Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Vârstele iubirii

Foto; Shutterstock – 3

– Și viața sexuală a omului urmează ritmurile naturii. La fel ca și plantele, el ajunge la o viață „de rod”, după care devine „sterp”, la fel ca merii bătrâni din livezi. Fluxul și refluxul sexualității se consumă în două faze importante: pubertatea și menopauza (andropauza). De felul în care știm să le depășim, depinde echilibrul vieții noastre –

Pubertatea

Vârsta pubertății – atât la fete, cât și la băieți – reprezintă o fază critică. Ea corespunde unor mo­dificări hor­mo­nale, fiziologice și psihice impor­tante, dar naturale. În asemenea si­tuații, esențial este să nu ne pierdem cumpătul, chiar dacă în perioada pu­bertății copilul devine neliniștit și ciu­dat, ușor iritabil, dacă e leneș și in­stabil, exagerat în ma­nifestări, dacă are nopți agitate, un apetit varia­bil, cu gust pro­nunțat pentru alimente exci­tante: oțet, piper, muștar, fructe verzi etc.

La fete, perioada pubertății se instalează, în principiu, la 10-13 ani, iar semnul ei de ma­nifestare este men­struația. În general, perioadele men­struale apar mai devreme la oră­șence decât la sătence, mai repede la fetele din familii avute decât la cele sărace. Con­temporanele noastre au devansat vârsta me­die a pu­bertății față de cea exis­tentă în urmă cu o sută de ani.

Un sfat: fiindcă cea mai mare pro­blemă a pubertății la fete sunt tulburările ciclului menstrual, pen­tru reglarea lui fără medica­mente, ele pot apela la o metodă care de­rivă din acu­punctură. Îndoiți unul din brațe și puneți palma pe sto­mac. Co­tul va for­ma un unghi de 90°. Cu cea­laltă mâ­nă, apăsați cu de­getul locul aflat ime­diat dea­su­pra cotului îndoit, unde el se afun­dă foarte ușor în piele. În cazul unui ciclu prea abun­dent sau dure­ros, se face pre­so­punc­tură pe ambele coate, câte 40 de se­cun­de. În cazul unui ciclu insu­ficient, se aplică pe aceste zone un obiect ușor încălzit sau o sticluță umplută cu apă fier­binte (suportabilă).

La băieți, sexualitatea se in­stalează în două faze: peri­oada prepubertală (care apare pe la 12 ani), însoțită de sper­matogonie, ur­ma­tă de perioada pubertății, carac­te­ri­zată prin apariția pilozității, mo­­­di­ficarea vocii, dezvoltarea muscu­la­turii.

Indiferent de sex, tulburările ivite la pubertate pot fi înlăturate prin măsuri eficiente și simple:

Alimentația – se va institui un regim echilibrat și suficient de variat, pentru ca organismul să aibă toate substanțele indispensabile: proteine, albu­mine, vitamine, săruri minerale etc. Se vor înlătura toate alimentele excitante: vânat, car­ne crudă, supă de carne, condi­men­te, vin negru, alcool etc. În schimb, se va acționa asupra întăririi rezistenței or­ga­nice, prin exer­ciții fizice, repaos și relaxare, ae­roterapie, he­lio­terapie perfect dozată, hi­droterapie nu prea dură, dar bine indivi­dua­li­zată, care aduce o scădere senzuală apre­cia­­bilă.

Exercițiul fizic executat ponderat, fără a se face excese, provoacă o stare de echilibru și o dezvoltare fizică armonioasă. Se vor evita sporturile intensive, care for­țea­ză inima și duc la o epuizare greu de re­parat. În ace­lași timp, se vor supraveghea în­gri­jirile igienice intime, urmărindu-se dis­cret: anturajul adolescentului, lec­tu­rile, spectacolele etc.

Menopauza

În general, menopauza se insta­lează la femei către vârsta de 48 de ani, fiind însoțită de dispariția pro­gre­sivă a funcției ovariene, cu tot cor­tegiul ei de consecințe: o oarecare atrofie senilă a aparatului genital, tul­burări neu­ro­ve­getative și cir­culatorii (bufeuri de căl­dură), hiper­ten­siune, cefalee, ob­sesii delirante, uneori un fals misticism. Chiar dacă pentru une­le femei este greu de ac­ceptat, me­no­pauza este începutul decli­nului se­­xual, dar și poarta prin care pă­trun­de în viața lor înțelepciunea.

Dacă tulburările de menopauză sunt ușoare și nu indică o stare pato­logică, ci doar o stare fiziologică ușor anormală, ele trebuie tratate ca atare, fără a recurge la o medicație, care ar putea fi nocivă. Mijlocul cel mai sigur de a evita aceste inconveniente este de a ne conforma legilor unei vieți să­nă­toase:

* alimentația: renunțați treptat la consumul mare de carne, în favoarea le­gumelor proaspete, a fruc­telor și ce­realelor integrale, a pro­du­selor lactate degresate.

* mișcați-vă cât mai mult: plim­bări lungi și ușoare exerciții de gim­nastică.

Evitarea îmbătrânirii

O viață sănătoasă dusă încă din tinerețe, fără abuzuri de nici un fel, va face trecerea spre bătrânețe mai ușoară. Dar dacă veți ajunge nepre­gătit la această vârstă critică – fie ca urmare a erorilor alimentare sau a altor erori sexuale, fie prin slăbiciune constitu­țio­nală – pot apărea nu numai tulburări funcțio­nale, dar și veritabile leziuni organice, considerate ca „ma­ladii ale vârstei de 50 sau 60 de ani”, iar unele dintre acestea nu „iartă”: cardiopatii diverse, in­farct de mio­card, angină pecto­rală, hiper­ten­siune, rupturi vasculare, hemiplegie, he­mo­roizi, ulcere de gam­bă, ciroză, dia­bet, gută, albuminurie, ure­­mie, reumatism cronic, hipertrofie de prostată, cancer etc. În tot cazul, la aceas­tă vârstă trebuie să ne economisim for­țele și să ne urmăm cursul existenței în cele mai bune condiții po­si­bile. Aceasta înseam­nă ca exercițiile fi­zice să fie moderate, limi­tate la o oră pe zi de mers pe jos și câteva mișcări de gim­nas­tică. Siesta să fie făcută la pat, câte 1-2 ore zilnic. Viața să fie eliberată de ser­vi­tuțile mon­de­ne, re­cepții obo­si­toa­re, di­neuri pre­lungite, vegheri tardive etc. Se vor spația, din ce în ce, raporturile se­xua­le, și vor fi în­depărtate cuplările pa­sionale atât pe plan fiziologic, cât și psi­hologic și mo­ral, cu per­soane diferite mult ca vârstă.

Afrodisiacele și activitatea sexuală

Între pubertate și menopauză, se plasează faza sexuală activă, care tre­buie și ea supusă la câteva reguli.

Raporturile sexuale foarte frec­ven­te pot altera virilitatea și grăbi senilitatea. Trebuie să se știe că fie­care raport sexual antrenează o ade­vărată bulver­sare a organismului. Bă­tăile cordului se accele­rea­ză, pot să se ridice la 150 pe minut, tensiunea arte­ria­lă urcă considerabil, creierul se congestionează și apar unde analoage cu undele ce se înregistrează în cri­zele de epilepsie. Pentru hipertensivi, pentru indivizii cu leziuni vulvare cardiace sau pentru cei cu nefropatii cronice, un tête-à-tête amoros poate fi fatal. Se poate aminti penibila aven­tură a unui președinte de republică, viguros, în vârstă de 50 de ani, care și-a găsit moartea în cursul unei „dez­bateri particulare”, unde interesele statului nu erau în joc.

În cursul formării fizice, inte­lectuale și morale, se constată că nestăpâ­nirea este adesea nefastă. Aca­pa­rarea forțelor vi­ta­le de către centrii me­du­lari și glandele ge­ni­tale va­tă­mă considerabil cons­truc­ția fiziologică a cor­pului și evoluția spiri­tuală. Exem­­ple?

Tinere fete care se veș­­tejesc rapid, trăsă­tu­rile feței pierzându-și as­pectul juvenil. La băieți, faptele nestăpânite sunt și mai marcate: ochii se încercă­nează, privirea se stin­ge, apare o ner­vo­zitate excesivă, memoria slă­bește și activitatea musculară se dimi­nu­ează. Or­ga­nis­mul epuizat se află la îndemâna agresiunilor mi­cro­biene și, mai ales, a tuberculozei. Aceleași simp­tome apar și la adultul care nu se poate înfrâna. Moderația trebuie să fie pentru toți o regulă, chiar și în materie sexuală.

În această privință, o serie de în­țelepți de altă­dată ne-au lăsat un nu­măr de prescripțiuni. Maho­med nu autoriza coabitația matrimonială de­cât o da­tă la 8 zile. Zoroastru reco­manda cuplarea la 9 zile. Solon și Socrate – la 10 zile. Moise – la 8 zile înainte și 8 zile după menstruație, iar legile mozaice pedepseau cu moartea persoanele care aveau ra­por­turi se­xu­a­le în timpul menstruației. Tal­mudul, cartea sacră a evreilor, re­co­manda următoarea frec­vență pentru coabi­tarea conjugală: tinerii, oamenii viguroși – o dată pe zi. Muncitorii – o dată pe săp­tămână. Intelectualii – o dată pe lună. În cazul lor, energia pierdută în timpul actului sexual se re­percutează dramatic asupra capa­ci­tăților de creație.

Dr. MARIA PETRESCU

Nu există comentarii

Răspunde și tu

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian