Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Înconjurați-vă de iubire

• Să trăiești pentru tine n-are nici un sens. Ca să fii fericit trebuie să știi să te dăruiești și să te înconjori de prieteni, fie ei oameni sau animale. Aceasta este o necesitate biologică •

Foto: Shutterstock – 3

Omul este o ființă socială și so­ciabilă. Studiile o confirmă: oa­menii cei mai fericiți sunt aceia care se simt iubiți și utili, în mijlocul fa­miliei sau al unei comunități. Iu­bi­rea este o necesitate bio­lo­gică, la fel ca hra­na sau pro­tec­ția îm­po­tri­va fri­gu­lui. S-a do­vedit că fe­meile și băr­bații că­sătoriți tră­iesc mai mult de­cât ce­li­ba­tarii. Orice relație de iubire sau de prie­tenie acțio­nea­ză ca un ve­ritabil re­gu­­la­tor al emo­ții­lor, dar și al fizio­lo­giei cor­pului.

* Prietenia, antidot îm­potriva stre­sului

Să te înconjori de iu­bi­re înseamnă să înveți să co­munici senin cu apro­piații tăi, să fii prezent, atent cu aș­tep­tările lor, știind totuși să pui și li­mite. Or, în perioada de pandemie, avem cu toții tendința să ne izolăm, să ne îndepăr­tăm de ceilalți în loc să vor­bim, ca să ne oferim o gură de oxi­­gen su­fletesc, de des­­tindere. Dacă su­feriți de singu­ră­tate, există în­­tot­dea­­una soluții pen­tru a sta­bili con­tacte ome­­nești: sportul, ac­ti­vități ar­tistice sau po­­litice, asociații de bi­nefacere. Per­soa­nele care se con­frun­tă cu aceleași pro­bleme co­mu­nică mai ușor. Vor­bești și ești as­cul­tat – fap­tul acesta creează o susținere ex­trem de po­zi­tivă.

* Binefacerile terapiei cu „tors”

În Statele Unite s-au făcut ex­periențe extinse privind virtuțile re­laxante ale pisicilor. Fixân­du-se elec­trozi pe pa­cienți, în momentul când mân­gâ­iau animale, s-a cons­ta­tat că pre­siunea arte­rială și frec­vența car­dia­că s-au dimi­nuat. O pisică care toar­­ce in­flu­ențează benefic asupra stre­­su­lui stăpânului ei. Un alt studiu ame­rican a dove­dit că persoanele vârst­nice care posedă un animal do­mes­­tic au o rezistență mai bună față de difi­cul­tățile vieții.

Mic îndreptar de fericire

1. Lăsați-vă gândurile să plu­tească cu norii. Ob­ser­va­rea cerului ne ajută să ne con­centrăm asupra lu­crurilor esen­țiale, dar ne dă și un sen­timent al infinitului.

2. Animalele produc bună dis­po­ziție fă­ră nici un e­fort. Dacă nu po­se­dați pa­tru­­pede sau pă­sări, îm­pri­e­te­niți-vă cu pisica sau câi­nele ve­ci­nu­lui.

3. Puneți-vă cât mai mul­te flori vii în ca­să. Și la locul de muncă, pre­­­­­zen­ța lor vă dă o stare de spirit mai bună.

4. Învățați-vă ochii să ză­rească ne­vă­zutul. Fru­­­mu­se­țea per­fec­tă a unei ră­­murele de brad e la fel de mi­nunată ca o pădure în­trea­gă.

5. Pe fiecare fereastră e loc pentru o cantină de păsări. Du-te – vino-ul lor precum și lo­vi­tul cu ciocul în per­vaz ac­ționează a­su­pra su­fle­tului ca o magie.

6. Cui nu i se to­pește ini­ma la o a­se­menea pri­veliște: un copil ju­­cân­du-se în ză­pa­­dă.

Rezistați la presiune

• Anumite persoane ne comunică energie pozitivă, altele ne sporesc starea de stres. Dacă nu reușiți să le modificați atitudinea, faceți un pas înapoi și învățați să le spuneți „nu” •

În anturajul dvs., la birou, acasă sau printre prieteni, există anu­mi­te persoane care au darul să vă ten­sioneze în mod negativ:

• Atoateștiutorii, care cred că tot ce fac e per­fect, că se pricep la toate și vă bat la cap cu „știin­ța” lor.

• Pesimiștii, care vă fură energia și sfârșesc prin a deveni contagioși.

• Opozanții, care imediat ce spu­neți ceva vă contrazic în mod auto­mat. Și iată-vă prinși într-o discuție epu­izantă și enervantă.

Și mai sunt mulți alții la fel de ne­suferiți…

* Feriți-vă de cei care vă stre­sează

E inutil să încercați să că­deți de acord cu ei, pentru că sunt închiși în schema lor des­tructivă și nu au conștiința fap­tului că fac rău. Dacă după câteva tentative de ajustare a relației, vedeți că atitudinea lor nu se schimbă cu un mi­li­metru măcar, luați dis­tan­ță și evi­ta­ți-i. Dacă fac parte din me­diul dvs. pro­fe­sional, detectați-i la timp și spu­neți-le la revedere.

* Favorizați-i pe cei ca­re vă dau energie pozitivă

Nu sunt prea mulți, dar există. Oameni pe care îi simțiți că vă fac bi­ne, că puteți comunica fă­ră di­ficultate cu ei, că discuțiile în con­tradic­toriu sunt plăcute și rodnice, că relația dvs. este înainte de toate empatică, o comunicare sufle­tească și emo­țională. În comparație cu creatorii de „găuri negre” care vă sug energia precum niște vampiri, aceștia din ur­mă vă dă­ruiesc energie și vă fac op­ti­miști.

* Refuzul începe cu dvs. Spuneți NU

A rezista la presiune în­seamnă, îna­­inte de toa­te, să poți să te opui lu­cru­rilor care stresează. Să spui „nu” telefonului care sună, dacă te afli sub duș sau mă­nânci. Să-i spui „nu” unei prie­te­ne care vrea să vină la o ca­fea și știi că este pisăloagă și obo­­si­toa­re. Dar să-i spui și șe­fului „nu”, în cazul când îți cere impo­si­bi­­lul: un do­­sar până a do­ua zi. Chiar și pe co­pii poți să nu-i mai iei de la școală cu mașina, ci să-i lași să vină aca­să cu metroul sau cu tram­va­iul, la fel ca și colegii lor. De trei ori „nu” într-o zi în­seamnă stres mai pu­țin și timp liber pentru sufletul dvs. Simplul privit pe fe­reas­tră la ultimele frunze care zboară pe vânt e mai pro­fitabil și mai „cald” su­fle­tește decât ceva făcut silnic, îm­po­triva voinței.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian