BISERICA DE ACASĂ

Redactia
- Noi răspunsuri la ancheta publicată în nr. 1354 al revistei -

COSTION NICOLESCU
"Biserica este un lăcaș al luminii de multe feluri"


Eu am ajuns să merg la biserică la îndem­nul poetului Ioan Alexandru. Am ales o biserică din apro­pierea casei, una cu hram de bunici: "Sfinții Ioachim și Ana", de lân­gă Foișorul de Foc. Am in­trat prima dată cu destulă sfială, așa cum intri într-o casă străină, căreia nu-i știi rânduielile și n-ai vrea să le încalci. Am con­ti­nuat apoi să merg în fiecare dumi­nică, dimineața devreme, de la începutul Utreniei. Nu înțelegeam absolut nimic din ceea ce se petrecea, dar sesizam din tonul cântărilor și al rugăciunilor, care sunt momentele de mai mare intensitate litur­gică. Pe vre­mea aceea, bisericile nu erau atât de pline ca în zilele noastre. Plutea o atmosferă de pace și de taină care m-a cu­cerit. Am început să mă simt tot mai bine, ca într-o altă ca­să a mea. Am cău­tat să citesc și să învăț câte ceva despre struc­­tura și conținutul rân­duielii liturgice. Des­tul de repede, mersul la bi­serică a intrat în firescul vieții mele, am devenit "de­pen­dent" de el. Dădea vieții mele o pulsație care-i lipsise. În toate ale sale, viața înseamnă rit­mare (bătăile inimii, res­pirația, ciclurile naturii etc.). Avem nevoie de "no­duri și semne", cum scria Poetul. Tânjim după un timp care să iasă din cotidian, din diurn, de un timp care să vizeze pere­nul, eternitatea. Or, acest timp, la rândul lui, are nevoie de un spațiu pe măsură, de un spațiu sacru. Biserica este cadrul adecvat și dedicat realizării acestei ritmări. Te ajută să reali­zezi saltul de la timpul profan la cel sacru, de la ceea ce este de zi cu zi, la ceea ce este de sărbătoare.

"Mă duc la biserică pentru că aflu în ea frumusețe și bucurie"

Ce este de aflat în biserică și nu poate fi aflat în altă parte? În biserică, concentrarea la comunicarea cu Dumnezeu este facilitată și mai intensă. De acolo vine chemarea toacei și a clopotelor, limpezind ae­rul. Acolo descoperi sublimul textelor liturgice, cu poezia lor extraordinară. Acolo afli dulceața slujbe­lor de seară sau de noapte, înlesnită și de o blândă atmosferă de taină, în penumbra dată de pâlpâirea mierie a candelelor și în curgerea învăluitoare a litaniilor. Dacă ajungi la o slujbă mai de dimineață, te bucuri ca un copil de raza de soare care pătrunde prin ferestruica altarului dinspre răsărit, ca un semn de salut mistic și voios din partea lui Dumnezeu. Căci biserica este un locaș al luminii de multe feluri: de noapte și de zi, interioară și exterioară, fizică și spirituală. Dar mai ales al Luminii line a sfintei slave a Tatălui ceresc. Acolo sunt prietenii lui Hristos, sfinții din toată lumea și din toate timpurile, privindu-te pilduitor și ocrotitor din fresce și din icoane. Acolo pot să-ți fie prieteni sau oameni dragi. Acolo este cel mai adesea Duhov­nicul, părintele tău duhovnicesc, cel cu care te în­so­țești ca să ajungi la o bună comunicare perso­nală cu Dumnezeu. Acolo și numai acolo poți răspunde invitației lui Hristos la Cina Sa cea de Taină. Și să te bucuri de întâlnirea cu El, prin cu­minecare, aducând Jertfă nesân­geroasă în cuvânt - Jertfa Laudei. Toate acestea fac ca experierile mistice ulti­me să fie mai degrabă de trăit în biserică.
Mă duc la biserică și pentru că mă simt bine în ea, pentru că îmi răspunde unor nevoi vitale, pentru că aflu în ea frumusețe și bucurie. Mă duc la bise­rică și pentru că ea generează cultură și cultivă ar­tele. (Pentru noi, cu totul remarcabil este, în acest sens, exemplul culturii țărănești tradiționale, frumos năs­cute și crescute în umbra luminoasă a Bisericii.) Mă duc la biserică pentru că găsesc în ea punctul de sprijin care mă ajută să mă redresez atunci când stau să cad sau când o iau pe arătură. Biserica mă validează existențial.
Toate cele de mai sus reprezintă, desigur, situația ideală. Sunt momente de minim și momente de maxim. Pe cele de maxim nu le poți afla decât parti­cipând cu regularitate la programul liturgic și depă­șindu-le pe cele de minim. Subiectiv, pot apărea și stări de inconfort, de oboseală. Îți pot fugi gându­rile. Se poate ca vecinii să te tulbure, dintr-o pricină sau alta. Obiectiv, știm că în bisericile noastre este adesea și multă vân­zo­leală, că în multe locuri cân­tarea este precară, că arhitec­tura nu este uneori prea izbutită, iar pic­tura destul de aproxi­ma­tivă, că preo­tul slu­jitor poate fi mai modest în slujirea sa. Dar, chiar și în aceste situații, trebuie să încerci să depă­șești într-un fel sau altul precaritățile, fie cău­tând un loc mai po­trivit, fie printr-o maximă interiorizare (ce-i drept, un lucru mai dificil pentru cei aflați la început de drum).
De aceea, se cere să ne referim nu numai la mersul la biserică în general, dar și mersul la o bi­serică a ta, la una de care te-ai atașat și o simți ca atare. Pentru a maximaliza toate bine­fa­cerile enu­merate, ai nevoie de o biserică pe care s-o simți (mai) potrivită ție: ca ambian­ță, ca spațiu, ca împo­dobire ("Binecu­vântea­ză, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale!", spune o rugă­ciu­ne de la sfârșitul litur­ghiei), ca "spectacol" liturgic și, deloc în ultimul rând, prin slujitorul sau slujitorii ei.
S-a vorbit mult, începând cu ultima parte a vea­cului trecut, de liturghia de după liturghie, de im­portanța unei împreună-petreceri a comunității după terminarea liturghiei, în prelungirea și în spiritul ei. Astfel încât comunitatea parohială să se cunoască mai bine, să se consolideze, să devină mai solidară în fața a tot felul de încercări care-l pot afecta pe unul sau altul dintre membrii ei. Să se construiască punți personale. În vremurile mai vechi, în satele noastre, lucrul acesta era unul intrat în firescul social. Țăranii adăstau încă destul timp în preajma bisericii lor la terminarea slujbei, comunicând ca într-o agora. Biserica se cere să funcționeze și ca inimă comunitară. Să adune credincioșii între zidu­rile ei, să îi încarce pozitiv din punct de vedere spi­ritual, iar apoi să iasă în lume prin ei și să încerce să o facă să funcționeze cum se cuvine. Totodată, Biserica poate și trebuie să fie un rodnic formator de conștiință. Crizele spirituale de astăzi provin în mare măsură și dintr-o deteriorare a nivelului de conștientizare a derapajelor de tot felul și, în con­secință, a dorinței de îndreptare.

"E bine când te duci la biserică însetat de ea"

Ce este, în fond, bise­rica? Un răspuns simplu, la îndemâna celor mai mulți credincioși, este acela că biserica este Casa lui Dumnezeu. Aici lo­cuiește (mai ușor sesi­zabil) Hristos. Ca atare, într-o logică simplă, te duci la biserică să-L vizitezi pe Dumne­zeu, să-L întâl­nești și să comunici mai apropiat cu El, chiar dacă El, prin Duhul Sfânt, pretutindenea este (și toate le împlinește). La rândul Lui, Dumne­zeu te poate vizita. Acasă la tine, dar nu numai. Pretutindeni! Pentru cel înscris cu devoțiune în res­pirația Bisericii, biserica este mai mult decât o casă. Acela murmură cu fior mistic: "În biserica slavei Tale stând, în cer a sta ni se pare...". Aceasta îi dă caracterul cu totul și cu totul deosebit, faptul că este a slavei. În prelungire, a slă­virii. Întru înălțare spirituală. În plus, dacă Dumnezeu este acolo unde unul sau doi sunt împreună în numele Lui, cu atât mai mult este acolo unde această bună însoțire este mai generoasă. Maxima comuniune se petrece la Potirul împărtășaniei. Împărtășindu-se din același potir, enoriașii devin, în chip mistic, rude de sânge. O familie în Hristos! De fapt, sunt în acest raport cu credincioșii de pretutindeni, care mărturisesc același crez. Fiecare biserică este o parte a Bisericii celei una și nedespărțite. Frecventarea bisericii și înscrierea în respirația ei liturgică ne pune în co­muniunea cea mai intimă cu credincioșii de pre­tutindeni și din toate timpurile.

"Este-o scară de argint,
Se scoboară Domnul Sfânt"


Un canon vechi (de la Sinodul VI ecumenic, ți­nut la 680-681) prescrie, pentru credinciosul ca­re lipsește de la biserică fără motive înte­me­iate, mai mult de trei duminici la rând, să fie afurisit. În zile­le noastre, nu se mai pune în practică acest canon, dar este destul de clar că prin absență, sin­gur te ex­cluzi, de facto, din comunitatea Bisericii, nefiind în comu­niune liturgică cu Hristos și cu ceilalți credincioși. În același timp, este lim­pede că Biserica va fi tot­deauna în căutarea oițelor celor rătăcite, în aștep­tarea cu brațele deschise a fiilor ei risipitori.
În lipsa unei legături organice cu Biserica, ori ești în cultivarea unui dumnezeu-idee, filosofic, ab­stract, ori te afli în posesia unui dumnezeu-idol, con­struit după chipul și asemănarea ta, posibil de ma­nipulat după cum îți convine și ți-e comod.
Este bine când mersul la biserică devine, din obligație, nevoie vitală, când te duci la ea voios, cu plăcere și cu bucurie. Însetat de ea. Pentru un cre­dincios, a nu merge la biserică, duminica sau la marile sărbători, reprezintă o rupere dureroasă de ritm spiritual, o suferință. Chiar dacă, din înțele­gă­toare dragoste, Biserica se roagă pentru cei care ab­sen­tează "din binecuvântate pricini". Dimpotrivă, pentru un om a cărui credință are un caracter apro­ximativ, iar apartenența la o confesiune, unul cel mult decorativ, mersul la biserică poate să apară desuet și superfluu. Simple intrări, ocazionale, mai mult sau mai puțin întâmplătoare, într-o biserică, nu pot să aducă, în general, decât o foarte superfi­cială apropiere de ceea ce se petrece în ea. Și totuși, e bine ca omul să intre chiar și așa într-o biserică.
Mai ales acum, în preajma Sfintelor Paști, este timp de mers la biserică, timp de mai mare con­centrare la cele ale lui Dumnezeu, la cele ce țin de Împărăția Lui. Însuși Dumnezeu coboară acum pe pământ, după cum atât de poetic ne încredințează țăranul: "Este-o scară de argint,/ Se scoboară Dom­­nul Sfânt,/ Domnul Sfânt pe acest pământ./ Se scoboară arareori:/ La sfintele sărbători". Cea mai sfântă dintre sărbători este Paștele, iar pentru creștin fiecare duminică este o zi a Învierii. Și cum să nu-L întâmpini pe Domnul tău, la poalele scării de argint, din biserică?


CIPRIAN VOICILĂ
"Nu m-am făcut preot, dar de biserică nu m-am mai despărțit niciodată"


Merg la biserică duminică de duminică, fiindcă în sfântul locaș mi l-a arătat străbunica mea, Elena, pe Dumnezeu. Mamaia Lenuța, cum o alintam eu, era o fe­meie simplă, ca­re robotea din zori până când apunea soa­rele, prin casă și ogradă. Tot timpul se găsea ceva de făcut prin preajmă: când nu o che­ma grija pentru orătănii, uda­tul grădinii sau foamea neos­toită a purcelului peticit, Sal­va­dor, trebuia să mă pă­zească pe mine, să nu fac vreo dandana sau să-mi gătească mult-aș­tep­tatele clătite cu dulceață de căpșuni, din care aș fi mâncat cu nemiluita.
Pentru mamaia Lenuța, săptămâna se împărțea întotdeauna în două: șase zile muncea, cu câte o pauză scurtă, "să se mai hodinească", iar duminica era timpul închinat lui Dumnezeu. Cam de mier­curea începea să își aleagă hainele pe care le îmbră­ca în sfânta zi. Era ca și cum "se gătea", cum zicea ea, pentru Dumnezeu. La întâlnirea cu Dumnezeu nu te duci oricum, în straiele de zi cu zi, într-o ținută comună. Probabil dacă ai face-o, nici nu te-ar re­cunoaște.
Duminica ne trezeam cam cu noaptea în cap. Lucrul acesta nu prea era pe gustul meu: aerul era rece, apa cu care trebuia să îmi spăl fața era ca gheața. Dar odată porniți la drum, era ca și cum am fi plecat într-o mică aventură: până în centrul co­munei erau vreo 3, 4 kilometri. Pentru un copil de 5 ani nu era o distanță chiar de colea. Norocul era că mergeam chiar pe șoseaua principală. Deci pe șosea, nu pe vreo uliță năclăită sau pe vreun drum hur­ducat. Din loc în loc, la răspântii, ne fă­ceam semnul crucii în fața troițelor. Erau fel de fel: mai simple sau mai elaborate, din lemn, din piatră, unele aco­pe­rite, altele străjuite de câte-o candelă aprin­să. "De ce trebuie, mamaie, să ne fa­cem cru­ce?". "Ca să ne păzească Dum­nezeu și să ajun­gem cu bine". Re­cunoșteam ca­sele con­săteni­lor, dar mai ales câinii lor pe care nu neglijam să îi întărât, mă­car așa, ca să știe că am trecut și eu pe aco­lo. Pe la mijlocul dru­mului, recunoșteam casa preotului Dumi­tres­cu: frumoasă, trai­nică, clădită din piatră de munte. Din fața ca­sei se vedea deja, ițin­du-se, turla bisericii: nu era chiar o biserică de colea. Era ctitorită de Neagoe Basarab, cu un zid impresio­nant, îm­prejmuitor. Cu multă vreme înain­te, aici, în ea, viețuiseră monahi. De altfel, ea dădea și denu­mirea localității: "Brebu-Mânăstirii". Nu de­parte de biserică, se lățea un lac, pe care îl știam doar din povești. Basme năucitoare pentru mintea fragedă a unui copil. Se vorbea că acum vreo sută de ani lacul acesta înghițise, într-o zi de praznic, ve­chea bise­rică, cu tot cu credincioși. Veni­seră sca­fandri de la București, dornici să atingă fundul lacului, dar se părea că e un lac fără fund. Când și când auzeam că lacul a mai sorbit viața unui tânăr care s-a aventurat, inconștient, în el. Printre săteni, mai ales la praz­­nice, când se adu­nau flăcăii și fetele la horă și la iarmaroc, era o dis­tracție să pui rămășag că ai cu­rajul să treci lacul de pe un mal pe celălalt și înapoi.
Ca să pătrunzi în biserică, trebuia să urci niște trepte ma­sive din piatră. Înăun­tru era un joc neîntre­rupt de întuneric și de lumină. Chipurile se­vere ale sfinților, us­ca­te de post și rugă­ciune, erau luminate de zecile de lumânări pe care creștinii le aprindeau, grijulii, în sfeșnice. Era ca și cum, odată ajuns în biserică, gândul îți zboară mai întâi la cei din nea­mul tău, care au trecut dincolo. Numele sfinților erau scrise în litere chirilice. Mi-au rămas gravate în minte o icoană a Sfintei Paras­cheva și o alta, a Sfin­tei Fi­lofteia. Cea din urmă era doar o fetiță în­veșmântată în straie țărănești.
Odată ajuns în fața altarului, privirile îmi erau atrase, de fiecare dată, de iconostasul auriu, pe care se așternuse, din loc în loc, negura vremii. Deasupra ușilor împărătești, un bătrân impunător binecuvânta cetele îngerești care porneau degrabă în lume. O icoană a Sfântului Ioan Botezătorul, ținându-și ca­pul pe tipsie, sfinții militari care vegheau din pereții interiori ai naosului credincioșii strânși la Sfânta Liturghie, mireasma tămâii ce se înălța îmbietor din cădelnița pe care o agita părintele Mălai, parohul bisericii, răspunsurile cântate ca un dialog între tona­litatea severă a bărbaților și glasurile calde, în­duioșătoare, ale credincioaselor, mă înconjurau din toate părțile și mă făceau să mă simt ca un făt ocro­tit în pântecele mamei. Strana era condusă de dască­lul Gândac - un om firav, bonom, cu un început evident de calviție, care mă îmbia să cânt alături de cei mari. Așa am învățat, în obște, "Tatăl nostru" și "Crezul". În această atmosferă Îl simțeam palpitând pe Dumnezeu. El era și în lingurița cu pâine și vin dulce pe care mi-o întindea părintele, după ce mă întreba, mai întâi, dacă am mințit sau dacă mi-am ascultat părinții. Cel mai mult simțeam că Hristos mă privește dintr-o icoa­nă ferecată în argint. În ea, doar mâinile și chi­pul Dom­nului sunt pic­tate. Iar Hristos are un chip bla­jin, o privire ca­tifelată, care iradiază în jur doar dragoste. Așa cred eu că arată Mân­tuitorul și așa cred că îl va privi pe fiecare din­tre noi, când va sosi vre­mea, față către față.
Bătrânele satului, văzând că mă încumet să cânt cot la cot cu oamenii mari, au început să spună că bine ar fi să mă fac popă, când oi fi mare. Prietenele străbunicii mele s-au rugat ani de zile de mine să le pomenesc, de m-oi face preot. Preot nu m-am făcut. N-a fost să fie, de la Dumnezeu. Dar de pe pomel­nicele mele, slujitorii altarului mai înalță și astăzi rugăciuni pentru țața Anica și pentru tanti Leana lui Mutu.
Când reveneam acasă, de la biserică, în orele în care plictiseala îmi dădea amenințătoare târcoale, nemaiștiind de ce să mă apuc, luam câte un șorț de-al străbunicii, improvizam o cădelniță și străbă­team curtea în lung și în lat, împărțind binecuvântări și cântând cu sârg "Doamne miluiește". Nu departe de casa noastră era un fel de atelier foto, în care lucra nenea Teodoru. Una din plăcerile lui era să se oprească, din vreme-n vreme, la noi în poartă și să-mi aducă, în dar, o iconiță. Din acelea simple, din hârtie, pe care, mai târziu, le-am purtat cu mine, nedezmințit, la școală, în penarul din lemn. Tot pe la vreo 5 ani s-a mai petrecut ceva. La o casă dis­tanță de noi era o coope­rativă agricolă. Erau anii grei ai comunismului, în care pâinea, zahărul, uleiul erau raționalizate. De aceea, când ajungeau de la Câmpina, la noi la coope­rativă, se strângea la coadă aproape tot satul. Și, într-o zi, mă strecor printre pi­cioarele țăranilor, ajung în față, unde vin­dea tanti Viorica, mă așez în genunchi și înalț o rugăciune... nu tocmai ortodoxă: "Doamne, dă, Doamne, să moară toți mo­șii și toate babele din satul ăsta, să rămână zahărul la copii!". Sătenii au râs pe să­turate, și ani de zile, dup-aia, au tot între­bat-o pe mamaia Lenuța dacă m-am făcut preot. Nu m-am făcut. Dar de biserică nu m-am mai despărțit niciodată.

Foto: părintele PANTELIMON ȘUȘNEA