Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

DOINA RUȘTI, scriitoare

„Să ne bucurăm de Crăciunul pe care-l avem fiecare, așa cum e”

Ce mai înseamnă astăzi Cră­ciu­nul? Am în min­te zăpezile de al­tădată, zilele Cră­ciu­nului, cu miros de brad și de cozo­naci, fără a avea nostalgia lor. Cră­ciu­­­nul urban, de as­tăzi, în­seamnă străzi, res­­tau­ran­­te cu mobilier interbelic și mall-uri cu Moș-Cră­ciuni plini de texte. Și de ce n-am lăsa în ur­mă săniile și clopoțeii, când tot trăim în lu­mea comorilor peri­sa­bile? Totul strălucește pe timp scurt, con­form cu do­rințele ge­nerale ale omului ac­tu­al, care se plic­ti­sește atât de repede. Dar chiar și în lumea aceasta grăbită și în­setată de noutăți, se strecoară aromele bu­cătă­ri­ei de altădată și fustele foșnitoare ale femeilor dis­puse să aștepte până la capă­tul vieții. Despre o ast­fel de femeie am scris recent în cartea mea, „Cămașa în ca­ro­uri”. De fapt, des­pre două fete.

În urma unui ac­cident sonor, se pro­du­ce o fisură tem­po­rală, iar o adolescentă din Bucu­reștiul actual a­jun­ge în lumea fa­na­riotă. Orașul e plin de sănii, Lipscaniul ge­me de oameni împo­vă­rați de cum­pără­turi. De la cuptorul armea­nului vin în valuri aro­mele pâinii coapte pe vatră și ale covrigilor cu susan, iar în înal­tul aceluiași cer al Bucureș­tiului de Decem­brie, se pregătesc primii fulgi. Totuși, nimic din toate aces­tea n-au im­portanță. Această fată a zilelor noas­tre nu vrea decât să se în­toarcă în mall-uri, la viața de azi. Cumva, prin­tr-o răsturnare a sorții, o altă fată de data asta din secolul al 18-lea, ajunge în Bucu­reș­tiul de acum. Îmi place să mă gândesc la ea și la un Cră­ciun urban, cu ghete înalte lovind asfaltul, cu lume gră­bindu-se să prin­dă un avion. Un Crăciun cu mu­zică electronică, desigur, și cu ne­lip­sita boxă târâtă prin ză­pezi, ca să lase în urmă sonoritățile unui cântec vechi. Totul, chiar și tarabele cu kitsch-uri ori mașinile blocate pe străzi, reclamele din vitri­ne, hainele aproape fără culoare, prin comparație cu lumea fanariotă – to­tul pentru ea arată stră­lucitor. Pentru fe­meia venită din trecut, Bucu­reștiul arată ca în vise. Știe că are parte de o aventură și, spre deosebire de cealal­tă călă­toa­re în timp, ajunsă din pre­zent în tre­cut, aceas­ta vrea să ră­mână pentru tot­dea­una în zilele noastre.

Dorim, de fie­care dată, ceea ce nu a­vem. Visăm la Cră­ciunul de altă­dată, pentru că nu ne mai putem în­toarce la el, dar, desigur, ar fi ten­tantă și o călă­to­rie în viitor. Cu a­ceste do­rințe în min­te, ui­tăm să ne bucu­răm de azi, de iarna de-afară, de stră­zile, așa moho­râte cum par, dar care mâine vor fi parte din nos­talgie.

Prin urmare, aș zi­ce să ne bucurăm de Crăciunul pe ca­re-l avem fiecare, fără ar­tificii și fără dorințe absurde și, mai ales, fără dorul apăsător pentru tim­pul care-a trecut. Suntem aici și-as­cultăm clopoțeii te­lefonului personal. Putem deschide lap­to­pul, putem trăi aven­­tura infinită a epocii teh­no­logice. Contează doar ideea unui nou început: naș­terea lui Cristos, a altui timp, a altui an. Rege­nerarea benefică a zilei de ieri. Mulți ani străluciți!

CHRIS SIMION-MERCURIAN, regizoare

La colindat, în opinci

Am copilărit în Ieud, pe Valea Izei, în Mara­mu­reș, într-un loc de poveste, unde Crăciunul începea în fața bisericii, cu Viflaimul (tea­tru popular jucat de săteni, inspirat din scene biblice despre Nașterea Domnului) și se termina de Sfân­tul Ștefan. Trei zile, de dimineața până noaptea, um­blam la colindat în opinci, șugnă, lecrec și cămeșă, adică în port popu­lar. Primeam mere, nuci și prăjituri de casă, dar cea mai mare bu­curie era ocazia de a fi    toți prie­tenii împreună, într-o gașcă mare, de peste 10 copii. Umblam din poartă-n poartă, pe la rudele tuturor, și cântam colinde, până când ne ruga gazda să ne oprim și să intrăm la căldură. Ieșeau aburi când cân­tam, de frig ce era, degetele de la mâini și de la pi­cioare rămâneau înghețate și după ce intram în casă, dar nu ne păsa, eram fericiți, aveam copilărie adevă­ra­tă, trăiam. Am fost acum doi ani acasă și m-am întristat. Copiii de astăzi pun colindele pe tele­fonul mobil și în loc de mere sau dulciuri, au cerut bani. Fără jenă. Direct. Realitatea asta mi-a arătat unde suntem și încotro ne ducem. Dacă nu facem acum ceva, acum când încă se mai poate, urmează o generație fără tradiție și fără memorie, adică fără identitate.

ELISE WILK, dramaturg

3 Crăciunuri

1986, Brașov, un cartier de blocuri

Mă trezește un zgomot cunoscut. Știu ce e și de unde vine. Îmi astup urechile. În parcare, lângă cele câteva Dacii învelite în huse verzi, oamenii taie porcii pe care îi țin în cotețe, lângă blocuri. Știu deja că zăpada e roșie de la sânge, așa ca în fiecare an, înainte de Crăciun, știu asta de anul trecut, și nu vreau să ies afară. Mai bine mă duc în su­fra­gerie, mă urc pe un scaun, apoi de pe scaun pe masă și apoi încep să caut în bibliotecă în spatele cărților – știu că acolo e cea mai bună ascunză­toa­re pentru cadouri, iar eu nu mai am răb­dare până de Cră­ciun. Sub un strat gros, de beteală argintie, le găsesc, în sfârșit: o mașină de spălat de jucărie și un câine roșu din catifea. Momentul în care le scot de sub beteală e una dintre cele mai vechi și mai vii amintiri pe care le am. Mă uit la mașina de spălat și la câine, apoi le așez cu grijă îna­poi în sertar. Părinții nu trebuie să știe că le-am găsit. La fel cum nu trebuie să știe că, uneori, noap­tea, mă duc la brad și fur câte o bomboană de cio­colată din staniolul argintiu. Pe urmă închid stanio­lul, ca și cum bomboana ar mai fi înăuntru. Până de Anul Nou, în învelișurile de staniol din pom n-o să mai fie nicio singură bomboană. Doar aer.

2001, un autobuz pe ruta Târgu Lăpuș – Cluj

Foto: Shutterstock

Geamul autobuzului sclipește de parcă cineva ar fi lipit de el milioane de licurici. A înghețat complet. Prin niște crăpături în gheață pătrunde întunericul de afară. Șoseaua e pustie. Și pe urmă șoferul pune o casetă cu colinde și toată lumea din autobuz înce­pe să cânte. E de parcă noi, oamenii din autobu­zul ăsta, am rămas singurii oameni din lumea în­treagă, e de parcă afară n-ar mai fi nimic și nimeni. În amin­tirea mea, cântăm câteva ore, în timp ce pe lângă noi alunecă brazi, case, dealuri.

2022, trenul IR Târgu-Mureș – Oradea, stația Războieni

Înainte să coboare, fata care a stat cu mine în compartiment și cu care n-am schimbat nicio vorbă timp de o oră, îmi lasă un baton de Milka & Oreo pe măsuța de lângă geam și-mi urează Sărbători Fericite! Nu-l mănânc. Peste câteva zile, va fi pri­mul cadou pe care îl pun sub brad.

LILIANA URSU, scriitoare

Covorul fermecat

Liliana Ursu

Cea mai puternică amintire din anii copilăriei cu­prinde zăpezile de altă­dată, prin care călă­to­ream cura­joasă și fericită, tră­gând după mi­ne sania. Și zbo­rul! To­tul era plu­tire pe atunci, în ța­ra nu­mită Copi­lărie. Mân­­gâierile ma­mei, mâi­nile ei mirosind a bună­tate, a nuci și a vani­lie, și a pa­ce, și a pro­mi­si­uni. Și plu­tire erau și căr­țile citite de ea sau de tata, în serile cu fulgi mari, care rede­senau lumea, îi împros­pătau gustul și miro­sul, adie­rea de co­zonaci și de mult visatele portocale, de zvon de clo­poței și de colin­de. Iar când am învățat eu să mă îm­prie­tenesc cu li­te­rele și cu cu­vin­tele, cu cititul, tot iarna s-a întâm­plat, în lungile seri când călăto­ream în alte vieți și pe alte me­leaguri, în alte ierni fabu­loase, des­cri­se în cărțile care mă făceau să plutesc pe un covor ferme­cat, dea­su­pra unei lumi feerice, deco­rul mag­­nific al oricărei copilării bine­cuvântate de Dumnezeu.

Într-o iarnă, tata mi-a meșterit o săniuță. Cu ea am câștigat întrecerea cu cei­lalți copii de pe deal. Dar n-aș vrea să-l uit nici pe că­luțul meu de lemn, făcut tot de bu­nul și pri­ceputul meu tată, tot într-o iarnă, și așezat lân­gă bradul de Crăciun, ală­turi de da­ru­rile a­du­se de Moș: o mu­zi­cuță, o căciu­liță de lână și o carte cu Albă ca Ză­pa­da și cei Șap­te Pitici. Tot în acele ierni ne fă­ceam sin­guri puținele po­doa­be pentru brad: co­nuri cu mici agă­ță­tori mește­ri­te de tata și învelite de mine în foițe ar­gintii sau aurii de la ciocolatele primi­te și păstrate cu grijă de ma­ma, glo­buri pătră­țoase din carton, pic­ta­te în cu­lori vii. Și o stea pe care o am și acum, fă­cută de tata, îm­pre­ună cu buni­cul. Glo­burile ade­vărate din sticlă co­lo­rată se gă­seau foarte greu și erau și foarte scumpe. Aveam doar șapte. Le am și acum, și ele în­soțesc, de șapte­zeci de ierni, bra­dul meu de Crăciun, ală­tu­rându-se noilor glo­buri și ghirlande aurii și beculețelor colo­rate și cântă­cioa­se ca­re înso­țesc fiece Naș­tere a Dom­nu­lui, dim­pre­ună cu beteala colin­de­lor fiului și ale ne­po­țe­ilor mei minunați și ale întregii familii. Mi­ra­co­lul de a fi îm­preună. Marea bucu­rie a Cră­ciunului!

Ion Longin Popescu, redactor „Formula AS”

Rugăciune pentru Crăciun

Pe mine, vraja Cră­ciunului mă arde și as­tăzi în capul pieptului și îmi aduce, deși mi-e rușine să recunosc, la­crimi în ochi. Pentru mine, Cră­ciu­nul a fost bi­ne­le casei, liniș­tea, bu­cu­ria cea mare a re­unirii fa­miliale, pa­cea și lumina cămi­nului încăl­zit. Cră­­ciunul se pe­tre­cea la gura so­bei, cu nuci, co­zo­­naci și vin fiert, cu cântec de stea și de viflaim, cu po­vești de al­tă­dată, cu închi­narea către răsărit a pa­ha­rului, întru slava Celui ce se năș­tea în acea magică noap­te. Chiar și mai târziu, când regimul de dictatură a devenit mai negru, petrecerea Cră­ciunului a rămas cea mai „eficien­tă” formă de re­zistență anti­comunistă. Ei spu­neau „Moș Ge­ri­lă” și „sărbă­tori de iar­nă”, dar noi continuam să cre­dem în Moș Cră­ciun. În fie­ca­re apar­ta­ment din o­rop­sitele ora­șe româ­nești, în fiecare ca­să de la țară, lumina bra­du­lui scân­te­ia pentru o nație întrea­gă, vestind triumful credinței asupra întu­nericului. Era Cră­ciu­nul, era bucuria retra­gerii lângă ai tăi, din fața ina­micului public care se dove­di­se sistemul opre­siv. Era ocro­tirea pe care ți-o acorda stră­vechimea cân­tărilor sfinte, spa­țiul creat din nimic pentru a săr­bători.               

După 1989, în libertate, bu­curia Crăciu­nu­lui a fost treptat împinsă în raioanele co­mer­țului cu amănun­tul. Sticloasa poj­ghiță a recla­melor a pus stăpânire pe tot ce era mai sfânt. Au apărut „cră­ciu­nii tineri” și „crăciunițele” în chilo­ței. S-a dat lumină verde consu­mis­mului indecent. Trăim în­tr-o lume care parcă-și face hara­kiri, se auto­devo­rează. O lu­me care adună tot ce are mai valoros și mai fru­mos din trecut, dându-i foc în piața pu­blică și dansând pe mar­gini, ca odi­nioară prostimea în jurul rugului Ioa­nei d’Arc. Asis­tăm la dez­in­te­grarea sis­te­melor de valori tradițio­nale, în fața căreia „lumea nouă” de la înce­putul mile­niu­lui III se vede în imposi­bi­li­ta­tea de a pune alt­ce­va în loc. Din feri­cire, salvarea vine din unele sa­te românești de munte – ade­vărat tem­plu al va­lorilor națio­na­le nepieri­toare. Aici, Cră­ciunul încă este Cră­ciun. Dacă se întâmplă să fie și zăpa­dă, Crăciunul la gura sobei, între brazi, cu străluciri de steluțe și colinde străbune, te vin­decă de tot aleanul de pes­te an, te scapă de singu­ră­t­ate, te introduce în co­mu­ni­tate cu o coroniță a noro­cului pe frunte. Nu știu, n-am au­zit, n-am văzut să existe o săr­bătoare mai lu­minoasă și mai emoțio­nan­tă decât Cră­ciu­nul creș­­ti­nilor români. Avem de pur­tat un singur legământ: să nu-l pier­dem niciodată!

Anchetă realizată de GABRIELA LUPU

1 Comment
  1. Nu are de ce sa va fie rusine pt ca va curg lacrimile vorbind de Craciun, Domnule Ion Longin Popescu…Asa ar trebui sa fie la toata lumea…Din pacate insa nu se prea intimpla…Semn rau ca nu sintem toti cel putin la fel….Onoare sufletului dv !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian