Amazoanele se întorc - Rețete pentru femei puternice

Gilda Fildan
- Statisticile afirmă că femeile izbutesc să îmbine mai bine decât bărbații profesia cu viața de familie. Și tot statisticile afirmă că unele femei sunt mai puternice decât altele în felul de a-și conduce viața. Care să fie secretul reușitei lor? De ce unele știu să-și transforme visele în realitate, în vreme ce altele se plâng întruna că n-au noroc? Un "mister" pe care l-am trimis spre dezlegare la psiholog. Dr. NORICA POPA FISCHER, vechea colaboratoare a publicației noastre, s-a con­fruntat cu o mulțime de cazuri și e convinsă că a aflat ce anume le ajută pe unele femei să aibă succes. Numite de psihologi "amazoane", ele sunt tot mai numeroase azi, chiar și în România, prezente în toate domeniile sociale de vârf -

Muncesc cu plăcere

Femeile de succes sunt con­știente de aptitu­dinile lor. Ele per­cep clar zonele în care se pot descurca impecabil și aleg me­serii pe care să le facă cu plăcere. "Se numără printre cele 28% dintre per­soanele ac­tive pro­fe­sional cărora mun­­ca pe care o pres­tează le oferă satis­fac­ții", preci­zează dr. Norica Popa Fischer. "În pe­rioada asta de criză, trăim într-o lume a tristelor fi­guri. Ne­si­guranța îi face pe oameni să ac­cepte ani la rând situații frus­trante, în loc să-și învingă iner­ția și să ia inițiativa unei schim­bări". Fe­mei­le de succes proce­dează e­xact invers. Iată câteva repere ale tra­seu­lui lor:

Își iau viața în propriile mâini

Femeile de succes nu stau în ex­pec­tativă, sperând că într-o bună zi, ca prin minune, vor primi în dar postul vi­sat. Ele nu vor spune nicio­dată: "Aș­tept să văd cum merg lucru­rile". În­tre­prind ceva, pentru a atinge acest scop. Au curajul să riște. Mizează totul pe ceea ce știu să facă. Încearcă formule noi. Chiar dacă nu sunt la fel de mediatizate pre­cum bărbații, du­pă '89, și în România există mul­te femei con­du­că­toa­re de firme sau femei cu afaceri proprii, care func­­ționează perfect. Sunt în frun­te pentru că stă­pâ­nesc la perfecție meseria pe care o fac, fac ceva ce le place, și asta le adu­ce nu doar venituri, ci și satis­facție.

Au alternative

Ele nu-și țin - cum se zice - toate ouăle într-un coș. Dacă pla­nul A nu funcționează, renunță la el și trec la planul B. Ceea ce în­seamnă că sunt flexibile și dis­puse să-și regândească rapid stra­tegia atunci când își dau sea­ma că au nimerit într-o fundă­tură.

Răspund pentru ceea ce fac

Femeile de succes detestă să apară în postura de victime, să se scuze în permanență și să inven­teze pretexte. Dimpotrivă, își asu­mă răspunderea pentru ele însele și pentru acțiunile lor. Când comit erori, le recunosc și personal, și public, și încearcă să tragă învățături din greșeli.

Sunt autentice

Nu-și susțin părerea cu îndâr­jire oarbă, dar își apără ferm punc­tul de vedere, atâta timp cât cred în el, chiar dacă aceasta le obligă să înoate îm­potriva curen­tului. Totodată, nu resping nici ar­gumentele altora, când le socot rezonabile. Și nu încearcă vreo­dată să pară altceva decât sunt, numai pentru că apreciază pe cineva sau pentru că vor să fie apreciate.

Sunt realiste și se informează amănunțit

Nu se leagănă în visare, ima­ginându-și postul de vârf la care aspiră, ci sondează metodic reali­ta­tea din culise, dincolo de apa­rențele ei sedu­că­toare, ca să-și dea seama dacă au într-adevăr motive să-și dorească acea pozi­ție. Abia apoi intră în acțiune, pentru a-și atinge ținta.

Își ascultă vocea lăuntrică

Știu cu exactitate încotro se îndreaptă. Nu fiindcă s-ar con­for­ma indicațiilor primite de la alții, ci fiindcă au încredere în propria lor intuiție. Prin urmare, acordă însemnătatea cuvenită sen­timen­telor și experienței lor de viață și se bizuie pe ele.

Au o viziune clară

Știu ce este cu adevărat im­por­tant pentru ele. De pildă, să aibă un post care le permite să lucreze cu plăcere și totuși le lasă suficient timp disponibil și pen­tru familie. Înainte de toate, sunt capabile să facă o distincție netă între ceea ce le aduce mai aproa­pe de realizarea scopurilor ma­jore și a proiectelor lor și ceea ce nu e decât "praf în ochi".

Fixează limite

Își doresc armonie, dar nu sunt dispuse să plătească orice preț pentru ea. Spun "Nu", dacă se anunță ore suplimentare pen­tru a treia oară în aceeași săptă­mână, ori li se cere din nou să-și amâne con­cediul. Nu sunt de acord să preia rolul bărbatului în familie atunci când el găsește cu cale să se eschi­veze, înțelegând lim­pede că refuzul lor nu se adre­sează unei persoane, ci proble­mei în sine. Și este - astfel pri­vind lucrurile - un pas înainte pe calea succesului. Câteodată e ne­voie de un "Nu" pentru a pune lucrurile în mișcare.

Au umor

Sesizează aspectele amuzante ale unei situații aparent fără ieșire și au puterea să râdă de ele. Astfel destind atmosfera, se dis­tanțează și izbutesc să privească lu­crurile dintr-o altă perspectivă.

Vor să câștige

Ele doresc să câștige, iar nu să repurteze o victorie. Vic­toria nu aduce decât un succes de scur­tă durată și presupune întot­deauna existența unui învins. Care, la rândul său, se va căzni din răsputeri să-și ia revanșa. Fe­meile de succes țin seama de faptul că e bine să-i facă și pe ceilalți părtași la câștigul lor, așadar creează situații de genul celor numite "win-win", unde ambele părți au ceva de câștigat.

Își păstrează feminitatea

Femeile de succes nu afișea­ză crispat com­portamente tipic masculine, din simpla dorință de a demonstra că o pot face. Ele ră­mân ceea ce sunt: femei. Și reu­șesc, deși cu un efort uriaș, să nu-și subordoneze viața persona­lă profesiei.

Au farmec

Un studiu britanic arată că farmecul personal reprezintă cel mai eficient și mai important in­gre­dient în rețeta succesului. El se compune din in­te­ligență, com­petență și o înfățișare plăcută. Cerce­tătorii au constatat că, a­tunci când se servesc de far­me­cul lor, femeile reușesc să-și în­deplinească dorințele cu 26% mai repede.

Posedă o atenție distributivă

În general, femeile de succes pot face mai multe lucruri con­comitent. Dacă au rămas acasă pentru a termina mai repede o lucrare de serviciu, ele nu pierd prilejul să-și bage și rufele în ma­șina de spălat sau să arunce o pri­vire pe temele copiilor. Au si­mul­tan totul sub control. Spre deo­sebire de ele, bărbații se con­centrează de regulă pe o singură preocupare, ei își rezolvă pro­blemele pe rând.

Iau decizii în mod deliberat

Femeile de succes nu amână deciziile impor­tante, deoarece știu că trebuie să-și elibereze cât mai curând mintea, ca ea să fie disponibilă pentru alt­ceva. Spe­cialiștii consideră nehotă­râ­rea un inamic redutabil al suc­ce­su­lui. Căci, dacă un pro­iect nu este abordat fără întârziere, proba­bilitatea de a-l demara vreo­dată scade dramatic. Fe­meile pu­ter­nice respectă aceas­tă regulă a suc­cesului, anume, de a face pri­mul pas într-un in­terval de ma­ximum 72 de ore.

Au încredere în forțele proprii

Nu le lipsește curajul de a înfrunta provocările, își asumă conștient riscul de a comite greșeli.

Caută soluții

Nu văd doar obstacole în fața lor. Când apar blocaje, caută mo­dalități de a le depăși. De exem­plu, delegând unele respon­sa­bilități sau cerând ajutor. Deoa­rece știu prea bine că problemele pe care nu le putem soluționa sunt probleme de care este nece­sar să ne desprindem.

Sunt optimiste

Femeile de succes nu tind să se iluzioneze, pictând în perma­nență totul în roz, însă pun mare preț pe gândirea pozitivă. Căci cine adoptă o atitudine negati­vistă are prea puține șanse de a găsi căi de ieșire din impas.

Dacă au căzut, se ridică

În final, interlocutoarea noas­tră și-a amintit o istorioară ex­trem de sugestivă: "La festi­vita­tea de absolvire, într-un colegiu american, o pro­fe­soa­ră care se grăbea spre microfon a avut ghi­nionul să se împiedice, a căzut și s-a întins pe jos, cât era de lun­gă. Dar relaxată, s-a ridicat și a spus zâm­bind: «De căzut poate să cadă oricine, asta n-are im­por­tanță. Important este să ne putem ridica din nou»". Iar fe­meile puternice se ridică de fie­care dată.