Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Secretele unei vieți împlinite

– Un om sănătos din punct de vedere psihic își poa­te de­­ter­mina singur viața senti­men­ta­lă –

Foto: Shutterstock – 3

Până la finalul se­colului 20, cer­ce­tătorii sufletului o­menesc au fost pre­ocupați exclu­siv de emoțiile nega­tive, de abisurile sufe­rinței și de tămă­duirea ei. Primul care s-a inte­resat de latura însorită a lumii noastre senti­mentale a fost psihologul american Martin Se­lig­man, de la Universitatea din Pen­nsyl­vania. El a fost primul care a stu­diat sistematic cum poate un om să ajungă la deplina mul­țu­mire sufle­tească. Și prin asta a atins nervul lu­mii și al timpului: tezele sale s-au bucurat de un interes enorm. Se­lig­man a fundamen­tat așa-numita psi­hologie pozitivă, care a devenit un mod de viață în societatea americană, ins­pirând, toto­dată, cerce­tarea feri­cirii pe tot mapamondul.

Lui Seligman îi datorăm ideea fun­damentală că un om sănătos din punct de vedere psihic își poa­te de­­ter­mina singur viața senti­men­ta­lă. Și ca să nu ră­mână în pla­nul strict teoretic, Se­lig­man a definit 24 de însușiri ome­nești care pot să ducă la o viață îm­pli­nită și fericită.

Treptele fericirii

Înțelepciune și cunoaștere

Curiozitate

Oamenii curioși sunt intere­sați mereu de nou, sunt deschiși și se plictisesc rareori.

Dorința de a învăța

Studioșii (nu tocilarii) folo­sesc fiecare ocazie pentru a-și lărgi orizontul, au o cuprindere mult mai largă a lumii, ceea ce le dă un sentiment de echilibru și de sta­bi­litate.

Puterea de apreciere

Ne dă posibilitatea să gândim critic și să luăm deciziile corecte.

Spirit inventiv

Cine îl are găsește totdeauna soluții creative pentru orice pro­blemă și are o înțelegere omeneas­că sănătoasă.

Inteligență emoțională

Ne ajută să ne cunoaștem pe noi înșine în pro­funzimile sufletești, dar și să dovedim empatie față de ceilalți.

Previziune

Ne ajută să distingem lucru­rile esențiale ale vieții de amă­nuntele ei nesemnificative.

Curaj

Îndrăzneală

Nu vă pierdeți cumpătul în si­tuații grele. Aveți curaj civic, ac­cep­tați situații, chiar și atunci când ele sunt însoțite de neajun­suri.

Perseverență

Munciți cu hărnicie și motivat, du­ceți totdeauna la capăt un lu­cru pe care îl începeți. De aici vi­n mul­tă satisfacție și echi­librul în viață.

Integritate

Sunteți sincer și autentic în tot ce faceți, refu­zați jocul dublu, chiar când vă scoate din încurcă­turi și reprezintă un avantaj. Sunteți onest, franc, direct, spuneți deschis ce cre­deți și nu vă prefaceți din interes.

Omenie și dragoste

Amabilitate

Sunteți generos și vă place să faceți bine ce­lorlalți, chiar și unui ne­cunoscut. Le arătați celor printre care trăiți prețuire și le luați în serios aștep­tările și nevoile, ca și pe ale dvs. înșivă.

Capacitate de dăruire

Legăturile strânse sunt de mare importanță pen­tru dvs. Trăiți rela­țiile în care vă aflați cu impli­care și afecțiune. Ce dă­ruiți și ce pri­miți este la fel de important. Sunteți un om fericit, pentru că mergeți prin lume cu sufletul des­chis.

Spiritul dreptății

Loialitate

Sunteți un om de echipă și în­floriți în mijlocul unei colec­ti­vități, fie ea profesională, famili­ală sau în grupul de prieteni. Îi res­pectați pe ceilalți și vă subor­donați efortul in­teresului colectiv.

Corectitudine

Maxima dvs. ar putea fi: „Ce ție nu-ți place al­tuia nu face”. Condi­țiile pe care le impuneți ce­lor­lalți sunt aceleași pe care vi le impuneți și dvs. și nu vă lăsați influențat de emoții.

Calități de conducător

Când organizați ceva, vă reușeș­te. Știți să îm­părțiți corect sarcinile, atât în familie, cât și la locul de muncă, și reușiți să creați o atmo­sferă optimistă. Nu sunteți urâcios și invidios, ci drept, atent cu ceilalți și nepărtinitor.

Măsură

Autocontrol

Vă țineți impulsurile sub con­trol și în caz de nevoie puteți să vă amânați multă vreme dorințele și ne­ce­si­tă­țile.

Înțelepciune

Înainte de a vorbi sau de a trata ceva, vă activați luciditatea. Deci­deți rapid ce riscuri vă puteți asu­ma și ca­re nu.

Modestie

Nu vă vârâți cu tot dina­din­sul în față. Sunteți convinși că faptele vor­besc pentru dvs. și nu cerșiți com­plimente.

Transcendență

Recunoștință

Considerați bi­ne­le drept o răs­plată și vă expri­mați re­cu­noș­tința deschis pen­tru el.

Simțul frumosului

Sunteți pasionat de artă, cultură, dar, deopotrivă, de frumusețea unui om, a naturii, de mireasma suavă a unei flori, resim­țiți venerație față de fru­mu­sețea lumii.

Spiritualitate

Sunteți convins că viața dvs. are un sens și că este legată de un în­țe­les mai pro­­fund, de un Cine­va care o conduce.

Optimism

Vedeți mai tot­deauna partea plină a paharului și nu re­nunțați niciodată la speranță.

Iertare

Vă place mult mai mult să iertați de­cât să vă răz­bunați.

Umor

Vă place să vă distrați, să râ­deți și să îi înveseliți și pe cei din jur.

Pasiune

Sunteți în­dră­gos­tit de tot ce fa­ceți și vă dăruiți total în sen­ti­men­tele pe care le nutriți față de ceilalți.

Concluzii

Dacă viața ni se pare grea sau ușoară, e și o problemă de repre­zentare a ei. O atitudine optimistă (nu în sensul de pozitivă în exces) poate fi învățată, iar cele 24 de opor­tunități înfățișate mai sus re­pre­zintă un drum efectiv către un sen­ti­ment de rost omenesc împlinit. Niciuna din ele nu vă este stră­ină. Ne-au fost puse toate în tolbă de când ne-am născut. Trebuie doar voință și consecvență pentru a le activa, în cazul când au fost pier­dute pe drum. Dar merită! Psiho­logia pozitivă nu operează cu sti­mulente absurde, de tipul: „Sunt cel mai bun, cel mai deștept și cel mai frumos”, ci este o scară de va­­lori omenești, care, odată urcată, asigură, cu ade­vărat, sentimentul deplinătății vieții. Adică, bucuria și fericirea.

DINA BRAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian