Preasfințitul FLORENTIN CRIHĂLMEANU - Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla - "Eu cred că există o sensibilitate a Suveranului Pontif față de România"

Cristian Curte
- Duminică, 2 iunie 2019, Papa Francisc va beatifica pe Câmpia Libertății de la Blaj, șapte episcopi greco-catolici, persecutați de regimul comu­nist. L-am ru­gat pe Preasfințitul Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gher­la, care și-a trăit el însuși credința în clandestinitate, în perioada dictaturii ceaușiste, să ne deslușească sensul slujbei celebrate de Papa cu ocazia marii sărbători -

"Atunci când avem de-a face cu o credință eroică dusă până la moarte, din iubire de Dumnezeu, vorbim despre un martir"

- Preasfinția Voastră, martirajul episcopilor greco-catolici deținuți în închisorile comuniste nu este cunoscut pe măsura dramatismului său. De ce au fost întemnițați?

- Biserica catolică, în gene­ral, nu a fost privită cu ochi buni de regimul comunist, în toate țările est-europene, nu numai la noi, pentru că, fiind în ascultare față de Sfântul Părinte Papa, era deschisă spre Europa occiden­tală. Ar trebui să subliniez că per­secuția nu a fost îndreptată împotriva anumitor episcopi uniți, ci împotriva instituției Bi­sericii Greco-Catolice în gene­ral, cu do­rința de a o suprima, de aceea, ei sunt beatificați acum împreună într-o singură cauză. În România, ierarhia greco-cato­lică a fost desființată treptat. Prima etapă, declanșată în 1948, a fost cea a exterminării, în care au vrut să termine pur și simplu cu ei. Atunci toți episcopii, dar și mulți preoți sau simpli cre­dincioși, au fost închiși. Unii au murit în temnițe, au existat însă și cazuri când unii clerici sau laici au trecut la ortodoxie, pentru a-și salva fami­liile de la prigoană. A urmat a doua etapă, începută în 1955, o perioadă de reeducare, când episcopii supraviețuitori, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu și Ioan Bălan, au fost eli­berați din închisoarea de la Sighet și au fost internați în spital, unde au fost tratați câte­va luni, în speranța că vor renunța la convingerile lor. Credincioșii greco-catolici au crezut atunci că statul și-a schimbat politica față de greco-catolici, ca urmare credincioșii din Cluj, care for­mau o co­mu­nitate puternică, au ținut o Liturghie în aer liber în fața bisericii Piariștilor, fără să ceară binecu­vân­tarea episcopilor. Această Liturghie a iritat Secu­ritatea și s-a sfârșit cu arestări. Pe fondul revol­telor din Ungaria, atmosfera a fost agravată de aceas­tă Liturghie și a generat un al doilea val de ares­tări, în 1956, când cei trei episcopi supravie­țuitori au primit domiciliu obligatoriu în mănăstiri ortodoxe, fiind apoi despărțiți la Ciorogârla, Căldărușani și Cocoș. Ulterior, episcopul Alexandru Rusu a fost rearestat și a și murit în temniță la Gherla. A urmat o perioadă de relativă toleranță, care ar constitui începutul celei de-a treia etape, de după 1964, când au fost semnate tratatele internaționale care privesc drepturile omu­lui, iar deținuții politici au fost în parte eliberați. Bise­rica Gre­co-Catolică și-a dobândit libertatea de practicare a cultului doar după 1989.

- Părinte episcop, de ce sunt considerați "sfinți martiri" acești episcopi greco-catolici, și nu simpli dizidenți anti-comuniști? De ce sunt beatificați?

- E o distincție impor­tantă - atunci când vorbim de o faptă de vitejie avem de-a face cu un erou. În de­finiția aceasta intră orice dizident politic antico­mu­nist. Însă atunci când avem de-a face cu o cre­din­ță eroică dusă până la moarte, din iubire de Dum­­ne­zeu, vorbim despre un martir. Îngădui­ți-mi să dau definiția martiriului așa cum am auzit-o eu însumi la Roma, rostită de Sfân­tul Papă Ioan Paul al II-lea: "Mar­­ti­riul este, înainte de toate, o pu­ter­nică experien­ță spiritua­lă. El izvorăște din­tr-o ini­mă care îl iubește pe Dum­nezeu ca adevăr suprem și bine maxim, la care nu se poate renunța." Este ceea ce practic au trăit acești șapte epis­copi martiri - ei L-au pus pe Domnul în inimile lor ca va­loare supremă a vieții. Aces­tea sunt dovedite prin dosarul lor de beatificare, ce cuprinde 1924 de pagini, bazate pe 45.000 de file de documente stu­diate în arhive. Aceste docu­mente, bazate pe scrierile epis­co­pilor, sau ale martorilor, de­monstrează felul în care și-au asu­mat martiriul, răs­punsul la ispitirile împotriva credinței lor, precum și cultivarea virtuților creștine.

- De la acele vremuri au trecut peste 70 de ani. Credeți că martiriul lor a avut sens, a rodit în societatea românească? Îi vedeți undeva semnele?

- Eu cred că da, pentru că episcopii martiri au rămas ca repere pentru identitatea Bisericii noastre Greco-Catolice. Atunci când Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a definit identitatea Bisericii noastre a spus că aceasta se regăsește "cu totul deosebit, prin Uni­rea cu Scaunul Apos­tolic și prin stig­­matul perse­cuțiilor secolului al XX-lea." Eu cred că în acești ani, de când lu­crăm la cauza de bea­tificare a celor șapte episcopi mar­tiri, am înțeles de ce a fost ne­voie de sacrificiul lor și ce a însemnat pentru noi timpul pe care ei l-au petrecut în tem­nițe. Ei și-au păstrat pacea sufletească, deși erau în suferință, dar nu au cerut niciodată libertate pentru ei, de­oarece au înțeles că sunt închiși, nu din voin­ța secu­rității, ci pentru că aceasta a fost Voința lui Dumne­zeu. Iar lupta lor nu a fost împotriva partidului co­munist, căci atunci ar fi fost simpli dizidenți, ci îm­po­triva singurei surse a răului din lume care este diavolul. De aceea, lupta lor s-a dat pe un alt plan, pe plan spiritual. Cardinalul Iuliu Hossu a respins toate propunerile care i se făceau de către repre­zen­tanții guvernului și de către înalta ierarhie ortodoxă, spunând: "Cu prețul credinței, nu! Cre­dința noastră este viața noastră." Ei nu s-au luptat pentru liber­tatea personală, ci pentru libertatea Bisericii lor. Roadele martiriului lor se vor vedea de acum înain­te, pentru că până acum viața lor a fost prea puțin cu­noscută.

- V-aș ruga, pentru informarea cititorilor noștri, să le faceți câteva portrete succinte celor șapte episcopi care așteaptă canonizarea. De ce constituie ei un model pentru dumneavoastră?

- O să vi-i pomenesc în ordinea în care au trecut la Domnul.

Episcopul Vasile Aftenie

Avea această voca­ție a martiriului, înainte de hirotnire și-a dorit să-și dea viața pentru credință, iar Dumnezeu l-a ascultat. A fost pri­mul dintre cei șapte epis­copi martiri care a trecut la Domnul. În 1942 spunea: "Dacă ar fi necesar, voi suferi chiar și martiriul pentru idealul mare pe care îl are Sfântul Scaun ca­tolic ro­man." Șase ani mai târziu, în 1948, în plină prigoa­nă, când a fost îndemnat să se ascundă pentru a nu fi arestat, a luat crucea pectorală în mână și a spus: "Această cruce mă oprește. De ce să mă ascund? Ce s-ar întâmpla dacă, într-o luptă pe front, generalul ar dezerta?" În octombrie 1948, îi spune primului ministru Petru Groza: "Credința noastră nu este o că­mașă pe care să o dezbraci seara și să o reîm­braci dimineața", iar tovarășului Gheorghe Gheor­ghiu Dej, în 1949, îi răspundea cu demnitate: "Nici națiunea, nici credința mea nu sunt de vânzare." Episcopul Vasile Afte­nie a murit la doar 51 de ani, ca urmare a bestialelor torturi la care a fost supus. În clipa când a fost adus în celulă, după toate lovi­turile suportate, s-a întins pe pat și a făcut un atac cerebral care l-a paralizat, iar la câteva zile a murit în așa-zisa infirmerie a închisorii din Văcărești. Era 10 mai 1950. Este sin­gurul care nu are o fotografie din închisoare, pentru că a murit în timpul intero­gato­riului.

Arhiepiscopul Valeriu Traian Frențiu

Seniorul colegiului episcopal este cel care a con­dus rezistența Bi­sericii Catolice în tim­pul perse­cu­ției. În 1948, scria într-o scrisoare pastorală: "Avem dato­ria să suferim, dacă este necesar, poate ofen­se, poate bătăi, poate închisoare și să­răcie, pentru că aceasta în­seamnă să îi dai glorie lui Dumnezeu." A ales să rămână fidel Bisericii Ro­mei și Sfântului Scaun, așa cum spunea "în viață și în moarte". Hristos l-a chemat la El în 11 iulie 1952, fiind în vârstă de 77 de ani, în celula 44 a pe­nitenciarului din Sighet. A murit înconjurat de ceilalți frați episcopi, care i-au făcut rugăciuni de înmor­mântare, înainte de a fi luat și aruncat în Cimitirul Săracilor de lângă Sighet.

Episcopul Ioan Suciu

A fost cel mai tânăr din­­tre cei șapte episcopi martiri. Pen­tru neobosita sa activitate catehetică în rândul elevilor și tinerilor, a fost arestat în repetate rânduri. Iubea mult tinerii și mergea în ex­cursii, juca uneori fotbal cu ei, avea multe publicații, catehis­me și cărți destinate lor. Era un foarte bun orator, su­pranumit din această pri­­cină "Ioan Gură de Rai". Era foarte temut de Securi­tate, pentru că predicile sale înflă­cărau inimile. Într-o pre­dică ținută în anul 1948, spu­nea: "Bisericii române unite îi lipsește încă fru­musețea mar­tiriului și a prigoanei. Îi lip­sesc rănile Mântuitorului." Și-a încheiat pelerinajul pă­mân­tesc la numai 46 de ani, la Sighet, în celula 44, la 27 iunie 1953. Suferea de colită cronică și a murit de foa­me pentru că nu se putea hrăni cu așa-zisele ali­mente din închisoare. A trecut la Domnul rostind cu voce tare, aproape stri­gând, rugăciunile "Tatăl Nos­tru" și "Năs­cătoare de Dumnezeu". Confrații epis­copi i-au făcut rugăciuni de înmormântare și abia apoi au chemat gardianul.

Episcopul Tit Liviu Chinezu

A fost ridicat la treap­ta de episcop la Mă­năstirea Căldăru­șani, în perioada de arest preventiv. Exista o corespondență secretă, prin bilețele cifrate, cu Nunțiatura Apostolică, așa că hirotonirea sa a fost făcută în conformitate cu legile canonice. Avea să spună la hirotonire: "Îmi ofer viața pentru a-l sluji pe Petru, cu toată deschiderea și sinceritatea." A ră­mas în închisoarea de la Sighet, după ce trei dintre episcopi au fost eliberați în 1955. Suferea de inimă, iar când gardienii au văzut că are nevoie de trata­ment, l-au izolat într-o celulă neîncălzită. La scurt timp, în 15 ianuarie 1955, a murit de frig în peniten­ciarul din Sighet, împlinindu-și legământul de la hirotonire, având vârsta de 51 de ani.

Episcopul Ioan Bălan

A fost episcop de Lugoj. Era un arhiereu erudit, care a tradus Noul Tes­ta­ment din limba grea­că. De la el ne-a rămas un răspuns dat Pa­triar­hului Justinian, care ex­primă foarte bine cre­zul celor șapte epis­copi martiri: "Prea Fe­ricite, dacă noi, epis­copii greco-catolici, am crede că Biserica Ortodoxă este adevă­rata Biserică a lui Hris­tos, ne-am da sem­nătura de trecere căci noi voim să fim cu Hristos. Dar nu ați venit la noi cu argumente teolo­gice, nici cu virtuțile creștinești, ci ne-ați arestat și ne-ați în­temnițat. Hotărât, acestea nu sunt metodele lui Hris­tos." Un răspuns demn și limpede pentru momentul în care se aflau, chiar dacă ierarhia ortodoxă nu a fost cauza, ci un instrument de care s-au folosit cei supuși răului. Preasfințitul Ioan a murit la 79 de ani, în data de 4 august 1959, afându-se în domiciliu obli­gatoriu la Mănăsti­rea Ciorogârla de lângă Bu­curești.

Episcopul Alexandru Rusu

A fost episcopul Ma­ra­mureșului și a ră­mas ferm în credință, în pofida presiunilor și torturilor, deși a fost arhiereul cu cel mai lung timp de detenție - aproape 15 ani petre­cuți în închisori, pre­cum cele de la Sighet, Galați, Cluj, Pitești, Gherla, sau în lagăre improvizate în mănăs­tirile ortodoxe de la Drago­sla­vele, Cioro­gârla, Căldărușani și Co­coș. În 1948, își pregătea credincioșii, scriindu-le: "Aces­tea trebuie să ne gă­sească uniți și gata de sa­crificiu, pregătiți să ur­măm misiunea noastră de apostolat creștin cu mai multă iubire pentru Dum­ne­zeu și aproa­pele." A trecut la Domnul la 79 de ani, pe 9 mai 1963, în in­fir­meria penitenciarului din Gherla, după ce a pri­mit dez­legarea sacramentală și a dat pacea lui Hristos, tuturor celor care se aflau închiși împreună cu el.

Cardinalul Iuliu Hossu

Cel dintâi cardinal al neamului românesc a rămas fidel până la sfârșit motto-ului său de o viață, pe care l-a rostit în repetate rânduri, atât conducerii de stat, cât și ierarhiei ortodoxe, atunci când i s-a cerut să se lepede de Biserica sa: "Cu prețul li­bertății, nu, până la moarte, căci credința noastră este viața noastră!". El este cel care a citit Rezo­luțiunea Adu­nării de la Alba Iulia la 1 decembrie 1918, rostind memorabilele cuvinte: "De acum îna­inte o singură țară - Româ­nia, una și nedespărțită, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și credința poporului său". A fost un eminent intelectual, având doctorate în Teo­logie și Filosofie, fiind Senator de drept și Membru de onoare al Aca­demiei Ro­mâne. El este unul dintre cei trei episcopi care au supra­viețuit Sighetului, pe­tre­cându-și ultima par­te a vieții în domi­ciliu obligatoriu la Mănăsti­rea Căldărușani. Acolo a fost vizitat de legatul papal, Monseniorul Gio­­vanni Cheli, care i-a adus la cunoștință că a fost numit de Sfântul Părinte Paul al VI-lea, car­dinal, în secret. Putea, gra­ție acestui fapt, să pără­seas­că România pentru Roma, însă nu ar mai fi putut să se întoarcă în țară. Cardinalul Giovanni Che­li a dat mărturie în dosarul de beatificare, spu­nând că atunci când i-a adus ves­tea, Monseniorul Iuliu Hossu a avut o clipă de ului­re, dar imediat și-a revenit și i-a spus că îi mul­țumește Sfântului Părinte că s-a gândit la el, dar nu crede că trebuie să se despartă de turma sa și că Bi­serica sa a fost tot timpul viața sa. A trecut la casa Tatălui, în vârstă de 85 de ani, la 28 mai 1970, la Mănăstirea orto­doxă Căldărușani, unde avea domi­ciliu obligatoriu.

- Părinte episcop, de ce credeți că România a avut parte, în doar două decenii, de două vizite papale? Am fost prima țară majoritar ortodoxă vi­zi­tată de un suveran pontif, prin Papa Ioan Paul al II-lea, iar acum vom fi vizitați de Papa Fran­cisc.

- Să știți că cel puțin vizita de acum a Papei Francisc și beatificarea episcopilor martiri nu au fost momente plănuite cu mult timp înainte. Anul trecut, noi, episcopii catolici din România, am avut în luna noiembrie vizita ad Limina Apostolorum la Roma. Este o vizită pe care orice episcop catolic o face cam la cinci ani o dată, pentru a da un raport la nivel pastoral. Atunci s-a pus și problema vizitei în România, iar Papa Francisc a spus că își dorește să vină, așa că noi l-am întrebat dacă ar fi dispus să facă și beatificarea episcopilor martiri în cadrul vizitei, în situația în care procesul lor ar fi dus la bun sfârșit până atunci. Papa a răspuns afirmativ, însă noi nu știam dacă se va finaliza la timp cauza de beatificare. A rânduit Bunul Dumnezeu ca ea să fie dusă la bun sfârșit anul acesta, iar noi vedem în aceasta "mâna" Providenței divine.
Cât despre cele două vizite, a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea și a Papei Francisc, consider că există o sensibilitate a suveranilor pontifi față de România. Precedenta vizită din mai 1999 a fost un eveniment istoric și un triumf și pentru catolici, și pentru ortodocși, cu toate criticile făcute din partea altor Biserici ortodoxe. România a avut o faimă euro­peană bună și sunt convins că și vizita de acum și întâlnirea cu Pa­triarhul Daniel nu se va desfășura ca în celelalte țări vecine, unde papa a fost întâm­pinat cu răceală din par­tea ierarhiei ortodoxe. Noi, românii, avem în gena noastră și un ADN al priete­niei, al deschiderii, care ne face să rămânem, din­colo de lupte și influen­țe geostrategice, un popor cald, primitor. De aceea cred că Sfântul Părinte Fran­cisc a contat pe această atitudine a poporului nostru și ne-a acordat o prioritate cu totul deosebită. În general vizitele Pontifului roman în țări europene durează o zi, cel mult două. La noi, în România, Papa Francisc va sta aproape trei zile (de vineri până duminică), ceea ce constituie un fapt onorant pentru poporul nostru. Fie ca lumea întreagă să înțeleagă că poporul român este ospitalier și știe să îl primească pe cel care vine în casa lui, cu mâinile întinse și o îmbrățișare fraternă. De aceea, să mer­gem împreună cu inimi deschise la Blaj! Hristos a Înviat!

(Fotografiile au fost oferite de domnul Emanuel Cosmovici, căruia îi mulțumesc pe această cale.)