Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – planeta se topește

Greenpeace România, alături de Greenpeace In­ternațional, lansează un strigăt de alarmă: „Toată lumea la treabă – ACUM!”. Schim­bările climatice cu care ne con­frun­tăm nu re­pre­zintă un „pericol viitor”, ci un „pericol ac­tual”, care face deja victime: va­luri de cani­culă și incendii spontane fără prece­dent, averse și inundații, viața marină în extinc­ție, topirea calotelor polare și eco­sis­teme care se dezechilibrează. În 2018, elita oa­menilor de știință din întreaga lume a stabilit punctele de reper globale pentru o acțiune eficientă de salvare a cli­mei: până în 2030, emisiile globale de CO2 ar trebui înjumă­tă­țite, iar în 2050, aduse până la un nivel net zero. Dar situația s-a agravat atât de tare, încât a fost emis un „rezumat pentru fac­torii de de­cizie”, adică pentru politicienii care con­duc planeta. „Prin acți­u­­ni­le lor, oamenii au în­călzit atmo­sfera, oceanele, uscatul, criosfera (zo­ne­le înghe­ța­te) și biosfera glo­bului”, spun spe­cia­liștii. „Tem­peraturile sunt com­pa­rabile cu nive­lu­ri­le atinse în urmă cu apro­xi­mativ 125.000 de ani, în timpul ultimei pe­rioa­de interglaciare. Concen­tra­ția de CO2 atmo­sferic nu a mai fost atât de mare de cel pu­țin 2 mili­oane de ani. Rata de creș­tere a nivelului mării s-a triplat față de 1971. Rata de topire a ca­lotei glaciare din Groen­landa a fost de șase ori mai rapidă decât în perioada 1992-1999, în timp ce ca­lota glaciară antarctică s-a topit de trei ori mai re­pe­de. La Con­fe­rința de la Paris, din 2016, s-a sta­bi­lit că încălzirea va fi sta­bilizată la 1,5 grade Cel­sius. Dar dacă va ajunge la 2 grade, intensitatea topi­rii gla­ciare se va dubla, iar la 3 grade, va crește de 4 ori! Care este soluția rapi­dă la care ar recurge Green­peace? Iată trei puncte cheie, spre care țintește organizația: 1. Guvernele trebuie să-și alinieze obi­ec­tivele și planurile cu ținta de 1,5°C. Politicile actuale ne duc spre un viitor apocaliptic, în care tem­peratura medie va crește cu 2,9°C, cu o pro­ba­bilitate de 80%. 2. Pro­tejarea eco­sistemelor sănă­toa­­­se și re­du­­cerea oricăror tipuri de presiune asupra eco­sis­temelor oceanice. 3. Oprirea defrișărilor! Re­face­rea pădu­ri­lor și a altor ecosis­te­me terestre și adop­tarea agro­ecologiei. Este crucial să protejăm capacitatea pădurilor de a capta mai mult carbon. Gu­vernul Ro­mâniei a semnat la Paris toate obliga­țiile aflate în discuție. Cel puțin una din ele e grav încălcată: tă­ierile criminale de păduri. Propunerile organi­zațiilor ecologiste și propriile acorduri inter­naționale guver­namentale au fost ig­norate. De ace­ea, un ministru al Mediului trimis de Bruxelles în România ar fi mai mult decât necesar. Se pare că statul român e in­capabil să ia măsuri. Pădurile noas­tre se taie „la ras”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian