Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Hervé Le Tellier, „Ano­malia”, traducere și note de Mă­dălina Ghiu, Editura Pan­dora M, colecția Anansi (tel. 021.300.60.90), 334 p.

În peisajul destul de plat al romanului francez de azi, „Ano­malia” chiar și-a meritat Premiul Goncourt 2020, căci atât subiec­tul cât și structura lui pot încânta orice fel de cititor. Hervé Le Tellier e „la bază” matematician, dar a făcut carieră de poet, prozator și dra­ma­turg. Din 2019 e pre­șe­dintele grupării lite­rare OULIPO (Ouvroir de Litterature Potentielle), fondată în urmă cu 60 de ani și în ale cărei manifeste, redactate tot de un matematician, Fran­­çois Le Lionnais, se spunea că scopul a­ces­tui Atelier e să ex­plo­reze ludic puterea cre­­atoare a constrân­ge­rilor, in­ven­tând struc­turi noi. E ceea ce face și acum Le Tellier, combi­nând inteligent, cu com­pli­citatea cititorului, teme și per­so­naje ale culturii populare – de la seriale TV și filme holly­woodiene la literatură comer­cială, muzică „ușoară”, jurnalism sen­za­ționa­list și monden, dispute politice și teorii ale conspirației de pe rețelele de socializare etc. Deși le mul­tiplică posi­bili­tățile com­binatorii în­tr-o cons­­truc­ție alam­bica­tă, flui­ditatea na­rațiu­nii nu are de suferit. În primele ca­pitole ne sunt pre­zentate pe rând niște personaje-tip, mondial cunoscute din thrillere, povești de familie, de dragoste, despre artiști, despre traume psihice etc. De pildă, un ucigaș plătit, Blake, care duce o viață dublă, la Paris fiind, sub un alt nume, familist pașnic și pro­prie­tar de restaurant; o tânără mon­­teuză de film, pasionată de munca ei, Lucie, cuplată cu un arhitect de suc­ces mult mai vârst­nic pe care nu-l iubește; o ener­gică avocată a­me­rica­nă, Joan­na, a­pă­ră­toare a victi­melor unui gigant farma­ceu­tic care a pro­dus un in­sec­ticid can­cerigen; un ro­mancier cua­dra­genar, Victor Mie­sel, nevoit să tră­iască din tra­du­ceri, fiindcă ro­manele lui nu au succes de piață; un star rock nigerian intrat în ma­șinăria de promovare; o familie cu doi copii, Kleffman, al căror ta­tă brutal e militar cu misiuni în Afganistan ș.a. Toți aceștia se re­gă­sesc printre cei 230 de pasa­geri din avionul Boeing 787 din cursa Air France Paris-New York, pilo­tată de căpitanul David Markle, căruia i se desco­perise recent o tu­moră malignă. Avionul trece prin­tr-o teribilă fur­tună dar reu­șește să depășească turbulen­țele și să aterizeze cu bine la destinație la 10 martie 2021. Numai că, du­pă 160 de zile, la 24 iunie 2021, exact același avion, cu aceiași pa­sageri și echi­paj, aterizează la New Jersey. De aici, de la pagina 137, încep te­mele SF, de spionaj, psihologice, știin­țifice, căci pasagerii din mai și cei din iunie sunt genetic ace­iași indivizi, cu aceleași bio­grafii și a­min­tiri. La trece­rea prin zona de turbu­lență avio­nul și toți cei din el s-au duplicat. Inter­vin FBI, CIA, armata, sunt convocați savanți lau­reați Nobel să explice fenomenul, președinți de state urmăresc cer­cetările. Se emit tot felul de ipo­teze, între care și „Ipo­teza Bos­trom”. Rezumată, aceas­ta susține că noi credem că sun­tem oameni, când de fapt suntem doar pro­grame într-o lume virtu­ală, pro­duse de o civilizație ajun­să la un stadiu post-tehnic, cu o pu­tere de calcul inimaginabilă. Pen­tru a putea elabora un proto­col adecvat și evenimentelor de natură irațio­nală cum e misterul acestei dedu­blări, autoritățile îi arestează pe pasagerii aterizați în martie. Aceștia au trăit în plus trei luni de noi întâmplări în viața personală, față de duplicatele lor din iunie, rămase ca în ziua de martie când au plecat de la Paris. Scenele în care personajele sunt confruntate cu ele însele sunt gro­zave, mate­maticianul și drama­tur­gul având o excepțională imagi­nație, maliție și capacitate de a proiecta situații neașteptate.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian