Medicamentul medicamentelor - SPERANȚA

Redactia
- Autosugestia terapeutică -

Acțiunea stării de spirit asupra organis­mului omenesc s-a cons­tatat și s-a demonstrat de ­mult. Fiziologul francez Albert Mathieu a iz­bu­tit primul să dovedească rolul co­vâr­șitor pe care spe­ranța îl joacă în sta­rea gene­rală a bolnavilor. Tuber­cu­loșilor din spitalul în care lucra li s-au adminis­trat injecții cu simplu ser fiziologic, bote­zat cu numele fantezist de "An­ti­­fi­moză", un "medica­ment" lansat cu mare tam-tam, ca o des­coperire epocală. Ei bine, re­zul­tatele au depășit orice așteptare. Du­pă foarte scurt timp, bolnavii și-au re­că­pătat pofta de mâncare; tusea, expec­to­ra­ția și trans­pirația nocturnă s-au dimi­nuat. Efectul placebo fusese des­co­perit. Folo­sit astăzi pe scară largă în spi­ta­lele ame­ri­cane, el demon­strează indu­bitabil că un stimul psihic poate să pro­ducă o acțiune fi­ziologică intensă, mai pre­cis: vinde­ca­rea.
Să facem un pas înainte: oare omul bolnav n-ar pu­tea să-și aplice el însuși efec­tul placebo, mai exact să se autosu­ges­tioneze că s-ar putea vindeca? Pare greu de cre­zut, dar unii specialiști răs­pund la această între­bare în mod afir­ma­tiv: reprezentarea mentală a stării de sănătate, prin sugestie sau auto­sugestie, poate duce la vindecare. Organismul răs­punde comenzii venite din creier, sus­citând impor­tante modificări fiziologice, care îi reactivează funcțiile ațipite. Ar­ma­ta ascultă din nou de ordi­nele genera­lu­lui ei.

Etapele autosugestiei

Prevenirea bolii

Primul lucru care i se cere unui om ce vrea să ră­mână pe veci sănătos este să nu se gândească la boală. S-a dovedit că teama de boli, inclusiv cele micro­bie­ne, pun organismul într-o stare de infe­rio­ritate care favo­ri­zează apariția lor. În aceeași ordine de idei, pesi­mis­mul, tris­te­țea, ne­liniștea și suspiciu­nea sunt defa­vo­ra­bile sănătății. În schimb, voința, cu­ra­jul, încrederea în sine, opti­mismul - ca­li­tăți pe care le putem dezvolta - fa­vo­ri­zează neîndoielnic echilibrul vital. Un me­dic englez militar, detașat în campa­niile celui de-al Doilea Război Mondial, a ob­servat cu surprin­dere că soldații victo­rioși își vindecau mai repede rănile decât soldații care că­deau prizonieri. Acce­de­rea la o stare de spirit be­ne­fică, prin înlă­turarea gându­rilor negre, aduce în mod cert un spor de rezistență fizică.
Din același program de prevenire psi­hică a bolii fac par­te și următoarele "co­man­damente" care tre­buie ros­tite de 3-4 ori pe săptămână, seara, înainte de-a adormi:
* Am încredere în mine.
* Din zi în zi, în toate privințele, mă simt din ce în ce mai bine.
* În fiecare noapte dorm foarte bine și mă trezesc odihnit.
* Tot timpul mă simt foarte bine.
* Sunt din ce în ce mai rezistent, din ce în ce mai puternic.
Contrar a ceea ce s-ar putea crede, aceas­tă for­mulă - destul de generală în apa­rență - este foarte eficientă.

Lupta cu boala

Să presupunem acum că vă treziți, brusc, bol­nav. Vă îndreptați către un ca­bi­net medical cu o imensă ne­liniște. Ima­gini amenințătoare, cum ar fi acelea ale unor boli incurabile, cu sfârșit fatal, vă nă­pădesc. Refuzați să le dați ascultare! Alun­gați-le imediat ce apar, spu­nân­du-vă că simpto­mele care vă afectează nu sunt decât rezultatele reacției de apă­rare a organismului, care își mobi­lizează exem­plar forțele pentru restabilirea echi­librului rupt. În consecință, nu spu­neți: "Sunt bol­nav", ci: "Sunt pe cale de a mă vindeca". În con­tinuare, strădui­ți-vă să ră­mâneți calm. Dacă e ca­zul, rugați-i pe cei care vă înconjoară să vă lase în pace, evitând gălă­gia și agita­ția. Destindeți-vă fizic și moral (rela­xare). Încer­cați să ați­piți, căci somnul lasă integral la dis­po­zi­ția sis­temului nervos vege­ta­tiv ener­giile organice. Iar dacă du­rerea vă împie­dică să vă des­tin­deți com­plet, repetați în­tru­na for­mula: "Sunt calm... Mușchii mei sunt rela­xați... Nervii mei sunt des­tinși... Sunt liniștit... Ațipesc".

Refuzați durerea

Pe de altă parte, în orice îm­pre­jurare v-ați afla, puteți face să dis­pară - mai mult sau mai puțin com­­plet - simptomul du­rerii, in­di­ferent de acuita­tea lui. În acest sens, așezați pal­ma pe acea par­­te a corpului care vă doare și repe­tați foarte repede, aproape fără a vă gândi: "Tre­ce... trece...". Acest gen de mantră ac­ționează ca un ve­ri­tabil anes­tezic, dar numai cu condiția de a re­pe­ta de multe ori această formulă și de a nu vă în­tre­ba prea de­vreme: "Oare dis­pare cu ade­vărat su­fe­rința mea?", pentru că exact atunci ea va rea­părea.
Să trecem acum la stările cronice. Când ele sunt de ori­gine nevropată sau psi­ho­­somatică, vin­de­carea lor prin sugestie se poate ob­ține rapid, iar uneori chiar ins­tan­taneu. Când ele sunt organice, tre­buie să ne înar­măm cu răbdare, în­tru­cât trata­mentul prin suges­tie trebuie ur­mat multă vre­me. Cu toate aces­tea, da­că îl aplicăm cu încre­de­re ma­ximă și în mod per­severent, el face adesea ade­­vă­rate mi­nuni și reușește acolo unde trata­men­te pur medicale au eșuat.
Deci în toate cazurile, indiferent dacă în joc intră tulburări nevropatice, psiho­so­matice sau orga­nice, aplicați tehnica următoare:
1. Seara, în pat, după câteva mișcări de respi­rație profundă, urmate de un exercițiu de relaxare, rostiți în gând sau tare "comanda mentală" arătată mai sus. Re­petând-o, să vă însoțească gândul că subconștientul vos­tru va opera în cursul nopții în sensul vindecării.
2. Dimineața la trezire, folosiți din plin facul­tățile conștiente și plasați-vă într-o po­zi­ție de re­vol­tă față de starea dvs. patologică. Spu­neți-vă: "Vreau să mă fac bine!" și repetați aceasta deplin conștient, pu­nând în joc toată voința dvs. La nevoie, scrieți aceas­tă propo­ziție de mai multe ori. Alungați cu hotă­râre orice îndoială și descurajare. Înlo­cuiți-le prin sentimente de bucurie, opti­mism și încredere.
Imaginați-vă cum vă veți simți a­tunci când vinde­ca­rea va fi asigu­ra­tă, când veți putea lu­cra în mod li­ber și nu veți mai fi o po­vară pentru cei din jur. Și mai mult, închi­puiți-vă că v-ați și vin­de­cat, că vă bu­cu­rați ia­răși, pe de­plin, de toate fa­­cul­tă­țile dvs. Si­liți-vă să re­simțiți o adân­că emo­ție la gân­dul fericirii de a vă re­găsi pe deplin sănă­tos.
De două sau de trei ori pe zi, în func­ție de îm­pre­ju­rări sau de ins­pi­ra­ție, ima­gi­nați-vă că orga­nul afec­tat - ini­mă, plă­mâni, sto­mac, rinichi etc. - func­țio­nea­ză per­fect. Recurgeți în acest scop la re­pre­zen­tări ana­tomice descri­se fizio­lo­gic. Dacă sun­­teți cardiac, ima­ginați-vă că ini­ma bate normal. Dacă aveți leziuni tu­ber­culoase sau de altă natură, vi­zua­lizați ci­ca­triza­rea, iar apoi dis­pa­riția lor. Mer­geți foarte departe cu aceste reprezentări mentale, chiar dacă ele vi se par puerile și a priori inu­tile. Astfel, dacă aveți acnee, imaginați-vă că fața vă este intactă. Dacă aveți albu­mi­nurie, ima­gi­nați-vă că urina rămâne lim­pede și nu mai pre­zintă pete de al­bu­mină. Totodată, puteți sta de vor­­bă cu orga­nul bolnav, invi­­tân­du-l în mod liniș­tit și in­sis­tent să func­țio­neze mai bine, să se calmeze, să de­vină insensibil la du­rere. Dacă aveți o fire volun­tară, recur­geți la ma­niera im­pe­rativă și obligați-l să lu­creze în mod nor­mal. Așa a procedat loco­tenentul de avia­ție Jacques d'Ar­noux, erou din Pri­mul Răz­boi Mondial, care - cu mijlocul frac­­turat și cu mă­duva spinării în parte rup­­tă, în urma că­derii avio­nului, ră­mas pe jumătate paralizat și pus în imposi­bi­litatea de a se mișca fără a suferi du­reri infernale - a hotărât să trăiască și să se facă bine. Și, într-ade­văr, el a reușit să-și refolosească mem­brele și să redevină sănătos. "Pentru a-mi restau­ra ce­lulele - scria el, în paginile sale - sunt pătruns de o voință supraomenească: îmi violen­tez picioa­rele atone, mi le contract și excit în ele vibrații interne. Iar dacă unele părți atrofiate ră­mân fără viață, voi face, totuși, o proiecție de fluid, o infuzie vo­lun­tară de influx nervos în acest efort, o înver­șunare surdă, o înverșunare placidă. Voi readuce curentul mă­duvei în membre."

Listele autosugestiei

Dacă autosugestia este capabilă să producă ade­vă­rate vindecări și uneori chiar minuni greu de închi­puit, nu tre­buie uitat că, pentru a avea o efi­cacitate deplină și durabilă, tratamentul medical trebuie să fie complet.
Dacă sub influența gândirii ajungem să resta­bilim un echilibru fiziologic și să frânăm o afec­țiune mai mult sau mai puțin gravă, prin aceasta încă nu s-au su­primat cauzele profunde ale anoma­liilor vitale.
Cea mai mare parte a tulburărilor patolo­gice și a leziunilor noastre o for­mează greșelile comise de noi înșine îm­potriva legilor vieții.
În consecință, după fiecare vindecare (oricare ar fi fac­torul care a provocat boa­la) trebuie să tin­dem spre o viață sănă­toasă, să suprimăm erorile alimentare care stau la originea unui număr mare de afecțiuni.

Dr. MARIA PETRESCU