Sănătate cu apă, pământ, pădure și aer din peșteri

Rodica Demian
Puterea naturii

Fie că e vorba de Ayurveda sau de me­dicina practicată în mâ­năstirile din Occi­dent, ideea că natura ne influențează echi­librul trupesc și sufletesc este la fel de veche pre­cum omenirea însăși. Și anco­rată, practic, în toate culturile. O demonstrează scrierile din toată lumea, în care vindecătorii tuturor epo­cilor - de la Para­celsus la Hildegard van Bingen -, recomandau terapii cu apă, lumină, aer sau plante, și cunoșteau efectul uriaș al lumii în­conjurătoare asupra vieții noastre interioare. Și nu e deloc de mirare faptul că tocmai astăzi, pe vre­mea medicinii hipertehni­cizate, oamenii caută tot mai mult o contrapondere organică în medicina naturistă. De aceea și experții se apleacă cu mai multă atenție asupra diferitelor elemente naturale.

Sănătate cu apa mării

"Marea mi-a legănat sufletul pentru toată via­ța"... În celebrul său cântec, cunoscutul interpret francez Charles Trennet, proslăvea mai ales efectul calmant al mării. Dar ceea ce face din peisajul ma­rin o veritabilă terapie nu e doar susurul liniș­titor al valurilor (deși zgomotul acesta blând pare să fie un remediu împotriva acufenelor). "Există o mul­titudine de efecte pozitive, începând cu stimulul rece al apei mării, inhalarea aerului sărat, și până la plăcerea mișcării, declanșată în noi de legă­narea valurilor", spun experții.
Ce-i drept, condițiile climatului marin sunt con­siderate a fi iritante, pentru că trupul și psihicul tre­buie să prelucreze senzații complexe. Dar, în ace­lași timp, sejurul la mare relaxează și menajea­ză. De efectul antiinflamator al apei sărate profită mai ales persoanele cu afecțiuni ale pielii, precum ac­neea, neurodermita sau psoriazisul. "Clorura de sodiu pe care o conține apa de mare pătrunde în straturile superioare ale pielii. În combinație cu frecarea provocată de apă și cu puterea razelor ul­traviolete, celulele imunitare din piele sunt stimu­late, ceea ce combate procesele inflamatorii", ex­plică specialiștii. Dar și alergicii, astmaticii și cei chinuiți permanent de răceală sau guturai simt o ameliorare rapidă pe malul mării, deoarece sarea din aer ajută la dezinflamarea mucoaselor.

Medicamentul mării: algele

Și nu doar marea, ci și câteva plante marine dispun de importante puteri vindecătoare, ca de pildă algele roșii și algele brune, fapt recunoscut chiar și la Hollywood, unde pilulele din extract de alge sunt "ultimul răcnet". Dar iată ce pot face plantele ce cresc în apa mării: extractele din algele roșii combat virusurile și sunt folosite în trata­mentul împotriva răcelilor. Algele brune, la rândul lor, și-au dovedit numeroasele talente, în diverse studii efectuate: influențează printre altele, meta­bolismul colesterolului, și în experiențele pe ani­male, au reușit să reducă cu 80% plăcile Alzhei­mer de la nivelul creierului. În plus, algele sporesc activitatea celulelor-killeri, proprii organismului, și ar putea fi folosite, pe viitor, ca suport în trata­mentul cancerului.

Sănătate cu pământ: nămol, mâl, argilă

Deja în Egiptul antic, regina Cleopatra își îngri­jea, pare-se, pielea, cu nămol din Nil. Iar la înce­putul secolului 19, soldații francezi au "adus" cu ei, în Europa, după campania lui Napoleon în Egipt, cunoștințe despre efec­­­tul curativ al nămo­lului și, drept urmare, au apărut pri­mele băi de nă­mol specia­lizate. "În orice caz, trebuie făcută dife­rența între fango (nămol vulcanic), compus din pietricele mărunțele și substanțe anorganice, și nă­molul pentru împachetări, compus din turbă (un re­me­­diu natural), plus numeroase substanțe orga­nice", explică experții. În vreme ce fango calmează durerile și con­trac­turile, împachetările și băile cu nămol au și un efect antiinfla­mator, datorită dife­riților acizi pe care-i conțin. Ceea ce poate ajuta mai ales în cazul durerilor produse de artroză și osteoporoză. "Ba, s-a constatat chiar și un efect pozitiv asupra psihicului, produs de sub­stanțele com­ponente, asemănă­toa­re dopami­nei", spun ex­perții. Do­pa­mina este numită "hormonul fe­ricirii" și stimulează dispoziția și motivația. De altfel, există medici care recomandă băile cu nămol, și atunci când dorința de a avea copii nu este împlinită.
Cei ce nu suportă ideea unor băi mocirloase nu trebuie însă să re­nunțe la "ajutorul pământului", în cazul unor diverse probleme de să­nătate. La far­macii și drogherii se găsește argilă sub formă de pul­bere, care poate fi amestecată cu apă și poate fi aplicată pe corp. Iar argila are rezultate bune, și fo­lo­sită intern, mai ales în caz de hiperaci­ditate, ar­suri la stomac și pro­bleme gastro-intestinale nelă­murite.

Galeriile terapeutice

Uneori, întâmplarea oferă mai multe cunoștințe (și mai bune) de­cât studiile științifice. De pildă, în Germania, faptul că aerul din gale­riile subpămân­tene are un efect să­nă­tos a fost descoperit din în­tâm­plare, atunci când în timpul celui de-al doilea război mondial, locuitorii unor zone bombardate și-au căutat salvarea în adăposturi. Astmaticii au obser­vat că simpto­mele lor s-au ame­liorat simțitor și au început să viziteze regulat ga­leriile respective, și după terminarea răz­bo­iului.
În felul acesta, a apărut speolo­terapia, trata­mentul în peșteri și galerii subterane. "În aceste lo­curi, utilizate terapeutic, se găsește cel mai curat aer pe care ni-l putem ima­gina. Este aproape lipsit de aler­geni și de particule de praf, ceea ce re­duce, firește, problemele specifice afecțiu­nilor respira­torii, precum ast­mul sau bronșita cronică obstruc­tivă. La care se adaugă climatul răcoros, de circa 8° Celsius, și o umiditate a ae­rului de 100%, o com­­­binație ex­trem de benefică pentru mucoasele afectate. În unele ga­lerii terapeutice se găsește și ga­zul nobil radon, care exercită un efect cal­mant și imuno-stimulator asu­pra întregului or­ga­­nism. Curele pot dura de la câteva săptămâni la un an. "Mai cu seamă pacienții cu dureri provocate de probleme reumatice acute sau cu afec­țiuni arti­cu­lare degenerative au parte, frecvent, de o ame­lio­rare evi­dentă", spun specialiștii.

Pădurea - cum ne fac mai puternici copacii

În vreme ce părinții și bunicii noștri mergeau în pădure la muncă, pen­tru a tăia lemne sau vreascuri, ori pentru a aduna fructe sălbatice și ciu­perci, as­tăzi se practică Shiurin Yoku, ceea ce, tradus din limba japo­neză, înseamnă baie de pădure. Psiho­logul elvețian Martin Klem s-a specializat în aceas­tă formă de relaxare și spune: "Este absolut in­diferent ce nume i se dă legăturii omului cu natura, trăirii momentului în mijlocul pădurii. Efectul pozitiv ră­mâ­ne același: din clipa în care relaționezi con­știent cu pă­du­rea și o per­cepi cu toate sim­țu­rile, constați o relaxare totală a trupului, ca­ruselul mental devine mai lent, iar percepția propriului corp se amelio­rea­ză".
Studiile au dovedit că pă­du­rea nu este doar bal­sam pen­tru suflet, ci ea fortifică și să­nă­tatea trupu­lui. Cauza: șede­rea regu­lată în pădure se răs­frân­ge po­zitiv asupra sis­temu­lui hor­monal, regula­rizând mai ales producerea de cortizol, hor­monul stresu­lui. În plus, este activat parasim­paticul, acea parte a siste­mu­lui nostru ner­vos care conferă liniște și odihnă. "În general, ne simțim deosebit de bine în pădure, pentru că acolo există un cli­mat blând", explică Martin Klem. "Tempera­turile sunt plăcute și vara, umiditatea aerului este destul de ridicată, razele ultraviolete nu pot pă­trunde și toți acești factori stimulează o dispoziție calmă". În afară de aceasta, bucuria de a fi în pădure pare să se afle, efectiv, în genele noastre. Ecologul american Gor­don Orians a des­coperit faptul că ne simțim atrași în mod magic de copacii cu coroanele și crengile înalte și proemi­nente, care te invită să te urci în ei. Probabil pentru că stră­moșii noștri își căutau acolo protecție și hrană.
Și nu contează dacă nu locuiți în apropierea unei păduri, spun psihologii. Un loc cu verdeață gă­­­siți oriunde. Mergeți într-un parc sau într-o gră­dină botanică sau umblați, pur și simplu, desculți pe o pajiște. Importantă este dorința de a ieși regu­lat afară, în aer liber, ca o contrapondere la exis­tența în spații închise. Căci "Drumul cel mai rapid către noi înșine trece prin natură".