Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Învățați să fiți bucuroși!

Foto: Shutterstock – 4

• Există o rețetă prin care să putem învăța sen­timentul de „bine al vieții”? Răspunsul e „da”! Cor­pul nostru este un student silitor, care învață repe­de orice lecție. Iată câteva soluții neașteptate, me­tode bune și ușor de urmat •

„Când o fi mai rău, așa să ne fie”, spune un proverb românesc care sin­tetizează cum nu se poate mai bine ideea de mulțumire și împlinire. Din păcate, clipele acestea sunt rare și du­rează puțin. O plim­bare în natură, cu ochii pierduți în priveliștile strălucitoare, o melodie romantică și răs­colitoare, care cheamă amintiri, o petrecere cu prie­teni apropiați, un spectacol emoționant și înăl­țător… Indiferent care a fost cauza, în asemenea îm­pre­jurări am simțit cu toții o bucurie curată și ne-am spus, ca poetul, „clipă, oprește-te!”. Nu există om care să nu-și dorească o felie mai mare de fericire, mai multă energie, mai multă liniște și răgaz pentru a se bucura de viață. Rețeta nu este prea complicată: feri­ci­rea este un continent com­pus din insule mici, pe care dacă știm să le explo­răm, starea de bine poate de­veni permanentă. Iar lucrul acesta se poate obține fără niciun ajutor din afară. Drogul fericirii se află în noi. Să învă­țăm cum să îl folosim.

Puterea imaginației

Închideți ochii și activa­ți-vă ima­gina­ția: Închipui­ți-vă un pei­saj odihnitor, de care vă aduceți aminte cu plă­­cere; un câmp de grâu unduitor sau un mi­nunat apus de soare. Spe­­­cialiștii ne asi­gură că aces­te imagini, chiar și sub formă de a­min­tiri, armo­ni­zea­­ză și echi­li­brea­­ză stă­rile su­fletești. Vă simțiți obosiți și a­veți ne­voie de ceva sti­mulativ? Gândi­ți-vă la o fur­tună de vară. Efectul este garantat.

Metoda li se recomandă mai ales persoanelor care au o putere imaginativă dezvoltată.

Renunțarea la somn

O senzație benefică: Probabil că ați trăit cândva sen­­zația deosebită pe care o ai după ce petreci o noapte întreagă dansând sau când rămâi treaz pentru a citi un roman capti­vant. Re­nun­țarea voluntară la somn (a nu se con­funda cu in­som­nia involuntară) este folo­sită chiar și în trata­mentul clinic al de­presiilor.

Important: Aveți grijă ca starea de veghe să fie pen­tru dvs. o experiență po­zitivă, în care să faceți ceva plăcut. Pe durata ei se elibe­rează nor­a­dre­­nalina, hormonul care de­clanșează opti­mismul. Prac­ti­cați pro­cedeul la final de săp­tă­mână, când lipsa de somn poa­te fi recu­perată a doua zi.

Această metodă este bună pentru toți cei a căror dispo­ziție este foarte scăzută sau care s-au împotmolit în rezol­varea unei probleme. După asemenea stări de veghe apar, adesea, soluții noi.

Excedentul stimulativ

Factor de maximă importanță – inten­si­tatea: O dis­cuție fier­binte sau o ceartă din care să iasă scântei, un concert rock ațâțător sau un meci de fotbal tensio­nat, o partidă de ping-pong sunt împrejurări în care hor­monii sunt stimulați și ne stimulează și nouă starea de bine. Suntem supercon­cen­trați, simțim că stă­pânim situația și avem o dis­poziție bună.

Metodă recomandată acelora care doresc să se încarce cu energie, fără a întreprinde prea mult pentru atingerea acestui scop.

Bioritmul

Vă cunoașteți bioritmul? În caz că nu, întocmiți-vă o agen­dă cu următorul conți­nut: notați câteva zile la rând la ce intervale de timp ați dormit, ați lucrat, v-ați relaxat, ați mâncat, ați făcut sport etc. și ce stare ați avut de fiecare dată. După ce ați constatat ce anu­me vă face bine și ce nu, încercați să vă organi­zați acti­vitățile zilnice în rezonanță cu propriul bio­ritm.

Metodă bună pentru toți aceia care doresc să-și cu­noască mai bine propriul organism, ca și nevoile acestuia.

Respirația

Pur și simplu genial: Așe­zați-vă pe un scaun în pozi­ție verticală, apoi inspi­rați și expi­rați de câteva ori adânc. Respirația corectă ac­tivează hor­mo­nii, stă­pâ­nii sentimentelor noastre, de care suntem legați în „lanțuri”. Vă veți simți ime­­diat remontați. Majoritatea oame­nilor respiră su­perficial, iar acest lucru ne isto­vește, dacă este de durată. Sfatul nostru: efectuați câte 10-20 de res­pirații în trei re­prize pe zi. Stați re­la­xați și con­știentizați fe­lul în care aerul pătrunde și iese din plămâni.

Exerciții de res­pirație puteți să faceți ori­unde și ori­când, chiar și atunci când, profesional, trebuie să călătoriți foarte mult.

Meditația

Fericire la comandă: Printr-o respirație controlată și o destindere progresivă a cor­pului, prin contem­pla­rea unei priveliști sau a unei picturi, prin concen­tra­rea pe o imagine men­tală (apă, floare etc.), toți factorii stresanți ai me­diu­lui încon­jurător se elimină și ajun­gem astfel într-o sta­re de liniște, între con­știență și somn. Nici o altă stare nu este mai pro­pice pentru acti­varea princi­pa­lului factor al fericirii, en­dorfina. Stră­dui­ți-vă să me­ditați cel puțin o jumă­tate de oră pe zi. Greu e doar înce­putul, până vă veți convinge de efect.

Procedeul face bine tuturor celor care se simt agitați sau care nu se pot concentra. Important pentru atingerea scopului: exersați!

Antrenamentul autogen

Jocul mental: Formulele de autosugestie pozitivă au un efect excepțional asupra stării de spirit. S-a mai scris despre asta în revistă. Spu­neți-vă cât mai des: „Mă simt bine. Mă simt tot mai bine. Sunt fericit!”. Do­rința vi se va împlini. Sub­con­­știentul ne împlinește toate aș­tep­tările dacă știm să îl sti­mu­lăm.

Variantă optimă pentru toată lumea, oricând.

Atingerea fizică

Mângâierea: Contactul pie­­lii, sub toate for­mele lui – mân­gâieri, sărutări, contact se­xual, în general, ma­nifes­ta­rea concretă a afecțiunii –, tre­zesc sentimente de dra­goste și instincte de ocro­tire, îm­pli­nire și un sen­timent de euforie, care ne fac să trecem mai ușor pes­te griji. De prisos să mai spunem că în cau­ză sunt iarăși hormonii. Impor­tant este să ținem seama de fap­tul că bucuria și fericirea ne sunt tuturor la în­de­mână, printr-o simplă, dar benefică atingere.

Procedeu valabil pentru oricine.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian