Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sfaturi de viață bună

Atenție la ochelarii de soare!

Foto: Shutterstock – 4

„Arsurile de soare” la nivelul cor­neei sunt dureroase și pot provoca uneori orbirea tem­­porară, iar cele de pe retină se pot solda, într-un caz extrem, cu necrozarea unor porțiuni de țesut.

Inscripțiile de siguranță „UV 400” și „CE” de spe­cia­litate pe lentile ar trebui să garanteze protec­ția con­­tra ultravioletelor. Problema este că inscrip­țio­na­rea nu se face cu avizul unor instituții de specia­li­tate, ci de către producătorul însuși. Prin urmare, fal­si­fica­torii au cale liberă. De aceea, spe­cialiștii ne sfă­tu­iesc să nu ne apropiem de ochelarii de soare foarte ief­tini. Să-i cumpărăm, dacă se poa­te, de la un opti­cian, sau cel puțin să verificăm la el protecția antiul­traviolete a ochelarilor deja târ­guiți din piață. „Con­sultația” me­ri­tă făcută, chiar și pentru modelele mai vechi. Un lu­cru important de știut: nuanța mai des­chisă ori mai închisă a lentilei nu joacă niciun rol în protecția UV.

Câteva sugestii

* Ochelarii de soare ar trebui să stea cât mai aproa­­­pe de ochi, pentru a evita lumina divergentă. Și ar fi bine să acopere cât mai mult din câmpul vizual, astfel încât lumina puternică, venită din lateral, să nu ne deranjeze.

* Specialiștii recomandă lentilele brune și fu­mu­­rii, deoarece ele denaturează cel mai puțin per­cep­ția naturală a culorilor. Ochelarii galbeni sau verzi îi pot face pe șoferii aflați în trafic să comită erori.

* Lentilele de plastic sunt, într-adevăr, mai sen­si­­bile la zgârieturi, dar în cazul unui accident, pre­zintă avantajul că nu se transformă în cioburi. Gân­di­ți-vă la asta când cumpărați ochelari pentru copii!

* Sticla de proastă calitate deformează uneori ima­ginea. Dacă observăm bule minuscule în inte­rio­rul lentilelor, putem fi siguri că ele sunt de ca­li­ta­te inferioară.

Infecțiile duc la tromboze

După o infecție majoră a căilor respiratorii sau a aparatului urinar, crește riscul de apariție a trombozei, se spu­ne într-un studiu re­­cent, efec­tuat de cer­ce­tă­torii brita­nici. Ei au exa­­minat fișele medi­cale ale unui număr de 7300 de pa­cienți cu venele mem­­bre­lor inferioare afec­tate de tromboză și au ajuns la con­cluzia că au fost fa­vo­rizate de prezența unor in­fecții anterioare. Riscul ob­turării venelor cu chea­guri de sânge este maxim în primele două săptă­mâni după vinde­ca­rea in­fecției. În această pe­rioadă de vulnera­bi­li­tate cres­cută, pacienții res­pectivi sunt în­dem­­nați să evite călătoriile cu avionul, pe distanțe mai lungi.

Buna dispoziție activează memoria

Veselia, pe lângă sta­rea de spirit pozitivă pe care o provoacă, face să ni se acti­ve­ze atenția, favori­zând memorarea faptelor. Asta a constatat psihologul aus­tra­lian Joseph Forgas. În tim­pul unei ore de curs, stu­denții au fost împărțiți în trei grupe și fiecare din ele a asistat la o proiecție: prima a vizionat fragmente dintr-un serial de comedie, celei de-a doua i s-a oferit o prelegere despre arhitectură, iar a treia a trebuit să privească scene filmate cu bol­navi de cancer în agonie. Apoi, par­ticipanții la test au răspuns la un ches­tionar, în care li se cereau amă­nun­te le­gate de filmele vizionate. Majo­ritatea studenților cărora fil­mul le crea­se bună dispoziție și-au amintit cu fide­litate amănuntele sugerate, pe când cei cu o stare de spirit neutră sau tristă s-au dovedit mult mai puțin influen­țabili. Ba chiar, într-o discuție ulterioară, vo­io­șii s-au arătat foarte siguri că eve­ni­mentele se petre­cuseră exact așa cum și le aminteau ei.

Siesta vă umple de energie

Excelentă pentru inimă, an­tidot al obo­se­lii bruște, suverană în combaterea stre­sului… Virtuțile siestei sunt nenu­mă­rate și toți cei care o practică s-au con­vins de binefacerile ei. Nume­roa­se profesii care pretind vigilență ma­ximă (piloți, șoferi etc.) au integrat-o deja în programul zilnic. Pentru că ea răspunde – pur și simplu – unei nece­sități firești. Dar există di­ferite moduri de a-ți face siesta, fie­care dintre ele răspunzând unor nevoi distincte. Profitați de această vară toridă, pentru a „stoarce” din siestă tot ce are ea mai bun. Ea vă va induce starea aceea de liniște atât de propice reveriei. Închi­deți ochii și, complet de­conectați, vă veți umple cu ener­gie.

Mod de utilizare

Stați departe de orice sursă de zgomot și instalați-vă – dacă se poate – în poziție șezând, cu spatele sprijinit, cu brațele atârnând pe lângă corp și cu tălpile lipite bine de sol pentru a păs­tra un „prag de vigilență” (este poziția „vizi­tiului”). Țineți în mână un obiect care va face zgomot căzând și închideți ochii. Concentrați-vă timp de 1-2 minute și conștientizați punc­tele dvs. de sprijin: umerii, spatele, fesele, coapsele, pi­cioarele. Simțiți cum apasă greutatea corpului și executați trei sau patru respirații abdo­minale, expirația fiind mai lungă decât inspirația.

Nu vă gândiți la relaxare și nici că aveți ceva de făcut, și somnul va veni de la sine. Când obiectul cade, este mo­mentul să vă treziți. „Reve­ni­rea” în fire este foarte importantă. Redresați-vă, întindeți-vă bine, mișcați-vă.

Cuvântul siestă vine din latinescul „sixta” sau cea de-a șasea oră după răsăritul soarelui, adică ora 13.

Siesta rapidă, binefăcătoare: 5 minute

Pentru a intra în formă înain­tea unei întâlniri importante sau în timpul unei călătorii, cea mai indicată este siesta scurtă, care nu vă va mo­biliza decât 5 minute (piloții de Formula 1 o uti­lizează vreme de câ­teva se­cunde, când se o­presc la stan­duri).

Veți fi surprinși de cât de re­pede veți adormi – un somn pro­fund care vă va reface.

Siesta scurtă, relaxantă: 30 de minute

Se pare că siesta făcută la începutul după-amiezii este cea mai eficientă. Instalați-vă pe o canapea, scoateți-vă pantofii și trageți un pui de somn. Dar nu mai mult de 30 de minute, pentru a nu vă trezi din faza de somn lent și profund, într-o stare confuză. Organismul dvs. se va destinde, veți „naviga” între veghe și somn le­jer, și chiar dacă sunteți deranjați de cineva, nu vă veți trezi. Siesta scurtă este ideală dacă nu sunteți în criză de somn. Ea trebuie, însă, evitată de persoanele insom­niace, pentru a nu-și strica somnul de noapte.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian