. Încă de la începutul lunii octombrie, zeci de mii de soldați români, originari din Transilvania, Ba­nat și Bucovina, se aflau în preaj­ma Vienei. Acestora li se alăturau, zilnic, alte sute și sute, care părăseau linia fron­tului, cu trenuri ce duceau spre casă. Nucleul grupării româ­nești din Viena îl consti­tuia Regimentul Cezaro-Cră­iesc 64 Infanterie din Orăș­tie, re­cru­tat din Transilvania, care avea o componență ma­jori­tar româ­neas­că. Obiecti­vul lui Iuliu Ma­niu era cât se poate de clar: să preia con­ducerea regi­mentelor româ­nești din Viena și Praga, să le organizeze într-o armată pu­ternică, pe care să o trimi­tă cât mai grabnic în Transil­vania, pen­tru a asigura secu­ritatea viitoa­rei Mari Adu­nări Națio­nale de la Alba Iu­lia și pentru a pune braț înar­mat la înfăptuirea Marii Uniri.
Atât de bine au lucrat Iuliu Maniu și oamenii săi de legătu­ră de la Viena, că ungurii n-au bănuit nicio secun­dă ce puneau la cale românii! În timp ce li­derii maghiari încercau să-i amă­gească pe românii ar­deleni cu promisiuni peste promi­siuni, Iuliu Ma­niu fuge de la Viena ca să dea răspunsul final în cadrul negocie­rilor de la Arad, cu Iazsi Oszkar, reprezentatul Bu­da­pestei. Exasperat de încă­pățânarea "Sfin­xului" de la Bă­dăcin, Jaszi Os­kar răbufnește. "Până la urmă, ce vor românii?", îl în­treabă pe Maniu. "Teljes elszay­das!", răs­pun­­de Maniu, apă­sat, în ma­ghiara lui impeca­bilă. "Des­păr­țirea totală de Un­garia! Asta vor româ­nii!". Ungu­rii sunt stupe­fiați, își ima­ginează că Ma­niu blu­fează. Dar Maniu nu e omul care să glumească cu isto­ria: chiar în timp ce dă­dea răs­punsul final Bu­da­pes­tei, zecile de mii de sol­dați ro­mâni jurau la Vie­na, în curtea cazarmei "Franz Fer­dinand", credin­ță idea­lului României Mari. Și-ar fi dorit să fie și el, șeful cel mare al misiunii, acolo, în fotografia lui Sa­moilă Mâr­za. Dar cineva trebuia să le spună ungu­rilor, pe limba lor, că ro­mânii și-au luat soarta în propriile mâini și că nimic nu-i mai poate întoarce din drum. "Oastea Unirii" de la Viena era gata să pornească în marș hotărât spre casă. Ceasul Unirii sosise!

"Operațiunea Viena"

Când îl vezi aspru și înțepenit în portretele vechi, nu ți-l poți ima­gina pe Iuliu Maniu cu abi­lități de agent secret. Însă ce a reușit el să facă la Viena, în mai puțin de o lună, e demn de un veri­tabil roman polițist. De cum ajunge "la Ca­pitală", Maniu ia legătura cu entu­zias­tul căpitan Traian Popa, din Regimen­tul de la Orăștie, și-i cere să se vadă, de urgență, cu toții ofi­țerii români din Vie­na. Pentru dita­mai că­pi­tanul Popa, or­dinul subloco­tenen­tu­lui Ma­niu nu se dis­cu­tă, se exe­cută! "Nimic mai firesc decât să-l ascult, căci din sublo­co­tenent devenise că­pi­ta­nul na­țiunii. Pusei telefonul în su­nete de alarmă și apoi o luai la picior căutând și avi­zând con­frații să se înființeze seara, la ora 20, la o consfătuire în lo­calul domnului Wei­gel din Dreherpark. Apelul a găsit un entuziasm formi­dabil. Toți care au aflat s-au înființat la consf­ătuire", își amintea, peste ani, căpitanul. La be­răria Weigel, azi dispă­rută, Maniu le ține un discurs memorabil ofițerilor români. Toți îi jură credință, iar cei mai veseli dintre ei se apucă să re­cite "Pe-al nostru steag e scris «Unire»". Pentru ca entu­ziasmul ofițerilor români să nu bată la ochi, următoa­rele ședințe conduse de Ma­niu au loc în sala de gim­nastică a locuinței căpi­tanului Traian Popa, de pe Maysen­dergasse nr. 2. "Lo­cuința mea se transformase într-un atelier de croitorie. Soa­cră-mea și nevastă-mea con­fecționau în ruptul capu­lui un drapel în culori na­țio­nale și cocarde cu emble­me", povestea căpi­tanul Popa.
Aflat în inima Vienei, în Neuer Markt, Pia­ța Nouă a orașului vechi, am fost cu­rios să descopăr locul unde locuia căpitanul Popa și un­de se țineau șe­dințele de taină conduse de Maniu. La doi pași de Opera de Stat, stra­da Maysender dă perpen­dicular pe una dintre cele mai mari artere comer­ciale ale Vie­nei. Chiar pe colțul clădirii cu numărul 2, un mare brand de haine de lux ocupă parterul. O ușă impozantă, ca de catedrală, duce spre scara blocu­lui. Patronul unui magazinaș de peste drum mă asigură că sunt apartamente unul și unul, spa­țioase și înalte, pe stil clasic vienez. Acesta era stan­dardul marilor ofițeri români din armata impe­rială, care stăteau cantonați, de la începutul războ­iului, în Viena! Calculul austro-ungarilor fusese unul cât se poate de practic: să nu lase regimentele româ­nești în Ardeal, unde puteau pactiza cu popo­rul sau pu­teau conspira cu liderii politici. Așa au ajuns trupele noastre pe la Pola, în Croația, pe la Praga, în Cehia, sau la Viena. Prezența lui Iuliu Maniu în capitala Imperiului avea să dea lovitura finală aces­tui plan diabolic al austro-ungarilor. După ce îi organizează pe ofițeri și știe că are deja controlul câtorva mii de soldați, Maniu îl ia pe căpitanul Popa și merge direct la Ministerul de Război. Petiția pare și azi absolut nebunească: cere ca toți soldații români să iasă de sub autoritatea imperială și să treacă în subordinea Consiliului Național Român! Toate na­țiu­nile din Imperiu plă­nuiau asta, dar Maniu e primul care se organi­zează și primul care are cu­rajul să ia pieptiș scările monumentale ale Minis­terului de Război. Înălțată pe cinci etaje, plus demi­sol și mansardă, clădirea Kriegsminis­terium e una dintre cele mai frumoase și mai cu­noscute din Vie­na, după cum mă asigură Gerhard, șoferul de taxi. Cu vulturul imperial bi­cefal, ne­gru, agresiv, meta­lic, aplecat deasupra fron­tispi­ciului, cu inscripția "Si vis pacem para­ bellum" și cu statuile a sute de ofițeri din diverse epoci stră­juind încruntate fiecare rând de ferestre, clă­direa inspiră teamă și azi, când e sediul unui mi­nister deloc războinic, cel al Re­giunilor.

Ura și la gară!

Dar Iuliu Maniu nu se lasă deloc impresionat nici de clădire, nici de cei dinăuntru, unii dintre ei vechi adversari politici prin Parlamentul de la Bu­dapesta sau oameni care l-au trimis ilegal pe fron­tul de unde tocmai ce dezertase. Se duce direct la noul ministru de război, abia instalat, căpitanul Mayer. Nepoții lui Iuliu Maniu, Ionel Pop și Matei Boilă, povestesc că, în antecamera ministrului de război, Maniu s-ar fi întâlnit cu prințul de Liech­tenstein, fost coleg de școală militară, care ar fi cerut arestarea și judecarea lui imediată în fața Curții Marțiale, ca dezertor. Nu se întâmplă asta. Dimpotrivă! Iuliu Maniu iese triumfător de la ne­go­cieri. "Sublocotenentul de­zertor" era, de-acum, liderul politic al tuturor soldaților români de pe întreg teritoriul Imperiului Austro-Ungar! De la cei zece ofițeri care-i juraseră credință la berăria Weigel, acum avea în spate zeci de mii de soldați! Primise și o cazarmă celebră, în care să-i încarti­ruiască și să-i orga­nizeze pe soldații care conti­nuau să vină de pe front: "Franz Ferdinand Ka­zerne"! Ura și la gară! Ofițerii români fug de în­dată în gara din Viena, pentru a întâmpina trenu­rile venite de pe front cu steaguri și cocarde trico­lore... Se orga­nizează "echipe de propagandă", cu misiunea de a-i mobiliza pe cei întorși de la răz­boi. Prin gări și cazarme, în piet?e și în crâșme, oamenii lui Maniu flutură gălăgios tricolorul, noul steag al românilor ardeleni, țin discursuri pom­poa­se, împart ziare cu vești din Ardeal... E o eferves­cență nemai­po­menită, ziua de 1 de­cembrie se apro­­pie, iar oastea lui Maniu tre­buie să fie pregă­tită, cu arma în mâ­nă, pen­tru întoarcerea aca­să!

Plugarii care au salvat Viena

O singură ru­găminte are mi­nistrul Mayer la Maniu: să dea o mână de ajutor autori­tăților vieneze și să pună capăt, cu tru­pele sale bine or­ga­nizate, jafuri­lor și de­bandadei gene­ra­lizate care cuprinsese orașul, după terminarea răz­boiului. Iuliu Maniu nu ezită nicio cli­pă. Ce răzbunare istorică putea fi mai mare decât ca soldații ro­mâni, cu cocarde tri­colore în piept, să pa­truleze triumfător prin ve­chea capitală a Im­periului? "Începuseră jafurile, demolă­rile, devastările. Revo­lu­ția bân­tuia cu înver­șu­nare, cu toate atro­ci­tățile și fero­ci­tățile ei", își amintea căpitanul Traian Popa. Aflat la doctorat la Viena în acele zile istorice, Lucian Blaga surprinde și el tumultul capitalei. "Mânjite de sânge, sim­bolurile impe­riale se nă­ruiau. Studenții, care lup­taseră ani de zile pe fronturi, se în­torceau la vetrele lor. Pe gan­gurile Universității apă­reau tot mai multe fețe com­bative, brăz­date de experiența războiului. Sub colonade se vocifera. Alma Mater se înne­grea de funin­gi­nea de­cli­nului. Rumoarea stră­zii străbătea prin toate zidurile. Manifes­tațiile se întețeau. Foi vo­lante, vestind revo­luția, se ames­tecau cu frunzele toam­nei. De un roșu înflăcărat erau și manifestele, și frun­zele. Nimeni nu mai stăvilea tumultul. Se anunțau vremuri haotice...", scrie Blaga, care por­nește spre Ardeal, mânat de speranța Unirii, chiar în ziua în care trupele românești din Viena jurau credință pe tri­co­lo­rul cusut de soția și de soacra căpi­tanu­lui Po­pa.
De cum i se dă în grijă Viena, Re­gi­men­­tul Orăștie re­pune or­dinea pe străzi. "În­chipui­ți-vă un guvern, pe teritoriul țării sale, să facă apel la noi, la români, pentru menți­nerea și asi­gu­rarea or­dinii. Ceva mai înăl­­țător nici nu se putea! În metropola habs­bur­gică, românii che­mați să asigure li­niștea și avutul cetățenilor!". Ma­niu își ia foarte în serios misiu­nea. Cu oamenii lui, timp de trei săptă­mâni, Ma­niu domină Vie­na, o apără de asal­­turile bolșevice. De cum preia puterea, blochează intrările în Viena. Pune for­tifica­ții în centrul orașului, în gară, în piețe, în zonele care puteau fi atacate, în zonele care puteau con­stitui fo­care de violență. Sunt atestate nume­roase încercări ale unor trenuri cu soldați veniți de pe front de a intra și a ataca Gara din Viena. Maniu blochează orice acces. Astfel salvează Vie­na de la prăpădul bolșe­vic, ceea ce nici în Unga­ria, nici în Slovacia nu s-a reușit. Mai mult, pe 28 octombrie, cehii își pro­­clamă independența față de Imperiu, cu toate că lângă Praga se aflau unități austro-ungare. În fața unei posibile reacții, cehii apelează la români, bazându-se pe solidaritatea lor. Iar soldații români refuză să tragă în ma­ni­festanți și le țin spa­tele cehilor, până se organi­zează. Armata lui Maniu salvează nu doar Viena, ci și Praga!

"La arme! Ardealul ne cheamă!"

Copii cu bună creștere, "plugari săraci lipiți pă­mântului, aruncați din cătunele lor liniștite în vâl­toarea marelui oraș", blajinii soldații români erau nespus de iubiți de vienezi. Juraseră să nu se dedea, ca soldații din alte neamuri, la "jaf și prădă­ciune", dar nici să nu se lase jigniți "în sentimen­tele naționale". Maniu însuși îi învățase asta! Ge­ne­ralul Boeriu, românul cu cel mai înalt grad în armata imperială, îi sfătuise, însă, părintește, să nu afișeze prea la vedere cocardele tricolore într-o țară străină. Dar entuziasmul soldaților noștri e prea mare și nimeni nu îl ascultă pe marele gene­ral. "Nu am voit odată cu capul să renunt?ăm la cocar­da tricoloră", povestea unul dintre martorii mo­men­tului istoric din capitala Imperiului. Tinerii plu­gari din Regi­mentul Orăștie bat țanțoș pasul de defilare pe Ma­riahilferstrasse, cu cocarda tricoloră în piept, răz­bunând generații întregi de înaintași veniți la Îm­părat cu jalba-n proțap și nebăgați de ni­meni în seamă. Ce n-ar da să-i vadă bieții lor pă­rinți de acasă, ce n-ar da să-i vadă bunii și străbu­nii lor, ce n-ar da să-i vadă Horea, Cloșca, Crișan, ce n-ar da să-i vadă bietul Avrămuț, pe ei, copiii amărâți ai Transilvaniei, cântând sunător "La arme, Ardealul ne cheamă!", zile întregi, neîntre­rupt, pe străzile Vienei, în așteptarea trenului spre casă...

Drumul cel mai lung

Încet-încet, pe măsură ce ziua de 1 decembrie, ziua Marii Adunări Naționale, se apropie, soldații români de la Viena pornesc spre casă în trenuri special pregătite de autoritățile străine, pe care le serviseră cu atâta de­votament. Pentru a evita cioc­nirile cu armata maghiară, Iuliu Ma­niu nego­cia­ză trimi­terea sol­daților noș­tri pe un drum ocolit, prin Bal­cani. După 4 ani de răz­boi, solda­ții noș­­tri pornesc pe lun­gul drum spre casă. Cei mai mulți dintre ei s-au înrolat pe dată, în Gărzile Naționale ro­mânești, stând de pază la bu­na desfă­șurare a Ma­rii Adu­nări de la Al­ba Iulia. Pe unii din­­tre cei pozați de Sa­moilă Mârza la Ca­zarma "Franz Ferdi­nand" îi vedem și în fotogra­fiile fă­cu­te de același Samoilă Mâr­za, cu prilejul Marii Uniri. Tot ei vor apă­ra, în lunile ur­mă­toare, sa­te­le și avuțiile româ­nilor, de atacurile soldați­lor unguri. Și tot ei vor lua parte, în 1919, la glorioasa cam­­panie îm­potriva tru­pelor bolșevice ma­ghiare, finalizată cu cuceri­rea Buda­pes­tei. Nicicând în is­to­ria noastră, o ar­ma­tă nu s-a acoperit cu atâta glo­rie ca "Oastea lui Ma­niu": armata care, în mai puțin de un an, a stă­pânit cele mai importante capitale ale Euro­pei Cen­trale - Praga, Viena și, mai apoi, Bu­dapesta...