Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Depresiile sentimentale – Inimi frânte

– Cu dragostea nu-i de glumit –

Foto: Dreamstime – 2

Nimeni nu scapă de suferința din dra­gos­te. Băr­bați sau femei, tineri sau bătrâni, săraci sau bogați, pe toți ne atinge în egală măsură o dată sau de mai multe ori în viață. Când te îndrăgostești nebunește și ești respins, când o relație se destramă și „omul vieții” dispare în necunoscut. Te simți trădat și pierdut, umilit și jig­nit. Cauți as­cunzișuri și fugi de lume, suferind în tăcere. Stai noap­tea cu ochii ațintiți pe tavan și-ți compătimești ne­pu­tința. Te simți părăsit de Dum­nezeu și de lume, inutil, fără nicio va­loare, fără speranță. Așteptând, totuși, cu inima zvâc­nind în piept, un semnal.

Boala dragostei

O stare psihică anormală? O rană sufletească, vin­­decabilă în timp? Un amestec dăunător de va­nitate le­zată, teamă de sigurătate, mâhnire produsă de pier­de­rea unei persoane dragi? Sau o boală gravă și-ade­vă­rată, care îți amenință trupul și viața, sfârșind în depresie, ba chiar în moartea prin si­nu­cidere?

Abia în ultimii ani, oamenii de știință s-au preo­cu­pat mai intens de acest feno­men pe ca­re îl nu­mesc „Love­sick­ness” (boala dragostei) sau „Bro­ken Heart Syndrome” (sin­dromul inimilor frânte).

În 1992, psiholoaga austria­că Gerti Senger a inițiat o di­sertație pe tema suferinței din dragoste. A căutat, prin inter­me­diul radioului, persoane atin­se de acest sindrom, se­lectând în cele din urmă un număr de 30 de femei și 30 de bărbați, între 23 și 53 de ani, pe care i-a pus să completeze chestionare întocmite anume. Din cele 2000 de pagini de an­chete transcrise și din evaluarea chestionarelor și a testelor, Senger a putut fixa fazele de evoluție a suferinței din dragoste și a stabilit stra­tegiile pe care trebuie să le folosească „bolnavii”. Ca efect se­cundar, psiholoaga a fost uimi­tă să afle ce po­tențial creator uriaș produce suferința din dragoste, ce forțe sufletești și spirituale pot fi mo­bi­lizate prin in­­termediul durerii. În mod paradoxal, spune ea, scriitorii și creatorii de artă ar trebui să alea­gă deli­be­rat suferința din dragoste ca un sti­mu­lent excep­țio­nal. În cazul lor, calmul sufletesc duce la opere medii, cu emoționalitate redusă.

Treptele vindecării

Foto: 123RF

Aproape fiecare bolnav din dragoste trece, în pe­rioada de criză, prin 5 etape. În prima fază, el sim­te că ceva nu este în regulă, că siguranța de pâ­nă acum a relației sale este amenințată – prin nuan­țe de limbaj modificate, priviri ciudate sau prin lipsa apropierii fizice.

În cea de-a doua fază, despărțirea devine con­cretă, bolnavul intrând într-un soi de pa­ralizie, de gol sufle­tesc și pros­trație. Ești inca­pa­bil să mai gândești sau să reac­ți­o­nezi. Nu mai ai niciun spri­jin, nicio ra­portare la via­­­ța de zi cu zi. Niciun rost. Pur și sim­­plu, ac­țio­nezi me­ca­nic, ca un ro­bot.

Unul dintre parti­ci­panții la test spu­nea: „Pentru mine, lu­­­mea se prăbușise. Par­că eram teleco­man­dat. Mort. Când ie­șeam pe stradă, nu vedeam unde sunt, nu vedeam pietonii și nici mașinile. Um­­­blam de colo-colo ca într-un de­lir”.

În faza a treia li­cărește din nou o speranță, încer­ca­rea de a amâna despărțirea sau mă­car de-a o „amor­tiza”. În această etapă se produc frec­vent apropieri tem­porare, dar ele sunt adeseori pe cât de dificile, pe-atât de lipsite de perspec­tivă. Abia în faza a patra devine limpe­de faptul că dragostea a eșuat. Definitiv! Senzația că ești în plus, că nu mai este nevoie de tine devine atât de pu­­ternică, încât salvarea e căutată, câteodată, în moar­­te. Suferința din dragoste ră­mâne, și în mileniul nostru, cauza principală a sinuciderilor. Există mai multe metode „de trecere” pentru a scăpa din infern: jurnalul intim, pictatul, scri­sul, cân­ta­tul la un instrument muzical sau înnoi­rea hainelor din dulap, o nouă coafură sau – de ce nu – desco­pe­rirea unor energii noi, pentru a merge la o sală de sport sau de dans, la un curs de fotografie sau de limbi străine.

Există și oameni care încearcă să scape de su­fe­rință fugind de ea în mod fizic, alergând la pro­priu, an­tre­nându-se zi de zi, eliberân­du-se, prin efort, de durere. Și sufletul chiar se lasă alergat. Uită. Se între­mea­ză. Alții, dim­po­tri­vă, e­va­dează în muncă, până ce ajung să se „că­să­torească” cu ea. Folo­sul? Detașarea. Oricum, mult mai bine de­cât con­so­larea în alcool sau – specific băr­ba­ților – într-o sexu­a­litate confuză, schim­bând mereu partenerele.

Aici începe, deja, cea de-a cin­cea și ultima fază. În care accepți că partenerul a dis­părut, în care te orien­tezi spre viitor și treci ia­răși de la cuvântul „noi” la „eu”. În care sunt acti­va­te vechile prietenii și se leagă altele noi. Și în ca­re, călit sufletește, poți fi din nou re­cep­tiv, chiar și la un nou partener. În acel mo­ment, su­fe­rința din dra­goste a trecut.

Femeile, în linia întâi

Suferința din dragoste, conside­rată frecvent drept o slăbiciune, este ade­se­ori bagatelizată. Cei care o tră­iesc în­cearcă să o ascundă, să se des­curce sin­guri, se simt jenați că au fost pă­ră­siți. De altfel, pă­rin­ții, frații sau prie­tenii cărora li se cere ajutorul tra­tează fe­no­me­nul cu oarecare reținere: „Adu­nă-te, omule, nu e chiar așa de grav”. Și totuși, este. „Durerea provocată de o ruptură sen­­timentală e ade­­sea cum­plită, groaznic de su­por­tat”. Des­păr­țirea are, uneori, gustul morții. În car­tea sa „Despre dra­goste”, scriitorul francez Stendhal spu­ne: „Când dra­gos­tea moare, inima noastră zvâc­neș­te dureros, în fiecare fază a luptei cu moartea”. Dar nu toți oamenii trăiesc acest „gust al mor­ții” cu aceeași intensitate. După o despărțire, unii au ne­voie numai de-un scurt răgaz ca să-și revină, în timp ce alții se chi­nu­ie ani și ani. Deo­sebit de afec­tate de su­ferință sunt femeile, mai în­clinate spre stări depre­si­ve sau izbuc­niri ner­voase și boli somatice. Ideea sinuci­derii le preocupă pe 30% din­tre fe­mei și doar pe 6,7% dintre bărbați.

S.O.S. adolescenții

Cea mai dureroasă este însă, fără nicio îndoială, suferința din dragoste, la vârsta adolescenței. Iar fap­tul că prima „rană” este percepută aproape me­reu ca fiind cea mai profundă are mai multe cauze. Tre­cuți de proble­mele emoționale ale pubertății, adoles­cen­ții visea­ză imediat la si­gu­ranța romantică pe care le-o oferă prima dragoste. Iar dacă aceasta eșuează, de­za­mă­girea poate atinge proporțiile unei catastrofe. Pri­mul ajutor pentru adolescenții bolnavi de dragoste este Internetul, unde pot schimba impresii despre pro­­blemele lor cu tineri necunoscuți de aceeași vârs­tă, iar sfaturile sunt anonime și pe gratis. Din 1992, în Germania și Austria s-au înființat centre spe­ciale în diverse spitale, unde zeci de mii de tineri pot afla răspun­suri la întrebările lor. Fi­indcă la fel de ușor cum un simplu flirt poate fi trans­figurat într-o mare iu­bire, tot așa se poate în­tâmpla și cu ultimul pas, atunci când dra­gostea eșu­ează, iar acesta este cel mai a­de­sea motivul pentru care adolescenții, dar și adulții tineri recurg la si­nu­ci­dere.

Pe de altă parte, oamenii tineri înclină mai puțin să se piardă într-o încercare lungă și grea de a ieși din suferință. Fiind mai mobili și mai comunicativi decât adulții, ei au mai multe șanse să-și regăsească mai repede fericirea.

„Inima frântă” are certificat medical

Medicii de la Universitatea John Hop­kins din Bal­­timore au consultat 19 pacienți internați cu simp­tome clasice de infarct – dureri în piept, probleme res­piratorii, un randament redus al cor­­dului. Ei bine, niciunul dintre ei nu făcuse infarct, absolut toți sufe­reau de „sindromul inimilor frânte”, care pro­du­­ce o concentrație ridicată a hor­mo­nilor de stres în sânge. Prea multă adrenalină este dău­nă­toare pen­tru inimă. Cer­cetătorii americani stu­dia­ză de ani de zile fenomenul iubirii. La început, ei le-au făcut tomografii studenților proas­­păt îndră­gos­tiți și au constatat că me­reu, ace­leași zone ale cre­­ie­­ru­lui erau active. Pe urmă, au re­petat inves­ti­ga­țiile pe su­biecți care tocmai fuse­seră părăsiți de par­teneri și au des­coperit că durerea des­părțirii este pre­lu­cra­tă în aceleași zone ale cre­ierului ca și fiorii dra­gostei. Că suferința produ­să de pier­de­rea per­soanei iu­bite pro­duce același „coc­teil” de hor­moni ca starea de feri­cire. Dar acum, „răs­plata” lip­sește: mân­gâierile, afec­țiunea, sexul. Simp­tomele frus­­tră­rii sunt aceleași ca la con­su­ma­to­rii de droguri aflați la dezintoxicare: do­rință violentă, melan­co­lie, epui­zare fizică, tul­bu­rări. Așadar, dra­gostea func­­­țio­nează ca un drog. Când ea nu mai exis­tă, pot să apară simp­tomele unei depre­sii puternice, care va trebui tra­­tată de spe­cia­liști. Cu psi­ho­te­ra­pie și tra­ta­men­te ca­pa­bile să re­­­ins­ta­leze echilibrul psihic și sen­ti­men­­tal. Prover­bele au dreptate: cu dra­gos­tea nu-i de glumit.

NORICA POPA FISCHER

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian