Produsul apicol care salvează vieți: Lăptișorul de matcă în miere

Ilie Tudor
- În concentrații de minimum 20%, lăptișorul de matcă în miere este un medicament redutabil. Ușor de conservat și de administrat, aceas­tă combinație apicolă are efecte terapeutice uimitoare, inclusiv în afecțiunile grave -

Când a primit diagnosticul de cancer la creier, mai exact de glioblastom, a sim­țit că o gaură neagră îl absoarbe com­plet. Avea deja amețeli, dificultăți în vorbire și era speriat, iar diagnosticul l-a făcut să-și dorească să se termine totul cât mai repede. A acceptat, totuși, operația, fiindu-i scoasă parțial tumora. După șe­dințele de radiote­rapie s-a simțit și mai rău, iar efectele adverse ale chimioterapiei l-au făcut să re­grete că trăia. Gura i s-a umplut de afte, abia mai putea înghiți, iar mes­tecatul îi era imposibil. Dar iată că în această groaznică suferință, într-o zi, soția i-a adus un borcan cu un fel de miere albicioasă care, vezi Doam­ne!, îl va vindeca. Prima linguriță de lăp­tișor de matcă în miere a vomat-o aproape instantaneu, fiind pentru el insuportabil de dulceagă. A băut su­cul de la un sfert de lămâie, apoi a luat pe nemestecate încă o lingu­riță dulceagă, pe care cu greu a reți­nut-o. Era sincer convins că supli­ciul înghi­țitului mierii cu lăptișor de matcă nu avea să îl ajute cu nimic. Totuși, peste câteva zile, CEVA s-a întâmplat: a dormit mai bine și s-a simțit mai pu­țin deprimat. După două săptămâni, gura parcă i se curățase de afte și îi mai revenise pofta de mân­care. La a treizecea și ultima ședință de radio­terapie, era de departe cel mai în formă pa­cient din toți cei care urmau acel trata­ment. Ana­liza imagistică a arătat că în locul tumo­rii rămă­sese doar o mică pată, iar doctorii au de­clarat că este un miracol revirimentul stării sale de sănă­tate. Au trecut doi ani, în care s-a recuperat aproa­pe complet. Doar cicatricea, acum ascunsă de păr, și lingurițele de lăptișor de matcă în miere, pe care le ia zilnic, îi mai aduc aminte de cum­plitul său diagnostic și de suferință.

Un produs apicol studiat științific

Cazul pe care l-am prezentat nu este doar o întâm­plare fericită cu lăptișorul de matcă. Ac­țiu­nile terapeutice ale acestui produs apicol nu țin de hazard, ci de certitudine științifică. Studiile despre efectele sale în afecțiunile oncologice sunt de ordi­nul zecilor, iar acțiunea sa este mult mai amplă decât sfera oncologiei. Sub influența acestei com­binații apicole, sistemul nervos este regenerat, imunitatea se normalizează, iar organismul gă­sește resurse de vindecare nebănuite.

Ce este lăptișorul de matcă

Este o colecție de substanțe vegetale re­coltate din flori și transformate de glandele hipo-faringeale ale albinelor într-un medica­ment de o complexitate biochimică uluitoare. Arată ca o pastă ușor vâscoa­să, cu o culoare albă-gălbuie. Nu are aromă, ci doar un gust dul­ceag-acrișor, iar per ansamblu nu pare a avea ceva deosebit. Însă lăptișorul de mat­că este esențial pentru supraviețuirea stupului, fiind hrana pentru puietul de albine în primele 3 zile de viață. Mai mult, această substanță stimulează albina-regină a stupului (matca) să procreeze la un nivel fără egal în lumea vie.

De ce lăptișorul de matcă în miere

În primul rând, pentru că mierea este, probabil, cel mai bun conser­vant din lume. Într-o proporție su­ficient de mare, adică de peste 70%, mierea asi­gură păstrarea calităților vindecătoare ale lăptișo­rului de mat­că, acesta din urmă fiind o substanță ușor alterabilă. Există și po­sibilitatea păstrării lăptișo­rului de matcă proaspăt la frigider, rezultatele obți­nute cu aceasta fiind de asemenea bune. To­tuși, mierea este un conser­vant mai bun și infinit mai sigur decât frigi­derul, termenul de vala­bilitate al acestei combinații apicole fiind de minimum trei ani, față de doar câteva luni la va­rianta refrigerată.
În plus, lăptișorul de matcă în miere poate fi transportat cu ușurință. Acest lucru este important pentru pacienții cu boli gra­ve, care au nevoie de cure de lungă durată, și nu pot merge cu frigiderul după ei când se depla­sează. Nu în ultimul rând, există indicii că, în com­binație cu mierea, lăpti­șorul are efecte mai intense și de durată asupra sistemului nervos sau endocrin.

Concentrația de 20% lăptișor de matcă în miere - secretul reușitei

Până de curând, în farmaciile și magazinele natu­riste se găsea doar lăptișor de matcă 2%, adică având o cantitate prea mică de substanță activă în miere. Pornind de la observația științifică potri­vit căreia mierea permite conservarea unei can­tități mult mai consistente, s-a ajuns la concentrații de zece ori mai mari (!), adică de 20%. La această con­centrație, o singură linguriță, care are în medie 5 ml, asigură o doză de 1 gram de lăptișor de mat­că pur. Or, acesta este optimul terapeutic pentru o doză, conform cercetărilor din ultimele decenii.

Cum se ține cura cu lăptișor de matcă în miere

Pentru menținerea sănătății, se recomandă cure de 3-4 săptămâni, timp în care se adminis­trea­ză câte o linguriță de lăptișor de matcă pe stomacul gol, dimineața. Atunci când vorbim deja despre trata­mentul unor afecțiuni, se ia câte o linguriță de lăptișor de matcă în miere dimineața și seara, ambe­le pe stomacul gol. Curele durează 12 săptămâni, ur­mate de 2 săptămâni de pauză, după care admi­nistrarea se poate relua. Nu este clar stabilită doza maximă în care se poate admi­nistra lăptișorul de matcă în miere. În situații cum ar fi dependențele (de alcool, de droguri), bolile onc­ologice tratate cu citostatice, tulburările depre­sive grave, bolile neu­rologice avansate, doza ajun­ge frecvent la 4-5 lin­gurițe de amestec, luate zil­nic.

Tratamente interne

Cancer

Există zeci de studii despre efectul lăptișorului de matcă în miere contra bolii canceroase, în dife­rite forme și cu diferite localizări. S-a demon­strat științific și o conlucrare foarte bună a trata­mentelor oncologice clasice cu acest produs api­col. De exem­plu, efectele adverse ale temozo­lomidei, medica­ment folosit între altele contra tumorilor la creier, sunt corectate de lăptișorul de matcă, fără a-i afecta în niciun fel eficiența tera­peutică. Acest efect benefic este constatat și în cazul altor citostatice (taxol, cisplatină etc.), dar și al radio­te­rapiei folosite în cancer. Substanța numită prescurtat 10-HDA (acidul 10-hidroxi-2-decenoic) din lăpti­șorul de matcă blochează vas­cula­rizarea tumorilor, împiedicând creșterea și pro­liferarea acestora. Efecte pozitive sunt obținute în tumorile cu localizare cerebrală, bucală, gas­trică, intestinală, rec­tală, hepatică, testiculară, cervi­ca­lă, pulmonară etc. În cazul cancerului ma­mar, acțiu­nea protectivă a lăptișorului de matcă a fost consta­tată în cazul tumorilor potențate de sub­stan­țele hor­mo­nale artificiale, cum ar fi bisfenolul A conținut în pet-uri și ambalaje de plastic. Se reco­mandă trei cure pe an, cu o durată de 90 de zile fiecare, timp în care se consumă câte 2-3 lin­gurițe de lăptișor de matcă în miere pe zi. În tim­pul tra­tamentului, se va ține, de preferință, un re­gim vege­tarian cu multe crudități, menit să pre­gătească și să facă favorabil terenul pentru acțiu­nea antitumorală a preparatului.

Leucemie

Același tratament de la cancer se recomandă și în cazul leucemiei. Există mai multe explicații pri­vi­toare la efectul lăptișorului de matcă în bolile ma­ligne, inclusiv ale sângelui. Cea mai larg ac­ceptată în prezent pornește de la faptul că lăpti­șorul de mat­că are - pe termene medii și lungi - efecte de menți­ne­re a glicemiei la valori scăzute. Or, celulele can­ce­roase sunt cele care consumă primele zahărul din sânge, iar menținerea acestuia la un nivel scăzut de­ter­mină o adevărată înfome­tare a lor, ceea ce con­du­ce la remisia afecțiunilor oncologice. Efectele lăp­­tișorului de matcă în mie­re contra leucemiei sunt totuși mai ample decât atât. S-a constatat, de exem­plu, că acest produs al stupului previne și tratează eficient așa-numitele leucemii secundare, produse de medicamente folosite contra altor forme de can­cer. Mai mult, pacienții cu recidive ale leucemiei devin mult mai receptivi la tratamentele alopate, atunci când urmează cura cu lăptișor de matcă în miere.

Scleroză multiplă (leuconevraxita)

Este mare păcat că mulți bolnavi cu acest diag­nostic nu cunosc încă efectele curelor cu lăp­tișor de matcă. La pacienții la care boala s-a declanșat cu mulți ani în urmă, efectele de îmbunătățire a calității vieții sunt vizibile: ameliorarea stării psi­hice (pa­cien­tul devine mai optimist, mai calm), creșterea capacității de coordonare a membrelor, îmbună­tă­țirea vorbirii, creșterea tonusului muscu­lar. În cazu­rile spectaculoase, observate mai ales atunci când boala a debutat recent, se constată recu­perarea to­tală a pacientului. Iar cel mai incre­dibil lucru (pe care l-am văzut deja de prea multe ori ca să nu îl cred), este următorul: pe analiza imagistică (RMN) se observă regenerarea tecii de mielină anterior afectată de boală. Curele succe­sive cu lăptișor de mat­că în miere, recomandate în scleroza multiplă, au o durată de 90 de zile fiecare, cu 15 zile de pau­ză între ele. În timpul curei, se iau câte două linguri de lăptișor de mat­că în miere pe zi, dimineața și seara. Recuperarea este mai rapidă când se apelea­ză și la metode cum ar fi kinetoterapia, yoga, gim­nastica respiratorie.

Insomnie

În acest domeniu este necesară așa-numita reconstrucție a somnului, adică refacerea acelor me­canisme ale sistemului nervos ce asigură cali­tatea și continuitatea somnului. Or, această com­binație apicolă este, probabil, cel mai bun remediu pentru normalizarea activității scoarței cerebrale, responsa­bilă de relaxare și somn. Aceasta explică de ce lăpti­șorul de matcă în miere facilitează ador­mirea, con­ti­nuitatea somnului în timpul nopții, succedarea normală a fazelor somnului. Totuși, efectele lăptișo­rului de matcă sunt puternice, dar nu instantanee. Tratamentul este de lungă durată, iar pacientul cu tulburări de somn trebuie să aibă răbdare să meargă cu el până la capăt, continuând administrarea chiar și după ce somnul se norma­lizează, pentru a stabili­za efectele. Se țin cure cu o durată de 3 luni, timp în care se iau zilnic, una-două lingurițe de lăptișor de matcă în miere. Între două cure se fac două-trei săptămâni de pauză, după care administrarea se reia, până la apariția și stabilizarea rezultatelor. Pentru a beneficia din plin de acest remediu, trebuie adoptat și un stil de viață sănătos, din care s-au eliminat alcoolul și excitan­tele de tipul cafelei, cu o activitate fizică zilnică și cu reducerea surselor de stres (calculator, tele­vizor, telefon mobil etc.).

Anxietate și depresie

Cea mai bună ilustrare a efectului antidepresiv al lăptișorului de matcă în miere este cazul unei femei în vârstă de 92 de ani, care suferea de pro­bleme articulare grave. Avea asemenea difi­cultăți în mișcare, încât treptat ajunse­se să fie imobilizată la pat, iar familia încerca tot ce putea pentru a-i ușura su­ferința. Fără prea mari așteptări, i-au ad­mi­nistrat și lăptișor de matcă în miere, iar după câteva zile, surpriza lor a fost mare: venind de la serviciu, au obser­vat în grădină o siluetă familiară, care plivea zarzavaturile de zor: bu­nica "imobi­lizată" la pat! Pare o ficțiu­ne, dar cazul este real, s-a petrecut acum doi ani în zona Bucovinei și îi cunosc personal pe protagoniști. Iar efectul a fost de durată, femeia în cau­ză trans­formându-se din "invalidă" într-un om activ. Și da, acest remediu apicol are efecte puternice contra reumatismului, dar pentru a ridica din pat un om "căzut" e nevoie de mai mult: de un antidepresiv puternic. Iar lăpti­șorul de matcă este uimitor din acest punct de ve­dere. Efec­tul său tonic psihic, de eliminare a fricilor și a an­goa­selor este atât de puternic, încât îi face și pe bol­navii grav, care tind să renunțe la luptă, să iasă din starea profund negativă. Și după traume emoționale produse de despărțiri, de eșecuri în plan personal sau profesional, pacienții depresivi sau depresiv-anxioși care iau lăptișor de matcă în miere se restabilesc. Se țin cure de 30 de zile, timp în care se iau câte 2 lingurițe de lăptișor de matcă în mie­re, zilnic, după care se face o pauză de 1-2 săptă­mâni, apoi tratamentul se poate relua.

Alcoolism și tabagism

Efectul unic al lăptișorului de matcă de a rege­nera selectiv sistemul nervos ajută alcoolicii, chiar și pe cei cronici, să se desprindă de viciu. Prin ace­lași efect sunt ajutați și fumătorii să depășească dependența de tutun. La alcoolici, drumul este însă mai greu și comportă, de regulă, două faze: în primă instanță, pacientul va opri total consumul de alcool și va începe o cură în care va lua câte 2-3 lingurițe de lăptișor de matcă în miere pe zi, vreme de trei luni. Cei care au văzut alcoolicii în primele săptămâni după ce au suspendat băutura știu infer­nul prin care trec: devin foarte irascibili, cu accese de furie sau neliniște paroxistică, au tremurături ale membrelor, sunt deprimați. Ei bine, sub acțiunea constantă a lăptișorului de matcă, această perioadă este considerabil mai scurtă, mai blândă ca simp­tome, iar dezobișnuirea de alcool este mai eficientă. Paradoxal, după ce au tre­cut primele trei luni de cură cu lăp­tișor de matcă, pericolul reci­divei al­cooli­cului este mai mare. De ce? Pentru că pacien­tul se regene­rea­ză, se simte tonic și atunci el crede că a învins viciul și devine impru­dent, lă­sând cum­va garda jos. Or, al­coolicul trebuie să fie vigilent toa­tă viața, ținându-se departe de băutură și de antu­rajele care l-ar putea împin­ge spre ea. De aceea, după prima cură de trei luni, trebuie ținute cure de întreținere de o lună, urmate de o altă lună de pau­ză, după care cura se reia. În timpul curelor de între­ținere, se ia câte o linguriță de lăptișor de mat­că în miere în fiecare zi, dimineața. În paralel, este esen­țial ca fostul alcoolic să-și umple timpul siste­matic. Îi trebuie un nou anturaj, unde nu se consumă alcool (asociația Alcoolicii Anonimi poate fi de un imens ajutor), activități sportive zilnice, timp de calitate petrecut cu cei dragi, scopuri care să dea sens vieții, în general.

Premenopauză și menopauză

Contra bufeurilor, aritmiilor cardiace, variațiilor tensiunii arteriale sau a labilității emoționale care preced menopauza, se recomandă curele de trei luni cu lăptișor de matcă. Pe timpul tratamentului, se va lua lăptișor de matcă în miere în doze progre­sive: în prima lună, se va lua 1 linguriță pe zi, în a doua lună 2 lingurițe pe zi și în a treia lună 3 lin­gurițe pe zi. Curele de trei luni se repetă, cu o pauză de 30 de zile între ele, până la depășirea perioadei dificile, după care se trece la așa-numitul tratament de între­ținere, specific menopauzei, despre care vom vorbi în cele ce urmează: pen­tru perioada me­nopauzei se reco­mandă curele de 45 de zile, timp în care se consumă câte o linguriță pe zi din acest remediu. Se țin pa­tru asemenea cure pe an, câte una în fiecare anotimp. Un studiu elve­țian relevă că acest produs al stu­pului stimulează și susține activi­tatea hormo­nală în timpul meno­pauzei. Astfel, el previne sau ame­liorează probleme de sănătate cum ar fi: osteo­poroza, hirsutis­mul, tul­burările car­diace, tulbu­rările circu­latorii, vaginitele atro­fice. Mai mult, starea psihică a ma­jorității femeilor care iau acest produs api­col se îmbunătățește conside­rabil, fiind amelio­rate depresia și aste­nia, în special.

Hepatită și steatoză hepatică

Administrarea zilnică a lăptișorului de matcă în miere dă rezultate foarte bune în tratarea hepatitelor, fie ele acute, cronice sau cronice-evolutive. În hepa­titele produse de factori diverși s-a observat crește­rea raportului albumină/globulină, scăderea trans­ami­nazelor, îmbunătățirea stării generale a pacien­tului. În steatoza hepatică, administrarea lăptișoru­lui de matcă în miere contribuie la reducerea pro­por­ției de țesut gras din ficat și susține funcțiile acestuia. Se fac tratamente cu o durată de 90 de zile, timp în care se iau câte două lingurițe de lăpti­șor de matcă în miere, zilnic, dimineața, înainte de a mânca. După o cură, se face o pauză de 30-45 de zile, după care administrarea se reia.

Precauții și contraindicații

Principala precauție și, totodată, contrain­dicație a lăptișorului de matcă este alergia la produsele apicole. Se iau în primele 3 zile de tratament can­tități foarte mici din acest produs, adică un vârf de linguriță zilnic, oprindu-se adminis­trarea lăptișo­rului de matcă în miere dacă observăm simptome cum ar fi mâncărimi în zona buco-faringiană, tul­­burări digestive, dificultate în res­pirație și hiper­secreție pe căile respi­ratorii, erupții cutanate.
Lăptișorul de matcă în miere cu concentrații mari (20-30%) poate fi comandat la producătorul Apicol Science, telefon 0735/ 21.78.08 sau de pe site-ul: apicolscience.ro

(Despre alte boli tratate cu lăpti­șor de matcă, în numărul viitor.)