Formula AS în Țara de Sus a Moldovei: Schitul Cozancea

Cristian Curte
- Leagănul marilor duhovnici Paisie Olaru și Ilie Cleopa -

În întunericul bisericii micuțe, străpuns doar de candelele care luminau frescele străvechi, călugărul Conon se ruga, stând într-un singur picior, cu ochii nedezlipiți de icoana mare a Prea Curatei. Cât era ziua de lungă trudea pe ogorul schitului, iar seara, o oboseală de plumb i se strecura în vine și doar așa, stând într-un singur picior, reușea să nu ațipească la rugăciune. Ar fi putut să meargă la chilie și să se culce așa cum făceau și ceilalți mo­nahi. Conon avea însă o inimă de sfânt, aprinsă de dragoste pentru Maica Domnului, pe care o iubea mai mult de­cât pe propria mamă. Avea doar doispre­zece ani când intrase la Schitul Cozancea, un copil. Noaptea, când tot schitul se scufunda în liniștea vătuită a somnului, iar în biserică nu mai era nimeni, putea să rămână singur cu Măicuța și să o alin­te în taină, spunându-i "Cocuța". Nu știa cum îi venise acest nume pe buze, dar i se lipise de inimă, pentru că era doar al lui, nu-l mai știa nimeni altcineva. Nu­mele de alint și cân­tarea Paraclisului, în fiecare noapte, în fața icoa­nei din bise­rica schitului, erau taine știute doar de el și de Maica Domnului. Și, pe zi ce trecea, după fiecare întâlnire învelită în lumina plăpândă a can­delei, dragul de "Cocuța" creștea în inima lui, iar rugăciunea Paraclisului parcă începea să i se scur­gă în inimă de la sine, fără să se nevoiască. Într-o noapte, s-a întâmplat o mare minune: Maica Dom­nului i-a răspuns rugăciunilor fierbinți. Nu fă­cuse nimic deosebit. A plecat la biserică după ce tot schi­tul a adormit, a intrat, s-a închinat, apoi a înce­put să se roage și atunci s-a întâmplat minunea. Maica Domnului a început să plângă. Două șuvoaie curate au țâșnit din ochii ei și s-au prelins pe icoana sfântă. Lacrimile acelea i-au ars lui Conon viața, cu focul dragostei dumnezeiești. Un foc care te pârjo­lește fără a te mistui. Plânsul Maicii Domnului a zguduit obștea Schitului Cozancea și țara toată până în ca­pitală. Gazetele acelui an, 1882, au vuit, de la "Vo­cea Botoșanilor" și până la "Universul" de Bu­cu­rești. În schit a venit chiar și o comisie de la oraș, în frunte cu prefectul de Botoșani. Au luat icoana din biserică și au închis-o într-o chilie sigilată, pen­tru a-i vădi înșelăciunea, dar Prea Curata a plâns în continuare, în pofida îndoielilor autorităților, iar Schitul Cozancea a rămas ocrotit de-a pururi, între lacrimile ei sfinte. Din aceste lacrimi s-a plămădit duhovnicul Conon, care a ajuns în scurtă vreme ves­­tit și foarte prețuit de credincioși. Îi primea pe toți cei care veneau la schit cu neputințe și necazuri și îi îndruma către icoana Măicuței, care făcea mari minuni. Între cei vindecați a fost și părintele Cleopa Ilie, la acea vreme, doar un prunc neputincios.

Salvarea de la moarte a părintelui Cleopa Ilie

Viitorul mare duhovnic al Moldovei a venit pe lume pe 10 aprilie 1912 în satul Sulița, aflat aproape de Schitul Cozancea, și, în primul an din viață, s-a îmbolnăvit de moarte. Leac la doftoroaiele din sat nu i-au găsit, copilul nu mai su­gea deloc și plân­gea întruna, așa că mama sa, femeie evla­vioasă, căreia îi muri­seră și alți prunci de mici, și-a pus toată nă­dejdea în puterea tămăduitoare a Mai­cii Domnului. Și-a luat bă­iețelul în brațe și a venit la părintele Conon de la Schi­tul Cozancea. Ma­rele du­hov­nic i-a găsit leac de în­dată pruncului - "Dă-l di pomană Maicii Domnului și-a să se tă­mă­duiască!" i-a spus mamei, iar ea a făcut întoc­mai. A aprins o lumâ­nare, și-a luat co­pilul în bra­țe, a venit cu el în fața icoa­nei și i-a spus Prea Curatei, cu toată durerea strânsă în inimă, în nopțile de nesomn și neliniște: "Măicuță, ți-l dau ție!" Apoi s-a închi­nat de trei ori, iar pruncul a tăcut după zile întregi de chin. La plecare, părintele Conon i-a profețit: "Pruncu' aista îi vindecat și-a să trăiască mai mult dăcât tăți copchii tăi șî-n viața lui ari să hie păzât di Mai­ca Domnului!". Și cum a spus părintele Conon așa a și fost. Pruncul a trăit 86 de ani și a ajuns pă­rintele Cleopa Ilie. Fără icoana făcătoare de minuni de la Co­zan­cea nu am fi avut astăzi un Cleopa.

Cleopa cel Tânăr

Cu toate aceste istorii sfinte în minte și inimă, mă îndrept către Schitul Cozancea, aflat la 45 km de Botoșani. Alunec printr-un ținut fabulos, cu dea­luri înalte, arcuite domol, de par­că tot pământul s-ar fi zbătut să ajungă la cer, dar nu iute, piep­tiș, ci ale­ne, la pas. Din dra­gostea aceasta a țărânei pentru înalt a ieșit țara botoșănenilor, un tărâm verde și cu­rat, străpuns din loc în loc de sate cu case mi­cuțe și biserici albe, mici perle prinse în verdele care inun­dă totul. Așezările strălu­cesc de curățenie. Doar asfaltul, care pare pe alocuri ieșit din­tr-un război crâncen, îmi adu­ce aminte de sărăcia locuri­lor. Să­răcie pe care altminteri nu o simți, pentru că sufletele botoșănenilor sunt foarte bo­gate. S-au strâns în ele vea­curi după veacuri de rugă­ciuni și nevoințe, prin vinele lor curg toți strămoșii cu credință tare, de la răzeșii lui Ștefan și până la pelerinii de astăzi. De aceea sunt oameni fericiți, veseli chiar, tari în fața necazurilor și foarte pri­mitori, în stare să îți așeze inima lor în palme. Din plămada asta au ieșit toți părinții Schitului Cozancea, în frunte cu marii duhovnici Paisie Olaru și Cleopa Ilie. Aici, în schi­tul spre care mă îndrept, cei doi s-au cunoscut, iar apoi s-au împrietenit atât de strâns, încât s-au prins frați de viață veșnică, uniți nu prin carne și sânge, ci prin Duhul Sfânt.
Las în urmă satul Su­lița, al părin­telui Cleopa, Stroieștiul părintelui Pai­sie e ultimul popas, îna­inte de a mă avânta în marea verde a câmpiilor bo­to­șănene, care străjuiesc Schitul Co­zan­cea. Drumuri galbene, de pământ, se împletesc și se despletesc în soarele începutului de vară. E liniște și nu e nici țipe­nie de om. Merg călăuzit de un creștin din Stroiești, care și-a rupt din muncă ceasuri întregi, doar ca să mă îndrume să nu mă rătăcesc. Ospita­litate botoșă­neană, simplă și sfântă. După un cot, drumul se lasă spre o vale lină, îmbrățișată de pă­dure. În căușul verde e adunată apa unui heleșteu, dincolo de el, săgeata zveltă a unei turle străvechi străpunge cerul. Am ajuns. Aici, la Cozancea, tim­pul a stat în loc. O pace adâncă este așternută de Mai­ca Domnului de jur împrejur. E liniștea lacri­milor ei. Nu se mișcă nimic, în afara siluetelor sub­țiri ale unor călugări, pe care îi văd robotind în preaj­ma lăcașului. Cleopa Străchinaru, părintele stareț al schitului, e tânăr, blând și zâm­bitor. Poartă același nume de călugărie ca și marele du­hovnic al Moldovei. I-aș putea spune "Cleo­­pa cel Tânăr", pentru că e înfrățit cu Cleopa cel Bătrân prin călugărie și pămân­tul naș­terii. Părintele stareț e tot de-al locu­lui. "Sunt din Copă­lău, un sat aflat cam la 15 km de schit, iar la Co­zancea am venit încă de mic. Îmi aduc aminte că nu împli­nisem patru ani când părinții m-au adus aici în brațe și m-au împărtășit. Apoi am tot revenit. Pentru noi, copiii din sat, mânăsti­rea era un altfel de tărâm. După ce ne în­torceam dintr-un pelerinaj la schit, în po­veș­tile noastre, totul era la Cozancea deo­sebit - florile care creșteau erau mult mai mari, la fel și copaci, hulta­nii de pe cer și mistreții din pădurea care împrejmuia mâ­năstirea. Apoi am crescut, iar la facul­tate, pri­me­le cărți duhovnicești pe care le-am citit au fost cele scrise de părinții Paisie Olaru și Cleopa Ilie. Atunci mi-a încolțit în inimă dorul de călugărie. Când am revenit la Co­zancea, am regăsit mâ­năs­tirea în care ei s-au format, singuratică și săracă, dar un loc în care te poți re­trage pentru a te ruga nestin­gherit, spre deosebire de alte mânăstiri care sunt mai apro­piate de drumuri și oraș. De aceea am rămas aici."

Sfinții de odinioară ai Schitului Cozancea

Părintele Cleopa Străchinaru știe toată istoria locului în care se nevo­iește. Începutul schitului a fost la 1656, când trei pustnici s-au așezat aici. Biserica de piatră este din 1732, și de atunci, nicio­dată, cu ex­cepția unei scurte perioade comu­nis­te, liturghia nu a încetat a fi să­vâr­șită în altar. Și asta, pentru că părinții care s-au nevoit aici și care l-au for­mat și pe părintele Paisie Olaru au fost oa­meni sfinți. "Părintele Paisie venea aici la Cozan­cea, încă de când era copil, pentru că satul său, Stroiești, e în apropiere. Primul său duhovnic a fost părintele Ca­li­nic Șușu, un călugăr foarte nevoitor, slab, de abia se ținea pe picioare, și care dormea numai pe jos, pe o rogojină, cu o cărămidă sub cap. Părintele aces­­ta se ruga așa: «Doamne, dacă crezi că voi face ceva bun înaintea Ta, mai lasă-mă să trăiesc, iar dacă nu, să mă iei de pe pământ!». Acest părinte i-a pus temelia vieții duhovnicești. Părintele Paisie avea să scrie la bătrânețe: «încă din copilărie mă lipisem cu inima de carte și de lucru­rile sfinte și eram cam retras. Gândul îmi era aple­cat mai mult spre mânăstire... ». Dar copilăria i-a trecut și n-a putut să își urmeze gândul, că a plecat pe front, în Primul Război Mondial, și acolo, în apropierea mor­ții, i-a promis lui Dumnezeu că, dacă va scăpa cu viață, se va călugări la Cozancea. Și așa a și fă­cut. Părintele Paisie s-a închinoviat aici în anul 1920 și povestea că în anii aceia, a găsit aici mulți părinți înduhovniciți printr-o viață simplă, de la care a învățat ce este dragostea adevărată de Dumnezeu și de oameni. Poate că cel mai sporit dintre ei a fost părintele Conon Gavrilescu, în fața căruia plânsese icoana Maicii Domnului, dar ca el mai erau și alții. Spunea părintele Paisie de părin­tele Nicon Drăgu­leanu, mare iubitor de singurătate, care se ruga ade­sea în pădure și mânca doar o sin­gură dată pe zi, numai seara. Părintele Nicon și-a cunos­cut dinain­te sfârșitul și i-a spus părintelui Pai­sie: «Să vii până la mine duminică la ora opt, că voi cânta cu îngerii Aliluia!» Părintele Paisie s-a luat cu treburile bise­ricii, că era paracliser, și a în­târ­ziat cu jumătate de ceas. Când a ajuns, părin­tele Nicon era deja mort în chilie, dar trupul îi era cald. Murise exact la ora opt, așa cum îi spu­sese. A mai fost apoi un frate, Gheor­ghe, care a venit la mânăs­tire când era deja bătrân și pe care l-a călugărit chiar părintele Paisie. Poves­tea despre dânsul că a venit la Co­zancea spre sfârșitul iernii, desculț prin zăpa­dă, și că atunci când făceau metanii împreună, ajun­geau la opt sute, apoi părintele Paisie se culca, iar bătrânul Gheorghe conti­nua. V-am spus doar despre câțiva părinți care au trăit aici și care au sfințit aceste pământuri cu viața lor, dusă în simplitate și smerenie, dar numărul lor este mult mai mare. Și dacă noi, călugării de astăzi de la Cozancea, suntem în mânăstire și Dumnezeu ne dă răbdare de a trece ispitele, este și datorită lor. Avem altarul unde au slujit ei, iar asta ne ajută și ne întărește mult".

Poiana unde se aud îngerii

E cu totul străbătută de păsări. O cascadă de triluri și ciripituri care acoperă murmurele și șoaptele codrului. Și o neobișnuită liniște, în pofida corului înaripat, o liniște care nu e de afară, ci dinlăuntru. E ca și când aici ești doar tu și Dumnezeu. Necazurile vieții sunt undeva departe, nu în alt loc, ci în alt univers. De parcă, pășind prin strunga copacilor care te lasă să întri în poiană ai fi aflat o poartă binecuvântată, care te-a scos, într-o clipă, pe un tărâm al raiului. Poate că așa ar trebui să o și numesc - poiana raiului. Și nu aș greși prea mult, pentru că aici, cam la jumătate de ceas de mânăstire, în mijlo­cul codrului, părintele Paisie a auzit aievea cân­tarea îngerilor. Trecu­seră de la intrarea sa în Schitul Cozancea unsprezece ani. În răstimp, își agonisise în inimă comoara rugăciunii isihaste și dorea, mai mult ca orice părinte din obște, să se însin­gureze, să plece în pădure, ca să fie doar el și cu Dumnezeu. Iar Domnul i-a răspuns, îngă­duin­du-i să audă, aici, chiar pe locul în care stau, corul ceresc al lumii de dincolo. A știut atunci că își aflase sălașul și a purces să își ridice o chilioa­ră și un mic paraclis. Va petrece aici, în sihăstrie, cincisprezece ani. Părintele stareț Cleopa Străchi­naru îmi spune că locul avea o tainică binecuvân­tare, încă de demult. Cântarea în­ge­rească nu răsu­nase în poiană la întâmplare. "Ceva a fost aici din timpuri stră­vechi. Nu știm ce, dar când părintele Paisie a venit în poiană, a găsit o cruce veche de brad, așezată pentru a ne aduce aminte de o întâm­plare binecu­vân­tată pe care tim­pul a șters-o. Părin­tele a luat cru­cea la chilie și a așezat o alta nouă, făcută de el". Crucea părin­telui Paisie încă mai este. E reze­mată de un mic paraclis ridicat pe locul celui făcut de părintele. Intru înăuntru și mă închin. În lumea lui micuță și simplă, cu totul din lemn, su­fletul se adună ca într-o can­delă. Orice pelerinaj la Cozan­cea ar trebui să se sfârșească aici.

Frați pe viață veșnică

S-a întâmplat aici, la Cozancea. Părintele Paisie era deja un duhovnic încercat. Țăranii care veneau la mânăstire îi spuneau, simplu, Pustnicul. În acei ani, a întâlnit un băiețandru care păștea oile, împre­ună cu doi frați mai mari, Vasile și Gheorghe. Băia­tul avea să devină părintele Cleopa, marele stareț și duhovnic al Mânăstirii Sihăstria, iar întâlnirea lor va schimba soarta ortodoxiei românești. Cei patru, trei frați și un duhovnic, s-au sudat pe veșnicie. Așa de mult își iubeau cei trei frați povățuitorul, încât au vrut să se călugărească tustrei, însă părintele Paisie i-a sfătuit să aibă răbdare. Multă răbdare, unită cu rugăciune, pentru că la călugărie nu alergi, ai nevoie de încercare. Cei trei frați au început să se roage acasă, așa cum ar fi făcut-o în mânăstire. Se strângeau la miez de noapte, doar la lumina lu­mânării, și citeau din Psaltire un ceas sau două. "Au avut o mamă foarte duioasă", îmi spune părintele stareț. "Când îi vedea că citesc la Psaltire îi plân­gea ca pe niște morți, pentru că știa că se pregătesc de călugărie. Din pricina asta, când au fost să plece la mânăstire, cei doi frați mai mari, Vasile și Gheorghe, au mers la Sihăstria, nu la Cozancea, să fie mai departe de casă, iar părintele Cleopa i-a urmat doar după ce a făcut armata. Când a venit într-o permisie și l-a cercetat pe părintele Paisie, acesta i-a spus: «Frate, dacă n-ai să vii tu la Co­zan­­cea, atunci poate că am să vin eu la Sihăstria», pentru că ținea mult la fiul său duhovnicesc. Cei doi au ieșit apoi din pădure într-o poieniță, au făcut trei metanii, s-au îmbrățișat și s-au legat așa, în fața lui Hristos: «Doamne, dacă am să mor eu îna­in­tea fratelui meu, dă să-mi fie alături în ceasul ace­la, iar dacă va să moară el înainte, să-i fiu eu alături. Măcar în ultimul ceas al vieții dă-ne Doamne să fim împreună!»". Și cum au cerut, așa a și fost. În 1947. părintele Paisie Olaru a mers la Sihăstria să-și vadă ucenicul iubit, ajuns călugăr încercat. Nu s-a mai întors niciodată la Cozancea, de aceea lumea îl știe drept mare duhovnic al Sihăstriei și Sihlei, dar el a trăit aici douzeci și sase de ani, primii săi ani de călu­gărie și pustnicie, adică anii de căpătâi ai ori­cărui călugăr. Când părintele Paisie Olaru a plecat la Mânăstirea Sihăstria, împlinise cincizeci de ani. Era deja un bărbat desăvârșit în Hristos. Avea în spate un munte de rugăciuni și dragoste cât să aco­pere țara toată. Iar țara i-a răspuns.

"Eu cried că îi sfânt. Da!"

Niciodată creștinii din satele apropiate de Co­zan­­cea nu i-au uitat. Mergeau la Sihăstria valuri, va­luri, pentru a-și vedea părinții, pe Paisie Olaru, du­hov­nicul cu inimă de mamă, și pe Cleopa Ilie, pre­di­catorul cu cuvinte de foc. Georgeta Chirilă l-a cu­noscut pe părintele Cleopa când era tânără și mer­gea după el până la Sihăstria. Acu merge "pi șaptă­zeși" și-și aduce aminte cu drag de vremurile ace­lea. "Socru meu o fost coleg di clasă cu părintili așa că merjea des pi la el. Atâta lume vinea acolo, vaaai di mini! Viné, că tari frumos mai vorbé părintili. Era cuminte șî tari credin­șios... Stăté pi șerdac șî țâné cu­vântare, ni învăța nu­ma cu vorbe bune, tătdeauna, sî fim credin­șioși, sî fim înțieliepți, ș-apăi ni întreba: «Voi sântieți din Sulița? D-apăi a să dormiți la noap­­te la mini în chilii!» Ș-apăi așa făcé. Ni pu­nea di dormeam chiar la dânsul șî el pleca di dor­­mea pin alte părți. Da și chilii avé... Pfăi! Numa icoa­ne pi tăți periețî! Tari bun era și tari mi-era drag di dânsul..." Și când zice că îi era drag pă­rintele Cleopa, lelei Georgeta fața i se lu­­­minea­ză de un zâmbet larg și rumen. O întreb dacă acum, că pă­rintele a plecat la Domnul, nu-i e dor de el. "N-apăi cum să nu-mi hie dor di el! Dac-ar mai hi, tot m-aș mai duce pi jos pân la el! Țân mintie ultimii ani când nu mai puté. Avea doar un ușe­nic de-l scoté în șerdac, iar el stăté șî ni vor­ghé. Ș-apăi o murit ș-am fost și la mor­mântul lui șî-l pomeniesc la rugășiune. Mi-amin­­tiesc cum ni zâ­cea cu drag: «Mânca-v-ar raiul sî vî mâ­nânșie!» Tăt așa ni zâșea... Am amin­tiri multe di la dân­­sul și tătdeauna mă rog la el. Când am vrun niecaz îi zic: «Părinti Cleo­pa, ajută-mă!» Chiar așa îi zâc pintru sănătate, pintru liniștea co­piilor." "Și îți răspunde pă­rintele Cleopa?" "D-apăi cum să nu-mi răspun­dă dacă mă rog la dân­sul?! Noi criedem în dân­sul, că o fost părinti di la noi din sat ș-acum îi sfânt. Eu cried că îi sfânt. Da!"
Elena Talpalaru e micuță și iute. În spatele anilor care s-au așternut peste ea bate o inimă aprin­să, care pe la "treizăș di ani, patruzăși, poa­te" l-a cunoscut pe părintele Cleopa. "Da amu am optzăși! Nu-i am împliniți, da-i am!" (râde șugubăț) Îi are, dar nu îi arată! "Mă dușiem pi jos la părintili Cleo­pa, că el o păscut oile cu tata mieu. Merjeam di la Târgu Neamț șî pân la pă­rintele la Sâhăstrâie, di la ora șinși după amiaza șî pân-o apuné soarili, cu bagaji pântru mânăs­tire. Ș-apăi dimineață viné părintili la noi: «Măi, mânca-v-ar raiul, cum di-oț vinit pi la mini măi, așa, pi jos!?» Așa o bucurie mari sâmțeam când îl vi­deam, aaaai di mini! Nici mâncare nu ni mai tră­buia, când îl vidém, nici somn, nici nimic, nimic. Ș-apăi ni întreba di fiecare în sat, și fași, cum o mai duși, ș-apăi ni spuné pilde, tari frumos vorbé cu noi. Nu-ș cum le ținé tăte în minte șî le spuné. Ș-apăi, într-un an, al mieu bărbat nu m-o lăsat să mărg la el, ș-apăi tăăăătăă noaptea am plâns di supărare. Acu nu știu cum să vă zâc, da parcă erai în rai când ajunjeai acolo la dânsul! Frumos, frumos, nu-ș ce să zâc! Nici nu știu di undi fășeam rost di bani, măi, oameni buni, di ajunjeam la dânsul! Știți ce la lumi era la el? Da în continuu, șî oamini, șî mașâni!". "Matale te rogi lui?". "Da. Că eu, când vorghesc cu dânsul, par­că-s ușurată, așa". "Crezi că e sfânt?". "Sfânt, sfânt, da, da! Io așa cried!".