Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

–    Cei 13 români care au botezat cerul –

Doisprezece bărbați și o femeie

Pleiadele

Adâncurile celeste au o frumusețe divină, în fața căreia cuvintele se chircesc de neputință. Galaxiile își întind aripile spre mar­ginea lu­mii, ca într-un dans molcom de păsări albe. Lumi­na călătorește de pre­tu­tin­deni spre nicăieri, dând cu­loa­re întunericului, dând căl­dură nopții, dând viață lumii. De acolo, de sus, unde se adună sufle­tele ca să se hrănească cu praf de stele, ne veghează câteva nume și spirite de români, devenite „stăpâ­ne” întru eter­ni­ta­te pe cor­puri cerești: doispre­zece bărbați și o femeie.

Un savant pe Lună

Spiru Haret

Există pe Lună un crater cu dia­metrul de 29 km, care se cheamă Spiru Haret. Sa­van­tul al cărui nume a ajuns pe as­trul nopții a fost cel dintâi român care a obținut un doctorat în as­tronomie. Evenimen­tul se întâmpla la Paris, în 1878. Ca ministru al Educației, Spiru Haret a emis decre­tul de înființare a Ob­ser­vatorului din București, prima insti­tuție ro­mânească dedicată cer­cetării as­tro­nomice. Pasiunea sa pen­tru ma­te­matici s-a manifestat foarte de tim­pu­riu: încă pe când era elev de li­ceu, a publicat două manuale, unul de al­ge­bră și altul de tri­go­nometrie. După ter­minarea facultății, a plecat la Pa­ris cu o bur­să. Teza lui de doc­torat despre axele or­bitelor planetare re­prezintă cea mai im­portantă con­tribuție științifică a sa. Desco­pe­rirea sa a fost crucială, dar după întoar­cerea în țară, savantul a re­nun­țat la cerce­ta­re și s-a de­di­cat îm­bu­nă­tățirii învăță­mân­tului ro­mânesc, con­tri­buind funda­men­tal la dez­vol­tarea acestuia, în tim­pul celor trei gu­­verne liberale sub care a fost mi­nistru al Edu­cației. As­tăzi, puțini ro­mâni cunosc ac­ti­vitatea științi­fică ex­cepțională a lui Sp­i­ru Haret, al că­rui crater lu­nar ne veghează în tăcere.

O poetă pe Venus

Ele­na Văcă­rescu

Pe Venus, un crater ca o floare roșie uria­șă, ce își des­chide petalele pe un dia­metru de 32 de km, poartă nu­mele poe­tei Ele­na Văcă­rescu (1864-1947). Fai­ma ei este mai degrabă literară și mon­de­nă, căci puțini au auzit de acti­vi­tatea sa politică și cul­tu­ra­lă. Din pri­cina logod­nei sale cu prințul Fer­di­nand, nea­grea­tă de regele Carol I, a fost ne­voi­tă să plece în exil, la Pa­ris. Me­ri­te­le ei de­pășesc cu mult lu­mea litera­ră, Elena Văcă­rescu fiind un model de fe­meie ex­cep­țio­na­lă, in­te­ligentă și iu­bi­toare de țară, mult ad­mi­rată de contem­porani. Ea a fost pri­ma femeie-am­ba­sa­doa­­re din Ro­­mâ­nia. A par­ti­ci­pat, în 1919, la Confe­rința de Pace de la Paris, iar ulte­rior a fost nu­mită secre­tar ge­ne­ral al Aso­ciației ro­mâne de pe lângă So­cietatea Națiu­nilor, orga­nism pre­­­cur­sor al ONU. Pre­șe­din­tele dele­ga­ției ro­mâ­ne era Nicolae Titu­lescu, pe care Ele­na Vă­cărescu l-a secon­dat, atât în ches­tiuni cul­turale, cât și în acțiuni po­li­­tice im­por­tante. În 1922, a fost a­lea­să membră per­ma­nentă în co­mi­tetul de condu­cere a Co­mi­siei de Coope­­rare Inte­lec­tuală, iar peste doi ani va par­­ticipa la fondarea Institu­tu­lui Interna­țional de Coope­rare Inte­lec­tuală, alături de Paul Valery, Albert Einstein și alte nume sonore. În 1925, a fost primită în Acade­mia Română, care își deschi­sese porțile și pen­tru fe­mei, iar doi ani mai târziu, pre­șe­din­tele Fran­ței îi va în­mâna ordinul Legiunii de Onoa­re. A fost de două ori laureată a Aca­demiei Fran­ceze și vred­nică urmașă a înain­tașilor ei Văcărești – Ie­nă­­chiță și Iancu. A pu­blicat mai multe volume de poezie și proză și a tradus în lim­ba franceză din poe­ziile lui Emi­nescu, Bla­ga, Goga, Topâr­ceanu, Mi­nu­lescu, Vinea. A murit în 1947, purtând în su­flet, din­colo de mor­mânt, durerea pen­­tru soarta nea­mului ei pe care l-a iubit atât și pe care îl aștep­tau anii lungi și întunecați ai co­­­munis­mului.

Emines­cu, Brâncuși și Enescu

George Enes­cu

Au trăit cu sufletul printre astre și au ajuns cu nu­mele tot acolo. Eminescu a vă­zut cu ochii minții înce­pu­tul lumii, cerurile de stele, a fost pă­truns de frigul ne­mu­rito­ru­lui Luceafăr. Uni­versul cu toate tainele sale, ima­ginile cosmice și lu­mina au un loc spe­cial în poe­zia lui filozo­fică. Ar fi fost de neima­ginat ca numele lui Emi­nescu să nu se găsească între hăurile de stele care i-au hră­nit spi­ritul, cuge­ta­rea și ima­gi­nația.

Brâncuși a dăl­tuit in­finitul în lemn și pia­tră, așa cum Eminescu l-a sculp­tat în cuvinte. L-a condensat în esen­țele crescute din pă­mânt, l-a făcut zbor, tin­zând spre cer, spre etern. Un nume fă­ră moarte, ce a revo­lu­țio­nat arta prin setea de e­sențe, prin do­rința de a ajunge la miezul lumii.

Muzica sferelor co­bo­râtă în arcușul lui E­nescu a devenit rapso­die și simfonie și a ur­cat apoi, din nou, la stele. Galaxiile ro­ti­toare își poartă sorii spre mar­gi­nea universului, pe a­cor­duri divine: când Dum­nezeu începe să cânte, se nasc stele. Iar Enescu a prins, în vâr­ful ba­ghetei sale, câte o stea, câte un acord dum­ne­zeiesc. Ye­hudi Menuhin spunea despre George Enes­cu: „Pen­tru mine, Enescu va rămâne una din veri­ta­bilele minuni ale lumii. Ră­dă­cinile puter­nice și no­blețea sufle­tului său sunt pro­venite din propria lui țară, o țară de ine­ga­lată fru­musețe”.

Cometele „Daimaca”

Nebuloasa ”Vulturul”

Victor Daimaca s-a născut la Dro­beta Turnu Se­ve­rin în 1892. A fost profesor de matematică la un liceu în Târgu Jiu și este singurul român care a desco­perit comete. A fost pasionat de astronomie de când era co­pil. Și-a „construit” un observator astro­nomic în podul casei, dotat cu un binoclu Zeiss, care mărea de 6 ori, și un „vi­zor” de 5-6 țigle, scoase din acoperiș, spre emisfera de sud. După ab­sol­virea fa­cultății, Victor Dai­maca s-a stabilit în Târgu Jiu, unde a fost profesor de mate­ma­tică la Școala nor­mală. Aici, având drept „observator” un stâlp de gard, unde re­ze­ma binoclul, a început să caute co­mete noi. Ast­fel, în 1943 a găsit o co­metă necata­logată în con­ste­lația Lynx, care a pri­mit numele Dai­­maca 1943c. La scurtă vreme, a mai descoperit o cometă în re­giunea su­dică a con­ste­lației Vărsă­to­rului, ca­re, de ase­me­nea, a pri­mit nu­mele său, îm­pre­ună cu nu­mele altui as­tro­nom care o desco­perise după el – Van Gent-Pel­tier – dar a cărui tele­gra­mă ajun­sese mai repede la Uniu­nea In­ternațio­na­lă As­tro­­no­mică de la Co­penhaga. După doi ani a desco­perit și co­meta Kopf, ulterior des­co­perită și de un ger­man dar, ca și în cazul pre­­ce­dent, tele­gra­­ma lui Dai­maca a ajuns mult mai târziu. De data aceas­­­ta, doar nu­me­le des­cope­ri­torului ger­man a fost dat as­te­roi­du­lui. Des­tin tipic româ­nesc, repe­tat dra­matic de atâția sa­vanți, între care la loc de frunte e cazul lui Nicolae Pau­les­cu, inven­ta­torul insuli­nei, în locul căruia au luat premiul Nobel doi ca­na­dieni, care făcuseră aceeași desco­pe­rire, cu aproape un an mai târziu decât cercetătorul român.

Profesorul mehe­din­țean Dai­maca este o fi­gu­ră neștiută, ca atâ­ția alți savanți români ne­drep­tă­țiți. Și-a găsit liniștea și bu­curia în cer, între co­metele sa­le, căci oamenii l-au uitat repede.

Steaua albastră Sanduleak și asteroidul familiei Pârvulescu

Nebuloasa Andromeda

Acum zece milioane de ani, în nebuloasa Taran­tu­la, lua naștere, din praf cosmic și nori de gaze, o stea albastră supergigan­tică. Ne­buloasa se află în Marele Nor al lui Ma­gellan care, la rândul său, este o galaxie-satelit a Căii Lac­tee. Acum un mi­lion de ani, un vânt stelar i-a smuls stelei straturile exterioare, înve­lind-o în­tr-un nor de gaz rece. Iar acum aproxi­mativ 168.000 de ani, stea­ua a explodat și a dat naștere primei su­per­nove vizibile de pe Pă­mânt de la inven­tarea te­le­scopului, Supernova 1987A. Lumi­na super­no­vei a ajuns pe pământ abia în luna fe­brua­rie a anului 1987, a per­sistat câteva luni și a fost vizibilă cu ochiul li­ber doar din emi­sfera su­dică.   

Stele nou-născute

Steaua care a dat naș­tere acestei supernove a fost descoperită de astro­no­mul american de origi­ne româ­nă Nicolae San­duleak și a primit numele său. Născut în Statele U­ni­te din părinți români, Ni­colae (Ni­cholas) San­du­­leak (1933-1990) a fost un astronom de marcă, ce s-a ocupat de cata­lo­garea stelelor din sudul Căii Lac­tee și de Norii lui Ma­gellan. Steaua lui albastră și su­pernova căreia i-a dat naștere conti­nuă să con­tra­rieze pe astro­nomi, căci se știa, până la desco­pe­rirea lui Sanduleak, că super­no­vele se nasc numai din stele roșii, iar steaua sa era albastră… Un as­teroid desco­pe­rit în 1994 a căpătat și el numele San­du­leak, în me­mo­ria ma­relui astronom.

Constantin Pârvulescu (1890-1945) s-a născut la Plo­­iești și a fost profesor la uni­versitățile din Cer­­năuți, Bu­curești, Cluj și Ti­mi­șoara, și director al Ob­ser­va­to­rul­ui astronomic din Cluj (1941-1945). Un aste­roid desco­pe­rit în 1936 a pri­mit numele „Parvulesco”, datorită con­tribu­țiilor valoroase ale profe­so­rului român în domeniul gala­xiilor, al stele­lor bi­nare și al norilor globulari, dar și în cinstea copiilor săi, Carina și Antares Pârvu­les­cu, amândoi specialiști în același do­me­niu.

Hermann Oberth: un sighișorean genial

Hermann Oberth

Hermann Oberth (1894-1989) este considerat fon­datorul astro­nau­ticii și inventatorul rachetei. S-a năs­cut la Sibiu, într-o familie de inte­lec­tuali sași și a cres­cut în Si­ghișoara. Tatăl său era un chirurg fai­mos, direc­tor al spita­lu­lui ju­dețean din Sighi­șoara. La nici 14 ani, elevul de liceu Oberth pro­iec­tase deja primul model de rachetă, fascinat de căr­țile lui Jules Vernes „De la pământ la Lună” și „Ocolul pământului în 80 de zile”, pe care le știa a­proa­pe pe de rost. Teza de docto­rat i-a fost res­pin­să în 1922, în Germania, pe motiv că era prea utopică. Pu­bli­cată cu fon­duri pri­vate, după ce a fost respin­să de mai multe edituri, car­tea sa „Ra­cheta spre spa­țiile interpla­ne­tare” avea să devină o lucrare de o im­portanță covârșitoare, chiar dacă inițial a stâr­nit multe con­tro­verse. La vârsta de 28 de ani, își încheiase deja opera fun­da­mentală a tehnicii ra­che­telor și a zborului cos­mic. După cel de-al doilea Război Mondial, s-a sta­bilit în Germania. S-a re­tras din lu­mea științei în 1968, dedi­cân­­du-se filo­so­fiei. A murit în 1989, iar un an mai tâziu, Aca­de­mia Română l-a ales mem­bru post-mortem. Pri­ma ra­che­tă de mari dimensiuni, A4, a fost con­s­trui­tă urmând în ma­re măsură ideile lui Oberth. Nu mai puțin de 95 de in­ven­ții și reco­man­dări ale savan­tu­lui de ori­gine română se regă­sesc în cons­trucția acestei rachete, cu­nos­cută ulte­rior sub nu­me­le de V2. Un aste­roid desco­perit în anul 1975 și un cra­ter de pe Lună poar­tă numele „Oberth”, în onoa­­rea ge­nia­lului inven­tator transil­vă­nean.

Patru nume pentru eternitate

Eugeniu Grebenikov

Grebenikov, Donici, Drages­co și Bîrlan sunt alți patru as­teroizi cu nu­me de români.

Eugeniu Grebenikov s-a năs­cut în Slobozia Ma­re, în 1932, dintr-o mamă dobro­gean­­că și un tată mol­do­vean. A ur­mat li­ceul la Cahul, iar stu­diile supe­ri­oare le-a făcut la Uni­versitatea Lo­monosov din Moscova. A rămas la Mos­cova defi­nitiv. Pen­tru contri­bu­țiile sale im­por­tan­te în do­meniul me­canicii celeste, un asteroid des­co­perit în 1952 îi poartă numele.

Nicolae Donici

Nicolae Donici (1875-1957) s-a născut în Basa­rabia, la Du­băsarii Vechi, și este con­si­de­rat primul astrofi­zi­cian român. A efectuat cerce­tări as­trono­mice în Spa­nia, Rusia, Portugalia, Indo­ne­zia, SUA etc. A fost mem­bru al Academiei Imperiale de Știin­țe a Rusiei, mem­bru de onoare al Academiei Ro­­mâ­ne și mem­bru fon­dator al Uniu­nii Astro­no­mice In­ter­națio­nale. A cons­­truit un obser­va­tor astro­nomic pri­vat și s-a preo­cu­pat, în spe­cial, de fizica solară, ur­mă­rind, în decur­sul vie­ții sale, șase eclipse tota­le de soa­re. Aste­roidul 9494, des­co­perit în anul 1971, îi poartă nu­mele.

Jean Dra­gesco

Clujeanul Jean Dra­gesco este cunoscut ca bio­log, dar și ca astro­nom amator. S-a născut în 1920, iar în 1941 a pă­răsit România și s-a stabilit în Franța. Lu­cră­rile sale din domeniul fotografiei astronomice sunt bine cunoscute în în­treaga lume. În anul 2000, la ani­versarea a 80 de ani de viață, asteroidul cu numărul 12498, descoperit în 1998, a primit numele său.

Mirel Bîrlan

Cel mai tânăr nume românesc pe cer este cel al lui Mirel Bîrlan. S-a născut într-o comună din Giur­giu, în 1963, a urmat liceul în Giurgiu și a absolvit Faculta­tea de fizică a Universității București, în 1986. După câți­va ani de profesorat la liceul din Mizil, unde ur­mau să îl aștepte, cum mărturisea chiar el într-un in­ter­viu, „rutina, ruina și rugina”, căderea comunis­mu­lui i-a deschis porțile spre Insti­tutul Astronomic al Aca­demiei Române. A obținut un doctorat în fizică la Bu­curești, în 1998, și în paralel, un altul, în astrono­mie, la Paris. Un asteroid descoperit în 1981 de astronomul Ed Bowellat de la Ob­servatorul Lo­well a fost numit „Bîrlan” de către Uniunea Astro­no­mică Internațională.

Praf de stele

Craterul Văcărescu

13 nume românești pe bolta înstelată. Poate ne­drept de puține, dacă ne gândim că numai numărul as­te­roizilor identificați până acum este mai mare de 150.000. Dar e adevărat că și despre prezența în cer a acestor 13 nume au auzit puțini. Dintre acești „stă­pâni” de astre, doar patru au trăit și și-au sfârșit viața în România: Mihai Eminescu, Spiru Haret, mo­des­tul profesor de liceu Daimaca și profesorul Pâr­­vu­lescu. Brâncuși, Enescu, Elena Vă­cărescu, Jean Dra­gesco și Mirel Bîrlan au ales Fran­ța, Grebenikov și Donici au trăit în Uniunea Sovietică, San­duleak în SUA, iar Oberth în Ger­ma­nia. Ca într-un blestem, valorile ro­mâ­nești s-au risipit mereu, deși uneori s-au împlinit tocmai plecând de pe pă­mântul stră­moșesc.

Se apropie vara, cu nopțile ei grele de stele. Lu­mi­nile orașelor aco­­peră ca o cor­tină sce­na infini­tului ce­lest, lăsându-ne orbi în fața eterni­tății. Dar la țară, sau sus la munte, cerul este liber și in­credibil de înste­lat. Gândul se o­prește-n loc în fața măreției și sple­dorii adân­cu­rilor lu­mii. Căci așa a vrut Dum­­ne­zeu să facă lumea: fru­moa­să. Atât de fru­moasă, încât timpul să se oprească în loc și omul să știe, pentru o clipă, că su­fletul său este praf de stele, lumină, nemurire.

1 Comment
 1. Buna seara,
  Ma bucur sa citesc asa un articol interesant.
  As aprecia foarte mult, daca ati putea adauga inca un nume mare al astronomiei romanesti, cel al domnului Dr. Ovidiu Vaduvescu, cercetator la Observatorul Astronomic Isaac Newton de pe insula La Palma.
  Informatii referitoare la activitatea, publicatiile si descoperirile dumnealui pot fi gasite aici:
  https://www.ovidiuv.ca/
  https://www.researchgate.net/profile/Ovidiu-Vaduvescu
  Domnia sa sustine studentii romani care vor sa faca cercetare in domeniu, coordonand teze de doctorat si le inlesneste accesul la observatorul astronomic din La Palma.
  Este si un pasionat al muzicii corale si instrumentale.

  Multumesc frumos.
  Magda Soare Manescu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian